Доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешителноДата23.07.2016
Размер350.19 Kb.
#1502
ТипДоклад
ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ СУХОДОЛ ІІ-ри ЕТАП

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ, ЗА КОИТО Е ПРЕДОСТАВЕНО КОМПЛЕКСНО РАЗРЕШИТЕЛНО

255 – Н0/2008г.гр.София 2010 год.
Съдържание
1. Увод
2. Система за управление на околната среда
3. Използване на ресурси
3.1. Използване на вода
3.2. Използване на енергия
3.3. Използване на суровини, спомагателни материали и горива.
3.4. Съхранение на суровини, спомагателни материали, горива и продукти
4. Емисии на вредни и опасни вещества в околната среда
4.1. Доклад по Европейския регистър на емисиите на вредни вещества (EPEBB) и PRTR
4.2. Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух
4.3. Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните води
4.4. Управление на отпадъците
4.5. Шум
4.6. Опазване на почвата и подземните води от замърсяване
5. Доклад по Инвестиционна програма за привеждане в съответствие с условията на КР (ИППСУКР).
6. Прекратяване работата на инсталациите или части от тях.
7. Свързани с околната среда аварии, оплаквания и възражения.
7.1. Авариии
7.2. Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталациите, за които е издадено КР
8. Подписване на годишния доклад.

Приложения: Таблици и речник на използваните термини


 1. Увод

Наименование на инсталацията, за която е издадено комплексно разрешително /КР/

Депо за неопасни отпадъци Суходол ІІ-ри етап
Адрес по местонахождение на инсталацията:

гр.София; район Овча купел; кв.Суходол; местност Трайкович, Дреновец и Крушовец; ЕКАТТЕ: 99127


Регистрационен № на КР: КР № 255 – Н0/2008 г.
Дата на подписване на КР: 06.08.2008 год.
Дата на влизане в сила на КР: 30.08.2008 год.
Оператор на инсталацията

Столична община - притежател на разрешителното.

Съгласно чл.1 от Договор под № РД-55-120/30.03.07 г. между Столична община и „Чистота-Искър” ЕООД се възлага на дружеството:


 • Следексплоатационни дейности на депото за неопасни отпадъци кв.Суходол

 • Рекултивация на втори етап на депото

 • Депониране на отпадъци

Адрес, тел. номер, факс, e-mail на собственика/оператора

Собственик – Столична община, гр. София 1000, ул. „Московска” № 33, тел. 02/ 980 98 51, факс. 02/ 980 98 70

e-mail: mboyadjiyska@sofia.bg


Оператор - „Чистота – Искър” ЕООД, гр. София 1528, ул. „Искърско шосе” № 2, тел. 02/ 973 29 51, факс. 02/ 973 26 52

e-mail: chistota-iskar@dir.bg


Лице за контакти: инж. Павел Граматиков – Управител на „Чистота –

Искър” ЕООД


Адрес, тел. номер, факс, e-mail на лицето за контакти:

гр. София 1528, ул. „Искърско шосе” № 2, тел. 02/ 973 23 10, факс. 02/ 973 26 52

e-mail: chistota-iskar@dir.bg ;eco@chistota-iskar.com

Кратко описание на всяка от дейностите/процесите, извършвани в инсталацията/инсталациите

Депото за неопасни отпадъци в кв.Суходол е отредено като депо за обезвреждане на битовите отпадъци , генерирани на територията на Столична община, в която са обхванати 4 града и 34 села. Експлоатацията му е осъществявана на два етапа, първият от които е недействащ към м.октомври 2009 г, а вторият етап е с обособени три клетки, в които са се депонирали неопасни отпадъци /битови и неопасни производствени/ от 1997 г. до октомври 2005 г. Впоследствие след извършено прецизно геодезическо заснемане е констатиран остатъчен свободен капацитет във втора и трета клетки на ІІ- ри етап. От м.декември 2007 г. в съответните клетки се извършва обезвреждане чрез депониране на неопасните отпадъци на голяма София въз основа на издадено Разрешение на основание чл.12 ал.1, т.1 от ЗУО с Решение № 12-ДО-907-00/03.12.07 г. на РИОСВ-София, а от 30.08.08 г. с Комплексно разрешително № 255-Н0/2008 г.на МОСВ. От 05.01.2009 г в изпълнение изискванията на чл. 38 от Наредба №8/2004 г. “За условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци” част от отпадъците, предоставяни за депониране бяха подложени на предварително третиране чрез пускане в експлоатация на сепарираща инсталация.
Производствен капацитет на инсталацията/инсталациите


Инсталация

Позиция на дейността по Приложение № 4 на ЗООС

Капацитет

[t/24h]

Капацитет

[t]

Количество депонирани отпадъци

[t] по години

2008 г.

2009 г

Депо за неопасни отпадъци Суходол ІІ-ри етап, включващо:

 • Клетка 2;

 • Клетка 3;

5.4

1 200430 000

250 000


180 000

132 091,820

93 853,850

38 237,260


267 750,080

144 028,800

123 721,280Забележка: Количеството депонирани отпадъци за 2009 г. са от 01.01.2009 г. до 05.10.2009 г. при среднодневен капацитет от 986,940 t/24h, като не се наблюдава превишаване на дневния капацитет.

От таблицата е видно, че е спазено Условие 4.1. от КР.

Организационна структура на фирмата, отнасяща се до управлението на околната среда

1. инж. Павел Граматиков – Управител на „Чистота-Искър” ЕООД

2. инж. Нина Димитрова – Ръководител звено „екология”

3.инж. Димитър Жейнов – Началник комунална дейност / отговарящ и за депо за неопасни отпадъци кв. Суходол/

4.Иван Иванов – Ръководител сепарираща инсталация

РИОСВ, на чиято територия е разположена инсталацията/инсталациите : РИОСВ – София
Басейнова дирекция, на чиято територия е разположена инсталацията/инсталациите: Басейнова Дирекция Дунавски район с център гр. Плевен.

2. Система за управление на околната среда


 • Структура и отговорностиЗа разпределение на отговорностите в изпълнение на усл.5.1.1. от КР е определен персонала, който ще извършва конкретни дейности по изпълнение на условията в КР, както са определени и лицата, отговорни за изпълнението им. За целта са изготвени изискващите се списъци по усл.5.1.2 на КР, които се съхраняват при Ръководителя на депото, като при всяка промяна на лицата, персонала и отговорностите , последните се актуализират.
Обучение

Обучението на персонала в основната си част е свързано със запознаването му с изискваните към условията на КР разработени инструкции – с тяхното прилагане , с документирането на резултатите от всички дейности по условията в разрешителния документ, в попълването на въведения дневник за наблюдение.

Операторът е изготвил и изпълнява годишна програма за обучение за 2009 г., в зависимост от определените потребности, с което изпълнява усл.5.2 от КР. От управителя на дружеството са утвърдени шест теми за обучение, които са разпределени по тримесечия, и са следните:

- обучение по значимите аспекти на околната среда;

- обучение за реагиране при извънредни и аварайни ситуации;

- обучение по информационни листове за безопасност и поведение ; • компютърно обучение – софтуерно обучение при обработка на данни : депо/сепарираща инсталация/ рециклируеми компоненти;

 • участие на отговорни лица в семинари и външни курсове ;

 • обучение по безопасна експлоатация и поддръжка на технологично оборудване към сепарираща инсталация на депото

Ефикасността от проведените обучения намира израз в подобряване процеса на работа на инсталацията, работещите са придобили опит и допълнителна квалификация при обработка на данни с въвеждане на нови програмни продукти, както и квалификация при управлението и експлоатацията на сепариращата инсталация.
Обмен на информация

На депото за неопасни отпадъци Суходол се поддържа и съхранява актуален списък с отговорните лица по изпълнение на условията към КР, с имената им, длъжностите, местоположение на работните места и телефони. Изготвен е и се поддържа и актуален списък на органите и лицата, които трябва да бъдат уведомявани съгласно условията на КР, с техните адреси, телефони за връзка и други възможни начини за комуникация, с което се изпълнява усл.5.3 от КР.


Документиране

През 2007 г. „Чистота-Искър” ЕООД е сертифицирано по 14001:2004 – стандарт, определящ изискванията към система за управление на околната среда. Неотменна част от него са разработени образци на оперативни документи „дневник на оригиналите на документи” и „дневник на разпространение на документи”. В първия оперативен документ се описват всички законови и подзаконови нормативни актове по околна среда, както и всички други вътрешно фирмени правила, инструкции за безопасност при работа, всички разработени инструкции по конкретните условия към КР и др., имащи отношение към цялостната дейност на инсталацията. Във втория оперативен документ срещу имена , подпис и с дати са предоставени и се предоставят всички нови нормативни изисквания и документи , касаещи работата на инсталацията както на ръководителя на депото, така и на лицата/персонала, отговорен за тяхното изпълнение. На площадката е осигурено документиране и списък с необходимите инструкции, изисквани с комплексното разрешително.

Инструкциите и прилежащата документация се съхраняват от ръководителя на депото на достъпно за всички служители място, както и лицата, отговорни за тяхното изпълнение. С горецитираните процедури се изпълнява усл. 5.4 към КР.
Управление на документи

В изпълнение на усл.5.5 от КР всички нормативни актове , разпоредби и изискващи се документи заведени под идентификационен номер при регистрирането им , ежемесечно се актуализират от Ръководител звено „екология”, като се следи за всяка промяна в тях, промяна в работата и управлението на инсталацията. Измененията своевременно се отразяват , документират и предоставят на ръководителя на депото. По оперативна процедура към системата за управление на околната среда невалидната документация се иземва и съхранява в архива на администрацията.


Оперативно управление

В изпълнение на усл.5.6 на КР са изготвени и одобрени от Управителя инструкции за експлоатация и поддръжка, както и необходимите инструкции, изисквани с разрешителния документ за инсталацията.


Оценка на съответствие, проверка и коригиращи действия

По усл.5.7 от КР операторът е разработил и прилага писмени инструкции за мониторинг на всички емисионни показатели, извършва мониторинг по тях и спазва разработени писмени инструкции за периодична оценка на съответствието на стойностите им с тези показатели, които са определени в условията на комплексното разрешително. В инструкциите за мониторинг е включено и условие за установяване на причините за допуснатите несъответствия и какви коригиращи действия се предприемат, в това число и в управлението на околната среда. Аналогични писмени инструкции операторът е разработил и прилага за мониторинг на техническите показатели, за периодичната им оценка на съответствие на замерените/изчислени стойности с тези, поставени в КР , както и за установяване на причини за допуснати несъответствия , предприети коригиращи действия със срок за отстраняване.

През първото тримесечие на 2009 г. в дружеството се извърши актуализация на оперативен документ „План за вътрешно-фирмен мониторинг на дейностите, свързани с управление на околната среда”, при което се въведе Контролен лист ОД 7.6. , в който се регистрираха ежемесечни визуални наблюдения върху определени изисквания, поставени конкретно в КР като : състояние на охранителни канали, състояние на шахти, наличие на неорганизирани емисии , наличие на неприятни миризми , спазване на инструкциите към КР, водене на дневници и документация. При констатирани и описани несъответствия се посочват в него и предприетите мерки - пускане на лист за коригиращи действия със срок , отговорник по корекциите, както и дата с подпис на лицето, констатирало отстраняването им.


Предотвратяване и контрол на аварийни ситуации

Не са възниквали аварийни ситуации, които да застрашават околната среда и здравето на хората и не се е налагало преразглеждане и актуализиране на инструкциите за работа на технологичното оборудване и Аварийния план.

В изпълнение на усл.5.8 от КР в дружеството е разработен „План за действия при възникване на бедствия, аварии и кризисни ситуации на депо за неопасни отпадъци кв.Суходол” , утвърден от Управителя на „Чистота-Искър” ЕООД, съгласуван с Кмета на район „Овча купел” . В него са идентифицирани всички възможни аварийни ситуации с въздействие върху околната среда и здравето на хората както и начина на действие за всяка от тях, който осигурява най-добра защита . Определени са средствата за противодействие на възможните аварии, местата с разположението им, редовната им проверка и поддръжка в изправност. Изготвен е и се актуализира списък на персонала / с включени телефонни номера и начините за оповестяването им/, отговорен за изпълнение на действията, предвидени в Плана. Сформирана е оперативна група за действия при евентуално възникване на аварии. В началото на всяка година се разработва план за подготовка на органите за управление и на спасителните групи. Целта на ръководството на дружеството е чрез непрекъсната превантивна дейност и спазване на инструкцията за работа на инсталациите да се сведат до минимум аварийните ситуации.
Записи

В изпълнение на условие 5.9. от КР всички записи, регламентирани в документите се водят редовно и са на разположение на заинтересованите страни.

Всички резултати от наблюдението на емисионните и техническите показатели, от оценка на съответствието им с изискванията на условията в КР и коригиращите действия се документират, съхраняват и се предоставят при поискване от компетентния орган.
Докладване

Съгласно условие 5.10. на комплексното разрешително и на нормативната уредба операторът на инсталацията е задължен да докладва за изпълнение на всички дейности, регламентирани по КР, като за всяка отчетна година изготви Годишния доклад по околна среда, какъвто е настоящия, който предоставяме.


Актуализация на СУОС

През годината периодически се правят оценки по проблемите на опазване на околната среда и се набелязват коригиращи действия.

С влизането в сила на настоящото разрешително притежателят прилага системата за СУОС, която отговаря на посочените в разрешителното изисквания. Определени са отговорни лица по дейностите за изпълнението в него. Поддържат се актуалните списъци , които се предоставят при поискване от компетентните органи.

Персоналът, изпълняващ задачи по условията в КР има необходимата компетентност, придобита на основата на подходящо обучение и опит.


Уведомяване

В изпълнение условие 7.2. операторът на депо за неопасни отпадъци кв.Суходол ІІ-ри етап информира РИОСВ-София за резултатите от мониторинга на емисионните показатели /води и въздух/ , като предоставя копие от протоколите с анализите и изследванията на показателите им по условията на КР. Респективно в Басейнова дирекция Дунавски район – Бюро София след получаване на протоколите с анализ на подземните и повърхностни води по мониторинга се предоставя копие от тях , с което се изпълнява и изискването на условие 13.9.2. от КР.

В изпълнение на условие 7.3. за планирана наложителна промяна в работата на инсталацията, операторът на депото е информирал през м.август с писмо с вх.№ 26-00-2933/07.08.09 г. МОСВ за запълване капацитета на втора и трета клетки ІІ-ри етап .
З. Използване на ресурси

3.1. Използване на вода


Таблица 3.1 ( по Условие 8.1 от КР)


Източник

на вода

Годишно количество, съгласно КР

Количество за единица продукт съгласно КР


Използвано годишно количество

m3

Използвано годишно количество за единица продукт

m3 /t

Съответ-ствие


1. ВиК мрежа

градски водопровод

2. Собствен водоизточник


няма норма

няма норма-

0,0331

2360


408

0,009

0,002


-

Да

В изпълнение на условие 8.1 от КР депото се захранва с вода от градската водопроводна мрежа въз основа на актуален договор със „Софийска вода” АД като спазва условията в него, както и на актуално разрешително за водовземане при спазване на условията в него. Изразходваните количества вода се отчитат по показания на водомер и се изчислява годишно количеството им, като се документират в месечни справки.

Изразходваните количества вода за производствени нужди се документират в дневник, където се отразяват ежемесечно броя курсове на специализиран автомобил с определена вместимост / m3 / вода за оросяване на подходите и пътищата на депото. Същите количества се пресмятат спрямо депонираните отпадъци за всеки месец. За отчетния период няма превишение над разрешеното количество на използваната производствена вода, както е видно в табл.3.1. Няма несъответствие в изразходваните количества по месеци, респективно за годината.

Въведен е дневник за поддръжка и проверка на водопроводната мрежа. В него ежедневно се отразяват състоянието на водопроводната мрежа, наличието на течове, причини за възникването им, срок за отстраняване, подпис на специалист „В и К” , като в забележка се отразява кога е отстранен теча.


  1. Използване на ел.енергия


Таблица 3.2 ( по Условие 8.2.1 от КР)


Електроенергия/ Топлоенергия

Количество за единица продукт съгласно КР


Използвано годишно количество за единица продукт

Съответствие


Електроенергия

0,72 кWh/t


0,45 кWh/t ДаДа

В изпълнение на усл.8.2. от КР потреблението на електроенергия се отчита по фактури. Операторът прилага инструкция за пресмятане/изчисляване на изразходваните количества електроенергия, изразени като обща месечна консумация за площадката, месечна консумация за инсталацията, предмет на КР, месечна консумация за депониране на 1 т отпадък и годишна консумация за депониране на т отпадък. Изразходваните количества електроенергия се отчитат и се документират в месечни справки. Както е видно в табл.3.2. не се наблюдава превишение на разрешените количества за годината, както и по месеци, констатирано при проверките на контролния орган.Притежателят на КР прилага инструкция за експлоатация и поддръжка на помпена станция и сепарираща инсталация като основен консуматор на електроенергията на площадката в периода на действие на КР за 2009 г. Резултатите от експлоатацията и подръжка на помпената станция се отразяват в специален дневник. В него се отразяват и интервалите на централно спиране на елзахранването , както и принудителните / напр.повреда в кабелно ел.захранване на помпена станция през м.април/
З.З. Използване на суровини, спомагателни материали и горива
Не се използват суровини.
Таблица 3.3.1

Суровини

Годишно количество,съгласно КР

Количество за единица продукт,съгласно КР

Употребено годишно количество

Количество за единица продукт

Съответствие

-

-

-

-

-

-


Таблица 3.3.2.


Спомагателни материали

Годишно количество, съгласно КР

Количество

за единица продукт съгласно

КР

Употребено годишно количество

Количество за единица продукт

Съот-

вет-

ствие

2009 г.

2009 г.
Дезисектанти

300 l/y

0,0011 l/t

0,980

0,0005

Да

Дезинфектанти

0,2 t/y

-

0,053

-

Да

Родентициди

3,5 t/y

-

0,227

-

Да

.

В изпълнение на усл.8.3 от КР операторът е сключил договор с ЕТ „Дезинсекция и дератизация – Незабравка Царева” за извършване на дейности по дезинфекция, дезинсекция и дератизация на депото в изпълнение на изискванията, заложени в нормативната уредба към МЗ. Фирмата е лицензирана към МЗ с право да ги осъществява, като за всяка месечна обработка изготвя протоколи по образец /екземпляри от които се предоставят на Столичната РИОКОЗ и на оператора/ с описание на количествата използвани материали.

Обработките се извършват с препарати, разрешени от МЗ с необходимите санитарни разрешителни и информационни листове за безопасност, съобразени със спецификата на работа и се доставят и използват от оторизираната фирма. Тя прилага разработена от нея инструкция за изчисляване и документиране на използваните количества спомагателни материали , като срещу всяка обработка по месеци се отразяват разхода на препарата, количеството депониран отпадък за месеца, както и употребеното месечно количество за единица продукт. На база месечните изчисления е пресметнато годишното употребено количество По таблица 3.3.2. е видно, че не се констатира годишно превишение над заложените количества в КР.
Таблица 3.3.3.


Горива

Годишно количество,съгласно КР

Количество за единица продукт,съгласно КР

Употребено годишно количество

Количество за единица продукт

Съответствие

-

-

-

-

-

-
Не е заложено условие в КР.  1. .Съхранение на суровини, спомагателни материали, горива и продукти.

Операторът не съхранява суровини, спомагателни материали, горива и продукти, поради което не съществуват поставени условия в КР, респективно не се докладва информация към ГД.4. Емисии на вредни и опасни вещества в околната среда


  1. Доклад по Европейския регистър на емисиите на вредни вещества /ЕРЕВВ/ И РКТК

В изпълнение на усл. 9.6.1.2; 10.5.5; 10.6.6 към КР операторът на депото въз основа на оценка на замърсителите от площадката в атмосферния въздух и в отпадъчните води докладва данни, определени чрез измервания и изчисления и представени в Таблица 1 от Приложенията на ГД.


  1. Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух

В изпълнение на условие 9.1. от КР операторът на депото извършва мониторинг върху работата на инсталацията за изгаряне на биогаз, чиято експлоатация се разрешава с КР. За целта се прилага инструкция , по която се попълва в отделен дневник двукратно / в началото и в края на деня/ и ежедневно наблюдаваните технологични параметри – обемен дебит на сметищна газ, концентрация на метана , температура на изгаряне, които се сравняват с нормите/оптималните стойности/, посочени в таблица 9.1 на КР. Ежедневно се извършва оценка на съответствие, отразяват се предполагаемите причини за несъответствие, при констатиране на такова, както и предприетото коригиращо действие. Горепосочените наблюдения ежедневно се извършват от специално определено за целта лице, което се и разписва срещу всяка една регистрация в дневника. Така са регистрирани пет несъответствия : при три от тях поради спиране на ел.захранване е прекъсвана работата на инсталацията за изгаряне на биогаз, два дни през м.май не е работила поради подмяна на лагери и при петото несъответствие е констатиран нисък обемен дебит на биогаза (под 200m3/h) с причина отсъствие на метан и предприето коригиращо действие – спиране на агрегата.

В изпълнение на усл.9.2. от КР при спазване разработената технология на експлоатация за обект „Депо за неопасни отпадъци Суходол – ІІ-ри етап” операторът доизгражда успоредно с депонирането вертикалните газови кладенци във втора и трета клетки. За отчетната година се е извършвало само депониране на отпадъци във втора и трета клетки, при които е достигнат последния работен хоризонт , над който не е започнало изпълнението на техническата рекултивация. Не се е пристъпило към изграждането на хоризонтален газов дренаж, включващ дренажен слой от чакъл, осигуряващ отвеждането на биогаза до вертикалните газови кладенци и разполагането на газоотвеждащи тръби с диаметри 100 мм и 110 мм,

Към усл.9.3 от КР тъй като не е изградена цялостната газоотвеждаща система от втора и трета клетки поради експлоатацията им, не са обхванати газовите емисии на вредни и опасни вещества н атмосферния въздух от съответните клетки и не са подведени да се изпускат организирано през изпускащото устройство №1.

Операторът е разработил инструкция за периодична оценка на наличието на неорганизирани емисии, мерки за предотвратяването и ограничаването им и извършване на периодична оценка за спазване на мерките, установяване причините и предприемането на коригиращи действия. Притежателят на КР овлажнява с вода участъците от площадката, които се явяват източници на неорганизирани емисии на прах. В програмата за управление на околната среда / оперативен документ към внедреното ISO 14001:2004/ е заложено като мероприятие ежедневното оросяване на подходите и пътищата на депото при горещо и сухо време с цел ограничаване на праховите емисии.

В изпълнение на усл.9,4 от КР операторът се стреми и осигурява всички дейности на площадката да се извършват по начин, който да ограничава разпространението на миризми извън площадката, като успоредно с депонирането на отпадъците се извърши и запръстяване на работния участък. За целта ритмично се доставят необходимите количества земни маси за запръстяване. За тяхната доставка по произход, количество и използвани земни маси по дни се води дневник. Ежедневно се попълват работни карти, с отразени на тях големина , площ и размер на дневния работен участък, спрямо които се документират използваните количества земни маси. Редовно се попълва и дясната част на прошнурованата и прономерована, заверена от РИОСВ отчетна книга за депо по образец към Наредба №9/2004 г.- колона „запръстяване”. Както бе упоменато по-горе, ежемесечно се извършва проверка от еколога на депото за наличие на неприятни миризми, идентифицират се причините за появата им, като се набелязват и конкретни мерки за тяхното ограничаване. Всички констатации се отразяват в Контролния лист ОД 7.6 към СУОС за мониторинг по условията на КР.

По времето на действие на КР за 2009 г. не са постъпили жалби за наличие на миризми при оператора на депото.

В изпълнение на усл.9.5 от КР „Чистота-Искър” ЕООД извърши ежемесечни имисионни измервания чрез мобилната станция на ИАОС с цел определяне на концентрациите на вредните вещества в атмосферния въздух, които се сравняват с действащите норми, определени в съответните нормативни документи . Изследванията се правеха в два измервателни пункта – при работната клетка на депото и в най-близкото населено място – в случая в квартал Суходол, за да се прецени дали дейностите на депото оказват влияние върху качеството на атмосферния въздух при него. От представените протоколи за имисионните изследвания е измерено превишение по показател прах. Минималните превишения се дължат на кумулативния ефект от близко разположения Околовръстен път и битовия сектор. Незначително превишение над ПДК почти ежемесечно / изкл.м.април/ се наблюдава при показател сероводород при работната клетка на депото, докато в кв.Суходол този замърсител е под определените за него норми в атмосферния въздух.

Притежателят на комплексното разрешително в изпълнение на усл.9.6 в началото на 2009 г. предостави възлагателно писмо на акредитираната лаборатория на ИАОС за извършване на ежемесечни измервания на емисиите на вредни вещества в отпадъчните газове, изпускани от изходите на газовите кладенци във втора и трета клетки от ІІ- ри етап на депото – 8 на брой, с посочени номера ГК3, ГКа9, ГКа7 и ГКаб във втора клетка и ГКа5, ГК2, ГКа4 и ГК1 в трета клетка към заявлението в КР. За изследване на газовите емисии на депото беше отказано осъществяването на необходимия контрол поради голяма ангажираност и заетост на експертите с планови замервания от МОСВ. Впоследствие се влезе във връзка с акредитирана лаборатория за изпитване и калибриране „Липгеи” при „Пехливанов – инженеринг”ООД през февруари / писмо с изх.№64 от19.02.09 г./, след което бе получена ценова оферта два пъти по-висока от тази на ИАОС . Поради финансовата криза и забавяния в плащанията от страна на СО за извършвани дейности от дружеството бе разпоредено от Управителя да се изчака подготвянето и сключването на договор. Същият бе подписан след предоставяне в края на второто тримесечие на нова по изгодна ценова оферта от същата лаборатория. Поради гореизброените причини се извършиха емисионни замервания единствено през м. август и м.септември 2009 г.

Съгласно табл.9.6.1 от КР се измерват ежемесечно от изходите на кладенците процентното съдържание на метан, въглероден диоксид, кислород , сероводород и водород . Данните са посочени в таблица 2. Емисии в атмосферния въздух към приложенията на настоящия ГД.

За всеки газов кладенец се изготвят таблици с дебит на отпадъчните газове, стойностите на контролираните параметри, честотата на провеждания мониторинг, които се съхраняват в дневник на депото.


4.3. Емисии на вредни вещества в отпадъчните води

Производствени отпадъчни води
В изпълнение на условие 10.1. от КР операторът поддържа в изправност съоръженията към дренажната система за инфилтрат от тялото на депото – помпена станция, събирателен резервоар за инфилтрат, резервоар за дренажни води и ревизионна шахта към трета клетка ІІ-ри етап. За периода на дейсквие на КР за 2009 г. горепосочените действия бяха обхванати в инструкция за периодична проверка. Ежедневно от помпиерите се попълва дневник, в който се отразява замереното в началото и в края на работния ден ниво на инфилтрата, констатирани отклонения от функционирането на съоръженията към дренажната система, предприети мерки, отстраняване на несъответствията /например: излязла от строя смукателна помпа към помпена станция м.април с времето за отремонтиране, изпитване и въвеждането и отново в експлоатация; почистване на събирателния резервоар от натрупани утайки в инфилтрата от оторизирана фирма през м. септември и др./

Инфилтратът, отделен от отпадъчното тяло на депото по време на експлоатацията му се предоставя за пречистване на СГПСОВ- кв.Бенковски чрез приемането му в РШ на Десен Какачки колектор, въз основа на актуален договор между „Чистота-Искър” ЕООД и Софийска вода АД, а от месец май с подновяване на договора между двете дружества бе променена и РШ за приемане на инфилтрата - извън кв.Суходол в посока Банкя в дясно на околовръстен път.

Операторът не нарушава изискванията в условията на КР за точка за заустване – определена по договора и точка на пробовземане на инфилтрата, а именно – събирателен резервоар с координати У424143,7, Х231224,0означен на Приложение ІІ 5.6 – План за собствен мониторинг, съгласуван с РИОСВ /ИАОС от заявлението за КР.

Изграждането на халето със сепарираща инсталация за предварително третиране на постъпващите на депото отпадъци върху терена, на който беше изградена метеорологичната станция на депото, наложи демонтирането и и търсене на нов терен, отговарящ на изискванията за разположението и. Тъй като АМС бе работила шест години без техническа поддръжка и беше излязла от действие, впоследствие се наложи осъществяването на диагностика, ремонт, настройка и тестването и от специалисти към Консорциум „Метеорологични системи и Екипировка”. Поради факта, че обслужването бе извънпланово заради отсъствие на договорни взаимоотношения между „Чистота-Искър” ЕООД и фирмата, дружеството бе необходимо да се съобразява и ползва услугите и единствено при съществуваща възможност от нейна страна. Така изброените причини доведоха до ситуацията, за периода на действие на КР през 2009 г да не са снемани показателите - количество валежи, температура /минимална, максимална в 14 ч. СЕТ/, посока и сила на вятъра и атмосферна влага.

За изчисляване на количествата инфилтрат, който се отделя от тялото на депото и се предава на Софийска вода АД за пречистване, операторът изготвя и документира дневни и месечни справки по определен образец, както и годишна справка.

Притежателят на КР по време на експлоатация на депото извършва мониторинг на инфилтрата, съгласно определените изисквания на таблица 10.1.2.2. от КР по показатели, с посочени гранични стойности в договора със Софийска вода АД и определената честота на пробовземане. Пробите се подлагат на изследване и анализ въз основа на договор от акредитираната лаборатория на Евротест-Контрол ЕАД. Всички данни се документират в дневник. Оператарът е разработил и прилага писмена инструкция за проверка на съответствието на измерените стойности за концентрация на вредните и опасни вещества в отпадъчните води с определените стойности като максимално допустими концентрации в КР. В писмената инструкция са включени и какви коригиращи действия да се предприемат при установяване на причините за несъответствие.

Резултатите от анализите на вредни вещества в отпадъчните води се докладват в таблица 3.1.Емисии в отпадъчните води /инфилтрат/ от ГД. В последната колона срещу БПК и ХПК не са записани прагови стойности, поради отсъствието им в договора между дружеството и Софийска вода АД.

От момента на осъществяване на собствен мониторинг на депото кв.Суходол от оператор „Чистота-Искър” ЕООД /от април 2002 г/ се констатира превишаване на концентрациите на показателите „азот амониев” и „фосфати”, поради което в инвестиционната програма в Плана за привежване на депото към изискванията на Наредба №8/2004 г. е заложено изграждането на локално пречиствателно съоръжение , при което горецитираните показатели да се доведат до нормите, определени към момента в договора със Софийска вода АД.


Битово-фекални води
В изпълнение на усл.10.2 от КР битово-фекалните води от площадката се отвеждат в изгребна яма, от която се извозват от лицензирана фирма Еурозак ООД въз основа на договор. Не се експлоатират филтрационните кладенци, описани в Заявлението за КР.
Повърхностни води.
В изпълнение на усл.10.3. от КР операторът зауства повърхностните води от площадката в дере ІІ-ра категория водоприемник при спазване на индивидуалните емисионни ограничения:

 Точки на заустване- №1 и №2 източен и захаден охранителни канали, обозначени на ситуационния план на депото от Заявлението;

 Точки на пробовземане:

ИП1- пункт за наблюдение западен канал над депото с посочени координати, означен на Приложение ІІ5.6 – План за собствен мониторинг към заявлението;

ИП2 - пункт за наблюдение източен канал над депото с посочени координати, означен на Приложение ІІ5.6 – План за собствен мониторинг към заявлението;

ИП3 - пункт за наблюдение западен канал след депото с посочени координати, означен на Приложение ІІ5.6 – План за собствен мониторинг към заявлението;

ИП4 - пункт за наблюдение източен канал след депото с посочени координати, означен на Приложение ІІ5.6 – План за собствен мониторинг към заявлението;

ИП5 - пункт за наблюдение в дере, след заустване на двата охранителни канала в дерето с посочени координати, означен на Приложение ІІ5.6 – План за собствен мониторинг към заявлението.

 Източници : повърхностни атмосферни води от охранителни канали, формирани около терена на тялото на депото.
Поради ситуацията на депото – по протежението на дере се формира временен отток само по време на продължителни и обилни валежи. Водният дебит и течението са много малки. Временният отток от формираните повърхностни води над депото, както и тези, формирани странично от него, следващи наклона в посока понижението на релефа (дерето , върху което е разположено депото е с по-ниски коти) се поема от охранителните канали , като земеделските земи около него са земи на бившо АПК.

Значителна част от повърхностните води са и стичащи се повърхностни води , поемани от каналите в горната си част и от двата охранителни канала над депото от намиращата се в близост над него вилна зона, за която се знае, че няма изградена канализация за отпадъчни води , което е сигнал за фекално замърсяване.

В изпълнение на усл.10.3.3. от КР притежателят на КР по време на експлоатация на депото извършва собствен мониториг на повърхностните води, съгласно определените изисквания по показатели и честота на пробовземане, като пробите се подлагат на изследване и анализ от акредитираната лаборатория на Евротест-Контрол ЕАД. Поради изброените по-горе причини, независимо от факта, че плануваме вземането на проби и изследванията им да се проведат при наличие на повърхностни води, се случва те да отсъстват в някои от пунктовете за наблюдение / през второто тримесечие – отсъстват в ИП1, ИП2 и ИП5, а през третото – в ИП2 и ИП4/. Всички данни се документират в дневник. Оператарът е разработил и прилага писмена инструкция за проверка на съответствието на измерените стойности за концентрация на вредните и опасни вещества в повърхностните води с определените индивидуални емисионни ограничения, заложени в КР. В писмената инструкция са включени и какви коригиращи действия да се предприемат при установяване на причините за несъответствие.
Резултатите от анализите на вредни вещества в повърхностните води се докладват в таблица 3.2.Емисии на вредни и опасни вещества в повърхностните води, зауствани от площадката на депото в дере ІІ категория водоприемник от ГД.

При сравнение на конценрациите на контролираните параметри спрямо индивидуалните емисионни ограничения , заложени в КР е видно, че се наблюдава несъответствие при „азот нитритен” и „азот амониев” почти при всички изследвания в пунктовете за наблюдение, като дори във фоновите /ИП1/ стойностите им са по-високи от тези, определени за ІІ- категория водоприемник в нормативните разпоредби. Аналогично е и при параметър „общ въглерод” – замерените му концентрации в ИП2 над депото значително превишават определените за него в КР, при което в ИП4 след депото стойностите са по-ниски.


Мониторингът за определяне обема на повърхностните води се изисква в КР да се определя на база на средноденонощна проба, което е трудно приложимо. На изходите на охранителните канали, намиращи се извън площадката на депото, както и при всеки наблюдателен пункт, не са монтирани измервателни устройства. Трудно приложим е и метод за пресмятането на обема им, тъй като се констатира наличието им единствено при обилен и продължителен валеж.

За докладване на резултатите по усл.10.4 от КР от установени несъответствия при състоянието на канализационната система на площадката, охранителните канали за повърхностни води и дренажната система за инфилтрат, както и предприетите коригиращи действия е въведен дневник за поддръжка и проверка на канализационната система на площадката. Освен това ежемесечно по разработен образец на оперативен документ за провеждане на вътрешен мониторинг от оператора на депото към внедрената система по опазване на околната среда съгласно ISO 14001:2004 се извършват и са извършени шест проверки за наличие на разливи от инфилтрат при помпена станция, състояние на охранителните канали за отвеждане на повърхностните води – проводимост, компрометиране на елементите на коритата, незамърсеност. Предприети коригиращи действия – почистване на каналите от замърсявания от леки фракции отпадъци и свлечени земни маси.
4.4. Управление на отпадъците
Операторът докладва образуваните количества отпадъци за периода на действие на КР за 2009 г. в Таблица 4 – Образуване на отпадъци, съгласно приложенията на образеца на ГД.

В изпълнение изискванията, заложени към усл.11 на КР притежателят му събира всички образувани на площадката отпадъци, съгласно изискванията на Глава ІІ, Раздел І на Наредбата за изискванията за третиране и транстпортиране на производствени и на опасни отпадъци на определените за тях места. При събирането им ги привежда в удобен вид за транспортиране, събира ги разделно на затворени, бетонирани и обозначени с табели площадки. Отпадъците по усл.11.2.5 от КР операторът събира в метални затворени съдове, химически устойчиви, маркирани с надпис, разположени на обособената площадка. По усл.11.2.6 от КР отпадъците се събират в специализиран съд, който е корозионно устойчив, обозначен с надпис и поставен в затворено помещение. Операторът е изготвил и представя инструкции за периодична оценка на съответствието на събирането на отпадъците с условията на разрешителното.

Дейностите по временното съхраняване на образуваните отпадъци се извършват при спазване изискванията на усл.11.3. от КР- на площадките , обозначени с №20 и №21 от Приложение №6 към заявлението. Опасните отпадъци се съхраняват в добре затварящи съдове на затворени площадки с трайна настилка и с наличност в близост на сорбент за отстравяване на разливи. Временното съхраняване се осъществява по начин, който не позволява смесване на опасните отпадъци с други отпадъци. Разработена е инструкция за поддръжка на съответните площадки и оценка на съответствието.

Съгласно условие 11.5.2. от КР операторът извършва предварително третиране на отпадъци с цел отделяне на рециклируеми компоненти, черна и цветни метали, инертна и горима фракции по кодове и наименования както следва: • 20 01 01 - хартия и картон , във вид на бали , съхранявани до предаването им на лицензирана фирма на определената за целта площадка, с определено количество по КР до 5 000 т/г;

 • 20 01 02 – стъкло, съхранявано до предаването му на лицензирана фирма на площадка №26 от КР, с определено количество по КР до 3 000 т/г;;

 • 20 01 39 – пластмаси, във вид на бали , съхранявани до предаването им на лицензирана фирма на площадка №28, с определено количество по КР до 10 000 т/г;

 • 20 01 40 – метали, съхранявани до предаването им на лицензирана фирма на площадка №29, с определено количество по КР до 50 т/г;

 • 19 12 10 – горими отпадъци, предавани за оползотворяването им на лицензирана фирма, с определено количество по КР до 40 000 т/г;

Ежемесечно се пресмятат и сравняват сепарираните количества спрямо определените такива за тях в условие 11.5.2. на КР. Мониторингът върху сепарираните компоненти през 2009 г в изпълнение условието по КР е показан в последващата таблица. Единствено при отделените количества метали се наблюдава превишение над определените в условието на КР.

За отчетния период операторът не обезврежда/оползотворява и е предавал опасните отпадъци за обезвреждане/оползотворяване на лицензирани фирми, притежаващи разрешение за съответните дейности – „Балбок инженеринг” АД и „Полисхим – СС” ЕООД въз основа на сключени договори . Следва да се отбележи, че при пускането на заявка в началото на м.декември за предаването на излезлите от употреба акумулаторни батерии, автомобилът за приемане на опасните отпадъци на „Балбок инженеринг” АД дойде да ги приеме в началото на м.март 2010 г.

За отчетния период операторът е предавал за рециклиране и оползотворяване сепарирани при предварителното третиране отпадъци на лицензирани фирми въз основа на договори както следва:

Хартия и картон - на „Унитрейд БГ” ООД; „Данион” ЕООД; ЕТ „Мормакс – Момчил Иванов”; „Евро Импекс” ООД; „Феникс Гама” АД;

Стъкло – на „ЕКОБУЛСОРТ” ЕАД;

Пластмаси – на „ ПМБ –Индъстрис” ЕООД; „ЕКОРИСАЙКЪЛ” ООД; „И- Старт” ЕООД; „Евро Импекс” ООД; „Унитрейд БГ” ООД; ЕТ „Мормакс – Момчил Иванов”;

Метали – на Ровотел стийл” ООД и „Данион” ЕООД;

Горими отпадъци - на „ХОЛСИМ БЪЛГАРИЯ” АД.
В изпълнение изискванията за ГД притежателят на разрешителното попълва и прилага Таблица 5. Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци.
4.5. Шум
През 2009 г. в периода на действие на КР не са извършени наблюдения на общата звукова мощност на площадката, нива на звуково налягане в мястото на въздействие /най-близката жилищна зона/ , както и в определени точки в границата /оградата/ на площадката. При което не е изпълнено изискването за наблюдение на шума веднъж на две години при прилагането на необходима инструкция г. по усл.12.2.2 на КР За контролиране на дейностите на депото, недопускащи превишаване на шум в околната среда над граничните стойности на еквивалентно ниво ще се извърши измерването му през следващата година от специализирана лаборатория.

Поради гореизложената информация не се попълва приложената Таблица 6. Шумови емисии към ГД.

Няма данни и не са постъпили оплаквания от живущите в района на депото за налични наднормени шумови емисии при оператора.
4.6.Опазване на почвата и подземните води от замърсяване
В изпълнение на усл.13 от КР операторът на депото извършва собствен мониторинг на подземните води в седем наблюдателни сондажа, означени на Приложение № І.5.6.- План за собствен мониторинг, съгласуван с РИОСВ-София към заявлението, от които:

- контролен кладенец МП1 е определен като фонов над депото, изграден на дълбочина 36 м;

- контролен кладенец МП2 е определен като фонов над депото, изграден на дълбочина 18 м;

- контролен кладенец МП3 – страничен източно на депото, изграден на дълбочина 36 м;

- контролен кладенец МП4 – страничен западно на депото, изграден на дълбочина 36 м;

- контролен кладенец МП5 – страничен западно на депото, изграден на дълбочина 18 м;

- контролен кладенец МП6 е с координати след депото, изграден на дълбочина 36 м;

- контролен кладенец МП7 е с координати след депото, изграден на дълбочина 18 м.

Наблюденията се извършват спрямо показателите, посочени в табл.13.8.1.1. на КР , с определената кратност на пробовземане и подлагане на анализ/изследване от акредитирана лаборатория – Евротест-Контрол ЕАД. Нивото на подземните води в мониторинговите сондажи се отчита ежемесечно и се документира.

Операторът среща затруднение при провеждане на изследвания на полициклични и моноциклични ароматни въглеводороди, анионактивни детергенти, органокалаени и органофосфорни съединеия, както и на органохалогенни съединения и вещества, които могат да формират подобни във водните части на околната среда, а също и на винилхлорид. Акредитираната лаборатория на ИАОС към МОСВ отказа да ги извърши поради голяма натовареност и изпълнение на анализи по програма на МОСВ, докато Лаборекс ЕАД не можеше да ги изследва.

Всички резултати от собствения мониторинг се документират в дневник на депото.

Притежателят на КР прави периодична оценка по изготвена писмена инструкция на съответствието на концентрацията на замърсителите в подземните води с определените за тях стойности за стандарти за качество и фоново ниво.

За периода на действие на КР за 2009 г. са извършени три броя анализи по тримесечия..

Всички резултати от извършения собствен мониторинг на подземните води в седемте контролни кладенци са посочени в Таблица 7. Опазване на подземните води от Приложенията на ГД.


При сравняване концентрацията на замърсителите с определените за тях стойности за стандарт за качество са установени несъответствия на следните показатели:

 • перманганатна окисляемост - през третото тримесечие; в страничните МП4 и МП5 на депото ;

 • обща твърдост – през второто и третото тримесечие в МП4; през първото и третото – в МП5;

 • амониев йон – във фоновия МП2 през първото тримесечие, респективно в МП5 и МП6 през третото тримесечие,

 • желязо и манган – почти във всички контролни кладенци през наблюдаваните тримесечия;

 • олово - във фоновия МП1 и МП5 през третото тримесечие

 • фосфати – в МП6 през второто и третото тримесечия.

Не трябва да се забравя, че мястото, върху което е ситуирано депото за неопасни отпадъци – кв.Суходол е с екологична обремененост. То е в дере и върху отчуждени земи на бивш АПК.В доклада по ОВОС за втори етап на експлоатация на депото през 1995 г. колективът от експерти е отразил, че в района му се намират три “стари депа” за отпадъци, едното от които е “Суходол-старо” и е приемало както битови, така и други неконтролирани отпадъци, генерирани от територията на София. То се е намирало в “бившата” долина от другата страна на съществуващ път, свързващ кв.Суходол със серумния институт. От друга страна химичния състав на подземните води е изяснен още в хода на хидрогеоложките проучвателни работи през 1990 г. – по склоновете на дерето са хидрокарбонатно-калциеви и по съдържание са над нормата за манган и нитрити, а в най-ниските части на дерето са хлоридно-карбонатно-калциеви, неотговарящи по съдържание на нормите на амоняк, желязо, манган, хлор и нитрити.

Операторът не извършва собствен мониторинг върху почвите , съгласно условията на КР, поради което не докладва данни в Таблица 8. Опазване на почвите към приложенията на ГД.

В изпълнение на други специфични условия , поставени в КР относно опазване на почвата и подземните води , отнасящи се към недопускане и отстраняване на разливи от вредни вещества и препарати върху производствената площадка, притежателят на КР е изготвил инструкция за действие при аварийни ситуации. Операторът съхранява достатъчно количества сорбиращи материали /пясък и дървесни стърготини/ в подходящи съдове, надписани за предназначението си. На депото няма налични тръбопроводи и оборудване, разположени на открито, от които да се наблюдават течове и да се контролират.

Не са възниквали аварийни случаи, свързани със замърсяване на подземните води, за което и операторът не е информирал незабавно РИОСВ, Басейнова дирекция, Гражданска защита и дежурния при общински съвет по сигурност и управление при бедствия.5. Доклад по инвестиционната програма за привеждане в

съответствие с условията по КР (ИППСУКР)

Депото за неопасни отпадъци Суходол ІІ етап няма такава програма по КР


6.Прекратяване на работа на инсталации или част от тях;
От 06.10. 2009 г. е прекратена работата на инсталацията – Депо за неопасни отпадъци Суходол ІІ -ри етап, включващо: Клетка 2 и Клетка 3, за което е издадено КР.


7. Свързани с околната среда аварии, оплаквания и възражения
През 2009 г. на депото за неопасни отпадъци Суходол ІІ етап не е имало аварии свързани с околната среда, както и не са постъпвали оплаквания или възражения свързани с дейността на депото при оператора.


8. Подписване на годишния доклад

ДЕКЛАРАЦИЯ

Удостоверявам верността, точността и пълнотата на представената информация в Годишният доклад за изпълнението на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително № 255 – Н0/2008 г. на Депо за неопасни отпадъци Суходол ІІ етап на Столична община, с действащ оператор към момента „Чистота-Искър” ЕООД.


Не възразявам срещу предоставянето от страна на ИАОС, РИОСВ или МОСВ на копия от този доклад на трети лица.

Подпис.............................................. Дата 31.03.10 г.

и печат

Име на подписващия: ...........................................................................


Длъжност в организацията: ..................................................................
Каталог: eea -> main-site
main-site -> Решение №400-Н0-И0-А0-тг1/28. 05. 2011 г., актуализирано с Решение №400-Н0-И0-А1-тг-1/15. 12. 2011 г. Отчетен период
main-site -> Доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително
main-site -> Доклад по околна среда (гдос) за изпълнението на дейностите за 2009 г., за които е предоставено Комплексно разрешително №355-но/2008 г
main-site -> Решение №116-Н0-И0-А1/2008 г на Министъра на околната среда и водите Отчетен период : Стара Загора, март 2011 г
main-site -> Приложения към техническите спецификации приложение 1 Видове, обект на Обособена позиция 1
main-site -> Приложения към техническите спецификации приложение 1 Видове, обект на Обособена позиция 1
main-site -> Технически изисквания
main-site -> Доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница