Доклад за изпълнение през 2009 г на концесионните договори за морски плажове части от крайбрежната плажна ивица на Република Българиястраница1/3
Дата25.01.2018
Размер0.63 Mb.
ТипДоклад
  1   2   3

ДО


МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ


ГОДИШЕН ДОКЛАД


за изпълнение през 2009 г. на концесионните договори за морски плажове – части от крайбрежната плажна ивица на Република България
Относно:

Извършен контрол през 2009 г. за спазване на задълженията по сключените концесионните договори

УважаемИ госпоДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ,

На основание разпоредбата на чл. 110, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за концесиите (ППЗК), комисиите за контрол по предоставените концесии за морски плажове – части от крайбрежната плажна ивица на Република България, предоставят този отчетен годишен доклад за извършения през 2009 г. контрол за спазването на задълженията по концесионните договори.

Докладът е разделен на три раздела:


 • Раздел І – въведение;

 • Раздел ІІ – обобщени констатации от извършения контрол за отделните обекти на концесия;

 • Раздел ІІІ –изводи и препоръки за отстраняване на възникнали проблеми при изпълнение на концесионните договори и подобряване на контролната дейност.

РАЗДЕЛ І


ВЪВЕДЕНИЕ

Задачите на комисиите за контрол по предоставените концесии за морски плажове – части от крайбрежната плажна ивица на Република България


(за краткост, по-нататък в текста ще бъде изписвано “комисиите за контрол”) са определени в Правилника за прилагане на Закона за концесиите и в съответствие с него, със заповед № РД-02-14-1637/08.09.2009 г., № РД-02-14-1638/08.09.2009 г., изменени със заповеди № РД-02-14-2099/25.11.2009 г., № РД-02-14-2098/25.11.2009 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството са определени съставите и конкретните задачи по контрола.

Комисиите за контрол са формирани на териториален принцип (на север от нос Емине и на юг от нос Емине) по чл. 107 от ППЗК.

За председател на комисиите е определен ресорният заместник-министър, отговарящ за концесиите, за заместник-председател – главния секретар на Министерство на регионалното развитие и благоустройството, за членове – представители на специализираната администрация на:

Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ), Министерския съвет, Министерството на финансите и на Министерството на околната среда и водите.

Дейността на комисиите за контрол може да се раздели основно на следните направления по:


 • Разглеждане на внесените доклади по чл. 106, ал. 4 от Правилника за прилагане на Закона за концесиите /ППЗК/ на длъжностните лица по чл. 105, ал. 3, т. 1 от ППЗК с направени констатации и резултати от извършени проверки на място и предложения за мерки за отстраняване на констатирани неизпълнения на концесионните договори, както и предложения за сезиране на компетентни органи в случаите на констатирани неизпълнения на нормативни изисквания, свързани с организацията и изпълнението на основните задължения на концесионерите, свързани с осигуряване на водноспасителната дейност, обезопасяване на водните площи, медицинското обслужване и санитарно-хигиенното поддържане на морските плажове, предоставени на концесия, организацията и изпълнението на работните и инвестиционни програми – предоставяне на услуги, осигуряване на свободни зони, осигуряване на свободен достъп на територията на морските плажове, предоставени на концесия;

 • Разглеждане на резултатите от извършения текущ контрол от лицата по чл. 105, ал. 3, т. 1 от ППЗК, свързани с изпълнението по представяне от концесионерите на изискуеми документи по концесиите: комплексни планове, работни и инвестиционни програми, банкови гаранции, екологични гаранции, схеми и др.;

 • Разглеждане на резултатите от извършения текущ контрол от лицата по чл. 105, ал. 3, т. 1 от ППЗК , свързани с проследяване на изпълнение на финансовите задължения по заплащане на концесионното плащане;

 • Изготвяне на предложения до министъра на регионалното развитие и благоустройството за предприемане на мерки по неизпълнени задължения, свързани с налагане на санкции и вземане на решения и предлагане на министъра на регионалното развитие и благоустройството за прекратяване на концесионни договори.

През 2009 г. комисиите за контрол проведоха общо двадесет и пет заседания, съобразно график, одобрен от министъра на регионалното развитие и благоустройството, на които се разгледаха конкретни въпроси относно изпълнението на задълженията по концесионни договори и осъществяването на контрол.

За проследяване на организацията и изпълнението на основните задължения и на работните и инвестиционни програми, както и наблюдение на обектите на концесия, бяха формирани работни групи с участието на представители на контролните комисии, които извършиха проверки на място в началото на летния сезон на 2009 г. на два етапа (от 15.06. до 20.06.2009 г. и от 28.06. до 04.07.2009 г.), извършена бе и повторна проверка на някои от обектите на концесия през периода 25.08.-05.09.2009 г. За някои от обектите на концесия бяха извършени допълнителни проверки, предвид системно констатирано неизпълнение на задължения на концесионерите. За участие в дейността на работните групи, бяха поканени и взеха участие представители на:

- отдел „Контрол по строителството” на община Несебър, отдел „Строителство” на община Созопол, отдел „Незаконно строителство” на община Царево, отдел по строителен контрол в община Бургас, архитект на гр. Китен;


 • Министерство на околната среда и водите;

 • Областните съвети на Българския червен кръст – Добрич, Варна и Бургас;

 • Администрацията на Министерски съвет;

 • Дирекция „Здравен контрол” при РИОКОЗ Бургас; отдел „Здравеопазване и социални дейности”, община Несебър;

 • отдел „Екология”, община Созопол, отдел „Туризъм”, община Поморие.

В конкретен план, в раздел ІІ са представени обобщени резултати от извършения контрол по сключените концесионни договори за части от крайбрежната плажна ивица - морски плажове, относно отчетеното изпълнение от концесионерите на концесионните договори, извършени проверки, предприети действия, изводи и препоръки за отстраняване на възникнали проблеми, анализ на изпълнението и неизпълнението на концесионните договори, изводи и препоръки за подобряване на контролната дейност.

За изготвяне на доклада са използвани докладите от работните групи, извършвали проверки на място през сезон 2009 г., представени на комисиите за контрол, справки във връзка с изпълнението на паричните и непаричните задължения по сключените концесионни договори, взети решения на контролните комисии и др.


РАЗДЕЛ ІІ

ОБОБЩЕНИ РЕЗУЛТАТИ ЗА ОТДЕЛНИТЕ ОБЕКТИ НА КОНЦЕСИЯ

Контролът през 2009 г. обхваща общо 71 броя, действащи през изтеклата година, концесионни договори за морски плажове - части от крайбрежната плажна ивица на Република България.

А. КОНТРОЛ ПО ПРЕДОСТАВЕНИТЕ КОНЦЕСИИ НА МОРСКИ ПЛАЖОВЕ, ПОПАДАЩИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ ДОБРИЧ

(подредени от север на юг с наименованията на обекта на концесия)1. “ИКАНТАЛЪКА I - сключен концесионен договор през 2006 г. с концесионер "ТРАНСкомерс 98" ООД.

Към момента на първата проверка концесионерът е създал необходимата организация по осигуряване на задължителните услуги на обекта, като водно спасяване, санитарно-хигиенно обслужване, медицинско осигуряване. Според работната група осигурената свободна зона е под 50 %, по преценка на работната група около 30 %. Липсват детска зона и спортна зона. Поставени са преместваеми обекти и съоръжения, като заетата площ е под 1 % от концесионната територия на морския плаж.

Не са констатирани обекти в границите на концесионната територия извън съгласуваната схема по чл. 56 от ЗУТ. Не са констатирани дейности, които променят качеството и количеството на плажната ивица и природната среда.

Инвестиционната програма за 2009 г. е в изпълнение.

По време на втората проверка е констатирана липса на медицинско лице и не е установена промяна в констатациите, направени от комисията на първата проверка.

За извършените проверки, работните групи са връчили на представител на концесионера констативни протоколи № 23 от 01.07.2009 г. и № 4 от 25.08.2009 г.

За неосигурено здраво и медицинско обслужване и за неосигурена зона за свободно плажуване на морския плаж е наложена неустойка съгласно концесионния договор.

Към 15.03.2010 г. неизпълнените задължения за плащане на концесионното възнаграждение за 2009 г. от концесионера е в размер на 20 860,41 лв. Наложени са неустойки за непредставяне на екологична гаранция и гаранция за изпълнение на финансовите задължения за 2009 г.

Предвид неизпълнени задължения на концесионера за извършване на концесионни плащания, контролната комисия, на свое заседание, е взела решение за предприемане на действия по събиране на вземанията по съдебен ред.

2. “ФИШ-ФИШ” - сключен концесионен договор през 2001 г. с концесионер "ВИВ комерс 98" ООД.

Морският плаж е изкуствено създаден зад брегоукрепителното съоръжение. Пясъчната площ не е поддържана и не е използвана по предназначение, като се е самозатревила и обрасла с псамофитна растителност. В района има строителна забрана, наложена със заповед на кмета на община Балчик. На концесионната територия няма организирани водноспасителна дейност, медицинско обслужване и санитарно-хигиенно поддържане. На обекта не се предлагат услуги. Към момента на проверките няма посетители. Обектът не се използва по предназначение.

Не е представена от страна на концесионера годишна работна и инвестиционна програма за 2009 г.

По отношение неизпълнението на задълженията на концесионера, както и неупражняване на правата му по договор за концесия, контролната комисия е провела свое извънредно заседание на 02.11.2009 г. На своето заседание, комисията е взела решение да обследва фактическата обстановка, която възпрепятства концесинера да упражнява правата и задълженията си, а именно налице ли е наложена от кмета на община Балчик забрана за преминаване през обекта на концесия и ако има забрана за какъв реален период от време е наложена, извършени ли са мерки за укрепване на свлачището и налице ли е промяна в техническите характеристики на обекта на концесия. Обектът подлежи на мониторинг и през следващия активен сезон.

Към 15.03.2010 г. неизпълнените задължения за плащане на концесионното възнаграждение за 2009 г. от концесионера е в размер на 1658,12 лв. Наложени са неустойки за непредставяне на екологична гаранция, гаранция за изпълнение на финансовите задължения и работна и инвестиционна програма за 2009 г.

И на двете проверки на обекта не е присъствал представител на концесионера.3. “МОБИ ДИК” - сключен концесионен договор през 2000 г. с концесионер ЕТ "ФЕБ-ХГ-СОНЯ ХРИСТОВА".

Към момента и на двете проверки концесионерът е създал организация по осигуряване на задължителните услуги на обекта, като водно спасяване, санитарно-хигиенно обслужване, медицинско осигуряване. Осигурената свободна зона е около 50%. Върху концесионната територия не е допуснато незаконно строителство или трайни строежи. Преместваемите обекти и съоръжения със заета площ под норматива от 2%.

Основен проблем на обекта е че, в границите на обекта - изключителна държавна собственост е построен от трети лица ресторант “Картел” (функциониращ при проверката), за чиято територия има възстановени права по реда на ЗСПЗЗ. Образувана е преписка срещу възстановена частна собственост.

Инвестиционната програма за 2009 г. е в изпълнение.

За извършените проверки, работните групи са връчили на представител на концесионера констативени протоколи № 24 от 01.07.2009 г. и № 6 от 25.08.2009 г.

За непреставяне в срок на екологична гаранция и работна и инвестиционна програма за 2009 г. са наложени неустойки съгласно концесионния договор, след което посочените задължения са изпълнени.

Концесионерът е изпълнил останалите свои задължения за 2009 г.

4. „АЛБЕНА” - сключен концесионен договор през 2009 г. с концесионер "Албена" АД.

Към момента на проверката концесионерът е създал организация по осигуряване на задължителните услуги на обекта, като водно спасяване, санитарно-хигиенно обслужване, медицинско осигуряване. Осигурената свободна зона е видимо над 50%. Върху концесионната територия не е допуснато незаконно строителство или трайни строежи. Преместваемите обекти и съоръжения са със заета площ под норматива от 1% и са в съответствие със схемата по чл. 56 от ЗУТ.

Представен е доклад – инвестиционна програма за изпълнение.

За извършената проверка, работната група е връчила на представител на концесионера констативен протокол № 6 от 17.06.2009 г.

Концесионерът е изпълнил всички задължения за 2009 г.

5. “БАТОВСКИ” - сключен концесионен договор през 1999 г. с концесионер "Албена" АД.

Към момента на проверката концесионерът е създал организация по осигуряване на задължителните услуги на обекта, като водно спасяване, санитарно-хигиенно обслужване, медицинско осигуряване, включително е осигурена свободна зона много над 50%. Централната и южна зона на плажната ивица са неохраняеми, като са поставени табели за неохраняем плаж, наличен един спасителен пост. Обектите, поставени на концесионната територия са в съответствие със съгласуваната схема по чл. 56 от ЗУТ. Поставени са табели в изпълнение на чл. 16, ал. 3 от договора за означаване на буферната зона на резерват "Балтата". Поставените преместваеми обекти и съоръжения заемат площ под 2 % от общата площ на морския плаж. Не е допуснато незаконно строителство или трайни съоражения на територията на морския плаж.

Инвестиционната програма за 2009 г. е в изпълнение.

За извършената проверка, работната група е съставила и връчила на представител на концесионера констативен протокол № 22 от 30.06.2009 г.

За непреставяне в срок на екологична гаранция и работна и инвестиционна програма за 2009 г. са наложени неустойки съгласно концесионния договор, след което посочените задължения са изпълнени.

Концесионерът е изпълнил останалите свои задължения за 2009 г.6. “КРАНЕВО - СЕВЕР” - сключен концесионен договор през 1999 г. с концесионер "МАКСИТУР - БРЯГ НА ИЗГРЕВА" ООД.

Към момента на проверката концесионерът е създал необходимата организация по осигуряване на задължителните услуги на обекта, като водно спасяване, санитарно-хигиенно обслужване, медицинско осигуряване, включително е осигурена около 50 % свободна зона. Мероприятията, залегнали в работната и инвестиционна програма за 2009 г. се изпълняват.

Преместваеми обекти и съоръжения върху концесионната територия, които са извън схемата по чл. 56 от ЗУТ не са констатирани.

Инвестиционната програма за 2009 г. е в изпълнение.

За извършената проверка работната група е съставила и връчила на представител на концесионера констативен протокол № 21 от 30.06.2009 г.

За непреставяне в срок на екологична гаранция и гаранцията за изпълнение на финансовите задължения за 2009 г. са наложени неустойки съгласно концесионния договор, след което посочените задължения са изпълнени.

Концесионерът е изпълнил останалите свои задължения за 2009 г.

7. “КРАНЕВО - ЦЕНТРАЛЕН” - сключен концесионен договор през 2006 г. с концесионер "ТИТАН ЧИСТОТА" ООД.

Към момента на първата проверка концесионерът е създал необходимата организация по осигуряване на задължителните услуги на обекта, като водно спасяване, санитарно-хигиенно обслужване, медицинско осигуряване, включително е осигурена около 50 % свободна зона. Поставени преместваеми обекти и съоръжения върху концесионната територия, които са извън съгласуваната схема по чл. 56 от ЗУТ не са констатирани.Заетата им площ е под 2% от общата площ на морския плаж.

Инвестиционната програма за 2009 г. е в изпълнение.

Към момента на втората проверка работната група е констатирала допълнително поставен душ при тоалетната до медицинския пункт.

Относно неизпълненията на задължения по концесионния договор на представител на концесионера са връчени уведомително писмо и констативни протоколи № 20 от 30.06.2009 г. и № 7 от 26.08.2009 г.

Към 15.03.2010 г. е неизпълнено задължение за плащане на концесионното възнаграждение за 2009 г. от концесионера в размер на 299 516,65 лв. Наложени са неустойки за непредставяне на екологична гаранция и гаранция за изпълнение на финансовите задължения за 2009 г.

Предвид неизпълнени задължения на концесионера за плащане на концесионни възнаграждения, контролната комисия, на свое извънредно заседание от 02.11.2009 г., е взела решение за предприемане на действия по събиране на вземанията по съдебен ред.

8. “КРАНЕВО - ЮГ” - сключен концесионен договор през 1999 г. с концесионер КД "Палма-93-СД-Вега-44-Началников, Стоянов и сие".

Към момента на проверката концесионерът е създал организация по осигуряване на задължителните услуги на обекта, като водно спасяване, санитарно-хигиенно обслужване, включително е осигурена и около 50 % свободна зона. Има договор за медицинско облужване, осигурен е медицински пункт.

Обектите, поставени на концесионната територия, са в съответствие със съгласуваната схема по чл. 56 от ЗУТ. Заетата площ е под 2% от общата площ на морския плаж.

Инвестиционната програма за 2009 г. е в изпълнение.

За извършената проверка, работната група е съставила и връчила на представител на концесионера констативен протокол № 19 от 30.06.2009 г.

Концесионерът е изпълнил всички свои задължения за 2009 г.


Б. КОНТРОЛ ПО ПРЕДОСТАВЕНИТЕ КОНЦЕСИИ НА МОРСКИ ПЛАЖОВЕ, ПОПАДАЩИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ ВАРНА

(подредени от север на юг с наименованията на обекта на концесия)

9. “РИВИЕРА” - сключен концесионен договор през 1998 г. с концесионер "Ривиера" АД.

Към момента на проверката концесионерът е създал необходимата организация по осигуряване на задължителните услуги на обекта, като водно спасяване, санитарно-хигиенно обслужване, медицинско осигуряване, включително е осигурена не по-малко от 50 % свободна зона. Мероприятията, залегнали в работната и инвестиционна програма за 2009 г. към момента на проверката се изпълняват.

Обекти върху концесионната територия, които са извън съгласуваната схема по чл. 56 от ЗУТ не са констатирани.

Инвестиционната програма за 2009 г. е в изпълнение.

За извършената проверка, работната група е съставила и връчила на представител на концесионера констативен протокол № 7 от 17.06.2009 г.

Концесионерът не е представил гаранция за изпълнение на финансовите задължения за 2009 г., за което е изпратено уведомително писмо. Всички останали задължения за 2009 г. за изпълнени.10. “КАБАКУМ - СЕВЕР” - сключен концесионен договор през 1999 г. с концесионер "К3У" ЕАД.

Към момента и на двете проверки концесионерът е създал организация по осигуряване на задължителните услуги на обекта, като водно спасяване, санитарно-хигиенно обслужване, медицинско осигуряване, включително е осигурена не по-малко от 50 % свободна зона. Поставени са преместваеми обекти и съоръжения за здравно и санитарно-хигиенно обслужване, за водноспасителна дейност и спортно-развлекателна дейност, за бързо хранене, както и за поддържане на морския плаж. Заетата площ е под норматива за морския плаж.

Преместваемите обекти и съоръжения върху концесионната територия, които са извън съгласуваната схема по чл. 56 от ЗУТ – констатирано е и при двете проверки разширение с навес и търговска площ върху плажа пред масивното заведение „Корсари”.

Инвестиционната програма за 2009 г. е в изпълнение.

За извършените проверки, работните групи са съставили и връчили на представител на концесионера констативни протоколи № 14от 19.06.2009 г. и № 8 от 27.08.2009 г.

За поставяне на преместваеми обекти извън съгласуваните със схемата по чл. 58 от ЗУТ на концесионера е наложена неустойка съгласно концесионния договор. Всички останали задължения за 2009 г. са изпълнени.11. “КАБАКУМ - ЦЕНТРАЛЕН” - сключен концесионен договор през
1999 г. с концесионер СД "Сириус-91-Плетньов и Плетньов".

Към момента на първата проверка концесионерът не е създал необходимата организация по осигуряване на водно спасяване, санитарно-хигиенно обслужване, медицинско осигуряване. Констатирано е, че в централната част на плажната ивица изтичат дренажни води от дренажните канали на свлачище „Кабакум”/ концесионерът е направил искане за ремонт в общината/.

Осигурена е много над 50 % свободна зона.

Инвестиционната програма за 2009 г. е в изпълнение.

Към момента на втората проверка на работната група е представен договор за организиране и осигуряване на медицинска помощ при водни инциденти, сключен с ДКЦ „Св. Клементина – Варна” ЕООД. Не е организирано на практика медицинско обслужване, няма оборудван медицински пункт. Осигурена е линейка на повикване. Организирано е водно спасяване в два спасителни поста с двама спасители, налице е флагова сигнализация и оборудване на постовете. Констатирано е, че обект № 5 от съгласуваната схема по чл. 56 от ЗУТ, не е реализиран.

За извършените проверки, работните групи са съставили и връчили на представител на концесионера констативни протоколи № 15 от 19.06.2009 г. и


№ 9 от 27.08.2009 г.

За неосигуряване на здравно и медицинско обслужване на морския плаж на концесионера е наложена неустойка съгласно концесионния договор. Всички останали задължения за 2009 г. са изпълнени.12. “КАБАКУМ - ЮГ” - сключен концесионен договор през 1999 г. с концесионер ЕТ "Мерси - Добринка Митева".

Към момента на проверката концесионерът е създал необходимата организация по осигуряване на задължителните услуги на обекта, като водно спасяване, санитарно-хигиенно обслужване, медицинско осигуряване, включително е осигурена не по-малко от 50 % свободна зона. Не са констатирани обекти в границите на концесионната територия извън съгласуваната схема по


чл. 56 от ЗУТ. Поставените преместваеми обекти и съоръжения са със заета площ под 2 % от общата площ на морския плаж.

Инвестиционната програма за 2009 г. е в изпълнение.

За извършената проверка, работната група е съставила и връчила на представител на концесионера констативен протокол № 16 от 19.06.2009 г.

За непреставяне в срок на екологична гаранция е наложена неустойка съгласно концесионния договор, след което посоченото задължение е изпълнено.

Концесионерът е изпълнил останалите свои задължения за 2009 г.

13. “КАБАКУМ - БИСЕР” - сключен концесионен договор през 1999 г. с концесионер "Прокон 90" АД, с промяна на наименованието на “Магнолия клуб” АД.

Към момента на проверката концесионерът е създал организация по осигуряване на задължителните услуги на обекта, като водно спасяване, санитарно-хигиенно обслужване, медицинско осигуряване, включително е осигурена около 50 % свободна зона.

Инвестиционната програма за 2009 г. е в изпълнение.

Не са констатирани обекти в границите на концесионната територия извън съгласуваната схема по чл. 56 от ЗУТ.

За извършената проверка, работната група е съставила и връчила на представител на концесионера констативен протокол № 17от 19.06.2009 г.

Концесионерът е изпълнил изцяло своите задължения за 2009 г.14. “КАБАКУМ - РУСАЛКА” - сключен концесионен договор през
1999 г. с концесионер "Прокон 90" АД, с промяна на наименованието “Магнолия клуб” АД.

Към момента на проверката концесионерът е създал организация по осигуряване на задължителните услуги на обекта, като водно спасяване, санитарно-хигиенно обслужване, медицинско осигуряване, включително е осигурена около 50 % свободна зона. Поставените преместваеми обекти и съоръжения са със заета площ под 2 % от общата площ на морския плаж.

Преместваемите обекти са съгласно схемата по чл. 56 от ЗУТ.

Инвестиционната програма за 2009 г. е в изпълнение.

За извършената проверка, работната група е съставила и връчила на представител на концесионера констативен протокол № 18 от 19.06.2009 г.

За непреставяне в срок на работна и инвестиционна протрама за 2009 г. е наложена неустойка съгласно концесионния договор, след което посоченото задължение е изпълнено.

Концесионерът е изпълнил останалите свои задължения за 2009 г.
Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница