Доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително №34/2005гстраница1/11
Дата10.09.2017
Размер1.41 Mb.
ТипДоклад
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
“ТОПЛОФИКАЦИЯ ПЛОВДИВ” ЕАД


ТЕЦ “ ПЛОВДИВ СЕВЕР”
Годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително №34/2005г.


Март 2006г.

1.Уводна част


 • Име и местонахождението на инсталацията

“Топлофикация Пловдив” ЕАД, ТЕЦ “ Пловдив Север”

4003,Пловдив,бул.”Васил Левски” № 236 • Име на собственика или на оператора

Топлофикация Пловдив ЕАД

Изпълнителен Директор - инж. Мирко Цветанов Угринов • Регистрационен номер на разрешителното

№34/2005г. МОСВ

 • Телефон, факс и e-mail на инсталацията

тел. 032/95 70 18, факс-032/95 30 03, E-mail: dhpn@pl.bia-bg.com

 • Име на лицето за контакти

инж.Катя Георгиева Пешева

ТЕЦ ”Пловдив Север” е топлофикационна централа с комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия за нуждите на промишлеността и комунално - битовия сектор на гр. Пловдив. Основно гориво в ТЕЦ “Пловдив Север” е природен газ;

Централата е разположена на площадка с местонахождение в промишлената зона на гр. Пловдив, район "Северен" с адрес: бул."Васил Левски" №236, с граници: на запад – бул.”Васил Левски”, на север – отводнителен канал, на изток – отводнителен канал, на юг /посока от изток на запад/ - НЕК – ЕАД, клон “ВЕЦ група Родопи”, път за “Рибарника”, “Топлоремонтстрой-Пловдив”.

В ТЕЦ “Пловдив север” са инсталирани два броя енергийни котли с обща топлинна мощност 316 MW/h, три парни турбини с обща електрическа мощност 85 MW/h, върхов парен котел с топлинна мощност 34 MW/h и бойлерна уредба от 157 MW/h. Към производствения сектор са обособени следните технологични звена:

-главен корпус – намират се съоръженията на котелно и турбинно оборудване

-върхова парокотелна

-открита разпределителна уредба

-химводоочистка с прилежащи три инсталации: обезсоляваща, омекотяваща и кондензатоочистваща

-мазутно стопанство с прилежащи: разтоварище, мазутни резервоари, помпи, подгреватели, филтри, сепарираща шахта

- охладителна кула • Политика по околна среда на предприятието

Ръководството на “Топлофикация Пловдив” ЕАД определя намерението си за непрекъснато подобряване на околната среда сред основните приоритети на дружеството.

Ръководството декларира готовност:

-Постоянно да подобрява екологичното състояние на дружеството и да провежда екологична програма за намаляване и предотвратяване на замърсяванията

-Да поддържа внедрената система за управление на околна среда съгласно стандарт ISO 14001:2004

-Да работи по изпълнението на инвестиционната програма за постигане на съответствие с действащото екологично законодателство.

-Да провежда управленска политика за намаляване на употребяваните ресурси и генерираните отпадъци.

-При осъществяване на нови технически проекти да избира “най-добрите налични технологии”, оказващи минимално негативно въздействие върху околната среда.

-Дейностите, свързани с безопасните и здравословни условия на труд да бъдат неразделна част от провежданата екологична политика на дружеството.

-Да поддържа в изрядна готовност техническите средства и екипи за предотвратяване и ликвидиране на извънредни и аварийни ситуации.


 • Организационна структура на предприятието, отнасяща се до управлението на околната среда


Изпълнителен Директор на “Топлофикация ПЛОВДИВ” ЕАД

Представител на ръководството за околна среда и Главен инженер на “Топлофикация ПЛОВДИВ” ЕАД

Постоянно действаща група по околна среда към ТЕЦ “ПЛОВДИВ СЕВЕР”

Ръководен персонал от ТЕЦ “ПЛОВДИВ СЕВЕР” • РИОСВ, отговаряща за разрешителното:

РИОСВ Пловдив ,ул.”Марица” № 122

 • Басейновата дирекция, на чиято територия е разположена инсталацията:

Басейнова дирекция за управление на водите в Източнобеломорски район , гр. Пловдив, ул. ”Булаир” №26, ет.5

1.2. Обобщена информация

 • Въздух

Основното гориво, което се изгаря в парогенераторите е природен газ, което значително намалява вредните емисии в атмосферата, особено тези на прах и SO2. От вредните емисии в димните газове се съдържат NОx и СО.

През 2005г. в ТЕЦ ”Пловдив Север” се въведе непрекъснат мониторинг на емисии на вредни вещества .Основание за това бяха:А.Наредба № 10 от 6 октомври 2003г. на МОСВ (обн.ДВ№93/2003) за норми на допустими емисии на серен диоксид, азотни оксиди и общ прах, изпускани в атмосферния въздух от големи горивни инсталации - чл.25т.2

Б. Инструкция №1 от 3 юли 2003г. на МОСВ (обн.ДВ№69/2003) за изискванията към процедурите за регистриране, обработка, съхранение, представяне и оценка на резултатите от собствени непрекъснати измервания на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници

Предназначението на монтирания газоанализатор е да измерва съдържанието на вредни емисии в изходящите от котлите димни газове, постъпващи в общ комин.

Визуализират се и се регистрират резултатите от измерването на масовата концентрация /маса на един кубически метър/ на следните вредни емисии:


 • Азотни оксиди

 • Въглероден оксид

 • Въглероден диоксид

Привежда се измереното съдържание на оксидите към 3 % съдържание на кислород в димните газове.

Измерват се още: температурата, налягането, дебита, скоростта и съдържанието на влага в димните газове.

Газоанализатора е със сертификат за калибриране.

Регистрирането, обработката, съхранението, представянето и оценката на резултатите от собствените непрекъснати измервания на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от ТЕЦ “Пловдив Север” са на основание на Инструкция №1 от 3 юли 2003г.на МОСВ.


С писмо №2271/02.08.2005г., РИОСВ Пловдив прие резултатите от проведените 72 часови проби.
На основание чл.49, чл.50 ал.2 и чл.51 от Наредба № 6 /26.03.1999г.на МОСВ за реда и начина на измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници, в РИОСВ Пловдив се представят резултатите от СНИ. За 2005г. няма превишение на емисионните норми.


 • Отпадъци

В изпълнение на условие 11.1.2. се актуализира програмата за Управление на отпадъците. С писмо №3001/05/01.02.2006г. РИОСВ Пловдив утвърди представения проект на програмата.

В ТЕЦ “Пловдив Север” се образуват следните отпадъци:

Производствени отпадъци (ПО)

-отпадъци от желязо и стомана - 19.10.01.: формират се от ремонтни работи по котли, съоръжения и тръбопроводи. Събиране и съхраняване на подходящо избрана площадка на територията на централата.

-отпадъци от цветни метали - 19.10.02.: формират се от ремонтни работи по съоръженията.

- изолационни материали - 17.06.04.: формират се при ремонт на тръбопроводи и съоръжения.

-наситени или отработени йонообменни смоли - 19.09.05.

Опасни отпадъци (ОО)

- нехлорирани изолационни и топлопредаващи масла на минерална основа –13.03.07*: формират се от смяната на маслата в маслени прекъсвачи и турбогенератори в ТЕЦ “Пловдив Север”. Маслото се събира в специално предназначени за целта резервоари, които са обозначени с надпис “Опасен отпадък”. Достъп до резервоарите имат само отговорниците по заповед. Химичен състав – въглеводороди, сяра, кислород и азот.

-флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак - 20.01.21*: формират се от осветителните тела разположени в и извън помещенията на територията на дружеството. Събиране и съхраняване в охраняеми помещения на територията на ТЕЦ “Пловдив Север”, които са обозначени с надпис “Опасен отпадък”. Достъп до контейнерите имат само отговорниците по заповед. Химичен състав – съдържат живак.

- отпадъци, съдържащи масла и нефтопродукти – 16.07.08* – дънни утайки от мазутни резервоари.

Смесени битови отпадъци - 20.03.01: формират се от дейността на производствения и обслужващ сектор. • Отпадъчни води

На територията на ТЕЦ “Пловдив Север” технологично замърсени отпадни води се формират от:

1. Продувките на парогенераторите. Величината на постоянните продувки е в рамките на 0,5 до1% от производителността на парогенератора, а при попълване на загубите с химически очистена вода 0,5 до 3%. След отвеждане от парогенератора, продувката преминава през разширители, вследствие на което температурата и при постъпване в канализацията не надвишава 40ºС. Контрол на непрекъснатите продувки на ПГ се провежда на 2 часа от дежурен персонал в ХВО, по отчетни данни рН е 8,6 при норматив 9.

2. В Химводоочистката от регенерацията на йонообменните филтри със сярна киселина и натриева основа. Тези води се събират в неутрализационна шахта с две работни полета с обем по 130 м3, които работят периодично. При напълване се извършва неутрализация и анализ по активна реакция рН, когато рН е в границите от 6,5 до 9, отпадните води се изпускат в канализацията.

3. Води замърсени с нефтопродукти - от дренажа на мазутните резервоари, кондензата от мазутоподгревателите и подмазутени води от каналите на мазутното разтоварище. За пречистване на тези води са изградени две сепариращи шахти (едната не е въведена в експлоатация) след отсепариране на мазута, водата се включва в площадковата канализация. Изпускането на отпадните води се извършва при съдържание на нефтопродукти под 10 мг/л.

4. Битово-фекални и дъждовни води - подават се в канализацията без предварителна обработка.

Ежеседмично се извършват анализи за съдържание на нефтопродукти, неразтворени вещества, активна реакция рН на изхода от ТЕЦ. Пробовземането се извършва от шахта РШ40 преди включване в градската канализация.
 • Шум

Източници на шум в ТЕЦ"Пловдив Север" и измерени еквивалентни нива на производствената площадка:

- Охладителна кула -51,3 dB(A)

- Котелно и турбинно оборудване - 56,5 dB(A)- (измерването е извършено при работещи котел №4 и турбогенератор №2 с мощност 60%)

Еквивалентни нива на шума по контура очертаващ границите на производствената площадка:

Точка № 1- Географски координати 42 11 03,6 N,24 44 37,0 Е -допълнителен шум от главна артерия на автомобилен транспорт и ж.п. транспорт-52 dB(A)

Точка № 2- Географски координати 42 11 08,9 N,24 44 18.5 Е - Главен Kopnyc-41,5dB(A)

Точка № 3- Географски координати 42 10 56,1 N,24 44 43.6 Е - Главен корпус-34,2 dB(A)

Точка № 4- Географски координати 42 10 53,7 N,24 44 34,7 Е - Главен корпус-53,5 dB(A)

Точка № 6- Географски координати 42 10 47,2 N,24 44 36,2 Е - допълнителен шум: дървопреработващо предприятие и автомобилен транспорт - 50,0 dB(A)

Точка № 9- Географски координати 42 10 50,8 N,24 44 29,3 Е- допълнителен шум:граничещи производствени предприятия -47,9 dB(A)

Точка № 16- Географски координати 42 10 52,6 N,24 44 25,2 Е - Главен корпус-50,1 dB(A)

Точка № 18- Географски координати 42 10 56,3 N,24 44 20,8 Е-допълнителен шум от главна артерия на автомобилен транспорт и ж.п. транспорт 60 dB(A)

Точка № 18- Географски координати 42 10 56,3 N,24 44 20,8 Е-допълнителен шум от главна артерия на автомобилен транспорт и ж. п. транспорт 60 dB(A)

Точка № 19- Географски координати 42 11 01,6 N,24 44 17,8 Е-допълнителен шум от главна артерия на автомобилен транспорт и ж. п. транспорт 57,1 dB(A)


Измерванията са направени от Отдел "Лабораторни изследвания" към Хигиенно-епидемиологична инспекция – Пловдив през февруари 2004г.

Апаратура: RFT 0026, 72044,СК 072-ИАВ/08.07.03

Метод на контрол: БДС 15204-80 Нар.№4/05.04.1999г.,МЗ РД-536/27.12.1999г.

Най-високото измерено ниво на шума на производствената площадка е 56,5 dB(A).Пo контура очертаващ границите на производствената площадка е 60 dB(A), nри норма - 70 dB(A) зa промишлени територии и зони.


2.Докладване за изпускания в околната среда

2.1. Изпускания по PRTR

Таблица 1. Изпускания по PRTR

ЗАМЪРСИТЕЛИ


Емисионни прагове
(колона 1)


Праг за пренос на замърсители извън площ.
(колона 2)


Праг за производство, обработка или употреба
(колона 3)


.

CAS номер

Замърсител

във въздух (колона 1a)

във води (колона 1b)

в почва (колона 1c)


kg/год.

kg/год.

kg/год.

kg/год.

kg/год.

1#

74-82-8

Метан (CH4)

100 000

-

-

-

*

2#

630-08-0

Въглероден оксид(CO)

500 000

-

-

-

*

3#

124-38-9

Въглероден диоксид (CO2)

100 милиона

-

-

-

*

4#
Хидро-флуоро-въглероди (HFCs)

100

-

-

-

*

5#

10024-97-2

Диазотен оксид (N2O)

10 000

-

-

-

*

6#

7664-41-7

Амоняк (NH3)

10 000

-

-

-

10 000

7#
ЛОС без метан (NMVOC)

100 000

-

-

-

*

8#
Азотни оксиди (NOx/NO2)

100 000

-

-

-

*

9#
Перфлуоровъглероди (PFCs)

100

-

-

-

*

10#

2551-62-4

Серен хексафлуорид (SF6)

50

-

-

-

*

11#
Серни оксиди (SOx/SO2)

150 000

-

-

-

*

12#
Общ азот

-

50 000

50 000

10 000

10 000

13#
Общ фосфор

-

5 000

5 000

10 000

10 000

14
Хидрохлорофлуоро-въглероди (HCFCs)

1

-

-

100

10 000

15
Хлорофлуоро-въглероди (CFCs)

1

-

-

100

10 000

16
Халогенни въглеводороди

1

-

-

100

10 000

17#

7440-38-2

Арсен и съединенията му (като As)

20

5

5

50

50

18#

7440-43-9

Кадмий и съединения (като Cd)

10

5

5

5

5

19#

7440-47-3

Хром и съединенията му (като Cr)

100

50

50

200

10 000

20#

7440-50-8

Мед и съединенията му (като Cu)

100

50

50

500

10 000

21#

7439-97-6

Живак и съединенията му (като Hg)

10

1

1

5

5

22#

7440-02-0

Никел и съединенията му (като Ni)

50

20

20

500

10 000

23#

7439-92-1

Олово и съединенията му (като Pb)

200

20

20

50

50

24#

7440-66-6

Цинк и съединенията му (като Zn)

200

100

100

1 000

10 000

25

15972-60-8

Алахлор

-

1

1

5

10 000

26

309-00-2

Алдрин

1

1

1

1

1

27

1912-24-9

Атразин

-

1

1

5

10 000

28

57-74-9

Chlordane

1

1

1

1

1

29

143-50-0

Chlordecone

1

1

1

1

1

30

470-90-6

Chlorfenvinphos

-

1

1

5

10 000

31

85535-84-8

Хлороалкани, C10-C13

-

1

1

10

10 000

32

2921-88-2

Chlorpyrifos

-

1

1

5

10 000

33

50-29-3

DDT

1

1

1

1

1

34#

107-06-2

1,2-дихлоретан (EDC)

1 000

10

10

100

10 000

35#

75-09-2

Дихлорметан (DCM)

1 000

10

10

100

10 000

36

60-57-1

Dieldrin

1

1

1

1

1

37

330-54-1

Diuron

-

1

1

5

10 000

38

115-29-7

Ендосулфан

-

1

1

5

10 000

39

72-20-8

Ендрин

1

1

1

1

1

40#
Халогенирани орган. съедин. (като AOX)

-

1 000

1 000

1 000

10 000

41

76-44-8

Хептахлор

1

1

1

1

1

42#

118-74-1

Хексахлорбензол (HCB)

10

1

1

1

5

43#

87-68-3

Хексахлорбутадиен (HCBD)

-

1

1

5

10 000

44

608-73-1

1,2,3,4,5,6-хексахлорциклохексан
(HCH)

10

1

1

1

10

45

58-89-9

Lindane

1

1

1

1

1

46

2385-85-5

Mirex

1

1

1

1

1

47#
PCDD +PCDF (диоксини и фурани) (като Teq)

0.001

0.001

0.001

0.001

0.001

48

608-93-5

Пентахлорбензол

1

1

1

5

50

49#

87-86-5

Пентахлорфенол (PCP)

10

1

1

5

10 000

50

1336-36-3

Полихлорирани бифенили (PCBs)

0.1

0.1

0.1

1

50

51

122-34-9

Simazine

-

1

1

5

10 000

52#

127-18-4

Тетрахлоретилен (PER)

2 000

-

-

1 000

10 000

53#

56-23-5

Tетрахлорметан (TCM)

100

-

-

1 000

10 000

54#

12002 г.-48-1

Трихлорбензоли (TCBs)

10

-

-

1 000

10 000

55#

71-55-6

1,1,1-трихлоретан

100

-

-

1 000

10 000

56

79-34-5

1,1,2,2-тетрахлоретан

50

-

-

1 000

10 000

57#

79-01-6

Трихлоретилен

2 000

-

-

1 000

10 000

58#

67-66-3

Трихлорометан

500

-

-

1 000

10 000

59

8001-35-2

Toxaphene

1

1

1

1

1

60

75-01-4

Винилхлорид

1 000

10

10

100

10 000

61

120-12-7

Антрацен

50

1

1

50

50

62#

71-43-2

Бензол

1 000

200
(като BTEX) a/

200
(като BTEX) a/

2 000
(като BTEX) a/

10 000

63#
Бромирани дифенилетери (PBDE)

-

1

1

5

10 000

64
Nonylphenol ethoxylates (NP/NPEs) и свързаните съедин.

-

1

1

5

10 000

65

100-41-4

Етилов бензол

-

200
(като BTEX)a/

200
(като BTEX)a/

2 000
(като BTEX)a/

10 000

66

75-21-8

Етиленов оксид

1 000

10

10

100

10 000

67

34123-59-6

Isoproturon

-

1

1

5

10 000

68

91-20-3

Нафталин

100

10

10

100

10 000

69#
Съединения на Organotin (като общ Sn)

-

50

50

50

10 000

70

117-81-7

Di-(2-ethyl hexyl) phthalate (DEHP)

10

1

1

100

10 000

71#

108-95-2

Феноли (като общ C)

-

20

20

200

10 000

72#
Полициклични ароматни въглеводо-роди (PAHs)b/

50

5

5

50

50

73

108-88-3

Толуол

-

200
(като BTEX)a/

200
(като BTEX)a/

2 000
(като BTEX)a/

10 000

74
Tributyltin и неговите съединения

-

1

1

5

10 000

75
Triphenyltin и неговите съединения

-

1

1

5

10 000

76#
Общ органичен въглерод (TOC) (като общ C или ХПК/3)

-

50 000

-

-

**

77

1582-09-8

Trifluralin

-

1

1

5

10 000

78

1330-20-7

Xylenes

-

200
(като BTEX)a/

200
(като BTEX)a/

2 000
(като BTEX)a/

10 000

79#
Хлориди (като общ Cl)

-

2 млн.

2 млн.

2 млн.

10 000c/

80#
Хлор и неорганични съединения (като HCl)

10 000

-

-

-

10 000

81

1332-21-4

Азбест

1

1

1

10

10 000

82#
Цианиди (като общ CN)

-

50

50

500

10 000

83#
Флуориди (като общ F)

-

2 000

2 000

10 000

10 000

84#
Флуор и неорганични съединения (като HF)

5 000

-

-

-

10 000

85#

74-90-8

Циановодород (HCN)

200

-

-

-

10 000

86#
Фини прахови час-тици <10μm (PM10)

50 000

-

-

-

*


Условие 9.7.3.

Таблица 1. Изпускания по PRTR в ТЕЦ” Пловдив Север”

ЗАМЪРСИТЕЛИ


Емисионни прагове
(колона 1)


Емисии от

ТЕЦ Пловдив Север

.

CAS номер

Замърсител

във въздух (колона 1a)

във води (колона 1b)

в почва (колона 1c)


kg/год.

kg/год.

kg/год.

kg/год.

2#

630-08-0

Въглероден оксид(CO)

500 000

-

-

4 631

3#

124-38-9

Въглероден диоксид (CO2)

100 милиона

-

-

76 376 337

8#
Азотни оксиди (NOx/NO2)

100 000

-

-

129735

11#
Серни оксиди (SOx/SO2)

150 000

-

-

0

20#

7440-50-8

Мед и съединенията му (като Cu)

100

50

50

7,00 в отпадни води

76#
Общ органичен въглерод (TOC) (като общ C или ХПК/3)

-

50 000

-

Като нефтопродукти – 0,00

Като *ТОС –под 173586#
Фини прахови час-тици <10μm (PM10)

50 0000,00

*Като ТОС/общ органичен въглерод/ – измерен с апаратура “NOVA” на MERCK и тестмаркер за ТОС в обхват 5,0 – 80,0 mg/dm /най-ниския/ – дава стойност < 5.00 mg/dm3

Каталог: eea -> main-site
main-site -> Доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително
main-site -> Решение №400-Н0-И0-А0-тг1/28. 05. 2011 г., актуализирано с Решение №400-Н0-И0-А1-тг-1/15. 12. 2011 г. Отчетен период
main-site -> Доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително
main-site -> Доклад по околна среда (гдос) за изпълнението на дейностите за 2009 г., за които е предоставено Комплексно разрешително №355-но/2008 г
main-site -> Решение №116-Н0-И0-А1/2008 г на Министъра на околната среда и водите Отчетен период : Стара Загора, март 2011 г
main-site -> Приложения към техническите спецификации приложение 1 Видове, обект на Обособена позиция 1
main-site -> Приложения към техническите спецификации приложение 1 Видове, обект на Обособена позиция 1
main-site -> Технически изисквания


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница