Доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставеностраница1/13
Дата25.07.2016
Размер1.99 Mb.
#5848
ТипДоклад
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


РЕГИОНАЛНО ДЕПО за неопасни отпадъци

за Общините ОМУРГАГ, КОТЕЛ и ВЪРБИЦА”

Г О Д И Ш Е Н Д О К Л А Д

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ,

ЗА КОИТО Е ПРЕДОСТАВЕНО
КОМПЛЕКСНО РАЗРЕШИТЕЛНО

302 - НО/2008 г.”гр. Омуртаг

м. март, 2014 г.

Настоящия Годишен Доклад
за изпълнение на дейностите,

за които е предоставено

КОМПЛЕКСНО РАЗРЕШИТЕЛНО

302 - НО/2008 г.”
да се счита и като доклад за 2013 г. за изпълнение на условията в разрешително за заустване на отпадъчни води в повърхностен воден обект, съгласно чл.48, ал.1, т. 12 от Закона за водите

(ДВ, бр. 67 от 1999 г.)


гр. Омуртаг

м. март, 2014 г.
Съдържание

1. Увод
2. Система за управление на околната среда
3. Използване на ресурси
3.1. Използване на вода
3.2. Използване на енергия
3.3. Използване на спомагателни материали
3.4. Съхранение на спомагателни материали - дезинфектанти
4. Емисии на вредни и опасни вещества в околната среда
4.1. Доклад по Европейския регистър на емисиите на вредни вещества (EPEBB) и PRTR
4.2. Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух
4.3. Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните води
4.4. Управление на отпадъците
4.5. Шум
4.6. Опазване на почвата и подземните води от замърсяване
5. Доклад по Инвестиционна програма за привеждане в съответствие

с условията на КР (ИППСУКР)
6. Прекратяване работата на инсталациите или части от тях
7. Свързани с околната среда аварии, оплаквания и възражения
7.1. Аварии
7.2. Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталациите,

за които е издадено КР
 1. Подписване на годишния доклад


Приложения :


  • Приложение №1-Таблици
 • Приложение №2 - Геодезическо заснемане на тялото на депото 1. УВОД • Наименование на инсталацията, за която е издадено Комплексно разрешително /КР/

Инсталации, които попадат в обхвата на т. 5.4. от Приложение 4 на ЗООС :

1. „Р е г и о н а л н о д е п о за неопасни отпадъци за Общините Омуртаг, Котел и Върбица”- гр.Омуртаг, включващо :

К л е т к и за неопасни отпадъци - Клетка № 1; Клетка № 2; Клетка № 3.

Инсталации, които не попадат в обхвата на т. 5.4. от Приложение 4 на ЗООС : Не рекултивирано “Депо за земни маси и строителни отпадъци”.


 • Адрес по местонахождение на инсталацията :

Землище на гр. Омуртаг, местност „Балабан”, вдясно от пътя Омуртаг- Котел.

 • Регистрационен № на КР : КР № 302 – Н0/2008 г.

 • Дата на подписване на КР : 08.10.2008 г.

 • Дата на влизане в сила на КР : 08.10.2008 г.

 • Оператор на инсталацията : Община Омуртаг.

 • Притежател на разрешителното: Община Омуртаг.

 • Адрес, тел., номер, факс, e-mail на собственика / оператора :
 • Собственик/Оператор: Община Омуртаг, ул.“Ал. Стамболийски” № 2-А, ЕИК по БУЛСТАТ 000875817, Тел: 0605/6-23-11, Факс: 0605/6-35-02,

e-mail: obshtina_omurtag@abv.bg


 • Лице за контакт:

Шенай М.Еюбова - Община Омуртаг, ул.“Ал.Стамболийски” № 2-А,

Тел: 0605/6-23-45; факс: 0605/6-35-40; e-mail: ip_omurtag@abv.bg
 • Кратко описание на всяка от дейностите/процесите, извършвани

в инсталацията / инсталациите

“Регионално депо за неопасни отпадъци” обслужва Общините Омуртаг, Котел и Върбица. Депото е проектирано за три броя клетки за неопасни отпадъци. Строителството на “Клетка №1” е завършено и експлоатацията на депото е започнала през 2008 г.

Изградена е и в момента се експлоатира само “Клетка № 1”. Втората и третата клетка ще бъдат изградени и експлоатирани при необходимост, след изчерпване на капацитета на “Клетка № 1”.

Освен завършената и започнала експлоатация на 1 бр. клетка за неопасни отпадъци е завършено и строителството на външния обслужващ път, отклонение от Гл.път, административна сграда, електронна везна (кантар), ограда и др.

В северо-източна посока от Депото се намира “старо депо”, което е в процес на рекултивация.

Регионалното депо се ползва предимно от Общините Омуртаг, Котел и Върбица, които транспортират и депонират неопасни битови отпадъци.

На Площадката се депонират и производствени отпадъци с характер на битови, както и отпадъци от строителство и събаряне, вкл. почва, камъни и изкопани земни маси.

Операторът извършва операция по обезвреждане на отпадъци на територията на “Регионално депо за неопасни отпадъци”, обозначена с код D5 (специално проектирани депа), на отпадъци с наименование и код, съгласно изискванията определени в актуализация “План за експлоатация”, представляващ неразделна част от “Проекта на технологията за депониране” и от КР и отговарящи на посочените в условията количества.

Формираните инфилтрирали води на Площадката на депото се събират чрез събирателна дренажна система и охранителни околовръстни канавки, посредством която се отвежда смесен поток от производствени, битово-фекални и дъждовни води от стопанския двор в “ретензионен басейн за инфилтрат”, които след препомпване в канализация за инфилтрирали води, се отвеждат за оборотно оросяване на тялото на депото.


 • Производствен капацитет на инсталацията / инсталациите Таблица №1.ИнсталацияПозиция

на

дейността по Приложение 4 от ЗООС


Сумарен

капацитет

на

Инсталацията

(t)


Капацитет

на

Инсталацията
(t/24h)


Капацитет

на

Инсталацията
(t)


Количество депонирани отпадъци

(t)


Максимално депонирано количество

(t/24h)

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

1


Регионално депо за неопасни отпадъци за Общините Омуртаг, Котел и Върбица” -

гр. Омуртаг

5.4

133 838

79

133 838


Клетки за неопасни отпадъци


Клетка І

26

30 345


4 903,000

7 709,735

8 113,932

8 463,750

8 668,140

≤ 26 т

≤ 26 т

≤ 26 т

≤ 26 т

≤ 26 т

Клетка ІІ


26

34 238

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Клетка ІІІ

27

69 255
-

-

-

-

-

-

-

-

-
 • От таблицата е видно, че е спазено Условие 4.1. и Условие 4.2. от КР.

Условие 4.2. Общото количество депонирани отпадъци, в Клетка № 1 са представени в Таблица №1 към точка „Производствен капацитет на инсталацията”.

В съответствие с издаденото Комплексно Разрешително № 302-НО/ 08.10.2008 г. на МОСВ – София, през м. октомври 2008 г., е започнала експлоатацията на Клетка № 1 за неопасни отпадъци.

През 2013 г. на Площадката на Регионалното депо- “Клетка № 1” са депонирани следните месечни количества неопасни отпадъци :
Количество депонирани неопасни отпадъци :
Таблица №1


Клетки за неопасни отпадъци

Код на отпадъка

Количество

/тон/


2013 г.Клетка № 1
м. януари

20.03.01.

693.800

м. февруари

20.03.01.

697.680

м. март

20.03.01.

722.780

м. април

20.03.01.

732.980

м. май

20.03.01.

774.420

м. юни

20.03.01.

726.060

м. юли

20.03.01.

850.520

м. август

20.03.01.

763.240

м. септември

20.03.01.

670.260

м. октомври

20.03.01.

761.260

м. ноември

20.03.01.

576.400

м. декември

20.03.01.

652.540


Общо
8 621.940

През периода 01.01.2013 – 31.12.2013 г., са приети, депонирани и обезвредени в “Регионално депо за неопасни отпадъци за Общините Омуртаг, Котел и Върбица” общо 8 621.940т.

Основните ползватели на Регионалното депо са Общините Омуртаг, Котел и Върбица.

Депото се ползва и от отделни физически лица и фирми, депониращи незначителни количества неопасни отпадъци, предимно земни маси, строителни отпадъци, растителност и др.
 • Организационна структура на фирмата, отнасяща се до управлението на околната среда

Организационната структура на фирмата, отнасяща се до управлението на околната среда обхваща :

 1. Неждет Джевдет Шабан - Кмет на Община Омуртаг;

 2. Нуршен Юмерова Салиева - Директор дирекция „ПИСОП”;

 3. Шенай Мустафова Еюбова – мл. експерт „ЕУОЕЕ”.
“Регионално депо за неопасни отпадъци за Общините Омуртаг, Котел и Върбица”e разположено в землището на Община Омуртаг, намираща се на територията в обхвата на РИОСВ – гр. Шумен, която извършва контрол и наблюдение на дейността.


 • Басейнова дирекция, на чиято територия е разположена инсталацията

“Регионално депо за неопасни отпадъци за Общините Омуртаг, Котел и Върбица” e разположено в землището на Община Омуртаг, намираща се на територията в обхвата на дейност на “Басейнова Дирекция” за управление на водите “Дунавски район”, с център - гр. Плевен.

2. СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

(Условие 5 на КР)


 • Структура и отговорности
Условие 5.1.1. Регионалното депо гр. Омуртаг се експлоатира от Община Омуртаг. С опазването на околната среда е пряко заета Общинска администрация гр. Омуртаг, Дирекция „ПИСОП”. Кмета на Общината е определил персонал, който ще извършва конкретните дейности по изпълнение на условията в КР и отговорните лица за изпълнение.

Условие 5.1.2. Изготвени са списъци, които се актуализират при всяка промяна на персонала/ лицата или отговорностите. (по Условие 5.1.2.).

Обучение

Условие 5.2.1. За Регионалното депо гр. Омуртаг има изготвена инструкция с цел осигуряване обучението на персонала и гарантиране на неговата компетентност за изпълнение на възложените му функции. Преди започване на експлоатацията на депото персонала обслужващ същото е преминал през съответни обучения специфични за всяка заета длъжност.

 • Обмен на информация

Условие 5.3.1. Община Омуртаг поддържа актуална информация относно отговорните лица за изпълнение на условията в разрешителното, включително списък с имена, длъжност, местоположение на работното място и телефон за контакт.

Условие 5.3.2. Община Омуртаг поддържа актуален списък на органите/лицата, които трябва да бъдат уведомявани съгласно условията на разрешителното, техните адреси и начини за контакт.

 • Документиране

Условие 5.4.1. Изготвен е актуален “Списък с нормативните актове по околна среда”, отнасяща се до работата на „Регионално депо за неопасни отпадъци - Омуртаг”. Същият подлежи на актуализация при промяна на нормативната уредба, имаща отношение към работата на Инсталацията.

Условие 5.4.2. Изготвен е Списък на всички необходими инструкции, изисквани с настоящото КР. Инструкциите и документацията се съхраняват в Община Омуртаг и на „Регионално депо за неопасни отпадъци - Омуртаг”.

Всички документи по изпълнението на КР се съхраняват на достъпно за всички служители място на Площадката на Регионалното депо.Условие 5.4.3. Изготвен е Списък на кого от персонала / отговорните лица, какъв документ е предоставен.

 • Управление на документи

Актуалните документи свързани с изпълнението на условията в КР се намират на разположение на персонала и на лицата, които ги прилагат. Инструкциите се съхраняват и са на разположение на компетентните органи.

Документите  свързани с “Комплексното разрешително” се актуализират в случай на промяна в нормативната уредба.

Невалидните документи се изземват от всички които ги ползват.

Условие 5.5.1. В съответствие с изискванията е изготвена Инструкция „Управление на документите - актуализация на документите, изисквани с Комплексното Разрешително (КР), в случай на промени в нормативната уредба, работата и управлението на Инсталацията, както и за изземване на невалидната документация.


 • Оперативно управление

Условие 5.6.1. Изготвени са всички инструкции за експлоатация и поддръжка, които се съхраняват в Община Омуртаг и на Регионалното депо и се предоставят при поискване от компетентните органи.

За експлоатацията и поддръжката на „Регионално депо за неопасни отпадъци на Общините Омуртаг, Котел и Върбица” – гр. Омуртаг” са разработени, одобрени и се прилагат 40-бр. писмени Инструкции :

Условие 5.7.1. Притежателят на КР е изготвил и прилага писмена инструкция за “Мониторинг на техническите и емисионни показатели, съгласно КР”.

Община Омуртаг е възложила и е изготвен „ПЛАН ЗА МОНИТОРИНГ” от Фирма “ПОВВИК” гр. София през м.май 2006 г., която се прилага и е неразделна част от Документацията на обекта.

. Условие 5.7.2. Притежателят на КР е изготвил и прилага писмена инструкция за “Периодична оценка на съответствието на стойностите на емисионните и техническите показатели с определените в условията на КР”.

Условие 5.7.3. Притежателят на КР е изготвил и прилага писмена инструкция за “Установяването на причините за допуснатите несъответствия и предприема коригиращи действия, в това число и в управлението на ОС”.


 • Предотвратяване и контрол на аварийни ситуации

Условие 5.8.1. Прилага се писмена инструкция за “Преразглеждане и при необходимост, актуализиране на инструкциите за работа на технологичното/пречиствателното оборудване след всяка авария”.

На Площадката на “Регионално депо за неопасни отпадъци – Омуртаг” през изминалата 2012 г. не са възниквали аварийни ситуации, които да застрашават околната среда и здравето на хората и не се е налагало преразглеждане и актуализиране на инструкциите за работа на технологичното оборудване и Аварийния план.Условие 5.8.2. Прилага се писмена инструкция за “Аварийно планиране и действия при аварийни/извънредни ситуации”.

За “Регионално депо за неопасни отпадъци – гр. Омуртаг” е разработен “ПЛАН за действия при бедствия, аварии, катастрофи и пожари”, съгласуван с ТД “Гражданска защита“ – гр. Търговище и утвърден от Кмета на Община Омуртаг.

Изготвен е Списък на органите и лицата, които трябва да бъдат уведомявани съгласно условията на разрешителното, техните адреси и начини за контакт, включително и при аварийни ситуации. Копия от Списъка са на разположение на държавните и контролни органи, Община Омуртаг и Администрацията на Регионалното депо.

Целта на Общината, е чрез непрекъсната превантивна дейност и спазване на инструкциите за работа на Инсталацията да бъдат сведат до минимум възможните аварийни ситуации. • Записи

Условие 5.9.1. Отговорните лица за изпълнение на Инструкциите съгласно КР № 302 - НО/2008 г. документират и съхраняват данните от наблюдението на емисионните и технически показатели и резултатите от оценката на съответствието им с изискванията на условията в Комплексното разрешително.

Условие 5.9.2. При установяване на несъответствие се документират и съхраняват данните за причините за несъответствие и предприетите коригиращи действия.

Всички записи, регламентирани в документите се водят редовно и са на разположение на заинтересованите страни и се предоставят при поискване от компетентните органи. • Докладване

Условие 5.10.1 на “Комплексно разрешително” и на нормативните документи, ежегодно се изготвя “Годишен Доклад” за изпълнение, в който се докладват всички дейности, регламентирани по КР № 302 – Н0/2008г.

Настоящият Доклад, представящ изпълнението на дейностите, за които е предоставено Комплексното разрешително е изготвен съгласно “Образец на Годишен Доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено Комплексното разрешително”, издаден от Министъра на околната среда и водите и се представя в РИОСВ - гр. Шумен в определеният срок на хартиен и магнитен носител.

Притежателят на настоящето разрешително информира РИОСВ – гр. Шумен за резултатите от Собствения мониторинг, определени с условията на “Комплексното Разрешително”.

Изготвеният Годишен доклад се представя и в “Басейнова дирекция”- “Дунавски район” - гр. Плевен за резултатите в частта „Води“.Каталог: r-r -> r-kpkz -> godishni-dokladi -> documenti-2013
documenti-2013 -> Доклад по околна среда ( гдос ) за 2013 год
documenti-2013 -> Решение №382-Н0-И0-А1/2011г влязло в сила на 07. 07. 2011 ) (за периода 01. 01. 2013 31. 12. 2013 г.) Съдържание Увод
documenti-2013 -> Г о д и ш е н д о к л а д за изпълнение на дейностите, за които е предоставено
documenti-2013 -> Доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително №36/2005г
documenti-2013 -> За изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително
documenti-2013 -> За изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително №113/2006 год
documenti-2013 -> Доклад за 2013 год за изпълнение на дейностите за които е предoставено Комплексно разрешително №370-H0 / 2008 г


Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница