Доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително №111/2006г. На "керамат"АД, гр. Каспичан цех каспичан за 2013 Гстраница1/13
Дата30.11.2018
Размер2.66 Mb.
#106039
ТипДоклад
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ, ЗА КОИТО Е ПРЕДОСТАВЕНО КОМПЛЕКСНО РАЗРЕШИТЕЛНО № 111/2006г. НА “КЕРАМАТ”АД, ГР. КАСПИЧАН – ЦЕХ КАСПИЧАН ЗА 2013 Г.
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ, ЗА КОИТО Е ПРЕДОСТАВЕНО КОМПЛЕКСНО РАЗРЕШИТЕЛНО

111/2006 год.

на “Керамат” АД, гр.Каспичан, цех Каспичан

за 2013 година

БУЛСТАТ 127023234
Адрес на предприятието:

ул. “Ал.Стамболийски” №77

гр. Каспичан

обл. Шумен

Дата: …..03.2014 г. Изп.Директор:

гр. Каспичан /инж. Д.Данов/


Основание: Заповед № РД – 806/ 31.10.2006г. на МОСВ


Съдържание:

Стр.
Списък на приложенията

2

1.

Увод

4

2.

Система за управление на околната среда (СУОС)

6

2.1

Структура и отговорности

6

2.2

Обучение

7

2.3

Обмен на информация

8

2.4

Управление на документи

10

2.5

Оценка на съответствие, проверка и коригиращи действия

12

2.6

Предотвратяване и контрол на аварийни ситуации

13

2.7

Записи

14

3.

Използване на ресурси

15

3.1

Използване на вода

17

3.2

Използване на енергия

19

3.3

Използване на суровини, спомагателни материали и горива

21

3.4

Съхранение на суровини, спомагателни материали и продукти

26

4.

Емисии на вредни и опасни вещества в околната среда

27

4.1

Доклад по Европейския регистър на емисиите на вредни вещества (ЕРЕВВ) и PRTR

27

4.2

Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух

29

4.3

Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните води

35

4.4

Управление на отпадъците

43

4.5

Шум

49

4.6

Опазване на почвата и подземните води от замърсяване

50

5.

Доклад по Инвестиционна програма за привеждане в съответствие с условията на КР (ИППСУКР)

51

6.

Прекратяване работата на инсталации или части от тях

52

7.

Свързани с околната среда аварии, оплаквания и възражения

52

7.1

Аварии

52

7.2

Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталациите, за които е издадено КР

52

8.

Подписване на Годишния доклад.

53


СПИСЪК

на приложенията към Годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено

КР 111/2006г. на “Керамат”АД, гр. Каспичан – цех Каспичан
1. Приложение II.4.1.-2 Схема на производствено-ПП водоснабдяване.
2. Приложение 1. ОЦЕНКА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО НА ИЗМЕРЕНИТЕ ВОДНИ КОЛИЧЕСТВА, ПРИЧИНИТЕ ЗА НЕСЪОТВЕТСТВИЯТА И ПРЕДПРИЕМАНЕ НА КОРИГИРАЩИ ДЕЙСТВИЯ В “КЕРАМАТ” АД – КАСПИЧАН, ЦЕХ КАСПИЧАН
3. Приложение 2. Изчисление на замърсители в атмосферата.
4. Приложение 3. Копие на верифициран годишен доклад за емисии на парникови

газове на “Керамат”АД – цех Каспичан за 2013 година.


5. Приложение 4. Изчисляване на ТОС за 2013г. на база резултати от СПИ на газове цех Каспичан.
6. Приложение 5. Емисии на замърсители в производствените отпадъчни води.


 1. Увод • Наименование на инсталацията:

Инсталация за изработване на керамични продукти чрез изпичане – тухли, включваща Тунелна пещ, с капацитет 326,7 t/24h
 • Адрес по местонахождение на инсталацията:

9930, гр.Каспичан, общ.Каспичан, обл.Шумен

ул.”Ал.Стамболийски” №77
 • Регистрационен номер на КР: № 111/2006 г.,

Актуализирано с Решение № 111-НО-ИО-А1 / 2009г.


 • Дата на подписване на КР: 07.07.2006год.

 • Дата на подписване на актуализацията на КР: 28.10.2009г.
 • Дата на влизане в сила на КР: 05.08.2006год.

 • Дата на влизане в сила на актуализираното КР: 11.12.2009г.
 • Оператор: “Керамат” АД, гр.Каспичан
 • Адрес на оператора: 9930, гр.Каспичан, ул.”Ал.Стамболийски”

№ 77

тел. 05327/ 60 – 25 – Централа

60 – 58 – Изп.Директор

факс: 05327/60 – 25

е-mail: keramat@abv.bg


 • Лица за контакти: инж. А. Панайотова
 • Адрес на лицата за контакти:

тел. 05327/ 60 – 25

факс: 05327/ 60 – 25
 • Описание на дейностите:

“Керамат” АД гр.Каспичан е фирма за производство на керамични тухли.

Като основна суровина за производството на тухли на площадка Каспичан се използва мергелна глина, която се доставя от кариерното находище, за което “Керамат” има сключен Концесионен договор за 35 год.

За достигане на определени свойства, по-лесно изпичане и осъществяване на физикохимични процеси в черепа на тухлата, към мергела се добавя глиногоривка.Тя представлява съотношение между въглищен шлам и въглища 1:1. С помощта на сандъчен подавател глината и глиногоривката се дозират, доовлажняват и се оставят да отлежат в специално глинохранилище до 7 дни. След престоя в глинохранилището, суровината се подава за доовлажняване, обезвъздушаване и формуване. Това става с помощта на вакуум филтър-преса. Формата и размерите на изделието се определят от технологичния инструмент – “мундщук”.

Формуваните керамични блокове се нареждат на специални стилажи, с помощта на които се транспортират до сушилните камери за изсушаване. За сушенето се използва сушилен агент, който представлява топъл въздух. Той се получава от рекуперативния въздух от пещта. Процесът на сушене трае 60-80 часа, в зависимост от сезона и изделието.

Следващ етап от производството на тухли е изпичането.

То се осъществява в тунелна пещ. За целта изсушените тухли се освобождават от стилажите и се нареждат на пещни вагони по точно определен по технология начин. Вагоните по релсов път се предвижват до пещта и през определен интервал от време се вкарват за изпичане.

Като основно гориво за изпичане се използва глиногоривната смес, вложена в суровината. Тя спомага за т.нар. самоизпичане. Процесът на изпичане трае 24 часа. Изпечените и охладени тухли се разтоварват от вагоните с помощта автоматична поточна линия за разтоварване и палетизация.
 • Производствен капацитет на инсталацията:

Над 75 тона дневно и/или с капацитет на пещта за изпичане над 4 м3 и с плътност на подреждане за една пещ над 300 кг/ м3 - т.3.5 от Приложение 4 към ЗООС.


Инсталации

Позиция на дейността по Приложение

4 на ЗООСКапацитет (m3 и kg/m3)

Капацитет (t/24h)

Капацитет (t/y)

1.

Инсталация за изработване на керамични продукти чрез изпичане – тухли, включва-ща Тунелна пещ, с капаци-тет 326,7 t/24h

3.5

1180 m3
плътност на подреждане – 540 kg/m3

326,7

66 000
 • Организационна структура на фирмата, отнасяща се до управлението на околната среда:

Структурата на управление на фирмата по отношение на околната среда е регламентирана чрез въведена Система за управление на околната среда.
 • РИОСВ:

РИОСВ – Шумен

9700, гр.Шумен, ул.”Съединение” № 71, ет.3

тел.: 054 / 87 49 13

e-mail: Riosv_shn@icon.bg • Басейнова дирекция:

Басейнова Дирекция “Черноморски район” – център Варна

9000, гр.Варна, ул.”Александър Дякович” № 33

тел.: 052 / 631 448;

e-mail: bdvarna@bsbd.org
2. Система за управление на околната среда
2.1. Структура и отговорности.
Ръководството на “Керамат” АД - каспичан и ръководният персонал на Дружеството осигуряват ресурси, необходими за въвеждане, функциониране, контрол и подобряване на системата за управление на ОС и ЗБР. Това е тяхната основна отговорност, за практическото прилагане на политиката по ОС и ЗБР, дефинирана в Пр-ИС 03.00.(”Политика по управление на околната среда и здравето и безопасността при работа”). В необходимите ресурси се включват човешки ресурси с техните специфични умения, технически/технологични и финансови ресурси.

В рамките на съществуващите длъжностни характеристики, на ръководен и изпълнителски персонал, са определени персонални отговорности и правомощия по екология и здравето и безопасността при работа. Това се отнася за персонала, който управлява, изпълнява и проверява извършените работи, които са във връзка с ОС и ЗБР. За всеки ранг персонал еднозначно се определя, по отношение на неговите отговорности, пред кого трябва да се отчита. Във фирмените процедури, както и в Наръчника по ОС и ЗБР, които са част от документацията на Интегрираната система за управление, отговорностите на съответния ръководен и изпълнителски персонал са еднозначно определени и са съобразени със структурата на управление на “Керамат” АД – каспичан.

В зависимост от конкретните отговорности и реалната ситуация, съответният персонал текущо или периодично отчита резултатите от поверените му отговорности. Този отчет се придружава с необходимите обективни доказателства за извършваната дейност.

Конкретизиране на отговорностите по общите и конкретни цели по ОС и ЗБР, както и свързаните с тях програми за управление, се извършват чрез прилагане на Пр-СУОС 03.00 (“Общи и конкретни цели, програми за управление на околната среда”) . При провеждане на вътрешни одити, съобразно Пр-ИС 10.00 (“Вътрешен одит”), един от постоянно проверяваните въпроси е определяне на съответствието/несъответствието на дадените отговорности по ОС и ЗБР и получените резултати от тях.

Отговорностите на персонала (изпълнителски и ръководен), свързан с продукти, услуги и дейности, имащи отношение към ОС и ЗБР, след първоначалното определяне, документиране и обявяване, периодично се преглеждат.

Определянето на отговорностите се извършва в рамките на всяко направление и самостоятелно звено от Дружеството, съобразени с изискванията на извършваните дейности от персонала. Водещото в тази дейност при всяко звено е продукт, процес или услуга, имащи отношение към ОС или ЗБР. Под внимание задължително се вземат предвид законовите изисквания, както и приетите от Дружеството изисквания на заинтересованите страни.


2.2.Обучение
Ръководството на “Керамат” АД - каспичан и ръководният персонал на Дружеството осигуряват ресурси, необходими за въвеждане, функциониране, контрол и подобряване на системата за управление на ОС и ЗБР. Това е тяхната основна отговорност, за практическото прилагане на политиката по ОС и ЗБР, дефинирана в Пр-ИС 03.00.(”Политика по управление на околната среда и здравето и безопасността при работа”). В необходимите ресурси се включват човешки ресурси с техните специфични умения, технически/технологични и финансови ресурси.

В рамките на съществуващите длъжностни характеристики, на ръководен и изпълнителски персонал, са определени персонални отговорности и правомощия по екология и здравето и безопасността при работа. Това се отнася за персонала, който управлява, изпълнява и проверява извършените работи, които са във връзка с ОС и ЗБР. За всеки ранг персонал еднозначно се определя, по отношение на неговите отговорности, пред кого трябва да се отчита. Във фирмените процедури, както и в Наръчника по ОС и ЗБР, които са част от документацията на Интегрираната система за управление, отговорностите на съответния ръководен и изпълнителски персонал са еднозначно определени и са съобразени със структурата на управление на “Керамат” АД – каспичан.

В зависимост от конкретните отговорности и реалната ситуация, съответният персонал текущо или периодично отчита резултатите от поверените му отговорности. Този отчет се придружава с необходимите обективни доказателства за извършваната дейност.

Конкретизиране на отговорностите по общите и конкретни цели по ОС и ЗБР, както и свързаните с тях програми за управление, се извършват чрез прилагане на Пр-СУОС 03.00 (“Общи и конкретни цели, програми за управление на околната среда”) . При провеждане на вътрешни одити, съобразно Пр-ИС 10.00 (“Вътрешен одит”), един от постоянно проверяваните въпроси е определяне на съответствието/несъответствието на дадените отговорности по ОС и ЗБР и получените резултати от тях.

Отговорностите на персонала (изпълнителски и ръководен), свързан с продукти, услуги и дейности, имащи отношение към ОС и ЗБР, след първоначалното определяне, документиране и обявяване, периодично се преглеждат.

Определянето на отговорностите се извършва в рамките на всяко направление и самостоятелно звено от Дружеството, съобразени с изискванията на извършваните дейности от персонала. Водещото в тази дейност при всяко звено е продукт, процес или услуга, имащи отношение към ОС или ЗБР. Под внимание задължително се вземат предвид законовите изисквания, както и приетите от Дружеството изисквания на заинтересованите страни.

Отдел “Технически дейности и техническа безопасност” и Специалиста по екология съвместно с ръководния персонал, заявил потребността от обучение и консултирани от Представителя на ръководството, разработват проекти на програми за обучение по ОС и ЗБР за новата календарна година. При подготовката на проекта за програмата, на базата на заявките се формират целевите групи за обучение, проверява се има ли съответствие на заявките с нормативната и законова основа по въпросите на ОС и ЗБР.

Годишната програма за обучение, след съгласуване с Представителя на ръководството, се представя за утвърждаване от Изпълнителния директор на Дружеството. Нейното ресурсно осигуряване се включва в общото ресурсно осигуряване на дейността по обучение на Дружеството.

Отдел ” Технически дейности и техническа безопасност” и Специалиста по екология имат задължението да организират изпълнението на програмата за обучение чрез избор на подходящи форми на обучение, лекторски екипи, време на провеждане, място за обучение и др.

В зависимост от конкретната ситуация или в зависимост от настъпили промени в нормативната и законова база по околната среда и здраве и безопасност при работа, както и по други обективни причини, лицата, отговорни за разработването на годишната програма за обучение могат да бъдат инициатори за включване в утвърдената програма и на допълнителни теми за обучение.През 2013 год. бяха проведени следните обучения:

Проведоха се обучения на отговорни лица по прилагане на екологичното законодателство и Системата за производствен контрол. Изработен е годишен план за обучение на работници и специалисти по следните теми:

1. На 17.05.2013 г. инж. Албена Панайотова, Маргарита Петрова Георгиева, Живко Колев Желев, Димтричка Куманова Атанасова и Маргарита Николова Иванова посетиха ежегодното обучение по здравословни и безопасни условия на труд организирано от “СТМ – 2000” ЕООД в Залата на Община Нови пазар с лектор д-р Владимир Паскалев.

2. Запознаване с темите от обучението по ЗБУТ .

3. Предоставяне на работно и/или униформено облекло.
2.3.Обмен на информация
Обменът на вътрешна и външна информация, в т.ч. и за отчитане на действията на Дружеството по ОС и ЗБР има за цел:


 • Представяне на ангажираността на висшето ръководство с екологичните проблеми и рисковете за здравето и безопасността при работа, произтичащи от продукти/процеси/дейности в “Керамат” АД - каспичан”, съобразно определената политика в Пр-ИС 03.00(”Политика по управление на околната среда и здравето и безопасността при работа”).

 • Съответствие на поставените цели по ОС и ЗБР с провежданата политика по ОС и ЗБР и отчитане изпълнението на програми за управление на ОС и ЗБР - Пр-СУЗБР 02.00 и Пр-СУОС 03.00(”Общи и конкретни цели, програми за управление на околната среда”).

 • Решаване на конкретни проблеми и/или задачи, свързани с управлението на ОС и ЗБР.

Във връзка с подадено заявление № 650/17.10.2008 год.до ИАОС за откриване на сметки в Националния регистър за отчитане на издаването, притежанието, предаването, прехвърлянето и отмяната на квоти за емисии на парникови газове фирма «Керамат» АД е включена в цитирания регистър и получи сметка на инсталацията.

Фирма «Керамат»АД участва в схемата за търговия с квоти за емисии на парникови газове след издадено разрешително №12-НО-ИО-А1/2013.

- Съответствие на поставените цели по ОС и ЗБР с провежданата политика по ОС и ЗБР и отчитане изпълнението на програми за управление на ОС и ЗБР - Пр-СУЗБР 02.00 и Пр-СУОС 03.00(”Общи и конкретни цели, програми за управление на околната среда”).


  - Информиране на заинтересовани страни, относно работата на системата за управление на ОС и ЗБР и постигнатите резултати от дружеството.

- Получаване на актуална информация за интересите и изискванията на заинтересованите страни по въпросите на ОС и ЗБР.

Всички резултати от провеждания мониторинг на ОС в района на Дружеството, резултатите от измервания, оценката на съответствието и проведени вътрешните одити се предават на съответния ръководен персонал за оценка на постигнатата резултатност по ОС и ЗБР.

Задължение на висшето ръководство на Дружеството е създаване на условия за получаване, поддържане и развитие на двупосочен обмен на информация по провежданата от него политика по ОС и ЗБР.

Ръководството на “Керамат” АД - каспичан е отговорно за консултирането на персонала за неговите права и задължения на работното място относно ЗБР и ОС, съгласно законовите и нормативни изисквания. Консултирането се извършва чрез провеждане на специализирани обучения съгласно Пр-ИС 06.00(”Компетентност, обучение и осъзнаване”), чрез провеждане на събрания, семинари и др., а така също и чрез провеждане на индивидуални консултации, организирани от ръководството на Дружеството със специалисти в съответните области.

Проучване мнението на външните заинтересовани страни за въпросите по ОС и ЗБР се базира на следенето на предавания и публикации на местните, регионалните и национални медии. В тази насока целият ръководен персонал предоставя информация, независимо от нейния характер. Материалите, в зависимост от тяхното естество, се предоставят на Представителя на ръководството. Той, след предварителната й обработка и анализ от отдел”Технически дейности и техническа безопасност”, специалиста по Екология и/или ръководен персонал, имащ отношение към проблемите, я докладва на висшето ръководство
2.4. Управление на документи.
Управлението на документите е съществен процес в работата на СУОС. Той обхваща, както вътрешните, така и външните документи. Тяхното поддържане в актуално състояние е част от провежданата политика по околната среда и здравословни и безопасни условия на труд, съобразно Пр-ИС 03.00(”Политика по управление на околната среда и здравето и безопасността при работа”) и съгласно изискванията на нормативните документи.

В дейността по управление на вътрешните документи задължително се спазват следните правила: • Определяне отговорността за длъжностни лица, отговорни за изготвяне на документа.

 • Проверка на създадените документи за съответствие с поставените изисквания на Дружеството.

 • Утвърждаване на документите за издаване и разпространяване за употреба по работни места.

 • Преглед и актуализация, при необходимост и съобразно променящите се условия и с последващо утвърждаване.

 • Разпространение на документите до съответните вътрешни потребители.

 • Поддържане на хартиен и магнитен носител (текущо и за период от време).

 • Архивиране на регистриращи документи (бланки, протоколи и други формуляри), използвани като записи, съобразно изискванията на Пр-СУОС 02.00(”Аспекти на околната среда”).

В рамките на дружеството се поддържа списък на актуалните прилагани вътрешни документи. При пълномощника на ръководството и в архива на “Керамат"АД се съхраняват оригиналите на всички вътрешни документи. Списъците, с потребители на вътрешните документи, се поддържат от длъжностните лица, отговорни за тяхното разпространение и съхранение.

За идентификация на статуса във времето за документацията се ползват надписи/обозначения, оформени по подходящ начин (чрез печати, залепени табелки с надпис, чрез поставяне на постоянно заглавие в текстови файлове, подписване от длъжностни лица и др.): • Валидна документация (списък с актуалните документи);

 • Архив, срок за съхранение;

 • Невалидни оригинали;

 • Неконтролируемо копие;

 • Други форми за обозначаване на статуса на документите.

Невалидни или остарели документи своевременно се изземват от работните места, където се употребяват, като се заменят с нови. Иззетите документи се унищожават и/или архивират.


Каталог: r-r -> r-kpkz -> godishni-dokladi -> documenti-2013
documenti-2013 -> Доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено
documenti-2013 -> Доклад по околна среда ( гдос ) за 2013 год
documenti-2013 -> Решение №382-Н0-И0-А1/2011г влязло в сила на 07. 07. 2011 ) (за периода 01. 01. 2013 31. 12. 2013 г.) Съдържание Увод
documenti-2013 -> Г о д и ш е н д о к л а д за изпълнение на дейностите, за които е предоставено
documenti-2013 -> Доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително №36/2005г
documenti-2013 -> За изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително
documenti-2013 -> За изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително №113/2006 год
documenti-2013 -> Доклад за 2013 год за изпълнение на дейностите за които е предoставено Комплексно разрешително №370-H0 / 2008 г


Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница