Доклад за изпълнението на бюджета на община раковски за времето от 01. 01. 2014 Г. До 31. 12. 2014 ГДата25.07.2016
Размер342.56 Kb.
ТипДоклад
ОБЩИНА РАКОВСКИ, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ

п.к 4150 пл. България, тел. 03151/2260. факс: 031512361, e-mail: oa@rakovski.bg
ДОКЛАД
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА РАКОВСКИ ЗА ВРЕМЕТО ОТ 01.01.2014 Г. ДО 31.12.2014 Г.
Настоящият годишен отчет за изпълнение сборния бюджет на Община Раковски е съставен и изготвен при спазване на действащата Единна бюджетна класификация и най-правилно и точно отразяване на приходите и разходите по съответните основни параграфи и подпараграфи, бюджетни дейности, групи и функции.

За осъществяване на необходимия анализ по изпълнението на сборния бюджет на общината и осъществяване на текущ контрол са спазени предишните и последни указания на Дирекция „Държавно съкровище” – ДДС № 15/ 12.12.2014 г.

Изготвени са и приложени към настоящия отчет необходимите справки и разшифровки за внасяне на прозрачност и улесняване на контрола и анализа на постъпленията и разходите по бюджета.
ПРИХОДНА ЧАСТ
През дванадесетте месеца на годината в приход по бюджета на Община Раковски са постъпили общо 13 353 959 лв. Приходите се делят на приходи с държавен характер и приходи с общински характер.
І. Приходите с държавен характер са в размер на 7 197 910 лева и се формират от:

1.Субсидии и трансфери от ЦБ 6 417 757 лв.

В това число:А.Обща субсидия и други трансфери за държавни дейности от ЦБ за общини

(§31-11) 6 323 509 лв.
• Обща субсидия от ЦБ за делегирани от държавата дейности 5 866 723 лв.;

 • По ФО-8/22.04.2014 г. получени средства за присъдена издръжка за първо тримесечие на 2014 г. 1 440 лв.

 • По ФО-10/07.05.2014 г. корекция на средствата, съгласно информационна система “Админ-М” на Министерство на образованието и науката за 2014 г. за броя на децата и учениците в общинските детски градини, у-ща и обслужващи звена 112 229 лв.

 • По ФО-11/07.05.2014 г. корекция на средствата, съгласно информационна система “Админ-М” на Министерство на образованието и науката за 2014 г. за броя на учениците в гимназиален етап на обучение в общинските у-ща -7 042 лв.

 • По ФО-12/22.05.2014 г. корекция на средствата, съгласно информационна система “Админ-М” на Министерство на образованието и науката за 2014 г за броя на децата и учениците в общинските детски градини, у-ща и обслужващи звена и предложението на Министерсво на здравеопазването за промени в броя на децата в детските ясли, в детските кухни и на здравните медиатори -4 797 лв.

 • По ФО-16/30.05.2014 г. получени средства за пътни разходи на правоимащи болни за първо тримесечие на 2014 г. 63 лв.

 • По ФО-19/10.06.2014 г. получени средства за осигуряване на учебници и учебни помагала на учениците от І до VІІ клас и на децата от подготвителните групи в общинските детски градини и училища 155 368 лв.

 • По ФО-24/17.07.2014 г. получени средства за присъдена издръжка за второ тримесечие на 2014 г. 1 430 лв.

 • По ФО-26/01.08.2014 г. средства за реализиране на дейностите по Национални програми “ИКТ в училище”, “Оптимизация на училищната мрежа”, “На училище без отсъствия” 11 123 лв.

 • По ФО-27/01.08.2014 г. средства за компенсиране на част от разходите за транспорт на педагогическия персонал 76 896 лв.

 • По ФО-30/18.08.2014 г. получени средства за пътни разходи на правоимащи болни за второ тримесечие на 2014 г 62 лв.

 • По ФО-33/05.09.2014 г. средства, определени съгласно стандартите в делегираните от държавата дейности в образованието от приложение 4а към т.4а от РМС №533 от 2014 г. за допълнение на РМС №249 от 2013 г. за приемане на стандарти за делегирани от държавата дейности през 2014 г. с натурални и стойностни показатели, изменено с РМС №658 от 2013 г. 11 480 лв.

 • По ФО-37/16.10.2014 г. получени средства за присъдена издръжка за трето тримесечие на 2014 г. 1 610 лв.

 • По ФО-39/21.10.2014 г. средства за реализиране на дейностите по националните програми, съгласно ПМС 297 от 2014 г 6 278 лв.

 • По ФО-42/29.10.2014 г. средства за реализиране на Национална програма “Модернизация на материалната база в училище” 14 757 лв.

 • По ФО-46/01.12.2014 г.средства за реализиране на Национална програма “С грижа за всеки ученик” 10 780 лв.

 • По ФО-47/02.12.2014 г.средства за реализиране на дейностите по Национални програми “Информационни и комуникационни технологии в училище” и “Оптимизация на училищната мрежа”, модул “ Оптимизиране на вътрешната структура на училищата” 1 682 лв.

 • По ФО-49/12.12.2014 г. средства за изплащане на допълнителни възнаграждения за постигнати резултати от труда на директорите 13 790 лв.

 • По ФО-53/15.12.2014 г. получени средства за присъдена издръжка за четвърто тримесечие на 2014 г. 2 250 лв.

 • По ФО-54/15.12.2014 г. средства за финансиране: на целодневната организация на учебния ден на учениците от V клас, на новите защитени училища от 15.09.2014 г. и за намаление в средствата за целодневна организация на учебния ден за учениците от І до ІV клас от новите средищни училища от 15.09.2014 г. 2 427 лв.

 • По ФО-55/15.12.2014 г. средства за реализиране на дейности по Национална програма “На училище без отсъствия” 1 278 лв.

 • По ФО-56/15.12.2014 г. средства за реализиране на дейностите по Национални програми “Оптимизация на училищната мрежа”, модул “Оптимизиране на вътрешната структура на училищата” и “Модернизация на материалната база в училище”, модул “Подобряване на училищната среда” 35 954 лв.

 • По ПМС 432/18.12.2014 г. средства за физическо възпитание и спорт 7 728 лв.Б. Получени и усвоени целеви трансфери от ЦБ /§§31-18/ 6 000 лв.

В това число:

- По ФО-23/16.07.2014 г. получени средства за подпомагане дейността на народните читалища 6 000 лв.
В. Получени и усвоени целеви трансфери от ЦБ

/финанси на реалния секто𠧧31-28/ 88 269 лв.;

В това число:

- За компенсации за безплатен превоз на ученици до 16 години 65 516 лв.

- За компенсации за безплатни и по намалени цени

на пътувания 18 159 лв.

- Субсидии за вътрешноградски и междуселищни превози 4 594 лв.


Г. Възстановени трансфери за ЦБ /§§31-20/ (-)21 лв.

В това число:

- Възстановени неизразходвани средства от ОУ”Христо Смирненски” по Национална програма “С грижа за всеки ученик” (-)21 лв.

2. Трансфери от министерства и ведомства 210 089 лв.

В това число:

• Получени от МТСП по програми за осигуряване на заетост 70 851 лв


 • Получен трансфер от Областна администрация – Пловдив за провеждане на Евроизбори 25 973 лв

 • Получен трансфер от Областна администрация – Пловдив за провеждане на Парламентарни избори 32 108 лв

 • Получен трансфер за възнаграждения на Общинска избирателна комисия 497 лв

 • Възстановен ДДС от РА към ДФ”Земеделие”по проект “Училищен плод” 2 582 лв

- ОУ “Гео Милев” 1 120 лв.

- ОУ “Отец Паисий” 889 лв.

- ОУ “Д-р Петър Берон” 573 лв.

  • Получен трансфер по проект BG051PO001-3.1.06 “Подобряване на качеството на образование в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес” по ОП РЧР 46 542 лв.

   • ОУ “Гео Милев” 22 881 лв.

   • ОУ “Отец Паисий” 23 661 лв.

    • Получени средства от МОН за деца със сензорни учвреждания 36 лв.

- ОУ “Д-р Петър Берон” 18 лв.

- ОУ “Отец Паисий” 18 лв.

 • Получени средства от МОН по Национална програма “ИКТ в училище” 31 500 лв.

- ОУ “Христо Ботев” – гр. Раковски 17 300 лв.

- ОУ “Христо Смирненски” 11 800 лв.

- ОУ “Гео Милев” 2 400 лв.

3. Трансфери между бюджетни и сметки за средства от ЕС (§§62-02) (-)2 582 лв.

В това число:

 • Предоставен трансфер по сметка за средства от ЕС от възстановен ДДС по проект “Училищен плод” (-)2 582 лв.:

- ОУ “Гео Милев” (-)1 120 лв.

- ОУ “Отец Паисий” (-)889 лв.

- ОУ “Д-р Петър Берон” (-)573 лв.4. Остатък от средства по проекти, постъпили като извънбюджетни средства по сметките на ВРБ(§88-03) 14 449 лв.
5. Гаранция по договор за доставка на закуски на ОУ “Христо Ботев” – гр. Раковски(§93-10) 564 лв.
6. Собствени приходи на училища и детски градини 52 105 лв.

В това число: • Приходи от наем на спортни площадки 19 206 лв.

 • Приходи от наем на помещения 2 560 лв.

 • Приходи от наем на земя 22 424 лв.

 • Получени застрахователни обезщетения за ДМА 3 354 лв.

 • Приходи от продажба на амбалаж 211 лв.

 • Приходи от продажба на хардуер 797 лв.

 • Приходи от продажба на материали след ремонт 240 лв.

 • Приходи от продажба на скрап 2 122 лв.

 • Внесен данък върху приходите от стоп.дейност (-)375 лв.

 • Получени текущи дарения от страната 1 566 лв.


7. Получено текущо дарение за Център за обществена подкрепа 50 лв.
8. Остатък от 2013 г. 508 801 лв.

ІІ. Приходите с общински характер са в размер на 6 156 049 лева и се формират от:
1.Собствени приходи на общината 3 928 486 лв.

В това число:

• Имуществени и други данъци 1 235 955 лв.

• Неданъчни приходи 2 692 531 лв.


2. Субсидии и трансфери от Централния бюджет 1 687 152 лв.

В това число:

• Обща изравнителна субсидия (§§31-12) 1 322 000 лв.


 • За снегопочистване на общинска пътна мрежа (§§31-12) 30 600 лв.

 • Целева субсидия за капиталови разходи(§§31-13), в т.ч.: 280 000 лв.

- Основен ремонт на улична мрежа 155 300 лв.

- Основен ремонт на общинска мрежа 124 700 лв.

 • По ФО-28/01.08.2014 г. целеви средства за покриване на начислени лихви и такси по обслужване на дълга на общината към Фонда за периода от 1 януари до 30 юни 2014 година(§§31-18) 23 069 лв.

 • По ФО-40/24.10.2014 г. . целеви средства за покриване на начислени лихви и такси по обслужване на дълга на общината към Фонда за периода от 1 юли до 30 септември 2014 година(§§31-18) 12 367 лв.

 • По ФО-62/23.12.2014 г. . целеви средства за покриване на начислени лихви и такси по обслужване на дълга на общината към Фонда за периода от 1 октомври до 31 декември 2014 година(§§31-18) 19 116 лв.3. Трансфери от Министерства и ведомства, в т.ч.: 6 865 лв

 • Получен трансфер от АПИ – ІІ-ри транш за зимно поддържане за 2013 г. на Републиканските пътища в урбанизираната територия 3 433 лв.

 • Получен трансфер от АПИ – І-ви транш за зимно поддържане за 2014 г. на Републиканските пътища в урбанизираната територия 3 432 лв.4. Получен трансфер от ПУДООС (§§64-01), в т.ч. 510 851 лв.

  • Изграждане на канализационна мрежа, КПС с тласкател и реконструкция на съществуваща водопроводна мрежа в кв.Парчевич, гр. Раковски) 501 189 лв.

  • Почистване, допълващо озеленяване и възстановяване на зона за отдих “Парк”

– с. Момино село 9 662 лв.
5. Предоставени трансфери от Община Раковски за Община Пловдив – отчисления по чл. 60 и чл.64 от Закона за управление на отпадъците (-)62 785 лв.
6. Предоставени трансфери между бюджетни и сметки за средства от ЕС, във връзка с реализацията на проект по ОП “Интегриран воден проект” (-)3 011 096 лв.

В това число:- Предоставен трансфер по Сметки за средства от Европейския, съюз като собствено участие по Бюджета на проект “Интегриран воден проект”, чрез теглен заем от ФЛАГ ЕАД (-)3 000 000 лв.

- Неверифицирани разходи по проект “Защитено жилище” (-)11 096 лв.

7. Временни безлихвени заеми м-у бюджетни и извънбюджетни с-ки (-)876 715 лв.

В това число:
А. Предоставени временни заеми от бюджетната сметка към сметки за средства от ЕС на общината във връзка с реализацията на проекти по ОП (-)1 392 130 лв.

 • По проект “Подкрепа за заетост” (-)62 000 лв.

  • По проект “Модерна администрация” (-)31 357 лв.

  • По проект “Интегриран воден проект (-)890 699 лв.,

В т.ч.

- Мостови кредит от ФЛАГ ЕАД (-)524 227 лв.

- Собствени бюджетни средства (-)366 472 лв.


  • По проект “Организационно развитие и подобряване на ефективността и ефикасността на Община Раковски” (-)32 331 лв.

  • По проект “Популяризиране на културното наследство на територията на община Раковски (-)10 080 лв.

  • По проект “Рехабилитация на обществени зелени площи” (-)1 819 лв.

  • По проект “Реконструкция на ул. Добри Чинтулов” (-)119 059 лв.

  • По проект “Личен асистент” (-)21 689 лв.

  • По проект “РАКОВСКИ” (-)7 314 лв.

  • По проект “Ремонт на зрителна зала в Ч-ще“Св.св. Кирил и Методий” (-)215 783 лв.


Б. Възстановени заеми от сметки за средства от ЕС по бюджетната сметка на общината след получени авансови плащания и одобрени искания от ОП 515 415 лв:

 • По проект “Защитено жилище” 83 507 лв.

 • По проект “Подкрепа за заетост” 59 308 лв.

 • По проект “Организационно развитие и подобряване на ефективността и ефикасността на Община Раковски” 6 128 лв.

 • По проект “Интегриран воден проект” 366 472 лв.


8. Временни безлихвени заеми от/за държавни предприятия(§§78-00), (-)46 732 лв.

В това число:

-Погасен временен безлихвен заем от ПУДООС (-)46 732 лв.
9 . Предоставена временна финансова помощ (§§72-00), в т.ч.: 18 300 лв.


 • Предоставена сума по временна финансова помощ – срочен белихвен заем – на СНЦ “Настоятелство при ОДЗ “Щастливо детство” (§72-01) (-)6 700 лв.

 • Възстановена сума от предоставена временна финансова помощ на МИГ-Раковски (§72-02) 25 000 лв.


10. Получен заем от ФЛАГ ЕАД, теглен във връзка с реализацията на проекти по Оперативни програми((§83-72) 3 524 227 лв.

В това число:

 • По проект “Интегриран воден проект на град Раковски” 3 524 227 лв.

В т.ч.

- Мостови кредит 524 227 лв.-За осигуряване на собственото участие на общината 3 000 000 лв.
11. Погасяване на заеми, теглени във връзка с реализацията на проекти по оперативни програми(§83-82) (-)111 036 лв.

В това число:


12. Лихви за м.11 и м.12 по блокирани банкови сметки в Корпоративна търговска банка, които подлежат на възстановяване от ЦБ (-)4 461 лв.

От тях за Сметки за средства от Европейския съюз 165 лв.

13. Остатък от 2013 г. 592 828 лв.

ІІ. Изпълнение на приходите спрямо утвърдения план
Държавни приходи
Произход

Ут.год. план

към 31.12.2014 г

Отчет към 31.12.2014 г

% на изпълнение спрямо ут.план към

31.12.2014г

кол.3/кол.2

х

1

2

3

4

1.

Субсидии и трансфери от ЦБ

6 417 757

6 417 757

100.00

2.

Трансфери от министерства и ведомства

210 089

210 089

100.00

3.

Трансфери м/у бюдж. и извънбюдж.сметки

-2 582

-2 582

100.00

4.

Приходи и доходи от собственост на ВРБ, дарения

52 105

52 105

100.00

5.

Получено текущо дарение за ЦОП

50

50

100.00

6.

Остатък от средства по ОП, постъпили по бюджета на ВРБ

-44 624

11 126

х

7.

Гаранциия по договор за доставка на закуски

564

564

100.00

8.

Остатък от 2013 год.

508 801

508 801

100.00
Всичко:

7 142 160

7 197 910

100.78

Разликата по ред-6 е в резултат на остатък от средства по проекти, постъпили като средства по Сметки за средства от ЕС от сметките на ВРБ.


Общински приходи
Произход

Ут.год. план

към 31.12.2014 г

Отчет към 31.12.2014 г

% на изпълнение спрямо ут.план към

31.12.2014г

кол.3/кол.2

х

1

2

3

4

1.

Данъчни приходи

1 189 400

1 235 955

103.91

2.


Неданъчни приходи

2 632 023

2 692 531

102.30

3.

Субсидии и трансфери от ЦБ

1 687 152

1 687 152

100.00

4.

Получени трансфери от министерства и ведомства

6 865

6 865

100.00

5.

Трансфер между бюджетни и сметки за средства от ЕС

-3 300 000

-3 011 096

91.25

6.

Предоставени трансфери от общината за община Пловдив

-65 074

-62 785

96.48

7.

Получен трансфер от ПУДООС

510 851

510 851

100.00

8.

Временни безлихвини заеми между бюдетна и извънбюджетна.сметка

-6 533 482

-876 715

13.42

9.

Погашения по временен безлихвен заем от ПУДООС

-46 740

-46 732

99.98

10.

Предоставена сума по временна финансова помощ – срочен белихвен заем – на СНЦ “Настоятелство при ОДЗ “Щастливо детство”

-6 700

-6 700

100.00

11.

Възстановена сума от предоставена временна финансова помощ на МИГ-Раковски

25 000

25 000

100.00

12.

Получен заем от ФЛАГ ЕАД

9 550 000

3 524 227

36.69

13.

Погашения по получен заем от ФЛАГ ЕАД

-247 375

-111 036

44.89

14.

Лихви за м.11 и м.12 по блокирани банкови сметки в КТБ

х

-4 296

х

15.

Остатък от 2013 год.

592 828

592 828

100.00
Всичко:

5 994 748

6 156 049

102.69

По ред 1 преизпълнението е в резултат на събрани средства в размер по-голям от планувания от данък недвижими имоти, данък върху превозните средства и данък при придобиване на имущество по възмезден начин.

По ред 2 преизпълнението се дължи основно на събрани средства в размер по-голям от планувания от приходи от приходи от наем на имущество и земя, лихви по текущи банкови сметки, такса детски градини, такса домашен социален патронаж, такса битови отпадъци, такса за ползване на пазари, приходи от глоби, санкции и наказателни лихви и приходи от концесии.

По ред 5 са планувани средства за съфинансиране, но не усвоени до края на ІV-то тримесечие.

По ред 8 разликата е в резултат на плануван, но непредоставен по сметките за средства от ЕС мостови кредит за реализация на проект “Интегриран воден проект”.

По ред 12 разликата е в резултат на неусвоен заем за реализация на проект “Интегриран воден проект”По ред 13 разликата се дължи на планувани средства за погашения по мостови кредит, във връзка с “Интегриран воден проект”, който остава неусвоен в по-голямата си част към 31.12.2014 г.
РАЗХОДНА ЧАСТ
Разходите на Община Раковски за времето от 01.01.2014 г. до 31.12.2014 г. възлизат на 7 704 253 лв., от които:

 • 6 595 343 лева за делегирани от държавата дейности;

 • 208 136 лева за дофинансиране на делегираните от държавата дейности;

 • 4 296 945 лева за местни дейности.

Разпределението на отделните видове разходи по отговорности и функции е както следва:

І.Разходи за делегирани от държавата дейности
Функции

Ут.год. план

към 31.12.2014 г

Отчет към 31.12.2014 г

% на изпълнение спрямо ут.план към

31.12.2014г

кол.3/кол.2

х

1

2

3

4

1.

Общи държавни служби:

796 027

744 118

93.48
- трудови разходи

791 527

739 618

93.44
- издръжка

4 500

4 500

100.00

2.

Отбрана и сигурност

93 660

61 948

66.14
- трудови разходи

59 170

53 828

90.97
- издръжка

33 570

8 109

24.16
- пл. данъци, мита, такси

20

11

55.00
-капиталови разходи

900

-

x

3.

Образование

5 494 474

5 208 908

94.80
- трудови разходи

4 213 182

4 114 017

97.65
- издръжка

1 114 505

955 985

85.78
-капиталови разходи

127 739

102 807

80.48
-стипендии,субс.,помощи

26 467

25 900

97.86
- пл. данъци, мита, такси

12 581

10 199

81.07

4.

Здравеопазване

318 040

239 815

75.40
- трудови разходи

234 536

224 959

95.92
- издръжка

83 504

14 856

17.79

5.

Соц.осигур.,подпомаг.

311 428

221 678

71.18
- трудови разходи

169 220

162 166

95.83
- издръжка

111 679

33 121

29.66
-стипендии,субс.,помощи

24 529

24 529

100.00
-капиталови разходи

5 500

1 549

28.16
- пл. данъци, мита, такси

500

313

62.60

6.

Почивно,културно и религиозно дело

121 984

114 282

93.69
- издръжка

13 584

5 882

43.30
стипендии,субс.,помощи

108 400

108 400

100.00

7.

Иконом.д-сти и услуги

6 547

4 594

70.17
- издръжка

1 953

-

x
-стипендии,субс.,помощи

4 594

4 594

100.00

х

ВСИЧКО:

7 142 160

6 595 343

92.34

Неизпълнението на разходите спрямо уточнения план към 31.12.2014 г. е в резултат основно на реализирани икономии от средствата за текуща издръжка и трудовите разходи към същата дата.

По ред-2 са планувани средства за закупуване на лаптоп за военния отдел, които към края на годината не са усвоени.

На ред 5 – функция “Социално осигуряване, подпомагане и грижи” в частта “Капиталови разходи” – планувани средства за закупуване на сух басейн на ЦОП, които към 31.12.2014 г. не са усвоени.


ІІ. Разходи за дофинансиране на делегирани от държавата дейностиФункции

Ут.год. план

към 31.12.2014 г

Отчет към 31.12.2014 г

% на изпълнение спрямо ут.план към

31.12.2014г

кол.3/кол.2

х

1

2

3

4

1.

Общи държавни служби

59 200

47 564

80.34
- трудови разходи

52 900

46 074

87.10
-издръжка

6 300

1 490

23.65

2.

Образование

36 378

36 378

100.00
- издръжка

9 741

9 741

100.00
-пл. данъци, мита, такси

557

557

100.00
- капиталови разходи

26 080

26 080

100.00

3.

Соц.осигур.,подпомагане и грижи.

12 585

11 073

87.99
- трудови разходи

1 500

13

x
- издръжка

1 550

1 528

98.58
- капиталови разходи

9 535

9 532

99.97

4.

Почивно,културно и рел.дело

139 625

113 121

81.02
- трудови разходи

1 150

1 127

98.00
-издръжка

27 850

22 156

79.55
-стипендии,субсидии, помощи

37 000

36 300

98.11
-капиталови разходи

73 625

53 538

72.72
ВСИЧКО:

247 788

208 136

84.00
По ред 1 неизпълнението е в резултат на неусвоени средства за трудови разходи, поради ползване на болнични на 1 щ.бр.По ред 4 неизпълнението се дължи на планувани средства за “Капиталови разходи”, които не са усвоени към края на 2014 година. Същите са предвидени като преходни обекти по Бюджет-2015 година.

ІІІ.Разходи за местни дейностиФункции

Ут.год. план

към 31.12.2014 г

Отчет към 31.12.2014 г

% на изпълнение спрямо ут.план към

31.12.2014г

кол.3/кол.2

х

1

2

3

4

1.

Общи държавни служби

799 757

668 259

83.56
- трудови разходи

156 020

139 156

89.19
- издръжка

496 387

392 501

79.07
-капиталови разходи

49 620

45 588

91.87
-стипендии,субс.,помощи

27 730

27 203

98.20
-пл.данъци, мита, такси

70 000

63 811

91.16

2.

Отбрана и сигурност

79 000

11 266

14.26
- издръжка

79 000

11 266

14.26

3.

Образование

767 282

730 422

95.20
- издръжка

747 749

711 068

95.09
-капиталови разходи

12 420

12 317

99.17
-пл.данъци, мита, такси

7 113

7 037

98.93

4.

Здравеопазване

30 100

23 958

79.59
- издръжка

30 100

23 958

79.59

5.

Соц.осигур.,подпомаг.

175 656

133 594

76.05
- трудови разходи

53 325

35 316

66.23
- издръжка

98 858

79 808

80.73
-стипендии,субс.,помощи

5 000

-

х
-капиталови разходи

18 160

18 157

99.98
-пл.данъци, мита, такси

313

313

100.00

6.

ЖС БКС и ООС

2 571 757

2 173 274

84.51
- трудови разходи

220 787

212 650

96.31
- издръжка

1 437 996

1 096 244

76.23
-капиталови разходи

893 554

859 662

96.21
-пл.данъци, мита, такси

19 420

4 718

24.29

7.

Почивно,културно и религиозно дело

273 750

219 798

80.29
- трудови разходи

56 000

48 883

87.29
- издръжка

160 760

119 593

74.39
-капиталови разходи

28 890

27 822

96.30
-стипендии,субс.,помощи

27 000

23 500

87.04
-пл.данъци, мита, такси

1 100

-

х

8.

Иконом.д-сти и услуги

301 820

258 443

85.63
- трудови разходи

53 039

46 321

87.33
- издръжка

98 936

67 285

68.01
-капиталови разходи

144 845

144 837

99.99
-стипендии,субс.,помощи

5 000

-

x

9.

Р-ди за лихви по заеми

110 840

30 978

27.95
-разходи за лихви

110 840

30 978

27.95

10

Др.разходи, некласифицирани в др.ф-ии

77 167

46 953

60.85
- издръжка- такси по кредит

77 167

46 953

60.85

11

Резерв за непредвидени р-ди

559 831

-

x

х

ВСИЧКО:

5 746 960

4 296 945

74.77

Неизпълнението на разходите към 31.12.2014 г., спрямо плана към същата дата е в резултат основно на реализирани икономии от средствата за издръжка, трудовите разходи и някои капиталови разходи.

По ред 2 предвидените средства за почистване на речни корита и предотвратяване на стихийни бедствия и аварии не са изразходвани в пълен размер.

По ред 4 неизпълнението е в резултат на икономия от средствата за издръжка, поради по-малкия брой абонати на Детската кухня.

По ред 5 икономията на средства се дължи на предвидена, но заета по-късно през годината 1 щ.бр. за уредник на Пенсионерски клуб в км. Болярино.

По ред 9 и ред 10 икономията на средства е в резултат на възстановени средства от Централния бюджет в размер на 75% от направените разходи за лихви, такси и комисионни по дълга.
ОСТАТЪК ПО БАНКОВИ СМЕТКИ

Към 31.12.2014 г. Община Раковски отчита наличност по бюджетни банкови сметки в размер на 2 253 535 лв., разпределена по отделни разпоредители в системата на общината и по отговорности както следва:

Титуляр

Бюдж. код

Населено място

Остатък към 31.12.2014 г. /лв/

Държавен

Общински

Всичко

1.

ПРБК Община

01

Раковски

253 236

1 638 001

1 891 237

2.

ПГ „Петър Парчевич”

0273 218
73 218

3.

ОУ „Христо Ботев”

037 017
7 017

4.

ОУ „Христо Смирненски”

0474 055
74 055

5.

ОУ „Гео Милев”

05

Белозем

30 282
30 282

6.

ОУ „Отец Паисий”

06

Стряма

56 218
56 218

7.

ОУ „Д-р Петър Берон”

07

Чалъкови

17 112
17 112

8.

ОУ “Христо Ботев”

08

Шишманци

21 019
21 019

9.

ОДЗ „Щастливо детство”

09

Раковски

8 459

156

8 615

10.

ОДЗ „Детелина”

1017 666

15

17 681

11.

ОДЗ „Иглика”

113 207
3 207

12.

ОДЗ „Първи юни”

1223 792

12 747

36 539

13.

ЦДГ „Радост”

13

Стряма

5 032

32

5 064

14.

ЦДГ „Синчец”

14

Белозем

12 254

17

12 271
ОБЩО ЗА ОБЩИНА:

х

х

602 567

1 650 968

2 253 535


Забележка: Към 31.12.2014 г. банковите сметки на ВРБ са занулени и сумите са постъпили по бюджетната сметка на общината.
АНА МАДЖАРСКА

Директор “БФС”
ИВАН АНТОНОВ

Кмет на Община Раковски
Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница