Доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставеностраница1/5
Дата14.01.2017
Размер1.01 Mb.
#12558
ТипДоклад
  1   2   3   4   5


ГДОС 2012

ГОДИШЕН ДОКЛАД

за изпълнение на дейностите,

за които е предоставено

КОМПЛЕКСНО РАЗРЕШИТЕЛНО № 57/2005г.

(преиздадено № 57-H1/2010г.)

за календарната 2012г.

„АУРУБИС БЪЛГАРИЯ” АД

м.март 2013г.


1. УВОД

1.1 Наименование на инсталациите, за които е издадено комплексното разрешително (КР)

- Пирометалургично производство (ПМП) на анодна мед, вкл. съоръжение за производство на сярна киселина (ПСК)

- Депо за фаялитов отпадък (фаялит)

- Депо (Ново) за калциево-арсенатни шламове (сух кек)1.2 Име и местонахождение на инсталациите

„Аурубис България” АД, гр.Пирдоп 20701.3 Регистрационен № на КР

№ 57/2005г. (№ 57-H1/2010г.)1.4 Дата на подписване на КР

27.06.2005г./15.05.2010г.1.5 Дата на влизане в сила на КР

16.07.2005г./11.06.2010г.1.6 Собственик на инсталациите

„Аурубис България” АД, гр.Пирдоп

ЕИК № 832046871

МОЛ Никола Треан (Изп. директор)

Съдебна регистрация СОС ф.д. №4948/1991г.

1.7 Телефон, факс на оператора

Тел.: 0728 6 27 89

Факс: 0728 6 26 46

1.8 Лицa за контакти:

Ангел Костов (Ръководител "Безопасност, Здраве и Екология")1.9 Телефон, факс и ел.поща на лицaтa за контакти:

Тел.: 0728 6 22 03 (GSM 0885 350 284)

Факс: 0728 6 24 92

Ел.поща: a.kostov@aurubis.com1.10 Кратко описание на дейностите/процесите, извършвани в инсталациите

Основната дейност представлява първично ПМП на анодна мед от медни концентрати и на катодна мед (чрез електролитно рафиниране на анодна мед). Като страничен продукт от двете производства се получават съответно сярна киселина и аноден шлам.

За периода (календарната 2012г.) в инсталацията за ПМП са преработени 976 802 t медни концентрати, като междувременно в конверторните агрегати са рециклирани чрез оползотворяване на отделената излишна топлина 48 558 t меден скрап. В резултат, са произведени 297 158 t анодна мед, както и 984 860 t техническа сярна киселина.

За същия период в Рафинерията са произведени 226 728 t катодна мед и 1 153 t аноден шлам.Производството на анодна мед от сулфидни медни концентрати и меден скрап чрез металургични процеси, и на катодна мед чрез химични/електролитни процеси включва следните основни етапи:

 • Шихтоване - концентратите с различно съдържание на основните компоненти (Cu, Fe, S и SiO2), както и кварцов пясък (флюс) се смесват за постигане на оптимални концентрации на основните компоненти в материала (шихтата), подаван в пещта;

 • Дълбоко сушене на медната шихта - осъществява се в две парни сушилни пещи до съдържание на влага 0,2 - 0,3 % в шихтата;

 • Автогенно топене на изсушената шихта в технологичен факел (летящо състояние) до меден щейн - процесът се извършва автогенно във факелна топилна пещ, тип Оутокумпу (флаш-пещ), като излишната топлина се използва за производство на пара (за сушилните пещи);

 • Конвертиране на меден щейн до черна мед - процесът е периодичен и се извършва автогенно в три конвертора, тип “Пиърс Смит”, като излишната топлина се използва за оползотворяване на определено количество чист меден скрап;

 • Обезвреждане и оползотворяване на отпадните технологични газове от конверторите и флаш-пещта - процесът се извършва в съоръжение за ПСК, вкл. две системи, работещи на принципа на двойна катализа (с ванадиево-цезиев катализатор) и двойна абсорбция;

 • Обезмедяване на шлаките от процесите на топене и конвертиране - извършва се в отделна инсталация за флотационно обогатяване на предварително кристализиралите шлакови стопилки до получаване на шлаков концентрат, който се подава за шихтоване;

 • Огнево рафиниране на черната мед до анодна мед - процесът се осъществява периодично в две (анодни) пещи (барабанен тип) с вместимост по 250 t всяка;

 • Електролитно рафиниране на анодна мед до катодна - процесът се извършва в отделна инсталация (в електролизни вани), като крайният продукт съдържа 99,95 - 99,99 % Cu;

 • Пречистване на отпадъчните води от инсталациите за производство на анодна и катодна мед в Пречиствателна станция за (производствени) отпадъчни води (ПСОВ);

 • Производство на енергоносители, горивно стопанство и електроснабдяване. Производството на кислород се осъществява в цех, даден под наем на френската фирма Air Liquid. Производството на водна пара се осъществява при необходимост в собствена ПКЦ с 5 броя парогенератори, тип ПКМ12;

От своя страна, обезвреждането и оползотворяването на технологичните газове в съоръжението за ПСК, състоящо се от две отделни/паралелни системи, преминава през следните основни етапи:

 • очистване на газовете в две промивни кули и в четири мокри електрофилтри (за всяка една система за ПСК);

 • сушене на газовия поток в сушилна кула чрез оросяване с концентрирана сярна киселина;

 • подгряване на газовия поток в четири броя рекоперативни топлообменници;

 • окисляване в контактен апарат на серен диоксид (SO2) до серен триоксид (SO3);

 • охлаждане на газовия поток, съдържащ SO3, в четири броя рекуперативни топлообменници;

 • абсорбция на SO3 - последователно в два монохидратни абсорбера.

Технологична схема на ПСОВ включва следните три етапа/стадии на пречистване:


 • първи етап (1-ва неутрализация) - химическо утаяване до получаване на условно чист гипс, с крайно pH на процеса 1;

 • втори етап (2-ра неутрализация) - химическо утаяване на тежките метали и основното количество As, съдържащи се в отпадъчните води, с крайно pH на процеса между 10 и 11. Получава се замърсен кек;

 • трети етап (контролирано отстраняване на As) - използва се FeCI3 за улавяне на останалото неутаено (при втория етап) количество As, така че да се достигнат нормите за изпускане на водите във водоприемника р.Пирдопска. Крайното pH на процеса е 6 до 8.

Образуваните утайки (филтърен кек), при очистването на димните газове в новата очистваща система, както и утайките (сух кек/шлам) от втори и трети етап на очистване в ПСОВ, се обезвреждат чрез депониране в специално изграденото за целта депо (в експлоатация от 14.11.2008г.), разположено в Северозападната част на производствената площадка на Дружеството.

Оператор на депото е ПСОВ.

Към настоящия момент, утайките от първи етап на пречистване в ПСОВ (условно чист гипс), както и тези от очистването на димните газове (частично), се оползотворяват в ПМП като съставки на шихтата (източник на Ca).

Крайният остатъчен продукт от флотацията на медните шлаки чрез хидротранспорт се депонира под водно огледало в съществуващо хвостохранилище (депо за фаялитов отпадък), което се надгражда и експлоатира в два етапа.

Оператор на депото (хвостохранилището) е Обогатителна фабрика (ОФ).

Основната дейност се подпомага от редица спомагателни отдели и звена като: Поддръжка, Търговски, Финансов, Доставки, Логистика, Инженеринг, Контрол на качеството, Аналитични лаборатории, Човешки ресурси, Безопасност, Здраве и Екология (БЗЕ) и др.1.11 Производствен капацитет на инсталациите

1.11.1 Пирометалургично производство на анодна мед – капацитет 350 000 t анодна мед годишно (по отношение на преработката на медни концентрати в топилна пещ).

В допълнение, при сегашната схема на работа с 3 конвертора, могат да бъдат оползотворени до 50 000 t медна скрап (в конверторните агрегати).

За периода са произведени 250 834 t анодна мед от преработката на медни концентрати. Допълнително, от оползотворяването на меден скрап (с чистота/медно съдържание 95,4%) са възстановени 46 324 t анодна мед.

1.11.2 Депо за фаялитов отпадък – общ капацитет 8 105 600 t.

За периода са генерирани и депонирани 697 211 t фаялит. Съответно, от момента на въвеждане на депото в експлоатация до края на 2012г. в него са депонирани общо 5 334 572 t фаялит.


1.11.3 Депо за калциево-арсенитни шламове (сух кек) – общ капацитет 288 000 t сух кек.

За периода са депонирани 55 523 t отпадъци. Съответно, от момента на въвеждане на депото в експлоатация (14.11.2008г.) до края на 2012г. в него са депонирани общо 183 990 t.


1.12 Организационна структура, отнасяща се до управлението на околната среда

1.13 РИОСВ, на чиято територия са разположени инсталациите

РИОСВ, гр.София1.14 Басейнова дирекция, на чиято територия са разположени инсталациите

Басейнова дирекция за управление на водите в Източно-беломорски район, гр.Пловдив2. СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

През м.март 2006г. Дружеството получи от Lloyds Register Quality Assurance (LRQA) сертификат за одобрение №368220/А, в съответствие със стандарт ISO 14001:2004 за Система за управление на околната среда.

Системата за управление на околната среда (СУОС) в Дружеството продължава да функционира съгласно изискванията на ISO14001. Това се потвърждава от оценката на LRQA при контролните одити проведени на 27, 28 и 29-ти февруари и 29 и 30-ти август 2012г.

2.1 Общи изисквания

Документацията на СУОС е част от Интегрираната система за управление на фирмата и включва: Наръчник на СУОС, Политика по околна среда, Цели и програма по околна среда, Регистър на аспектите на околната среда, процедури, работни инструкции, оперативни документи и бланки.

Наръчникът на СУОС (EM-QLTY-001-E) определя цялостната политика на Дружеството по отношение опазване на околната среда, основните елементи от СУОС и тяхното взаимодействие. В наръчника са определени и основните отговорности на персонала по отношение на СУОС. Специфични отговорности за управление на отделни процеси и елементи от системата са определени в съответните процедури и работни инструкции.

Няма промяна в Наръчника на СУОС и Политиката по околна среда след сертификацията на СУОС.

Ръководството на Дружеството е формулирало цели и задачи по околна среда в съответствие с:


 • ангажиментите изразени в политиката по околна среда;

 • изискванията на КР;

 • значимите аспекти по околна среда, оценени с висок приоритет за подобрение;

 • технологични, финансови и оперативни изисквания и възможности за осъществяване на целите;

 • загриженост за местните общини.

  Целите и задачите са дългосрочни (до 2014г.) и краткосрочни (2011/2012г.). Те са структурирани в следните аспекти:

 • намаляване на емисиите на вредни вещества и поддържане на висока степен на контрол;

 • подобряване управлението на отпадъците;

 • намаляване консумацията на ресурси;

 • постигане на съответствие с новите законовите изисквания;

 • възстановяване на историческите замърсявания (минали екологични щети);

 • социални фактори.

  Разработена е програма за управление на околната среда, която включва функционални отговорности, срокове и средства за изпълнение на целите, включително инвестиционни проекти и други дейности за подобрение – организационни, процедури, обучение и т.н

Прогресът при изпълнение на целите, задачите и програмата по околна среда е прегледан при Преглед от Ръководството проведен на 19.06.2012г., оценени са постигнатите резултати и са набелязани възможности за подобрение.

Регистър на аспектите е наличен за всеки отделен цех и съдържа информация относно аспектите и съответните въздействия върху околната среда, оценка за значимост на аспектите, механизми и отговорности за контрол на всеки аспект, приложими правни изисквания и оценка на съответствието.

Процедура PR-QLTY-011-B определя реда и отговорностите при идентифициране на аспектите на околната среда, определяне на приложимите правни и други изисквания, оценка и определяне на значимите аспекти и приоритети за подобрение в бъдеще.

Аспектите по околна среда са прегледани и актуализирани през м.януари 2012г.

  2.2 Обучение

  Нуждите от Обучение и развитие се определят, като разлика между желаното и действителното ниво на представяне, което е установено от пропуски в знанията, уменията или бъдещи нужди. На база на този анализ, ръководителите на направления заявяват необходимите обучения, които се включват в годишния план за обучение на фирмата. Годишният план се променя/актуализира на база нови писмени заявки за обучение от съответния ръководител направление/отдел.

  Идентифициране на нуждите от обучение на персонала, изготвяне на годишен план за обучение, провеждане и съхранение на информация за обученията се извършва съгласно процедура PR-HRMD-025-B.

  Осъзнаване и компетентност по отношение на опазване на околната среда се осигурява посредством начално и периодично обучение съгласно инструкция WI-HNSD-001-B, което включва запознаване с: • политиката по околна среда;

 • значимите аспекти и въздействия върху околната среда свързани със съответната дейност;

 • приложими за работното място процедури и работни инструкции;

 • специфични роли и отговорности за предотвратяване на замърсяване;

 • планове за действие при аварийни ситуации.

  2.3 Обмен на информация

  Редът и последователността на действията при осъществяване на вътрешни и външни комуникации, свързани с опазване на околната среда са определени в процедура PR-ENVD-004-B. Въведена е система за получаване, документиране и разрешаване на оплаквания от заинтересовани страни, свързани с качеството на околната среда (Работна инструкция WI-ENVD-003-B).  2.4 Управление на документите

За осигуряване на последователност и цялостност на документацията на СУОС е утвърдена политика за управление на документи и записи (PL-MNGT-005-E).

Тази политика се прилага за всички документи/записи от СУОС, вкл. за външните документи и определя изискванията за класификация, идентификация, представяне, преглед, утвърждаване, актуализиране, разпространение и/или съхранение на документите.

Изпълнението на процедурата гарантира, че:


 • актуалните копия на необходимата документация са на разпложение на лицата, за които се отнасят;

 • всички изменения и промени в документите са извършени в съответствие с определения ред и начин, който ще осигури своевременно наличието им на съответните места;

 • отменените документи са извадени от употреба, но един екземпляр се съхранява в архив при Ръководител ИСУ за срок от 5 години.

Отделна инструкция определя специфичните изисквания за управлението на външни документи (Работна инструкция WI-QLTY-001-В).

  2.5 Оперативно управление

Работните инструкции изисквани от разрешителното са изготвени и се прилагат. Списък на инструкциите и лицата отговорни за техното приложение се намира в директория на сървъра на адрес \\Gigas\Quality.

  2.6 Проверка и коригиращи действия

  Видовете наблюдения и измервания на технически и емисионни показатели по околна среда, организацията за тяхното извършване, регистрация, анализ и отчитане на резултатите са определени в процедура PR-ENVD-003-B.

  Оценка на съответствието спрямо приложимите правни и други изисквания се извършва и документира най-малко веднъж годишно от отговорните ръководители на отдели съгласно процедура PR-QLTY-013-В.

  В Дружеството функционира система за докладване на несъответствия, оценка и анализ на причините и планиране на коригиращи действия. Правилата и отговорностите по отношение идентифициране и разрешаване на несъответствия свързани с околната среда са определени в процедура PR-QLTY-010-В.

  Също така, е налице система за вътрешни одити на СУОС, която е основна движеща сила за по-нататъшно подобрение на резултатността (на Дружеството) по отношение опазването на околната среда (PR-QLTY-005-В).

  2.7 Предотвратяване и контрол на аварийни ситуации

  Разработена е процедура (PR-QLTY-012-B) за подготовка и реагиране, в случай на възникване на извънредни ситуации, с цел предотвратяване/намаляване и ликвидиране на неблагоприятни последствия за околната среда и осигуряване безопасността за персонала, вкл. на фирмите, работещи по договор на работната площадка на Дружеството, както и за местното население.

  Потенциални аварийни ситуации и инциденти свързани с дейностите, под дейностите и продуктите се идентифицират от работни групи по време на анализа на аспектите на околната среда. Работната група определя фактор на риска на потенциалните инциденти/аварийни ситуации по определен метод на база оценка на честотата на възникване и тежестта на последиците. Според тежестта на последиците извънредните ситуации се класифицират в четири категории: A, B, C, D.

  Разработен е План за провеждане на спасителни и неотложни възстановителни работи при бедствия, аварии и катастрофи, който включва всички аварийни ситуации оценени с клас А и B.

  Планът за действие при аварии включва:


 • действия и средства по известяване на персонала и компетентните държавни и общински органи за аварията в зависимост от тежестта на аварията;

 • действия за използване на лични предпазни средства, в зависимост от характера на аварията;

 • действия по евакуация на застрашения персонал, вкл. сборни пунктове и маршрути за евакуация;

 • действия за предотвратяване/ограничаване на въздействието върху здравето и живота на персонала, населението и околната среда, в зависимост от характера на аварията, вкл. за управление на производственото оборудване и пречиствателните съоръжения както и отклоняването на производствените/повърхностите води към авариен обем в условията на аварията;

 • действия на аварийните групи по смени – газоспасители;

 • действия на държавните служби за спешни действия (напр. “Спешна медицинска помощ”, “Пожарна и аварийна безопасност”, Гражданска защита);

 • действия за почистване на замърсяванията на производствената площадка и нейните околности, предизвикани от аварията;

 • отговорници за изпълнение на действията в плана;

 • актуални телефонни номера на отговорниците за изпълнение на действията в плана, ръководството на площадката, обществените служби за спешни действия.

Комуникацията при аварийна ситуация се осъществява съгласно процедурата за комуникация и Плана за действие при аварии.

2.8 Докладване

Ръководителят на направление “БЗЕ” изготвя периодични (седмични, месечни, тримесечни и др.) доклади за състоянието на всички компоненти на околната среда, на базата на които се оформят съответни годишни доклади. Последните наред с останалите такива от всички отдели, направления и производствени звена, се докладват пред Изпълнителния Съвет на Дружеството.

Съгласно Наредба №6/1999г. за реда и начина на измерване на емисиите на вредни вещества изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници се изготвят ежемесечни доклади, в които са включени съответните протоколи от собствените периодични измервания, заедно с данните от непрекъснатите. Докладите се изготвят в два екземпляра, едновременно на хартиен и магнитен носител - по един за Дружеството и РИОСВ.

Данните и получените резултати от собствения мониторинг на подземните води се интерпретират в края на годината (със съдействието на специалист хидролог) и се съставя отчет, който се представя в Басейнова дирекция.

Отчетът за видовете и количествата на образуваните на площадката на Дружеството отпадъци се изготвя ежегодно, като необходимата информация се попълва в годишни отчети по отпадъците за съответната година, съгласно Наредба №9/2004г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публичния регистър на издадените разрешения, регистрационните документи и на закритите обекти и дейности.

Пълен комплект от годишните отчети се изпраща на компетентните органи.2.9 Обобщение на констатираните несъответствия по отношение на околната среда

През 2012г. е регистрирано едно несъответствие с индивидуалните емисионни ограничения на изход дъждовни води от Обогатителна Фабрика (Източен клон).

Своевременно са предприети мерки за прекратяване и/или ограничаване замърсяването на околната среда.

Анализирани са причините за несъответстивието, като са определени коригиращи действия с цел предотвратяване на повторната поява на подобни проблеми (в максимално възможна степен).

В тази връзка, също така, продължава реализацията на проекта за нова ПСОВ от ДДК.


  1. Обобщение на предприетите коригиращи действия

С оглед на същественото ограничаване на възможността за повторно възникване на подобно несъответствие, в краткосрочен план, са предприети следните коригиращи действия:

- възстановяване преграда на събирателен канал;

- почистване на утаители и канавки в ОФ;

- веркикална и хоризонтална планировки на канал - бетониране на дъното;

- отвеждане на водите от охладителна кула към помпите за транспортиране на отпадъка от флотация.

В допълнение, в дългосрочен план, за предотвратяване в максимално възможната степен на подобни несъответствия в бъдеще, до края на 2013г. се предвижда да бъде изградена нова пречиствателна станция за отпадъчните води (ПСОВ) от дъждовно-дренажна канализация (ДДК).

Общият размер на одобрените инвестиции за новата ПСОВ от ДДК възлиза на 6.3 милиона Евро.

В момента се извършват процедурите по глава 6 на ЗООС, като на 03.12.2012г. в РИОСВ-София е подадена съответната Информация за преценка необходимостта от ОВОС.3. ИЗПОЛЗВАНЕ НА РЕСУРСИ

3.1 Използване на вода

Консумацията на вода за производствени нужди, регистрирана от съответните водомерни устройства, е показана в Таблица 3.1.Таблица 3.1

Източник на вода

Годишно количество, съгласно КР и разрешителното за водовземане


Количество за съгласно КР. m3/t

Използвано годишно количество

Използвано количество за единица продукт

Съответствие

Язовир

Душанци


10 000 000 m3

-

4 978 884 m3

-

Да

Металургично производство, вкл.:


26 m3/t

анодна мед4 437 812 m3

14,93 m3/t

анодна медДа

- ПСК

-

1 800 729 m3

6,06 m3/t

-
- ПСОВ


-


182 399 m3


0,61 m3/t


-


- други

-

23 547 m3

0,08 m3/t

-
Депо за сух кек

0,05 m3/t кек

2 586 m3

0,046 m3/t кек

Да
Обогатителна фабрика


-


218 884 m30,74 m3/t


-

Депо за фаялит

4,0 m3/t фаялит

-

-

Да
Рафинерия


-

79 241 m3

-

-
Външни фирми

-

242 947 m3

-

-

За периода използваното годишно количество вода за производствени нужди, общо за работната площадка на Дружеството (вкл. от останалите оператори/фирми), е 4 978 884 m3. За сравнение, през предходната календарна година са изполвани общо 5 458 096 m3.Каталог: eea -> main-site
main-site -> Доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително
main-site -> Решение №400-Н0-И0-А0-тг1/28. 05. 2011 г., актуализирано с Решение №400-Н0-И0-А1-тг-1/15. 12. 2011 г. Отчетен период
main-site -> Доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително
main-site -> Доклад по околна среда (гдос) за изпълнението на дейностите за 2009 г., за които е предоставено Комплексно разрешително №355-но/2008 г
main-site -> Решение №116-Н0-И0-А1/2008 г на Министъра на околната среда и водите Отчетен период : Стара Загора, март 2011 г
main-site -> Приложения към техническите спецификации приложение 1 Видове, обект на Обособена позиция 1
main-site -> Приложения към техническите спецификации приложение 1 Видове, обект на Обособена позиция 1
main-site -> Технически изисквания


Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница