Доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешителноДата13.09.2016
Размер136.2 Kb.
ТипДоклад
АВЕС-94” АД


Площадка „Крайморие”
Г О Д И Ш Е Н Д О К Л А Д П О О К О Л Н А

С Р Е Д А ( ГДОС – 2012)


ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ, ЗА КОИТО Е ПРЕДОСТАВЕНО КОМПЛЕКСНО РАЗРЕШИТЕЛНО

321 - НО / 2008 г.
БУРГАС

Март 2013 г.

Въведение

Основание за изготвяне на Годишен доклад по околна среда (ГДОС)

Фирма „Авес-94” АД, Площадка Крайморие притежава Комплексно разрешително № 321-НО/2008 г. и настоящият Годишен доклад по околна среда (ГДОС) се изготвя на основание чл. 125, т. 5 от ЗООС и Условие 5.10.1 от цитираното Комплексно разрешително, съгласно които Операторът се задължава да изготвя, публикува и представя ежегодно в РИОСВ - Бургас Годишен доклад за изпълнението на дейностите през 2012 г., за които е предоставено Комплексно разрешително, в срок до 31 март на съответната година, следваща година, за която се отнася.


Този Доклад е изготвен съгласно Образеца на годишен доклад, приложен към утвърдената със Заповед на министъра на околната среда и водите № РД 806/31.10.2006 г. “Методика за реда и начина за контрол на комплексни разрешителни и образец на годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително”. Формата му дава възможност, необходимата информация лесно да бъде прехвърлена в база данни, с помощта на които България да изпълни поетите ангажименти съгласно директивата за КПКЗ, Решението за Европейски регистър на емисиите на вредни вещества (EPER) и Протокола на Икономическата комисия за Европа (ИКЕ) на ООН за регистри на емисии и трансфер на замърсявания (PRTR).
Комплексното разрешително е издадено на основание чл.120 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и чл. 16, ал.1 от Наредбата за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни (ПМС № 62/12.03.2003г., изм. и доп. С ПМС № 278/20.12.2005г.)

СЪДЪРЖАНИЕ:

3.1. УВОД ......................................................................................................................... 4 стр.

3.1.1 Наименование на инсталацията, за която е издадено К Р ................................ 4 стр.

3.1.2 Адрес по местонахождение на инсталацията .................................................... 4 стр.

3.1.3 Регистрационен номер на КР ..................................................... ........................ 4 стр.

3.1.4 Дата на подписване .............................................................................................. 4 стр.

3.1.5 Дата на влизане в сила на КР .............................................................................. 4 стр.

3.1.6 Оператор на инсталацията ................................................................................... 4 стр.

3.1.7 Адрес, тел. номер, факс, e-mail на собственика/ оператора .............................. 4 стр.

3.1.8 Лице за контакти ................................................................................................... 4 стр.

3.1.9 Адрес, тел. номер, факс, e-mail на лицето за контакти...................................... 4 стр.

3.1.10 Кратко описание на всяка от дейностите / процесите, извършвани в

инсталацията ........................................................................................................ 4 стр.

3.1.11 Производствен капацитет на инсталацията ...................................................... 4 стр.

3.1.12 Организационна структура, отнасяща се до управлението на околната

среда ..................................................................................................................... 4 стр.

3.1.13 РИОСВ, на чиято територия е разположена инсталацията ............................. 5 стр.

3.1.14 Басейнова дирекция, на чиято територия е разположена инсталацията ........ 5 стр.

3.2. Система на управление на околната среда ............................................................ 5 стр.

3.3. Използване на ресурси ............................................................................................. 5 стр.
4. ЕМИСИИ НА ВРЕДНИ И ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА В ОКОЛНАТА СРЕДА .

5. ДОКЛАД ПО ИНВЕСТИЦИОННАТА ПРОГРАМА ЗА ПРИВЕЖДАНЕ В

СЪОТВЕТСТВИЕ С УСЛОВИЯТА НА КР (ИППСУКР) ................................

6. ПРЕКРАТЯВАНЕ РАБОТАТА НА ИНСТАЛАЦИИ ИЛИ ЧАСТИ ОТ ТЯХ 6 стр.

7. СВЪРЗАНИ С ОКОЛНАТА СРЕДА АВАРИИ, ОПЛАКВАНИЯ ИЛИ

ВЪЗРАЖЕНИЯ..........................................................................................................

7.1. Аварии.......................................................................................................................

7.2. Оплаквания или възражения...................................................................................

Декларация........................................................................................................................3.1. УВОД

3.1.1 Наименование на инсталацията, за която е издадено Комплексно разрешително:

“Промишлена инсталация за интензивно отглеждане на птици на „Авес-94” АД, база (площадка) Крайморие по т. 6.6. а) - По Приложение 4 на ЗООС”3.1.2 Адрес по местонахождение на инсталацията:

Кв. Крайморие, гр. Бургас, обл. Бургас

3.1.3 Регистрационен номер на КР:

321 –НО/ 2008 г3.1.4 Дата на подписване:

08.10.2008 г.

3.1.5 Дата на влизане в сила на КР:

22.11.2008 г.

3.1.6 Оператор на инсталацията:

Авес-94” АД, с. Черни връх, община Камено, обл. Бургас3.1.7 Адрес, тел. номер, факс, e-mail на собственика/ оператора:

81 22 с. Черни връх, общ. Камено,обл. Бургас,тел. номер: 056/813705

факс: 056 / 81 3706; e-mail : aves@aves94.com

3.1.8 Лице за контакти:

Милена Панайотова Панайотова– Отговорник КР3.1.9 Адрес, тел. номер, факс, e-mail на лицето за контакти:

С. Черни връх, пк 8122, общ. Камено,обл. Бургас,

тел. номер: 0898/404 111; факс: 056 /813706; e-mail на оператора: : aves@aves94.com3.1.10 Кратко описание на всяка от дейностите / процесите, извършвани в инсталацията:
Основната дейност на “Авес-94” АД е производство на яйца за консумация, което се извършваше на производствена площадка в кв. Крайморие, гр. Бургас, в промишлена инсталация за интензивно отглеждане на птици в неуголемени клетки. Проектният капацитет на инсталацията по КР е 173 000 места за стокови носачки, за периода 2012 г. не са се отглеждали птици кокошки – носачки, поради влизане в сила на регламент на Европейски Съюз за хуманно отглеждане на птици – кокошки носачки, и преустановяване отглеждането на птици в неуголемени клетки, каквото бе технологичното оборудване на площадката в кв. Крайморие.

В тази връзка операторът информира РИОСВ Бургас за обстоятелството – Прекратяване експлоатацията на ‘Инсталация за интензивно отглеждане на птици” във ферма „Крайморие”


3.1.11 Производствен капацитет на инсталацията:
Инсталация

Позиция на дейността по Приложение №4 на ЗООС

Общ капацитет

съгл. КР


Капацитет

съгл. КР

по халета/ броя птици

Количество птици/ средно

за

2012г.

1.Промишлена инсталация за интензивно отглежадане на птици

Хале 1;


Хале 2;

Хале 3;


Хале 4;

Хале 5;


Хале 6;

Хале 7;


Хале 8;

Хале 9;


Хале 10


6.6 а)

173 000

16 000


16 000

16 000


16 000

16 000


16 000

16 000


16 000

12 000


33 000

(бр. птици към 31.12.2011 г)

незаселвано

незаселвано

незаселвано

незаселвано

незаселвано

незаселвано

незаселвано

Незаселвано

Незаселвано

Незаселвано

От 01.01.2012 г. поради влизане в сила на Европейски регламент за хуманно отглеждане на птици и забрана за отглеждане на кокошки носачки в малки неуголемени клетки, инсталацията за интензивно отглеждане на птици във ферма Крайморие преустанови дейността си по предписание и под контрола на Агенция по Безопасност на Храните гр. Бургас бяха предоставени за клане в пицекланица всички птици до 9.01.2012

3.1.12 Организационна структура, отнасяща се до управлението на околната среда

3.1.13 РИОСВ, на чиято територия е разположена инсталацията:

Регионална инспекция по околна среда и води – Бургас

8000 гр. Бургас, жк. “Лазур” ул. “Перущица” № 67

3.1.14 Басейнова дирекция, на чиято територия е разположена инсталацията:

Басейнова Дирекция “Черноморски район”

9000 гр.Варна, ул. “Александър Дякович” № 33,
3.2. СИСТЕМА НА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

  • Обучение

Изготвен е списък на персонала, който да извършва дейностите по изпълнение на условията в КР.

Обучението на персонала е свързано със спазване на разработените инструкции, изискващи се в КР – с тяхното прилагане и документиране на резултатите от всички дейности по условията в КР.  • Обмен на информация - Всички доклади се изготвят в 2 екземпляра за РИОСВ, за Ръководството на „Авес-94” АД.

  • Управление на документи - всички документи се съхраняват в администрацията на „ Авес-94” – Архив ТРЗ. Предотвратяване и контрол на аварийни ситуации

  • Не са възниквали аварийни ситуации, които да застрашават околната среда и здравето на хората.

Докладване - Съгласно условията на комплексното разрешително и на нормативната уредба ежегодно в Годишния доклад по околна среда се докладват всички дейности, регламентирани по КР.


Условия по КР №321-Н0/2008г.

Докладване

Условие 4.2. Притежателят на настоящото разрешително да документира и докладва като част от ГДОС годишното производство за инсталацията за която е определен капацитет по Условие 2.

- Данните за инсталацията са представени в Таблица 4.1 към точка 3.1.11.

„ Производствен капацитет на инсталацията”.

Инсталацията н е била населвана с птици през цялата 2012 година.

Условия по КР №321-Н0/2008г.

Докладване

Условие 7.5 Притежателят на настоящото разрешително да докладва за резултатите от изпълнение на Условие 7.1, Условие 7.2 , като част от ГДОС.

По Условие 7.1 и условие 7.2 през периода не е имало залпови замърсявания и не се е налагало уведомяване на посочените лица и организации.3.3. ИЗПОЛЗВАНЕ НА РЕСУРСИ – Няма използвани ресурси за периода 2012 година за „Промишлена инсталация за отглеждане на птици”
6. Прекратяване на работа на инсталации или част от тях;
Работа на инсталацията е прекратена на 09.01.2012 г. За целта е информиран РИОСВ гр. Бургас с Уведомително Писмо и План за прекратяване работата на инсталацията както следва:СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА


Авес-94” АД


Площадка


Крайморие”

Бургас

План за окончателно прекратяване на дейностите на площадка Крайморие

В съответствие с: Инструкция за окончателно прекратяване на работата на инсталацията по Условие 2 на КР

Условие 16.

КР 321 –Н0/2008 г.

Изготвил:..................

/М. Панайотова/


Утвърдил:............................

/Изпълнителен директор – Росен Панайотов/

Дата за издаване на КР:6.10.2008 г.

Дата на документа:

21.02.2012 г.

Уведомяваме Ви, че дружеството „АВЕС-94” АД взе решение за окончателно прекратяване на дейността на площадка в кв. Крайморие гр. Бургас по т. 6.6. а от Приложение No.4 – Промишлена инсталация за интензивно отглеждане на прици.

Във връзка с горното Прилагаме План за окончателно прекратяване на дейността на площадката с КР 321 – Н0/ 2008 г – изпълнен към 21.02.2013 г.
Планирани действия

Обект

Отговорни лица

Срок за изпълнение


1.

Почистване на тръбопроводи и оборудване, работили с дезиндекционни материали, контролирани от националното законодателство

Производствени халета

Резервоар за съхранение на водаСтоян Динков

В и К специалист

Филип Димитров

Петър ЖелевИзпълнено 02. 2013 г.2.

Почистване на дератизационни точки на площадката

Около производствени халета и абонатни

Тодор Тодоров

ПоддръжкаИзпълнено 02. 2013 г.

3.

Почистване на помещение за съхранение на дезинфектанти и препарати

Склад за съхранение на препарати за дезинфекция
Ветеринарна лечебница

Филип Димитров

ПоддръжкаИзпълнено 02. 2013 г.

4.

Почистване на канализационна мрежа на площадката

* В производствени халета

* Филтри към халета

* Извозване на СЖП за наторяване земеделски земи

* Измиване


Всички производствени халета

Атанас Иванов

Водач МПС -Специализиран транспорт;

Филип Димитров

Петър Желев

Тодор Тодоров

ПоддръжкаИзпълнено 02. 2013 г.

5.

Демонтаж на старо технологично оборудване на производствени халета

Всички производствени халета

Венцислав Думанов

Специалист

Филип Димитров

Петър Желев

Тодор Тодоров

И Външна фирмаИзпълнено 02. 2013 г.

6.

Почистване на складови помещения

За резервни части

РаботилницаЖелязко Мусов

ПоддръжкаИзпълнено 02. 2013 г.

7.

Почистване на площадки за съхранение на фураж

Силози за съхранение на зърно към всички производствени халета

Валентин Панайотов

ЕнергетикИзпълнено 02. 2013 г.

9.

Почистване на площадки СЖП

Всички халета, екарисажни площадки

Тодор Тодоров

Петър ЖелевИзпълнено 02. 2013 г.

10.

Почистване на площадки и помещения за временно съхранение на отпадъци

Цялата производствена площадка

Здравко Илиев

ПоддръжкаИзпълнено 02. 2013 г.

11.

Предаване на отпадъци на специализирани за дейността оператори

Флуорисцентни лампи

Опаковки от вет. Препарати

Акумулаторни батерии

Износени гумиМилена Панайотова

Отг. КР


Външна фирма

„МИТ и Ко” ЕООД гр. ПловдивИзпълнено 02. 2013 г.

12.

Почистване на площадка товаро – разтоварни дейности

Основна 1 бр, за обекта

Тодор Тодоров

Филип Димитров

Поддръжка


Изпълнено 02. 2013 г.

13.

Обезопасяване на ел. съоръжения на площадката

Цялата производствена площадка

Валентин Панайотов

ЕнергетикИзпълнено 02. 2013 г.

При изпълнение на плана за окончателно прекратяване дейността на инсталацията са спазени законовите изисквания за опазване на Околната Среда, както и следните мерки:    • Провеждане на инструктажи със всички групи по дейности и отговорни лица за свяка от дейностите по окончателно прекратяване

    • Мерките изпълнени с фирмени средства

Проверка за констатиране изпълнението на Плана бе извършена от РИОСВ гр. Бургас на 08.03.2013 г.Д Е К Л А Р А Ц И Я
Удостоверявам верността, точността и пълнотата на представената информация в Годишния доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено Комплексно разрешително№ 321 - НО / 2008 г. на “Площадка Крайморие” с оператор „Авес-94 „ АД, с. Черни връх.

Не възразявам срещу предоставянето от страна на ИАОС, РИОСВ и МОСВ на копия от този доклад на трети лица.


Подпис:________________________ Дата:____________________

(упълномощено от организацията лице)


Име на подписвания: Милена Панайотова Панайотова

Длъжност в организацията: Зам. Изп. директор
Годишен доклад по околна среда за изпълнение на дейностите през 2012 г., за които е предоставено Комплексно разрешително 321-НО / 2008 г. на на „Авес-94” Ад, Площадка Крайморие


Каталог: eea -> main-site
main-site -> Доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително
main-site -> Решение №400-Н0-И0-А0-тг1/28. 05. 2011 г., актуализирано с Решение №400-Н0-И0-А1-тг-1/15. 12. 2011 г. Отчетен период
main-site -> Доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително
main-site -> Доклад по околна среда (гдос) за изпълнението на дейностите за 2009 г., за които е предоставено Комплексно разрешително №355-но/2008 г
main-site -> Решение №116-Н0-И0-А1/2008 г на Министъра на околната среда и водите Отчетен период : Стара Загора, март 2011 г
main-site -> Приложения към техническите спецификации приложение 1 Видове, обект на Обособена позиция 1
main-site -> Приложения към техническите спецификации приложение 1 Видове, обект на Обособена позиция 1
main-site -> Технически изисквания


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница