Доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешителностраница4/13
Дата24.07.2016
Размер2.09 Mb.
#4805
ТипДоклад
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Таблица 1. До изготвянето на емисионните фактори от групи 090400, 090401,090402 и 090403 се използват посочените в група 091004 - Емисионни фактори за първа група замърсители във въздуха – по изчислителна методика CORINAIR -94 / на основание Актуализирана методика за определяне емисиите на вредни вещества във въздуха/

Емисии на замърсители


ЕF в kg/Mg,


E=EFxA


Метан (CH4)


92,0

92,0x10-3 x 319 426,496 = 29 387 238

Въглероден диоксид (CO2)

185,0

185,0x10-3 x 319 426,496 = 59 093 902

Данните , нанесени в колона 1b са за отпадъчни води /инфилтрат/ , пренесени извън площадката преди предаването им на СГПСОВ. Те са пресметнати на основание замерените стойности на концентрациите на замърсяващото вещество при анализиране на пробите от акредитираната лаборатория на „Евротест Контрол” EАД – гр.София. Годишните емисии на отделните замърсители са пресметнати по формулата

Q* K* Т* 24* 3600

А = __________________

1000* 1000

Където:

А – годишни емисии (kg/y)

Q – дебитът на отпадъчни води (l/s) изчислен на 1,01 (l/s);

К – средно-годишната концентрация на замърсявощото вещество в отпадъчните води (mg/dm3);

Т – времето, през което са изпускани отпадъчните води /дните в годината/ , в случая 365 дни .Таблица 8. Опазване на почви

Показател

Концентрация в почвите (базово състояние) съгласно КР

Пробовземна точка

Резултати от мониторинг

Честота на мониторинг

Съответствие

-

-

-

-

-

-


Таблица 9. Аварийни ситуации

Дата

на инцидента

Описание на инцидента

Причини

Предприети действия

Планирани действия

Органи, които са уведомени

-

-

-

-

-

-


Таблица 10. Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталациите, за която е предоставено КР

Дата на оплакването или възражението

Приносител на оплакването

Причини

Предприети действия

Планирани действия

Органи, които са уведомени

-

-

-

-

-

-

Таблица 2. Емисии в атмосферния въздух
2.1. Изпускащо устройство вертикален газов кладенец 1/ по проект отговарящ на №11/ ;

І –ви етап ;Клетка 1.


Параметър

Единица

Обемни %

НДЕ,

съгласно КРРезултати от мониторинг

Честота

на мониторинг

Съответст-

вие

Месец януари

2010 г.

Протокол № 1-С-4 и Протокол № 2 -С-4 – замерване на 29.01.10 г

Месец февруари

2010 г.

Протокол № 1-С-5 и Протокол № 2 -С- 5 – замерване на 24.02.10 г

Месец април

2010 г.

Протокол № 5-С-6 г и Протокол № 6 -С- 6 - замерване на 26.04.10 г

Метан

%

-

0,00

0,00

1,0

ежемесечно

-

Въглероден диоксид

%

-

0,00

0,00

1,4

ежемесечно

-

Други - Кислород

%

-

20,9

20,9

20,9

ежемесечно

-

Други – Сероводород

%

-

0,00

0,00

0,00

ежемесечно

-

Други - Водород

%

-

0,00

0,00

0,00

ежемесечно

-


2.1. Изпускащо устройство вертикален газов кладенец 1/ по проект отговарящ на №11/ ;

І –ви етап ;Клетка 1.


Параметър

Единица

mg/Nm3

НДЕ,

съгласно КРРезултати от мониторинг

Честота

на мониторинг

Съответст-

вие

Месец май

2010 г.

Протокол № 7-С-7 и Протокол № 8 -С-7 – замерване на 28.05.10 г

Месец юни

2010 г.

Протокол № 7 -С-8 и Протокол № 8 -С- 8 – замерване на 25.06.10 г

Месец юли

2010 г.

Протокол № 7- С- 9 и Протокол №

8 -С- 9 – замерване на 27.07.10 г

Метан

mg/Nm3

-

3 808

4 284

4 545,8

ежемесечно

-

Въглероден диоксид

mg/Nm3

-

27 510

27 510

25 676

ежемесечно

-

Други - Кислород

mg/Nm3

-

298 661

298 661

298 661

ежемесечно

-

Други – Сероводород

mg/Nm3

-

0,00

0,00

0,00

ежемесечно

-

Други - Водород

mg/Nm3

-

0,00

0,00

0,00

ежемесечно

-2.1. Изпускащо устройство вертикален газов кладенец 1/ по проект отговарящ на №11/ ;

І –ви етап ;Клетка 1.


Параметър

Единица

mg/Nm3

НДЕ,

съгласно КРРезултати от мониторинг

Честота

на мониторинг

Съответст-

вие

Месец август

2010 г.

Протокол № 7-С-10 и Протокол № 8-С-10 – замерване на 31.08.10 г

Месец септември

2010 г.

Протокол № 7-С-11 и Протокол № 8-С-11 – замерване на 21.09.10 г

Месец октомври

2010 г.

Протокол № 7 - С-12 и Протокол №

8 - С -12 – замерване на 27.10.10 г

Метан

mg/Nm3

-

4 569,6

4 355,4

4 426,8

ежемесечно

-

Въглероден диоксид

mg/Nm3

-

27 510

27 903

28 296

ежемесечно

-

Други - Кислород

mg/Nm3

-

298 661

298 661

298 661

ежемесечно

-

Други – Сероводород

mg/Nm3

-

0,00

0,00

0,00

ежемесечно

-

Други - Водород

mg/Nm3

-

0,00

0,00

0,00

ежемесечно

-


2.1. Изпускащо устройство вертикален газов кладенец 1/ по проект отговарящ на №11/ ;

І –ви етап ;Клетка 1.


Параметър

Единица

mg/Nm3

НДЕ,

съгласно КРРезултати от мониторинг

Честота

на мониторинг

Съответст-

вие

Месец ноември

2010 г.

Протокол № 7 - С -13 и Протокол № 8 -С -13 – замерване на 29.11.10 г

Месец декември

2010 г.

Протокол № 7 - С- 14 и Протокол № 8 - С -14 – замерване на 16.12.10 г

Метан

mg/Nm3

-

4 498,2

2 856

ежемесечно

-

Въглероден диоксид

mg/Nm3

-

28 099,5

19 650

ежемесечно

-

Други - Кислород

mg/Nm3

-

298 661

298 661

ежемесечно

-

Други – Сероводород

mg/Nm3

-

0,00

0,00

ежемесечно

-

Други - Водород

mg/Nm3

-

0,00

0,00

ежемесечно

-


2.2. Изпускащо устройство вертикален газов кладенец 2/ по проект отговарящ на №10/ ;

І –ви етап ;Клетка 1.


Параметър

Единица

Обемни %

НДЕ,

съгласно КРРезултати от мониторинг

Честота

на мониторинг

Съответст-

вие

Месец януари

2010 г.

Протокол № 3-С-4 и Протокол № 4-С-4 – замерване на 29.01.10 г

Месец февруари

2010 г.

Протокол № 3-С-5 и Протокол № 4-С-5 – замерване на 24.02.10 г

Месец април

2010 г.

Протокол №7-С-6 г и Протокол № 8-С- 6 - замерване на 26.04.10 г

Метан

%

-

0,0

0,0

1,1

ежемесечно

-

Въглероден диоксид

%

-

0,0

0,0

1,43

ежемесечно

-

Други - Кислород

%

-

20,9

20,9

20,8

ежемесечно

-

Други – Сероводород

%

-

0,0

0,0

0,0

ежемесечно

-

Други - Водород

%

-

0,0

0,0

0,0

ежемесечно

-2.2. Изпускащо устройство вертикален газов кладенец 2/ по проект отговарящ на №10/ ;

І –ви етап ;Клетка 1.


Параметър

Единица

mg/Nm3

НДЕ,

съгласно КРРезултати от мониторинг

Честота

на мониторинг

Съответст-

вие

Месец май

2010 г.

Протокол № 7-С-7 и Протокол № 8-С-7 – замерване на 28.05.10 г

Месец юни

2010 г.

Протокол № 7-С-8 и Протокол № 8-С-8 – замерване на 25.06.10 г

Месец юли

2010 г.

Протокол № 7 - С-9 и Протокол №

8 -С- 9 – замерване на 27.07.10 г

Метан

mg/Nm3

-

8 092

8 687

9 282

ежемесечно

-

Въглероден диоксид

mg/Nm3

-

28 820

29 475

29 933,5

ежемесечно

-

Други - Кислород

mg/Nm3

-

297 232

297 232

295 803

ежемесечно

-

Други – Сероводород

mg/Nm3

-

0,00

0,00

0,00

ежемесечно

-

Други - Водород

mg/Nm3

-

0,00

0,00

0,00

ежемесечно

-

Каталог: eea -> main-site
main-site -> Доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително
main-site -> Решение №400-Н0-И0-А0-тг1/28. 05. 2011 г., актуализирано с Решение №400-Н0-И0-А1-тг-1/15. 12. 2011 г. Отчетен период
main-site -> Доклад по околна среда (гдос) за изпълнението на дейностите за 2009 г., за които е предоставено Комплексно разрешително №355-но/2008 г
main-site -> Решение №116-Н0-И0-А1/2008 г на Министъра на околната среда и водите Отчетен период : Стара Загора, март 2011 г
main-site -> Приложения към техническите спецификации приложение 1 Видове, обект на Обособена позиция 1
main-site -> Приложения към техническите спецификации приложение 1 Видове, обект на Обособена позиция 1
main-site -> Технически изисквания
main-site -> Доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително


Сподели с приятели:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница