Доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексното разрешителностраница1/4
Дата16.08.2017
Размер0.63 Mb.
#27898
ТипДоклад
  1   2   3   4


ДОПЪЛНЕН ГОДИШЕН ДОКЛАД
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ, ЗА КОИТО Е ПРЕДОСТАВЕНО КОМПЛЕКСНОТО РАЗРЕШИТЕЛНО

НА ,,РАФИНЕРИЯ ПЛАМА’’АД

ЗА 2014г.
Комплексното разрешително №21/2004г. на ,,Рафинерия Плама’’АД гр.Пловдив(изменено и актуализирано с Решение №21-НО-И1-А1/2011г. на Изпълнителния директор на ИАОС) е издадено на основание ЗООС за експлоатация на следните инсталации и съоръжения:
1.Рафинерия (т.1.2 от Приложение №4 на ЗООС):


 • Атмосферно – вакуумна дестилация - Концентрационно – вакуумна инсталация

 • Атмосферно – вакуумна дестилация

 • Деасфалтизация

 • Хидроочистка

 • Битумна инсталация

 • Инсталация за смесване на бензини

2.Депо за твърди опасни отпадъци (т.5.4 от Приложение №4 на ЗООС)-не е в експлоатация


Адрес по местонахождение на инсталациите:

,,Рафинерия Плама’’АД - гр.Плевен, Западна индустриална зона


Регистрационен номер на КР:

Комплексно разрешително №21/2004г. /изменено и актуализирано с Решение №21-НО-И1-А1/2011г., поправено с Решение №21-НО-И1-А1-ТГ1/2011г./


Дата на подписване на КР:

Комплексно разрешително №21/27.12.2004г. /изменено и актуализирано с Решение №21-НО-И1-А1/14.09.2011г., поправено с Решение №21-НО-И1-А1-ТГ1/23.11.2011г./


Дата на влизане в сила на КР:

Комплексно разрешително №21/27.12.2004г /изменено и актуализирано с Решение №21-НО-И1-А1/14.09.2011г., поправено с Решение №21-НО-И1-А1-ТГ1/23.11.2011г./


Оператор на инсталациите:

,,Рафинерия Плама’’АД


Адрес, тел.номер, факс, е-mail на оператора:

гр.Плевен, Западна индустриална зона,п.к.417

тел: 064/900 090

факс: 064/900 091е-mail: r.sofroniev @ abv.bg
Лице за контакти:

Росен Софрониев - Регионален директор

Христо Спасов – Ръководител отдел ,,ТБ и ООС’’
Адрес,тел.номер, факс, е-mail на лицето за контакти:

гр.Плевен, Западна индустриална зона,п.к.417

тел: 064/900 090

факс: 064/900 091

е-mail: h.spasov.plama@ abv.bg
Кратко описание на всяка от дейностите извършвани в инсталациите:

,,Рафинерия Плама’’АД е специализирана за преработка на нискосернисти парафино - нафтенови видове нефт по гориво – маслен вариант.Преработването на нефта се реализира по традиционната схема за производство основно на горива и минерални масла, включващи следните инсталации: • Атмосферно – вакуумна дестилация /АВД/ - атмосферна и вакуумна дестилация на нефт.

 • Деасфалтизация /ДА/ - отделяне на най – вискозните фракции посредством екстракция с пропан.

 • Хидроочистка /ХО/ - хидроочистка на масла и парафини с водородо съдържащ газ.

 • Атмосферно – вакуумна дестилация - Концентрационно – вакуумна инсталация /АВД-КВИ/ - производството на инсталацията обхваща два процеса - атмосферна дестилация и вакуум дестилация.При атмосферната дестилация суровината се разделя на съответните фракции въз основа на разликата в температурата на кипене на компонентите като след отделянето на по-леките фракции атмосферния остатък се подава във вакуум колона за последваща дестилация.В резултат на атмосферно-вакуумната дестилация се получават: минерален терпентин, газьоли, мазут и трансформаторен дестилат;

 • Битумна инсталация /БИ/ - производство на окислени битуми от гудрон, екстракти и асфалт.

 • Инсталация за смесване на бензини /ИСБ/ - производство на автомобилни бензини чрез смесване на реформат, бензин – галовка и подобрители.

Производствен капацитет на инсталациите

Максимален капацитет на:

1. Рафинерия – 1 000 000 t/y суров нефт

- Атмосферно – вакуумна дестилация - Концетрационно – вакуумна инсталация: 300 000 т/г суров нефт

/След потвърдено от РИОСВ – Плевен изпълнение на Условие 10.1.2.1.1.1./:

- Атмосферно – вакуумна дестилация: 700 000 т/г суров нефт


- Деасфалтизация: 198 000 т/г

- Хидроочистка: 250 000 т/г

- Битумна инсталация: 510 000 т/г

- Инсталация за смесване на бензини: 314 000 т/г


2. Депо за твърди опасни отпадъци – не е в експлоатация
През отчетния период рафинерията като цяло не е работилa и не беше възможно да се изпълняват всички условия на КР.

Технологичните инсталации Атмосферно – вакуумна дестилация, Деасфалтизация, Хидроочистка, Битумна инсталация, Инсталация за смесване на бензини са консервирани, съгласно изискванията отразени в утвърденото заявление за издаване на комплексно разрешително, конкретно за всяка инсталация по следния начин: • освободени са от нефтопродукти, пропарени и продухани с технически въздух

 • на териториите на инсталациите не се съхраняват нефтопродукти и реагенти

 • електрозахранването на инсталациите, освен осветлението е изключено

 • технологичния персонал като цяло е временно пренасочен или освободен, освен специалистите, които извършват проверки на състоянието на оборудването в технологичните инсталации

Атмосферно – вакуумна дестилация - Концетрационно – вакуумна инсталация не е пусната в експлоатация.

Рафинерията като цяло е готова за пускане, съгласно условията на КР, но се очаква благоприятна икономическа ситуация.

Организационна структура на предприятието, отнасяща се до управлението на околната среда

Управлението на околната среда в ,,Рафинерия Плама’’АД се извършва от ръководител отдел ‘’ТБ и ООС’’ и екологична лаборатория, подчинени пряко на регионалния директор на дружеството. Отчитането пред него става периодично (на оперативки), като се предлага и съответен план за действие през следващите периоди.Независимо от това, че рафинерията не работи, през отчетния период се изпълняват възможните за изпълнение условия от КР при неработеща рафинерия и ангажиментите свързани с екологичното законодателство.


РИОСВ, отговаряща за разрешителното

Регионална инспекция по околна среда и води – гр.Плевен

гр. Плевен, ул.,,Александър Стамболийски” № 1А
Басейнова дирекция, на чиято територия е разположена инсталацията

Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район гр. Плевенгр. Плевен, ул “Чаталджа” №60
СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

,,Рафинерия Плама’’АД е разработила и поддържа система за управление на околната среда като основен елемент от общата управленска стратегия на дружеството.
 • Структура и отговорности:

Ръководството на ,,Рафинерия Плама’’АД е отговорно за цялостно изграждане и внедряване на системата за управление на околната среда. Предприема всички необходими мерки така, че поставените цели да бъдат постигнати в определените срокове.

Управлението на околната среда в ,,Рафинерия Плама’’АД се извършва от ръководител отдел ,,ТБ и ООС’’ и екологична лаборатория, подчинени пряко на регионалния директор на дружеството.

Изготвени са списъци с персонала и лицата отговорни за изпълнение на условията в разрешителното при експлоатация на инсталациите.Списъците се съхраняват и се актуализират при промяна на персонала/лицата или отговорностите.


 • Обучение

В началото на всяка календарна година се изготвя План за обучение на персонала, който се утвърждава от Регионалния директор на рафинерията. За всяко обучение се издава Протокол за проведено обучение;За външно обучение – удостоверение, и др.

Технологът отговаря за съхранението на записите по обучението на персонала.
 • Обмен на информация

На площадката се поддържа актуална информация за отговорните лица за изпълнение на условията в разрешителното, включително списък с имена, длъжност, местоположение на работното място и телефон за контакт. Поддържа се и актуален списък на органите/лицата, адреси и телефони, които трябва да бъдат уведомявани, съгласно условията на разрешителното (Условия 5.3.1; 5.3.2).


 • Документиране

  1. Съгласно Условие 5.4.1 е изготвен актуален списък с нормативните актове, отнасящи се до работата на инсталациите.

  2. Съгласно Условие 5.4.2 е изготвен списък и са документирани всички необходими инструкции, изисквани с настоящото разрешително, които се съхраняват на площадката от съответното лице отговорно за изпълнението им.Към настоящия момент няма промяна в изготвения списък на инструкциите,изисквани с настоящото разрешително.Няма промяна и на лицата, отговорни за тяхното изпълнение.

  3. Съгласно Условие 5.4.3 има изготвен списък на кого от персонала (отговорните лица), какъв документ е предоставен.
 • Управление на документите

Документите на СУОС подлежат на изменения. Те съответстват на изискванията на комплексното разрешително и новите нормативни изисквания, касаещи СУОС.Прилага се инструкция за актуализация на документите, изисквани с комплексното разрешително, в случай на промени в нормативната уредба, работата и управлението на инсталациите, а също и за изземване на невалидната документация, съгласно изискванията на условия 5.5.1


 • Оперативно управление

Изготвени са и са утвърдени всички инструкции за експлоатация и поддръжка, изисквани с Комплексното разрешително. Инструкциите се съхраняват на площадката в писмен вид и се предоставят на компетентния орган при поискване.


 • Оценка на съответствие, проверка и коригиращи действия

Съгласно Условие 5.7.1. са изготвени писмени инструкции за мониторинг на техническите и емисионни показатели, съгласно условията в КР.

Съгласно Условие 5.7.2. са изготвени писмени инструкции за периодична оценка на съответствието на стойностите на техническите и емисионни показатели с определените в условията на разрешителното.

Съгласно Условие 5.7.3. има изготвени писмени инструкции за установяване на причините за допуснатите несъответствия и предприемане на коригиращи действия.

Допуснатите несъответствия се документират, установяват се причините за допуснатите несъответствия и се предприемат коригиращи действия.

Съгласно Условие 5.7.4. има изготвена писмена инструкция за периодична оценка на наличие на нови нормативни разпоредби към работата на инсталациите /съоръженията, произтичащи от нови нормативни актове, уведомяване на ръководния персонал за предприемане на необходимите организационни /технически действия за постигане съответствие с тези нормативни разпоредби.


Съгласно Условие 5.8.1 е изготвена инструкция за преразглеждане и при необхидимост актуализиране на инструкциите за работата на технологичнот/пречиствателното оборудване след всяка авария.

Съгласно Условие 5.8.2 се прилага инструкция за аварийно планиране и действия при аварии.Личният състав на рафинерията е запознат с местата за съхранение на опасните вещества и тяхната специфика на съхранение.

Всички аварийни ситуации и защитата от тях са описани в Аварийния план на ,,Рафинерия Плама’’АД.

Документирането на възникналите аварии на територията на рафинерията се извършва в Дневник за аварии. Дневникът се съхранява и се води от отговорното длъжностно лице ръководител отдел „ТБ и ООС”.

За проверка на готовността на персонала се организира проиграване на аварийния план с личния състав, като се поставят теоретични и практични задачи, касаещи различни ситуации. Готовността на личния състав се документира в Протокол.

При промяна на сборните пунктове и пътищата за извеждане на персонала от мястото на аварията, промените се отразяват в плана и незабавно с тях се запознават работниците и служителите.
 • Записи

Съгласно Условие 5.9.2. се документират резултатите от прилагане на инструкция за периодична оценка на наличие на нови нормативни разпоредби към работата на инсталациите/ съоръженията, произтичащи от нови нормативни актове, и се уведомявава ръководния персонал за предприемане на необходимите организационни/технически действия за постигане съответствие с тези нормативни разпоредби.

Съгласно Условие 5.9.3. при наличие на несъответствия данните се документират и съхраняват за причините за установените несъответствия и предприетите коригиращи действия.

Съгласно Условие 5.9.4. се документират и съхраняват данните от преразглеждането и/или актуализацията на инструкциите за работа на технологичното/пречиствателното оборудване.

Съгласно Условие 5.9.5. е изготвен е и се съхранява списък с документи, доказващи съответствие с условията на разрешителното.
 • Докладване

Настоящият доклад по околна среда се изготвя на основание чл. 125, т.6 от ЗООС и условие 5.10.2. от Комплексно разрешително №21/2004г.. /изменено и актуализирано с Решение №21-НО-И1-А1/14.09.2011г., поправено с Решение №21-НО-И1-А1-ТГ1/23.11.2011г./

Дружеството докладва резултатите от собствения мониторинг и представя в РИОСВ и Басейнова дирекция Годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено настоящото Комплексно разрешително в срок до 31 март в годината, следваща тази, в която е влязло в сила комплексното разрешително, на хартиен и електронен носител.

Докладът е изготвен съгласно Образеца на годишен доклад, приложен към утвърдената със Заповед № РД – 806 / 31.10.2006 г. “Методика за реда и начина за контрол на Комплексното разрешително и образец на годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено Комплексно разрешително”.


 • Актуализация на СУОС

,,Рафинерия Плама’’АД ще актуализира системата за управление на околната среда при въвеждане на технологичните инсталации в експлоатация.
Използване на ресурси

През отчетния период рафинерията като цяло не е работила. През целия период e работилa само пречиствателната станция за отпадни води.По тази причина са консумирани минимални количества вода и ел.енергия.


Използване на вода

Тъй като технологичните инсталации не са работили, водата за производствени нужди е спряна.Използва се собствен водоизточник за захранване с вода за технологичните нужди на ПСОВ.Годишните използвани количества са отразени в таблица 1:Таблица1:

Източник на вода

Годишно количество,

съгласно КР

Количество за единица продукт,

съгласно КР

Използвано годишно количество

Използвано количество за единица продукт

Съответствие

1.ПС - Крушовица

220 752м³


-

-

-

Не

Инсталациите не работят няма произведен продукт2.Сондажен кладенец

132 800 м³

Разрешително №11530218/

15.06.2009г.


-

12767м³

-

Не

Инсталациите не работят няма произведен продуктГодишното количество вода от сондажен кладенец 12767м³ е използвано за охлаждане на помпеното оборудване на пречиствателната станция.

Използване на енергия

Основните консуматори на ел.енергия не са работили.Използвани са минимални количества за ПСОВ и осветление.


Таблица 2

Електроенергия/

топлоенергия

Количество за единица продукт,

съгласно КР

Използвано количество за единица продукт

Съответствие

Електроенергия

14,21 MWh

-


Не

Инсталациите не работят няма произведен продукт
Използвание на суровини, спомагателни материали и горива

Тъй като инсталациите не работят, няма произведен продукт, не са използвани суровини, спомагателни материали и горива, съгласно технологичната схема на рафинерията.


Таблица 3.4.1

Суровини

Годишно количество, съгласно КР

Годишна норма за ефективност

t/t продукт

Употребено годишно количество

Количество за единица продукт

Съответствие

Атмосферно-вакуумна дестилация

Суров нефт
1,026Не

Инсталациите не работят Няма суровинаДеасфалтизация

Гудрон
1,004Не

Инсталациите не работят Няма суровинаХидроочистка

Трансформаторно дълбоко депарафинизирано масло
1,05Не

Инсталациите не работят Няма суровинаНиско

вискозно депарафинизирано масло


1,05Не

Инсталациите не работят Няма суровинаСредно

вискозно


депарафинизирано масло
1,05Не

Инсталациите не работят Няма суровинаВискозно депарафинизирано масло
1,05Не Инсталациите не работят Няма суровина

Остатъчно

депарафинизирано масло


1,05Не

Инсталациите не работят Няма суровинаСуров парафин
1,05Инсталациите не работят Няма суровина

Суров церезин
1,05Не

Инсталациите не работят Няма суровинаСвеж водород

съдържащ газ


0,06Не

Инсталациите не работят Няма суровинаАтмосферно вакуумна дестилация-Концентрационно-вакуумна инсталация

Суров нефт
1,0640Не

Инсталациите не работят Няма суровинаБитумна инсталация

Асфалт
0,19Не

Инсталациите не работят Няма суровинаЕкстракт
0,27Не

Инсталациите не работят Няма суровинаГудрон
0,55Не

Инсталациите не работят Няма суровинаИнсталация за смесване на бензини


Реформат
0,77Не

Инсталациите не работят Няма суровинаГаловка
0,15Не

Инсталациите не работят Няма суровина
Таблица 3.4.2.

Спомагателни материали

Годишно количество, съгласно КР

Годишна норма за ефективност

t/t продукт

Употребено годишно количество

Количество за единица продукт

Съответствие

Атмосферно-вакуумна дестилация

Натриева основа
0,00002 t/t

суровина
Не

Инсталацията не работиДеемулгатор Nalco 412
0,000003 t/t

суровина
Не

Инсталацията не работиМедно-амонячен комплекс 4
0,00003 t/t

суровина
Не

Инсталацията не работиДеасфалтизация

Пропан
0,0026Не

Инсталацията не работиЕкстракт
0,0088Не

Инсталацията не работиХидроочистка

Въздух

,,КиП и А’’


0,0119Не

Инсталацията не работиВъздух технически
0,002Не

Инсталацията не работиМоноетанол

амин 100%


0,0000252Не

Инсталацията не работиСвеж катализатор
0,0000465Не

Инсталацията не работиМашинни масла /легирани/
3Не

Инсталацията не работиАтмосферно вакуумна дестилация-Концентрационно-вакуумна инсталация

Инхибитор,

добавки

0,00003m³/t продуктНе

Инсталацията не работиБитумна инсталация

Въздух
87,23Nm³/t продуктНе

Инсталацията не работиИнсталация за смесване на бензини

Оцветител
0.0000035/t продуктНе

Инсталацията не работи
Таблица 3.4.3.

Горива

Годишно количество, съгласно КР

Годишна норма за ефективност

t/tсуровина/

продукт

Употребено годишно количество

Количество за единица продукт

Съответствие

Рафинерия

Природен газ
0,05 t/t суров нефтНе

Инсталацията не работи

Не се ползват горива


Котелно гориво
0,05 t/t суров нефтНе

Инсталацията не работи

Не се ползват горива


Нефтен газ
0,05 t/t суров нефтНе

Инсталацията не работи

Не се ползват горива


Атмосферно-вакуумна дестилация

Котелно гориво
0,09 t/t суров нефтНе

Инсталацията не работи

Не се ползват горива


Нефтозаводски газ
0,018t/t суров нефтНе

Инсталацията не работи

Не се ползват горива


Деасфалтизация

Котелно гориво
0,0135 t/t продуктНе

Инсталацията не работи

Не се ползват горива


Хидроочистка

Нефтозаводски газ
0,0185t/t продуктНе

Инсталацията не работи

Не се ползват горива


Атмосферно-вакуумна дестилация-Концентрационно –вакуумна инсталация

Природен газ
0,037 t/t суров нефтНе

Инсталацията не работи

Не се ползват горива


Битумна инсталация

Котелно гориво
0,0064t/t продуктНе

Инсталацията не работи

Не се ползват гориваСъхранение на суровини, спомагателни материали, горива и продукти

Съхранението на суровини, готови продукти, спомагателни материали (реагенти) се извършва в резервоари.Тъй като през отчетния период в рафинерията не е извършвана производствена дейност всички резервоари са празни.Всички обваловки на резервоарните паркове са проверени и е установено, че са в изправност.Няма констатирани замърсявания в районите на резервоарните паркове.


ЕМИСИИ НА ВРЕДНИ И ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА В ОКОЛНАТА СРЕДА

Отчета на емисиите от вредни и опасни вещества в околната среда е съобразен с изискванията на европейския регистър на емисиите на вредни вещества (EREBB) и нормите отразени в комплексното разрешително.Това е отразено в приложените таблици.Доклад по Европейския регистър на емисиите на вредни вещества (EPEBB) и PRTR
Tаблица 1.Замърсители по EPEBB и PRTR


Емисионни прагове

(колона 1)

Праг на пренос на замърсители извън площ.

(колона 2)

Праг за производ

ство, обработка или употреба

(колона 3)CAS номер

Замърсител

във въздух

(колона 1а)

във води

(колона 1 b)

в почви

(колона 1 c)


Kg/год.

Kg/год.

Kg/год.

Kg/год.

Kg/год.

12#
Общ азот

-

-

/0/


-

-

-

18#

7440-43-9

Кадмий и съединения (като Cd)

-

-

/0/


-19#

7440-47-3

Хром и съединенията му (като Сr)

-

-

/0/


-

-


-

22#

7440-02-0

Никел и съединенията му

(като Ni)


-

/0/23#

7439-92-1

Олово и съединенията му (като Рb)

-

-

/0/


-

-


-

През отчетния период технологичните инсталации не са работили и не са формирани емисии на вредни и опасни вещества в околната среда.


Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух

През периода технологичната част на рафинерията не е работила, не е имало горивни процеси, не са изпускани емисии от точкови източници, както и неорганизирани емисии от пропуски на оборудването на технологичните инсталации, което е отразено в приложените таблици.Таблица 2. Емисии в атмосферния въздух

Параметър


Единица

НДЕ, съгласно КР

Резултати от мониторинг


Честота на монито

ринг

Съот-ветствие

брой

%


Непрекъснат мониториг

Периодичен мониторинг

Изпускащо устройство комин К 3,4,9

Прах /ФПЧmg/Nm3

50 за течно гориво

5 за газово гориво

5 за нефто

заводски газ-

-

Непрекъснат
NOх


mg/Nm3

250

-

-

Веднъж на две години
CO


mg/Nm3

100

-

-

Веднъж на две години
SO2

mg/Nm3

35

-

-

Веднъж на две години
Максимален дебит на газовете

Nm3/h

К3-8415

К4-18975


К9-28473

-

-

Веднъж годишно
Изпускащо устройство комин К 10,13, 14,15

Прах /ФПЧ

NOX


CO
SO2

mg/Nm3

50т.г

-

-

1 път на три месеца
mg/Nm3

300

-

-

1 път на три месеца
mg/Nm3

170т.г

-

-

1 път на три месеца
mg/Nm3

1700т.г

-

-

1 път на три месеца
Максимален дебит на газовете

Nm3/h

К10-11200

К13-1600


К14-640

К15-5150


-

-

Веднъж годишно
Параметър


Единица

НДЕ, съгласно КР

Резултати от мониторинг


Честота на монито

ринг

Съот-ветствие

брой

%


Непрекъснат мониториг

Периодичен мониторинг

Изпускащо устройство комин К1, К2, К3

Прах /ФПЧmg/Nm3

5

-

-

Веднъж на 2 години
NOх


mg/Nm3

150

-

-

Веднъж на 2 години
CO


mg/Nm3

100

-

-

Веднъж на 2 години
SO2

mg/Nm3

35

-

-

Веднъж на 2 години
Максимален дебит на газовете

Nm3/h

К1-4160,6

К2-8036,7

К3-1359,6


-

-

Веднъж годишноПараметър


Единица

НДЕ, съгласно КР

Резултати от мониторинг


Честота на монито

ринг

Съот-ветствие

брой

%


Непрекъснат мониториг

Периодичен мониторинг

Изпускащо устройство комин К4, К5, К6

NOх


mg/Nm3

250

-

-

Веднъж на 2 години
CO


mg/Nm3

100

-

-

Веднъж на 2 години
SO2

mg/Nm3

35

-

-

Веднъж на 2 години
Максимален дебит на газовете

Nm3/h

К4-2684,3

К5-4273,8

К6-6958,1


-

-

Веднъж годишно
Каталог: r-r -> r-kpkz -> godishni-dokladi-14 -> documenti-14
documenti-14 -> Доклад за 2014 Г. За изпълнение на дейностите, за които е представено
documenti-14 -> Доклад по околна среда ( гдос ) за 2014 год
documenti-14 -> Доклад за 2014 г за изпълнение на дейностите, за които е предоставено
documenti-14 -> Доклад по околна среда на тец „лукойл енергия и газ българия еоод за 2014г
documenti-14 -> Доклад за изпълнение на дейностите по кр №259-но/2008 г. „Яйца и птици ад гр. Мизия
documenti-14 -> За изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително


Сподели с приятели:
  1   2   3   4
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница