Доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешителноДата13.01.2018
Размер299.1 Kb.
ТипДоклад
„КЕРАМИНЖЕНЕРИНГ” АД


КЗ ”ДРАГОВИЩИЦА”

Годишен доклад


за изпълнение на дейностите,

за които е предоставено комплексно разрешително

268-НО/2008 г.
с.Драговищица, общ.Кюстендил
2015 година

Съдържание1.Увод

2.Система за управление на околната среда

3. Използване на ресурси

3.1. Използване на вода

3.2. Използване на енергия

3.3. Използване на суровини, спомагателни материали и горива

3.4. Съхранение на суровини, спомагателни материали, горива и продукти4. Емисии на вредни и опасни вещества в околната среда

4.1 Доклад по Европейския регистър на емисиите на вредни вещества (ЕРЕВВ) и PRTR

4.2. Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух

4.3 Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните води

4.4. Управление на отпадъците

4.5 Шум

4.6 Опазване на почвата и подземните води от замърсяване

5. Доклад по Инвестиционна програма за привеждане в съответствие с условията на КР (ИППСУКР)6. Прекратяване работата на инсталации или части от тях

7. Свързани с околната среда, оплаквания и възражения

7.1 Аварии

7.2 Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталациите, за които е издадено КР8. Подписване на годишния доклад


1.Увод


 • Наименование на инсталацията - Инсталация за изработване на керамични продукти чрез изпичане – блокове за зидария и коминни тела (т.3.5 от Приложение 4 на ЗООС)

 • Адрес по местонахождение на инсталацията – 2564 с.Драговищица , общ.Кюстендил

 • Регистрационен номер на КР – 268-Н0/2008 г.

 • Дата на подписване на КР – 08.10.2008 г.

 • Дата на влизане в сила на КР – 15.11.2008 г.

 • Оператор на инсталацията - “КЕРАМИНЖЕНЕРИНГ” клон КЗ”ДРАГОВИЩИЦА”

 • Адрес – 2564 с.Драговищица, общ.Кюстендил; e-mail:kzdragovish@abv.bg

 • Лице за контакти – Ангел Ангелов

 • Адрес на лицето за контакти - гр.Кюстендил, ул Оборище 5 тел.:078/55 04 40, e-mail: kzdragovish@abv.bg

● Кратко описание на всяка от дейностите/процесите, извършвани в инсталацията – КЕРАМИНЖЕНЕРИНГ АД , КЗ “ДРАГОВИЩИЦА” - с. Драговищица е специализиран в производството на керамични блокове за зидария и коминни тела чрез изпичане в тунелни пещи.

 • В КЗ “ДРАГОВИЩИЦА” се произвеждаха керамични блокове за зидария кат.I,LDи коминни тела с различен УНФ( унифициран нормален формат 250х120х65мм)- глинени, кухи, без топлоизолация .Основните суровини са наносни глини и шлам, като глиногоривен материал.

 • От кариерата до предприятието глината се транспортираше с автосамосвали.

 • След това се подаваше към поточната линия от машини и съоръжения, където се дозираше, смила, овлажнява , хомогенизира и се складираше за отлежаване . От така подготвената керамична маса се формоваха суровите блокове. Те се подреждаха на вагони и посредством автоматична транспортна линия се вкарваха в сушилня за изсушаване и тунелна пещ за изпичане . След изпичане вагоните с готовите блокове се разтоварваха автоматично и се палетизираха.Товаренето на транспортните средства за експедиция се извършваше с мотокари.

 • ТП ИТО 1 и ИТО 2 работиха с природнен газ. При някои от произвежданите продукти можеше да се използва и въглищен шлам който е вграден още в глинопреработката на суровината, а газта се подава чрез горелки.Огънят се поддържаше посредством въздух. Необходимата температура за изпичане е 8700 С.

 • Съгласно изискванията по БДС готовата продукция се нареждаше и се съхраняваше на палети.

 • Производствен капацитет на инсталацията - производителността на инсталацията по Условие 4 от КР е както следва:

  • За Тунелна пещ № 1 – 74 t/24 h

  • За Тунелна пещ № 2 - 74 t/24 h

През 2015 година тунелна пещ 1 е работила 0 дни, а тунелна пещ 2 не е работила. Произведена е продукция общо 0 t или средно по 0 t/24h.

 • Организационна структура на фирмата, отнасяща се до управлението на околната среда - Поради извънредната икономическа ситуация създала се в последните години, работата в “Кераминженеринг”АД клон КЗ”Драговищица”, бе прекратена. Ръководния, оперативен и производствен персонал бе съкратен. Организационната структура, отнасяща се до управление на околната среда се състои от:

УПР. ДИРЕКТОР • РИОСВ, на чиято територия е разположена инсталацията – РИОСВ – гр.Перник , ул.”Благой Габрев” № 15, ет.1, п.к. 2304

 • Басейнова дирекция, на чиято територия е разположена инсталацията –

Басейнова дирекция “Западнобеломорски район” гр.Благоевград, ул.”Св.Димитър Солунски” 66
2.Система за управление на околната среда

Предприятието не е функционирало през последните 2 години ако имаше какжато и да е дейност ситемата би изглеждала по следния начин:


 • Структура и отговорности - Със заповед на Изпълнителния директор са определени лицата, занимаващи се пряко с изпълнение на задачите, свързани с управление на околната среда и Условията от Комплексното разрешително. Поради намаления ръководен и изпълнителен персонал на дружеството (в периода на отчитане на ГД – 1 служител), отговорностите са разпределени според основните длъжностни характеристики на лицата, указани в заповедта .

 • Обучение - Отговорните лица по КР са запознати със съдържанието му и са задължени да следят за измененията на Нормативните документи свързани с дейността по КР. Поради затрудненото икономическо състояние дружеството няма възможност за други форми на обучение – семинари, курсове.
 • Обмен на информация – В “Кераминженеринг” клон КЗ”Драговищица”, с.Драговищица, обл.Кюстендил има утвърден списък на лицата - имена, длъжности, месторабота и актуални телефони, отговарящи за изпълнение на Условията по КР. Поради намаленият състав на дружеството, лицата изпълняват повече от една задача във връзка с организиране на производството и КР. Изготвен е актуален списък на органите /лицата, които трябва да бъдат уведомявани при настъпване на обстоятелства, свързани с изпълнение на КР, който се актуализира при необходимост.

 • Документиране – Изготвен е списък с действащите нормативни актове, свързани с функционирането на инсталацията и КР. Същите са събрани в папки и при настъпване на промени се актуализират. Изготвен е и списък с необходимите инструкции за работа и изпълнение на Условията по КР, същите са събрани в папка. Поради големия обем печатни материали, същите са комплектовани в един екземпляр и се предоставят за ползване при необходимост от лицата, свързани с изпълнение на задачите по КР, но се съхраняват при координатора за цялостното изпълнение на Условията по КР.

 • Управление на документите - Изготвена е обобщена инструкция за актуализация на документите, изисквани с КР и своевременна подмяна (изземване) на невалидната остаряла документация.

 • Оперативно управление – Оперативното управление, свързано с изпълнение на Условията на Комплексното разрешително се осъществява на база създадените инструкции за отделните дейности.

 • Оценка за съответствие, проверка и коригиращи действия – През 2015г. инсталацията не е е работила.

 • Предотвратяване и контрол на аварийни ситуации - В дружеството има изготвен план за действие при аварии, в който са отразени специфичните особености на производствения процес и характерните ситуации при евентуалното възникване на аварии и бедствия. Предприетите през отчетния период превантивни мероприятия, съблюдаването на технологичните инструкции при работа с газовите съоръжения и непрекъснатия контрол по време на работа, допринесоха до липсата на аварийни ситуации.

 • Записи - Всички данни, свързани с изпълнение изискванията на Условията от КР се съхраняват по надлежния ред. Не са установени съществени несъответствия и съответно няма последващи коригиращи действия, за които има записи.

 • Докладване – Резултатите от провеждане на собствения мониторинг ще се докладват в настоящия годишен доклад.

 • Актуализация на СУОС – Не са настъпили обстоятелства през отчетния период, налагащи актуализация на СУОС.3. Използване на ресурси
3.1. Използване на вода
Необходимото количество вода за производствени нужди (включително охлаждане) съобразени с технологичните изисквания за постигане на необходимата формовъчна влажност се извършва от собствен водоизточник – шахтов кладенец намиращ се на производствената площадка. Същият е регистриран в Басейнова дирекция Западнобеломорски район, като за целта притежаваме разрешително за водоползване № 41530043/26.11.2010. Има монтиран водомер съответно пломбиран от “ВиК” ЕООД гр. Кюстендил и Басейнова дирекция “Западнобеломорски район”, по който се отчита фактическия разход на вода, необходима за производството. Вода за питейни нужди се доставя от фирма”Джи Ен Ви” гр.Кюстендил.

Организация на дейности по поддръжка и ремонт. Не се допускат нерегламентирани течове, текущите пробиви, аварии се отстраняват своевременно.


Таблица 3.1


Източник на вода

Годишно количество, съгласно КР

Количество

за единица продукт, съгласно КРИзползвано годишно количество

Използвано количество за единица продукт

Съответствие

Шахтов кладенец ШК -1

35653.2 m3

0.66 m3/t

0m3

0 m3/t

Да

От таблица 3.1 е видно, че изразходваното количество вода за промишлени цели през 2014 е в нормата и съответства на заложеното в Условие 8.1.3 на КР3.2. Използване на енергия
“Кераминжереринг”АД клон КЗ”Драговищица разполага със собствена разпределителна подстанция. Захранването е ІІ – ра категория, осъществявано от два далекопровода 20 kV – собствен далекопровод”Керамичен” и резервен „Трекляно”.

Поддържането и ремонтът на енергетичното оборудване се основава на общоприетите държавни наредби и правилници за експлоатация, ремонт и техника за безопасност при работа с енергетичното оборудване. Подготвят се графици за планово предупредителни ремонти, изготвят се съответните наредби и във времето, когато инсталацията не е в експлоатация, се извършват ремонти и профилактика.

Профилактика на съоръженията на страна средно напрежение (20kV) се провежда два пъти годишно под ръководството и с наряд от страна на електроснабдителната организация – “ЧЕЗ Електро България”АД.
Таблица 3.2.


Електроенергия/

ТоплоенергияКоличество за единица продукт, съгласно КР

Използвано количество за единица продукт

Съответствие

Ел. енергия

0.080 MWh/t

0.MWh/t

да

3.3. Използване на суровини, спомагателни материали и горива

Изполваните суровини, спомагателни материали и горива през отчетния период на 2015 г. са били в съответствие с натоварването на производствената инсталация.

Съгласно условие 8.3.2 се попълват лимитни карти отразяващи разхода за необходимите горива за производство, същите служат за първичен документ за осчетоводяване. Количеството употребена глина се изчислява по обем и разход на сандъчен подавател (бешикер).

Таблица 3.3.1

Суровини

Годишно количество, съгласно КР

(t/y)


Количество за единица продукт, съгласно КР м³/t

Употребено годишно количество

м³


Количество за единица продукт

м³/t


Съответствие

Глини

52000

0,93

0

0

ДА

Въглищен шлам

2600

0,047

0

0
От таблицата е видно, че за 2015 г. изразходваните суровини са сравнително по-малко в сравнение с заложените количества в КР поради не пълната натовареност на производствената инсталация и оптимизиране на технологичния процес, който позволи в производството да не се използва шлам, като разходните норми за единица продукция за 2015 г сътветстват в зададените в условие 8.3.1.1 от КР.Таблица 3.3.2 – Спомагателни материали не са заложени в условиата на КР, а и за производствената дейност няма предвидени.

Таблица 3.3.3

Разходът на природен газ се отчита посредством монтиран разходомер на входа на заводски ГРП, съответно пломбиран от доставчика “Овергаз Запад”АД гр.Кюстендил, като за общото количество употребен природен газ в производството и заплащането му се спазват условие 8.3.2 от КР
Горива

Годишно количество, съгласно КР

Количество за тон продукт, съгласно КР

Употребено годишно количество

Количество за единица продукт

Съответствие

Природен газ

2950хил.

N m³


52.680

N m ³


0 хил.N m ³

0 хил. N m ³

да

3.4. Съхранение на суровини, спомагателни материали, горива и продукти


4. Емисии на вредни и опасни вещества в околната среда
4.1 Доклад по Европейския регистър на емисиите на вредни вещества (ЕРЕВВ) и PRTR

Таблица 1 Замърсители по ЕРЕВВ и PRTR

ЗАМЪРСИТЕЛИCAS

номер

Замърсител


Емисионни прагове

(колона 1)

Праг за

пренос на

замърсители извън площ

(колона 2)

kg/год.

Праг за


производство,

обработка или употреба

(колона 3)

kg/год.


във въздух

(колона 1а)

kg/год.

във води

(колона 1 b)

kg/год.

в почва

(колона 1 с)

kg/год.

2#

630-08-0

Въглероденоксид

(СО)


-


-

-

-


*

3#

124-38-9

Въглероден диоксид (СО2)

-


8 #
Азотни оксиди (NOx/NO2|

-

(0)


-

-

-

*

11#
Серни оксиди (Sox/SO2|

-

(0)


-

-

-

-

23#

Олово и съединенията му (като Pb )

-

(0)-

-

-

**

80#
Хлор и неорганични съединения(като HCI)

-

(0)


-

-

-

-

84#
Флуор и неорганични съединения (като HF)

-

(0)


-

-

-

-

Годишните количества въглероден диоксид са посочени съгласно Верификационен доклад от 2015 г.


Инсталация ИТО 1 е работила 0 дни, а инсталация ИТО 2 не е работила през 2015 г.


4.2. Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух
Таблица 2 Изпускащо устройство Тунелна пещ


Параметър

Единица

mg/Nm3НДЕ съгл. КР

Резултати от мониторинга


Непрекъснат ПериодиченЧестота на мониторинг

Съответствие


Азотни оксиди

(NOx/NO2)mg/Nm3

500

_

0

1 път

годишно


да

Серни оксиди (SOx/SO2)

mg/Nm3

750

_

0


1 път на

2 години


Да

Олово и съединенията му (като Pb)
3

_

0

1 път на

2 годиниДа

Хлор и неорганични (като HCl)
30

_

0

1 път на

2 годиниДа

Флуор и неорганични съединения (като HF)
5

_

0

1 път на

2 годиниДа

Общ органичен

въглерод (ТОС) (като

общ С или ХПК/3)

50
0

1 път на

2 годиниДа

Прах

mg/Nm3

40

-

0

1 път

годишно


не

.


4.3 Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните води
Характерът на технологичния процес при производство на глинени блокове за зидария не предполага отдаването в канализационната мрежа на емисии от вредни и опасни вещества. Водата за производствени нужди се използва само като добавка за овлажняване на формовъчната смес , за да придобие определена пластичност. При изсушаване и изпичане на изделията се освобождава физически и химически свързаната вода и същата се изпарява в атмосферата. Не съществуват предпоставки за отделяне на вредни емисии, свързани с тези процеси. Битово-фекалните води са заустени в собствена канализационна инсталация с шахтово утаечна система, като така очистената вода заедно с дъждовната се отвежда в р.Драговищица .

Съгласно изискванията на Процедура по качеството организация на дейностите по поддръжка и ремонт и изискванията на Условията от КР се провежда наблюдение над канализационната мрежа за битово-фекални и дъждовни води. Не са констатирани през 2015 г. течове и загуби на вода, поради което не са предприемани коригиращи действия.Таблица 3. Емисии в отпадъчни води (производствени, охлаждащи, битово-фекални и/или дъждовни) във водни обекти/канализация

4.4. Управление на отпадъците

Таблица 4


Отпадък

Код

Годишно количество

Годишно количество за единица продукт

Временно

съхранение

на площадката*


Транспортиран

е-собствен транспорт/външна фирмаСъответствие

Количества

определени с КРРеално измерено

Количества

определени

с КР

Реално


измерено

Отпадъчни керамични изделия, тухли, керемиди, плочки и строителни материали (след термично обработване)

10 1208

1200 t/y

0 t/y

0 х10 ˉ³

t / t


10ˉ³ t / tПлощадка №4

_

Да

Отпадъчна смес преди термично обработване

101201

2,5 t/y

0 t/y

0,0х10ˉ³

t / t


0.0x10ˉ³

t / t


Площадка № 1

_

Да

Прахови частици и прах

101203

2,5 t/y

0 t/y

0,0х10 ˉ³

t / t


0,0х10ˉ³

t / t


Площадка № 2
Да

Опаковки от дървесни материали

150103

2,6 t/y

0 t/y

_

_

Не
Да

Излезли от употреба гуми

16 0103

2,5 t/y

0,0t/y

_

_

Площадка № 10

_

Да

Излезли от употреба превозни средства, които не съдържат течности или други опасни компоненти

160106

2 t/y

0 t/y

_

_

Площадка № 11

_

Да

Метали

200140

3,5 t/y

0 t/y

_

_

Площадка 5-

Да

Нехлорирани хидравлични масла на минерална основа

130110*

0.45 t/y

0 t/y

_

_

Площадка № 6


Да

Нехлорирани моторни,смазочни масла за зъбни предавки на минерална основа

130205*

0,8 t/y

0 t/y

_

_

Площадка № 7

_

Да

Утайки от маслоуловителни шахти

130503*

0,5 t/y

0 t/y


Не

Да

Оловни акумулаторни батерии

160601*

0,3 t/y

0 t/yПлощадка № 8
Да

Отпадъци, съдържащи масла и нефтопродукти

160708*

0,9 t/y

0 t/yНе

Да

Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак

200121*

0,05 t/y

0 t/yПлощадка № 9
Да

Изолационни материали,съдържащи азбест

170601*

0,01 t/y

0 t/yПлощадка № 3-

Да

Смесени отпадъци от строителство и събаряне, различни от упоменатите в 170901,170902 и 170903

170904

6 t/y

0 t/y


Не

Да

Смесени битови отпадъци

200301

6 t/y

0 t/yНе

„Чистота” ЕООД

Да

През отчетният период не са генерирани отпадъците посочени в КР. Те са следните по кодове:

Таблица 5. Оползотворяване и обезвреждане на отпадъциОтпадък

Код

Оползотворяване

на площадкатаОбезвреждане

на площадкатаИме на външната фирма, извършваща операция по оползотворяване/ обезвреждане

Съответствие

Отпадъчна смес преди термично обработване

10 12 01

Връша се обратно в производствения процес

R 5


-

Собствен транспорт

Да

Праходи частици и прах

101203

Връша се обратно в производствения процес

R 5


-

-

Да

Отпадъчни керамични изделия, тухли(след термично обработване)

101208

Използват се за настилане на пътища на кариерата

R 5


-

-

Да

Смесени битови отпадъци

20 03 01

-

Предаване на външни фирми

“Чистота”ЕООД - Кюстендил

Да

Технологията за производство на керамични изделия обуславя оползотворяването на отпадъците, придобити по време на производство. Полученият брак след изпичане на продукцията (нестандартни тухли ) се заделят на специално определени площадки за временно съхранение. Част от тях се използва за настилане на пътища на кариерата.

Всички отпадъци генеринани на площадката се събират разделно и се съхраняват временно на обозначените площадки, които са бетонирани, след което се предават на външни фирми.

Битовите отпадъци събирани на територията на площадката се извозват от Общинско предприятие „Чистота” гр.Кюстендил, съгласно подписан договор за 2015 година.

През 2015 година образуваните отпадъци в „Кераминженеринг” АД –КЗ”Драговищица” по вид и количества са в съответствие с условията в КР, което не налага да се предприемат коригиращи действия.
4.5 Шум

През 2015 година инсталацията не е работила.

За отчетния период няма постъпили жалби и оплаквания от живущи или работещи в близост до района на площадката.
4.6 Опазване на почвата и подземните води от замърсяване

Таблица 7 .Опазване на подземните водиПоказател

Точка на пробовземане

Концентрация в подземните води, съгласно КР

Резултати от мониторинг

Честота на мониторинг

Съответствие

НямаОт производствената дейност на инсталацията няма отпадъчни продукти, които да доведат до замърсяване на подпочвените води.
Таблица 8. Опазване на почви

Всички производствени халета и площадки на територията на инсталацията не позволяват проникването на вредни вещества в почвата. В производствената дейност на „Кераминженеринг”АД клон КЗ”Драговищица” не се използват вредни вещества, които да замърсяват почвата и подземните води. Нефтени продукти се съхраняват в специализирани помещения съгласно изискванията но условията по КР за съхранение.

През 2015 година не са установени разливи от отпадъчни масла и нефтопродукти, което да доведе до замърсяване на почвата и подземните води.

5. Доклад по Инвестиционна програма за привеждане в съответствие с условията на КР (ИППСУКР)


През 2015 година не работила пещ 1или пещ 2. В началото на 2016 г. площадката на КЗ Драговишица е продадена на земеделски производител с цел преоборудването и в земеделски складове. Бъдеща производствена дейност свързана с КР № 268-НО/2008 г. е невъзможна.

6. Прекратяване работата на инсталации или части от тях

През отчетният период нямаме прекратяване на работата на инсталациията или на части от нея. Но през 2016 прекратяване на работата на цялата инсталация е факт.7. Свързани с околната среда, оплаквания и възражения
7.1 Аварии

7.2 Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталациите, за които е издадено КР

По време на не експлоатация на инсталацията през 2015 година няма постъпили и регистрирани оплаквания, възражения и други, свързани с дейността на същата или свързани с изпълнение на Условията на КР.

8. Подписване на годишния доклад

Декларация

Удостоверявам верността, точността и пълнотата на представената информация в Годишния Доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително № 268-НО/2008 г. на “Кераминженеринг”АД КЗ”Драговищица” .


Не възразявам срещу предоставянето от страна на ИАОС, РИОСВ или МОСВ на копия от този доклад на трети лица.


Подпис:_________________________________ Дата: 15.04.2016 г.

(Ангел Ангелов)Име на подписващия Ангел Ангелов

Длъжност в организацията: Упр. директор
Каталог: r-r -> r-kpkz -> godishni-dokladi-14 -> dokumenti-15
dokumenti-15 -> Доклад за 2015 год за изпълнение на дейностите за които е предоставено Комплексно разрешително №367-H0 / 2008 г
dokumenti-15 -> Наименование на инсталацията, за която е издадено комплексно разрешително
dokumenti-15 -> Доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително
dokumenti-15 -> Доклад за изпълнение на дейностите по кр №259-Н1/2012 г. „Яйца и птици ад гр. Мизия
dokumenti-15 -> Доклад по околна среда за 2015 година за изпълнение на дейностите
dokumenti-15 -> Доклад по околна среда зa 2015г. На "хан аспарух" ад град исперих съгласно комплексно
dokumenti-15 -> Г о д и ш е н д о к л а д п о о к о л н а с р е д а “кераминженеринг” ад


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница