Доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешителностраница1/13
Дата24.07.2016
Размер2.09 Mb.
#4805
ТипДоклад
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ СУХОДОЛ І-ви ЕТАП

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ, ЗА КОИТО Е ПРЕДОСТАВЕНО КОМПЛЕКСНО РАЗРЕШИТЕЛНО

376 – Н0/2009 г.гр.София 2011 год.

Съдържание
1. Увод
2. Система за управление на околната среда
3. Използване на ресурси
3.1. Използване на вода
3.2. Използване на енергия
3.3. Използване на суровини, спомагателни материали и горива.
3.4. Съхранение на суровини, спомагателни материали, горива и продукти
4. Емисии на вредни и опасни вещества в околната среда
4.1. Доклад по Европейския регистър на емисиите на вредни вещества (EPEBB) и PRTR
4.2. Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух
4.3. Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните води
4.4. Управление на отпадъците
4.5. Шум
4.6. Опазване на почвата и подземните води от замърсяване
5. Доклад по Инвестиционна програма за привеждане в съответствие с условията на КР (ИППСУКР).
6. Прекратяване работата на инсталациите или части от тях.
7. Свързани с околната среда аварии, оплаквания и възражения.
7.1. Авариии
7.2. Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталациите, за които е издадено КР
8. Подписване на годишния доклад.
Приложения: Таблици и речник на използваните термини


  1. Увод

Наименование на инсталацията, за която е издадено комплексно разрешително /КР/

Депо за неопасни отпадъци Суходол І-ви етап


Адрес по местонахождение на инсталацията:

гр.София; район Овча купел; кв.Суходол; местност Трайкович, Дреновец и Крушовец; ЕКАТТЕ: 99127


Регистрационен № на КР: № 376-Н0-ИО-АО/2009 г.
Дата на подписване на КР: 15.05.2009 год.
Дата на влизане в сила на КР: 04.06.2009 год.
Оператор на инсталацията

Столична община - притежател на разрешителното.

Съгласно Договор под № РД-55-486/07.07.09 г. между Столична община и „Чистота-Искър” ЕООД се възлага на дружеството да извърши „Изграждане и експлоатация на І-ви етап на депо Суходол, за депониране на отпадъци”, в които се включват следните дейности:

- Изграждане на съоръжения и рекултивация;  • Депониране на битови отпадъци

Адрес, тел. номер, факс, e-mail на собственика/оператора

Собственик – Столична община, гр. София 1000, ул. „Московска” № 33, тел. 02/ 980 98 51, факс. 02/ 980 98 70

e-mail: mboyadjiyska@sofia.bg


Оператор - „Чистота – Искър” ЕООД, гр. София 1528, ул. „Искърско шосе” № 2, тел. 02/ 973 29 51, факс. 02/ 973 26 52

e-mail: chistota-iskar@dir.bg ; есо@chistota-iskar.com


Лице за контакти: инж. Павел Граматиков – Управител на „Чистота – Искър” ЕООД
Адрес, тел. номер, факс, e-mail на лицето за контакти:

гр. София 1528, ул. „Искърско шосе” № 2, тел. 02/ 973 23 10, факс. 02/ 973 26 52

e-mail: chistota-iskar@dir.bg]; есо@chistota-iskar.com
Кратко описание на всяка от дейностите/процесите, извършвани в инсталацията/инсталациите

Депото за неопасни отпадъци в кв.Суходол е отредено като депо за обезвреждане на битовите отпадъци , генерирани на територията на Столична община. Експлоатацията му е осъществявана на два етапа, като на първия етап са се депонирали отпадъци до 1995 г. В периода 1995г – 1996 г му е изпълнена техническа рекултивация в съответствие с разработен проект. Горният изолационен екран на рекултивираната клетка на І-ви етап, изграден в съответствие с изискванията на Наредба №8/2004 г „За условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци” служи за дъно на новата клетка, в която се депонират неопасните отпадъци.

В изпълнение на договорните отношения между Столична община и „Чистота-Искър” ЕООД успоредно с депонирането на отпадъците през 2010 г се извършиха и редица строителни дейности, съобразени с разработения проект „Работен проект за използване на І-вия етап на депото за неопасни отпадъци в кв.Суходол за депониране на битови отпадъци” 1 част „Строително-конструктивна” като дренажен тръбопровод до ретензионния басейн за самостоятелно отвеждане на отпадъчните води от клетката; напречни диги облицовани изцяло с геотекстил и НDРЕ фолио в съответствие с проектни решения на всеки работен хоризонт за натрупване на отпадъците и др. Самото обезвреждане на отпадъците се извършваше при спазване на технологията за депониране, неразделна част от проекта, като успоредно се изграждаха и 6 броя вертикални газови кладенци, необходими за събиране и отвеждане на акумулирания биогаз от отпадъчното тяло, вследствие биологичното разлагане на органиката в него. Ежедневно се попълваха специализирани работни карти, които дават представа всеки ден на кое поле от кой работен участък се депонира, на кой работен хоризонт, какво количество отпадъци са обезвредени , каква специализирана техника е използвана и т.н.

Производствен капацитет на инсталацията/инсталациите
Инсталация

Позиция на дейността по Приложение № 4 на ЗООС

Капацитет

[t/24h]

Капацитет

[t]

Количество депонирани отпадъци

[t] по години

2009 г.

2010 г

Депо за неопасни отпадъци Суходол І-ви етап, състоящо се от една клетка

5.4

1 100


650 000

87 069,800

319 426,496
Забележка: Количеството депонирани отпадъци през 2009 г са от датата на въвеждане в експлоатация на инсталацията и включват периода от 06.10.2009 г. до 31.12.2009 г. при среднодневен капацитет от 1000,800 t/24h;

През 2010 г не се наблюдава превишавене на среднодневния капацитет на инсталацията, което е 874,733 t/24h, както и определения общ капацитет на инсталацията.

От таблицата е видно, че е спазено Условие 4.1. от КР.
Организационна структура на фирмата, отнасяща се до управлението на околната среда

1. инж. Павел Граматиков – Управител на „Чистота-Искър” ЕООД

2. инж. Нина Димитрова – Ръководител звено „екология”

3.инж. Димитър Жейнов – Началник комунална дейност / Ръководител на депо за неопасни отпадъци кв. Суходол/

4.Иван Иванов – Ръководител сепарираща инсталация

5. Андрей Велев - Еколог
РИОСВ, на чиято територия е разположена инсталацията/инсталациите : РИОСВ – София
Басейнова дирекция, на чиято територия е разположена инсталацията/инсталациите: Басейнова Дирекция Дунавски район с център гр. Плевен.
2. Система за управление на околната среда


  • Структура и отговорности


За разпределение на отговорностите в изпълнение на усл.5.1.1. от КР е определен персонала, който ще извършва конкретни дейности по изпълнение на условията в КР, както са определени и лицата, отговорни за изпълнението им. За целта са изготвени изискващите се списъци по усл.5.1.2 на КР, които се съхраняват при Ръководителя на депото. През 2010 г не е настъпила промяна на лицата , персонала и отговорностите им, поради което последните не е било необходимо да се актуализират.


Обучение

Операторът е изготвил и изпълнява годишна програма за обучение за 2010 г., в зависимост от определените потребности, с което изпълнява усл.5.2 от КР. Темите са разпределени по тримесечия, като в периода на действие на КР за 2010 г. е проведено:  • Участие на отговорни лица в семинари и тяхното обучение;

  • Проиграване на Плана за действие при възникване на бедствия, аварии и кризисни ситуации на депото - действие при разлив от масла;

  • Обучение на противопожарното ядро по противопожарно спасяване и боравене с пожарогасител.

Обмен на информация

На депото за неопасни отпадъци Суходол се поддържа и съхранява актуален списък с отговорните лица по изпълнение на условията към КР, с имената им, длъжностите, местоположение на работните места и телефони. Изготвен е и се поддържа и актуален списък на органите и лицата, които трябва да бъдат уведомявани по условията, с техните адреси, телефони за връзка и други възможни начини за комуникация, с което се изпълнява усл.5.3 от КР.
Документиране

Операторът на инсталацията е разработил списък с необходимите нормативни актове по околна среда, които се отнасят към нейната дейност, който системно се актуализира./усл.5.4.1./ В него са отбелязани последните промени в нормативната база / в ЗУО, в Закона за водите, в Закона за чистотата на атмосферния въздух, в Наредба №1 от 10.10.07 г „За проучването, ползването и опазването на подземните води” и др./ както отмяната на някои Наредби като Наредба №4 за норми на озон и алармени прагове за нивата на озона в атмосферния въздух; Наредба №1 за бензен и въглероден оксид в атмосферния въздух. Вместо тях е отразена новата актуална Наредба №12 от 15.07.2010 г „За норми за серен диоксид, азотен диоксид, финни прахови частици, олово, бензен, въглероден оксид и озон в атмосферния въздух”.

През 2007 г. „Чистота-Искър” ЕООД е сертифицирано по 14001:2004 – стандарт, определящ изискванията към система за управление на околната среда. Неотменна част от него са разработени образци на оперативни документи „дневник на оригиналите на документи” и „дневник на разпространение на документи”. В първия оперативен документ се описват всички законови и подзаконови нормативни актове по околна среда, както и всички други вътрешно фирмени правила, инструкции и др., имащи отношение към цялостната дейност на инсталацията. Във втория оперативен документ срещу имена , подпис и с дати са предоставени и се предоставят всички нови нормативни изисквания и документи , касаещи работата на инсталацията както на ръководителя на депото, така и на лицата/персонала, отговорен за тяхното изпълнение. На площадката е осигурено документиране и списък на необходимите инструкции, изисквани с комплексното разрешително.

Инструкциите и прилежащата документация се съхраняват от ръководителя на депото на достъпно място за всички служители, както и за лицата, отговорни за тяхното изпълнение. С горецитираните процедури се изпълнява усл. 5.4.2 и усл.5.4.3 към КР.


Управление на документи

В изпълнение на усл.5.5 от КР операторът на инсталацията прилага инструкция за актуализация на документите изисквани с КР.За целта всички нормативни актове , разпоредби и изискващи се документи заведени под идентификационен номер при регистрирането им , ежемесечно се актуализират от „Ръководител звено „екология”, като се следи за всяка промяна в тях, промяна в работата и управлението на инсталацията. Измененията своевременно се отразяват , документират и предоставят на ръководителя на депото. По оперативна процедура към системата за управление на околната среда невалидната документация се иземва и съхранява в архива на администрацията.


Оперативно управление

В изпълнение на усл.5.6 на КР са изготвени и одобрени от Управителя инструкции за експлоатация и поддръжка, както и всички необходими инструкции, изисквани с разрешителния документ за инсталацията.


Оценка на съответствие, проверка и коригиращи действия

По усл.5.7 от КР операторът е разработил и прилага писмени инструкции за мониторинг на всички емисионни и технически показатели, извършва мониторинг по тях и спазва разработени писмени инструкции за периодична оценка на съответствието на стойностите им с тези показатели, които са определени в условията на комплексното разрешително. В инструкциите за мониторинг е включено и условие за установяване на причините за допуснатите несъответствия и какви коригиращи действия се предприемат, в това число и в управлението на околната среда. При спазване указанията в инструкциите всички наблюдения върху техническите и емисионни показатели се отразяват в Дневник на КР, който се съхранява при Ръководител депо.

Към внедрената система за управление на околна среда в дружеството е наличен оперативен документ „План за вътрешно –фирмен мониторинг на дейностите, свързани с управление на околната среда”, към който са включени ежемесечни наблюдения на определени условия от КР. За целта се попълва Контролен лист ОД 7.6., в който се регистрират визуални наблюдения върху определени изисквания, поставени конкретно в КР като: състояние на охранителни канали, състояние на шахти, наличие на неорганизирани емисии, наличие на неприятни миризми, спазване на инструкциите към КР, водене на дневници и документация. В него при констатирани и описани несъответствия се посочват какви са предприетите мерки и в какъв срок ще се отстранят несъответствията. Когато времето в рамките на работния ден е недостатъчно – се пуска лист за коригиращи действия със срок, отговорник по корекциите, както и дата с подпис на лицето, констатирало отстраняването им при контролната последваща проверка. Така през годината са записани неколкократно наличие на неорганизирани имисии /прах/ в атмосферния въздух и предприето коригиращо действие – оросяване на подходите и пътя към работния участък; нарушена проводимост на охранителните – източен и западен канали с предприети мерки – своевременното им прочистване; наличие на миризми при хале със сепарираща инсталация и др.


Предотвратяване и контрол на аварийни ситуации
Операторът е изотвил писмена инструкция за преразглеждане и при необходимост актуализиране на инструкциите за работа на технологичнота/пречиствателното оборудване след всяка авария в изпълнение на усл.5.8.1 от КР, която през 2010 г не е прилагал.

През изтеклата година не са възниквали аварийни ситуации, които да застрашават околната среда и здравето на хората и не се е налагало преразглеждане и актуализиране на инструкциите за работа на технологичното оборудване и Аварийния план.

В изпълнение на усл.5.8 от КР в дружеството е разработен „План за действия при възникване на бедствия, аварии и кризисни ситуации на депо за неопасни отпадъци кв.Суходол” , утвърден от Управителя на „Чистота-Искър” ЕООД, съгласуван с Кмета на район „Овча купел” . В него са идентифицирани всички възможни аварийни ситуации с въздействие върху околната среда и здравето на хората както и начина на действие за всяка от тях, който осигурява най-добра защита . Определени са средствата за противодействие на възможните аварии, местата с разположението им, редовната им проверка и поддръжка в изправност. Изготвен е и се актуализира списък на персонала / с включени телефонни номера и начините за оповестяването им/, отговорен за изпълнение на действията, предвидени в Плана. Сформирана е оперативна група за действия при възникване на аварии.

Записи

В изпълнение на условие 5.9. от КР всички записи, регламентирани в документите се водят редовно и са на разположение на заинтересованите страни.

Всички резултати от наблюдението на емисионните и техническите показатели, от оценка на съответствието им с изискванията на условията в КР и коригиращите действия се документират, съхраняват и се предоставят при поискване от компетентния орган.

Докладване

Съгласно условие 5.10. на комплексното разрешително и на нормативната уредба операторът на инсталацията е задължен да докладва за изпълнение на всички дейности, регламентирани по КР, като за всяка отчетна година изготви Годишния доклад по околна среда, какъвто е настоящия, който предоставяме.


Актуализация на СУОС

През годината периодически се правят оценки по проблемите на опазване на околната среда и се набелязват коригиращи действия.

С влизането в сила на настоящото разрешително притежателят прилага системата за СУОС, която отговаря на посочените в разрешителното изисквания. Определени са отговорни лица по дейностите за изпълнението в него. Поддържат се актуалните списъци , които се предоставят при поискване от компетентните органи.

Персоналът, изпълняващ задачи по условията в КР има необходимата компетентност, придобита на основата на подходящо обучение и опит.


Уведомяване

Тъй като през 2010 г не е имало случаи на аварийни и други замърсявания, с които да са нарушени установените с норм ативен акт или с настоящото разрешително норми, дружеството не е уведомявало Кмета на общината, РИОСВ –София, Областния управител, Басейнова Дирекция, Органите на Териториална дирекция „Гражданска защита”.

Всички резултати от мониторинга, определен в условията на КР са докладвани в РИОСВ – София, респективно и в Басейнова дирекция, при което са спазени изискванията, поставени в усл.7.1. и усл.7.2. на КР.
8. Използване на ресурси

8.1. Използване на вода


Таблица 3.1 ( по Условие 8.1 от КР)


Източник

на вода

Годишно количество, съгласно КР

Количество за единица продукт съгласно КР


Използвано годишно количество

m3

Използвано годишно количество за единица продукт

m3 /t

Съответствие


1. ВиК мрежа

градски водопровод

2. Собствен водоизточ-ник


няма норма

няма норма-


0,0331

3056


\

370


0,010

0,012-

Да

В изпълнение на условие 8.1 от КР депото се захранва с вода от градската водопроводна мрежа въз основа на актуален договор със „Софийска вода” АД като спазва условията в него, както и на актуално разрешително за водовземане при спазване на условията в него. Изразходваните количества вода за битово-питейни нужди се отчитат по показания на водомер и се изчисляват количествата им, като се документират в месечни справки. Определянето на годишното количество изразходвана вода за производствени нужди е на база разработена инструкция, според която се регистрира в дневник месечната консумация на вода за инсталацията за производствени нужди от собствен водоизточник, депонираните отпадъци за съответния месец /т/ както и месечната консумация на вода за производствени нужди за тон депониран отпадък. На база отразените данни в дневника се определя годишната консумация на вода за производствени нужди за тон депониран отпадък. За 2010 г няма превишение на разрешеното количество използвана вода, както е видно в табл.3.1.

Операторът на инсталацията е разработил и прилага инструкция за поддръжка и проверка на водопроводната мрежа на площадката, отстраняване на течове и установяване причините за тях. Въведен е дневник в който ежедневно се правят записи от специалист „В и К ”за констатирани течове и аварии по водопроводната мрежа, причините за възникването им, както и срок за отстраняване. При проверките на водопроводната мрежа са установени течове от развалени батерии при душове , при мивки, теч от развалено казанче при тоалетна за управлението.
    1. Използване на ел.енергия

Таблица 3.2 ( по Условие 8.2.1 от КР)


Електроенергия/ Топлоенергия

Количество за единица продукт съгласно КР


Използвано годишно количество за единица продукт

Съответствие


Електроенергия

0,72 кWh/t


0,49 кWh/tДа

В изпълнение на усл.8.2. от КР изразходваното количество електроенергия се отчита по електромери и се удостоверява чрез фактури. Операторът прилага инструкция за пресмятане/изчисляване на изразходваните количества електроенергия, изразени като обща месечна консумация за площадката, месечна консумация за инсталацията, предмет на КР, месечна консумация за депониране на 1 т отпадък и годишна консумация за депониране на т отпадък. Изразходваните количества електроенергия се отчитат и се документират като месечни справки в дневника на КР. Както е видно в табл.3.2. не се наблюдава превишение на използваното количество електроенергия за единица продукт за годината.

Операторът е изготвил и прилага инструкция за експлоатация и поддръжка на помпена станция и сепарираща инсталация като основни консуматори на електроенергия на площадката Резултатите от експлоатацията и подръжката на помпената станция се документират в специален дневник при помпена станция. В него се отразяват и интервалите на централно спиране на елзахранването , както и принудителните спирания. Аналогично се води дневник и при сепариращата инсталация. В него също се отразяват аварийните и принудителни спирания на елзахранване. Отразяват се дните, през които не работи инсталацията и не консумира електоенергия.
З.З. Използване на суровини, спомагателни материали и горива

Таблица 3.3.1


Суровини

Годишно количество,съгласно КР

Количество за единица продукт,съгласно КР

Употребено годишно количество

Количество за единица продукт

Съответствие

-

-

-

-

-

-


Каталог: eea -> main-site
main-site -> Доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително
main-site -> Решение №400-Н0-И0-А0-тг1/28. 05. 2011 г., актуализирано с Решение №400-Н0-И0-А1-тг-1/15. 12. 2011 г. Отчетен период
main-site -> Доклад по околна среда (гдос) за изпълнението на дейностите за 2009 г., за които е предоставено Комплексно разрешително №355-но/2008 г
main-site -> Решение №116-Н0-И0-А1/2008 г на Министъра на околната среда и водите Отчетен период : Стара Загора, март 2011 г
main-site -> Приложения към техническите спецификации приложение 1 Видове, обект на Обособена позиция 1
main-site -> Приложения към техническите спецификации приложение 1 Видове, обект на Обособена позиция 1
main-site -> Технически изисквания
main-site -> Доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително


Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница