Доклад за изпълнението на Плана за действие за равните възможности на хората с увреждания 2010 2011 гстраница1/5
Дата09.08.2018
Размер346.5 Kb.
ТипДоклад
  1   2   3   4   5
ПРОЕКТ!

ГОДИШЕН ДОКЛАД
за изпълнението на Плана за действие за равните възможности на хората с увреждания 2010 – 2011 г.

за периода 01.01.2011 г. – 31.12.2011 г.
С Решение по Протокол № 15 от заседанието на 21 април 2010 г. Министерският съвет прие План за действие за осигуряване на равни възможности за хората с увреждания за 2010 – 2011 г. В изпълнение на т. 4 от Решението на Министерския съвет е изготвен годишният доклад по изпълнението на Плана за действие за периода 01.01.2011 – 31.12.2011 г.
Планът съдържа осем оперативни цели, които са насочени към подобряване на качеството на живота и социалната интеграция на хората с увреждания и са съобразени с европейските тенденции за равнопоставеност. Изхождайки от мултидисциплинарния характер на проблемите на хората с увреждания, в разделите са набелязани дейности в различните области на рехабилитацията и социалната интеграция.

През 2011 г. с промените в Устройствения правилник на МТСП са разширени областите на компетентност на министъра на труда и социалната политика с включване на интеграцията на хората с увреждания.

Предприети са всички необходими стъпки, относно подготовка за ратифициране на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания. На 26.01.2012 г. Народното събрание на Република България гласува Закон за ратифициране на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания, което се определя като голям успех и от правителствените и от неправителствените организации в страната.

Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания е първият голям договор за човешки права на 21 век в областта на политиката за хората с увреждания. Тя е разработена съгласно провъзгласените в Устава на Организацията на обединените нации, Всеобщата декларация за човешките права, Хартата за фундаменталните права на Европейския съюз и Договора за функциониране на Европейския съюз принципи за зачитане на вътрешно присъщото достойнство и ценност, равните и неотменими права на всички представители на човешкия род, като основа на свободата, справедливостта и мира в света.
По изпълнението на плана през отчетния период е извършено следното:

Оперативна цел 1. Създаване на адаптирана към нуждите на хората с увреждания среда".
В Закона за държавния бюджет на Република България за 2011 г., Народното събрание задължава всички първостепенни разпоредители с бюджетни кредити да заделят средства за осигуряване на достъпна архитектурна среда за хора с увреждания: „Първостепенните разпоредители с бюджетни кредити предвиждат в рамките на определените капиталови разходи по бюджета си за 2011 г. средства за реализиране на енергоспестяващи мерки и за реализиране на мерки за осигуряване на достъпна архитектурна среда за хората с увреждания”.

Министерство на физическото възпитание и спорта (МФВС) на основание чл.47, ал.1, т.3 от Закона за физическото възпитание и спорта разработи програма за преодоляване на проблема с архитектурната достъпност до обектите на лица с увреждания. Тя е неразделна част от Стратегията на МФВС за развитието на материално-техническата база за физическо възпитание, спорта и социалния туризъм. В програмата е застъпен принципът на „нерегресивния стандарт”, което означава, че нивото на защита на хората с увреждания, вече предоставено от националното законодателство, не се занижава при прилагането на програмата. През 2011 г. един обект е приведен в съответствие с изискванията за достъпност.

Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) е определено в Плана за действие за осигуряване на равни възможности за хората с увреждания за 2010 – 2011 г., като непряко отговорна институция, която да оказва методическо съдействие на професионални организации на участниците в проектирането и строителството при провежданите от тях обучения, свързани с прилагането на принципите и стандартите за достъпност.

По Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г. към Министерство на регионалното развитие и благоустройството, в процес на изпълнение са голям брой проекти, включващи мерки за осигуряване на равни възможности на хората с увреждания. За периода от 01.01.2011 г. до 31.12.2011 г. са приключени седемнадесет договора за безвъзмездна финансова помощ с предвидени мерки за осигуряване на равни възможности за хората с увреждания, съответно по Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие”; Операция 1.1: „Социална инфраструктура” и Приоритетна ос 4: „Местно развитие и сътрудничество”; Oперация 4.1: „Дребномащабни местни инвестиции”. • По договор „Енергийно ефективна реконструкция и модернизация на ОУ „Иван Вазов” и СОУ „Георги Измирлиев” в община Горна Оряховица са изградени 5 броя рампи за хора с увреждания и една вътрешна асансьорна уребда;

 • По договор „Ремонт, обновяване и енергийна ефективност на част от материалната база на образователната инфраструктура в община Попово в подкрепа на устойчивото градско развитие и социално включване” са изградени 4 броя рампи за хора с увреждания;

 • По договор „Осигуряване на ефективна, общодостъпна и модерна образователна инфраструктура за устойчивото развитие на община Габрово” са изградени 2 броя рампи за хора с увреждания и 2 вътрешни асансьорни уредби;

 • По договор „Реконструкция и обновяване на Художествена галерия „Професор Илия Петров” и къща-музей „Анани Явашов” в град Разград в подкрепа на интегрираното и устойчиво градско развитие” е изградена една рампа за хора с увреждания;

 • По договор „Интегрирано подобряване на културната инфраструктура в община Попово за осигуряване на равен достъп и социално включване” са изградени 8 броя рампи за хора с увреждания;

 • По договор „Обновяване и преоборудване на образователната инфраструктура на територията на община Аксаково” са изградени 5 броя асансьорни уредби;

 • По договор „Към по-качествено образование в ареал Добрич чрез обновена и модернизирана инфраструктура” са изградени 3 броя рампи за хора с увреждания и 3 броя вътрешни асансьорни уредби;

 • По договор „Подобряване на образователната инфраструктура в община Бургас” са изградени 4 броя рампи за хора с увреждания и 4 броя вътрешни асансьорни уредби;

 • По договор „Подобряване на културната инфраструктура - принос към устойчивото развитие на община Габрово” са изградени една рампа за хора с увреждания и една вътрешна асансьорна уредба;

 • По договор „Реконструкция, модернизация и оборудване базата на домашен социален патронаж община Ловеч” са изградени 2 броя рампи за хора с увреждания;

 • По договор „Подобряване на социалната инфраструктура и качеството на социалните услуги за хората в неравностойно положение – принос към устойчивото развитие на община Габрово” са изградени една рампа за хора с увреждания и една вътрешна асансьорна уредба;

 • По договор „Подобряване на културната инфраструктура в община Бургас” са изградени 4 броя рампи за хора с увреждания и 2 вътрешни асансьорни уредби;

 • По договор „Ремонт, оборудване и обновяване на Комплексен център за социални услуги в град Ямбол за осигуряване на устойчиво градско развитие и социално включване” са изградени 2 броя рампи за хора с увреждания и 4 броя асансьорни уредби;

 • По договор „Реконструкция и модернизация на социалната инфраструктура в Дом за деца, лишени от родителски грижи „Пеню и Мария Велкови” град Велико Търново и в Дом за деца, лишени от родителски грижи „Христо Смирненски” с. Балван” са изградени 2 броя рампи за хора с увреждания;

 • По договор „Реконструкция, обновяване и оборудване на читалища в община Ловеч” са изградени 2 броя рампи за хора с увреждания и една асансьорна уредба;

 • По договор „Подобряване на енергийната ефективност чрез ремонтни дейности на образователни институции в град Своге” е изградена една рампа за хора с увреждания;

 • По договор „Реконструкция и модернизация на образователна инфраструктура, в подкрепа на устойчивото местно развитие на община Ловеч” е изградена една рампа за хора с увреждания.

По Оперативна програма „Регионално развитие” – Ремонт/реконструкция/ обновяване, по информация от Агенция по заетостта през 2011 година в дирекциите „Бюро по труда” в Бургас, Видин, Монтана, Гоце Делчев и Благоевград са изградени тоалетни за хора с увреждания. В дирекцията в Благоевград е поставена по-широка врата във фоайето, в Гоце Делчев нова рампа без парапет, а в Казанлък нова рампа от асансьора до помещенията.

По Оперативна програма „Регионално развитие”, от страна на Министерство на културата като бенефициент са реализирани одобрените от МРРБ проекти, в които като основно изискване е изграждането на достъпна среда, а именно: Национален музей на българското изобразително изкуство /“Княжески дворец”, Концертен комплекс „България”, Държавна опера - Русе, Оперно-филхармонично дружество- Бургас, Държавен театър „А.Будевска”, гр.Бургас, Национално училище за музикално и танцово изкуство ”Д.Петков”, гр.Пловдив, Национална професионална гимназия по полиграфия и фотография, гр.София. Продължава изпълнението на мероприятията по адаптация на сградите за хора с увреждания и предстои приключването на изпълнението на проектите за : Оперно филхармонично дружество - Русе, Държавен театър - Шумен, Политехнически музей - София. Предвидени са такива мероприятия и предстои възлагането на изпълнението им за Национален музеен комплекс гр.София.

В 23 училища по изкуствата са реализирани частично мероприятия за достъп на хора с увреждания : Национално училище за фолклорни изкуства „Ф.Кутев”, гр.Котел, Национална гимназия за пластични изкуства „Д.Узунов”, гр.Казанлък, Средно художествено училище за приложни изкуства „Проф. Венко Колев”, гр.Трявна. Провеждат се и мероприятия, свързани с различните образователни нужди на деца –трудно подвижни, с увреден слух или зрение в Професионална гимназия по приложни изкуства „Св.Лука”, гр.София, НУИИ, “Илия Петров”, гр.София, СХУИИ „Цанко Лавренов”, гр.Пловдив, Национална художествена гимназия „Д.Добрович”, гр.Сливен и Средно художествено училище за приложни изкуства „Проф. Венко Колев”, гр.Трявна. Дейности, свързани със свободен достъп на хора с увреждания са реализирани и в други второстепенни разпоредители с бюджетни кредити към министъра на културата, като в част от сградите на културните институти са с напълно осигурен достъп, а в друга част – частично.

Съобразени с нуждите за свободен достъп са: Национален музикално-балетен център, гр.София, Национална опера и балет, Държавна опера – Стара Загора, ДМДТ „К.Лятифова” в гр.Кържали и гр.Разград, симфониите в гр.Враца и гр.Шумен, МДТ „К. Кисимов”, гр. Велико Търново. Действията по адаптиране на културните институти за нуждите на хора с увреждания продължават, въпреки ограничения бюджет на Министерство на културата и затрудненията от факта, че много от предоставените сгради са старо строителство или паметници на културата.

Продължава изпълнението на програмата за финансиране на проекти за осигуряване на достъп и адаптиране на културни, исторически и спортни обекти с международно, национално и регионално значение, която се реализира от Агенцията за хора с увреждания (АХУ) и позволява в още по-голяма степен интегриране на хората с увреждания в обществото. През 2011 година са финансирани 17 проекта за осигуряване на достъп и адаптиране на 17 културни, исторически и спортни обекти с международно, национално и областно значение. Експерти от Агенцията са извършили 34 проверки с цел мониторинг по изпълнение на поетите задължения по проектите.

През 2011 година 82 български общини са предприели действия за привеждане на спортни и културни обекти на своята територия в съответствие с изискванията за достъпност, 60 общини са осигурили достъп до културните институти за хора с увреждания чрез ремонт и реконструкция на сградите, а 77 са създали условия за читалищата чрез допълваща целева субсидия за извършване на ремонт и реконструкция на сградите за осигуряване на достъп за хора с увреждания.

През отчетния период общините в България са изградили 259 съоръжения за осигуряване на достъпна среда. Чрез предприетите от местната власт действия към момента 48% от общините имат определени места за паркиране на ЛМПС на хора с увреждания, а в 34 % те са обозначени с международния символ за лица с увреждания. В експлоатация са въведени 188 адаптирани превозни средства от градския транспорт за ползване от лица с увреждания в национален мащаб, вследствие на което в 17% от общините превозните средства от градския транспорт частично са адаптирани за ползване от лица с увреждания.

С цел подобряване на градския транспорт в София, Столична община съвместно с Центъра за градска мобилност разработва Проект за интегриран столичен градски транспорт и кандидатства успешно за финансирането му по Оперативна програма „Регионално развитие”. Очаква се изпълнението на проекта да направи ползването на градски транспорт по-привлекателно и предпочитано заради подобрената бързина и удобство. В проекта са включени разнообразни по своята същност, но взаимно допълващи се компоненти, които са в съответствие със списъка с примерни дейности, посочени в съответната приоритетна ос на оперативната програма.

Актуализирана е Наредбата за организация на движението на територията на Столична община, чието гласуване в Столичен общински съвет предстои. Със заповед на кмета на Столична община през отчетния период стартира работа по разработване на Програма с мерки за осигуряване на необходимата достъпност до съществуващите метростанции на метрополитена, както и извършване на мониторинг за спазването на Наредба за изграждане на общодостъпна среда в гр. София, Закона за устройство на територията, Закона за интеграция на хората с увреждания, Наредба № 4 от 01.07.2009 г. на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания, и други нормативни актове, свързани с осигуряването на достъпна среда за хората с увреждания на територията на Столична община. Изготвени са становища и са предложени мерки за привеждане територията на Столична община и съществуващи отделни сгради и съоръжения в нея в съответствие с изискванията за достъпна среда за хората с увреждания, инициирани са обществени обсъждания по Наредба за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания, изготвени са предложения за изменение на нормативни актове на Столичния общински съвет свързани с достъпността. Експерти от общината поддържат активни контакти и обменят информация с държавни и местни органи, свързани с осигуряването на достъпна среда, включително министерства, специализирани изпълнителни органи, звена в състава на администрацията на Столична община и районните администрации.

Държавно предприятие „Национална компания „Железопътна инфраструктура" (ДП НКЖИ) участва като пълноправен партньор в международен Консорциум за реализация на проект „Pubtrans4all" - „Обществен транспорт – достъпност за всички” след участие в конкурс по покана от Европейската комисия. След проведена процедура предложението на консорциума е одобрено от Европейската комисия и проектът официално стартира от 01.09.2009 г. Проектът е част от Седма рамкова програма на Европейската общност за изследвания, технологично развитие и демонстрационни дейности в рамките на схемата за финансиране “Съвместен проект”. Целите на проекта са проучване на съществуващите практики за използване на помощни системи за качване на превозни средства за хора със затруднена мобилност, разработване на препоръки за най-добри практики на подобни средства по отношение на дизайн, проектиране и употреба, проектиране, изработване и изпитване на модел на помощна система, пригоден да бъде монтиран и ползван от всички видове релсови превозни средства, широко разпространение на информация за проекта, констатации от изпитването му и препоръки за усъвършенстването му. Общата продължителност на проекта е 39 месеца, считано от 01.09.2009 г., като определените човекомесеци за работа на експертите от ДП НКЖИ са 23 месеца общо, разпределени равномерно в периода на изпълнение.

До настоящия момент екипът от експерти продължава да работи във всички етапи по проекта, който се очаква да завърши в края на 2012 г. Към настоящия момент дейностите по проучване на съществуващите практики за използване на помощни системи за качване на превозни средства за хора със затруднена мобилност и разработване на препоръки за най-добри практики на подобни средства са приключени. Извършено е проектирането на помощната система като се доуточняват детайли.

През 2012 г. предстои изпитване на създадения модел на помощна система на българска територия, като същият ще бъде монтиран на български вагон. Резултатите от изпитванията ще бъдат коментирани на среща на целия консорциум в Република България.

ДП НКЖИ осъществява мерки за осигуряване на достъпност на лица с намалена подвижност (ЛНП) до сградите и съоръженията на гарите, като през 2011 г. са изпълнени:


 • гара Плевен – изградени са подходи за инвалиди;

 • гара Дряново - изградени са подходи за инвалиди;

 • гара Търговище – изградени са подходи за инвалиди;

 • гара Свищов - изградени са подходи за инвалиди;

 • гара Асеновград - изградени тоалетна и подходи;

 • гара Тулово – изградени тоалетна за ЛНП и рампи към тоалетната и чакалнята;

 • гара Дъбово – изградени тоалетна за ЛНП и подходи;

 • гара Драгоман – изградени тоалетна за ЛНП и подходи;

 • гара София север - изградени тоалетна за ЛНП и подходи;

 • гара Кочериново - изградени са подходи за инвалиди;

 • гара Копривщица - изградени са подходи за инвалиди;

 • гара Долна махала – изградени тоалетна за ЛНП и подходи към чакалнята;

 • гара Калофер – изградени тоалетна за ЛНП и подходи;

 • гара Карлово – изграден паркинг с паркоместа за ЛНП и съответната маркировка;

 • гара Подуяне – изградена е рампа за ЛНП, свързваща предгаровия площад с подлеза на бул. “Ситняково”;

 • гара Велинград - в момента се прави тоалетна за ЛНП и подходи към чакалнята.

При извършване на ремонтни работи по сградите на приемните здания и пероните на съответните гари, компанията следи за привеждането им в съответствие с изискванията на нормативната уредба за изграждане на достъпна среда.

През 2011 г. „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД стартира обслужване на трудноподвижни лица, придвижващи се с инвалидни колички в железопътна гара Пазарджик. Превозите от и за тази гара се извършват с бързите влакове със задължителна резервация „Слънчев бряг” от София за Бургас през Пловдив и обратно и „Дияна” от София за Ямбол и обратно. В съставите на тези влакове са включени вагони с обособени места за лица с намалена подвижност и инвалидните им колички. Те обслужват гарите София, Пловдив, Стара Загора, Ямбол и Бургас. Транспортно обслужване на лица с намалена подвижност се извършва чрез гаровите служби на Български червен кръст или по телефона в железопътните гари София, Пловдив, Стара Загора, Бургас и Варна, както и чрез гишетата „Информация” в железопътните гари Плевен, Червен бряг, Горна Оряховица, Ямбол, Шумен и Сливен. Обслужване се извършва и в гара Русе, като достъпа до влака се осъществява чрез товарния асансьор на багажната магазия. В посочените гари се приемат заявки и за комбиниран транспорт „влак – автомобил”. В останалите гари заявките се приемат от служителите на превозвача, обслужващи гише „Информация”. Гарите, обслужващи лица с намалена подвижност, са оборудвани с технически съоръжения – подвижни повдигащи се устройства (мобиллифт), посредством които се извършва качване, съответно сваляне на/от влака. Обслужването с мобиллифт се извършва от служители на превозвача, обучени за работа с него. Влакове с включени в състава им специализирани вагони за лица с намалена подвижност се движат по направленията София – Варна – София (през Горна Оряховица), София – Бургас – София (през Карлово) и София – Русе – София.

Достъпна среда за хора с увреждания е изградена в 8 пътнически терминала в пристанища Варна, Бургас, Русе и Лом. Изградени са съоръжения за достъп на хора с увреждания до административните сграда на пристанищата. В пристанище Варна са създадени условия за достъпност до сградите на ЛНП. В пристанищните терминали Варна-изток и Варна-запад административните сгради са оборудвани с асансьори за лесен достъп до административно обслужване на хора с увреждания. В пасажерския терминал на пристанище Варна-изток са изградени подходи за инвалидни колички за безпрепятствено преминаване през залите за митнически и граничен контрол. На паркинга пред Морска гара са обособени паркоместа за автомобили на хора с увреждания. Улеснен е достъпът до ресторанта на Морската гара, където е монтиран външен асансьор, позволяващ пътуването на ЛНП без слизане от инвалидната количка.

Достъпът за хора с увреждания до административната сграда на пристанище Бургас е осигурен чрез изградена рампа, отвеждаща до асансьора за втори и трети етаж на сградата.

На пристанището в град Несебър се осъществява услугата „обслужване на пътнически кораби” като на входовете и изходите на сградата на Морската гара са изградени 3 рампи за придвижване на хора с увреждания за улесняване на достъпа им до митническо, полицейско и санитарно-хигиенно обслужване.

На пристанище Лом, корабно място № 14 „пътнически понтон № 2” е изграден плавен преход с равна настилка, позволяваща достъпа на хора с увреждания до пътната инфраструктура на община Лом.

На територията на пристанище Видин е изградена наклонена рампа с подвижна площадка за лесно придвижване на хора с увреждания. ДП „Пристанищна инфраструктура” осигурява: достъп (условия) за хората с увреждания до административните сгради на предприятието; достъп (условия) за хората с увреждания в зоните за обществен достъп в пристанищата; изгражда специализирани обозначени площадки за спиране и паркиране на моторни превозни средства, управлявани или ползвани от хора с увреждания.

В административните сгради на ИА „Морска администрация” във Варна, Бургас, Лом и Русе са монтирани и обозначени звънци и телефони за връзка на хора с увреждания със служителите от администрацията. Обособени са места за паркиране на коли на инвалиди, обозначени със съответната маркировка.

Летище София в качеството си на лицензиран летищен оператор предоставя 24-часово безплатно специализирано обслужване и съдействие на всички заминаващи, пристигащи и/или транзитни/трансферни пътници с увреждания. Терминал 2 е съоръжен със специални движещи се пътеки и асансьори за трудно подвижни лица. Дружеството разполага със специални автомобили за транспортиране на несамостоятелни пътници от/до въздухоплавателните средства (амболифтове) и със собствени инвалидни колички, които се предоставят на желаещите по заявка. Специализираното съдействие на лица с увреждания и лица с ограничена подвижност (РRМ) се осигурява от отдел „Индивидуални пътнически асистенти” на Летище София, в съответствие със стандартите за качество, определени в Регламент (ЕО) № 1107/2006 на Европейския парламент и на Съвета (ЕUR 1107) относно правата на хората с увреждания и на хората с ограничена подвижност при пътувания с въздушен транспорт и Документ 30 на Европейската конференция по гражданска авиация (ЕСАС Оос.ЗО). Подробна информация за специализираното обслужване на пътници с увреждания е поместена на електронния сайт на дружеството – www.sofia-airport.bg. Терминалните сгради (Терминал 1 и Терминал 2) и предгаровите площи на Летище София са адаптирани за ползване от лица с увреждания в съответствие с Наредба № 4 от 01.07.2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изисквания за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството (обн., ДВ, бр.54 от 14.07.2009 г.), в сила от 14.07.2009 г.

На летище Пловдив, ясно са обозначени паркоместа на първа линия на паркинга, непосредствено пред сградата на терминала, осигурени са пешеходни пътеки с рампи за качване и слизане от тротоарите. Инсталирана е ясно обозначена информационна колона пред вход „Заминаващи” за осъществяване на гласова връзка със служителите на гише информация, позволяваща на пътника да поиска помощно обслужване без да слиза от превозното средство, зоната за обслужване на пътници в терминала е изцяло на едно ниво, без стълби, прагове и др. елементи, затрудняващи придвижването. Всички проходи в зоната за митническа проверка, проверка за сигурност и граничен контрол са съобразени с възможностите за преминаване на пътници с увреждания и намалена подвижност.

През ноември 2011 г. Комитетът за наблюдение на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” (ОП РЧР) одобри схема „Съпричастност” с бюджет 5 милиона лева и продължителност 2012-2014 г. Допустими кандидати по схемата са национално представителните организации на и за хората с увреждания, които ще могат да получат между 100 и 350 хиляди лева за реализацията на разнообразни дейности, насочени към интеграцията на хората с увреждания. Част от дейностите са свързани с разработване или придобиване на специализиран софтуер за целите на електронното включване на хората с увреждания, благодарение на което ще се подобри достъпа на хората с увреждания до информация и комуникации. Схемата все още не е стартирала, като се очаква това да стане до края на месец март 2012 г.

Независимо от негативните последици от икономическата криза през 2011 година Съюзът на инвалидите в България (СИБ) продължава да осъществява дейности за постепенно изграждане на достъпна за хората с увреждания среда – осигуряване на достъп преди всичко до административни сгради, училища, болнични заведения, транспортни обекти и др. Сътрудници и експерти на СИБ активно участват при разработването и осъществяването на последващ контрол на приеманите от отделните общини стратегии, планове за развитие и наредби за осигуряване на равни възможности на хората с увреждания чрез създаване на адаптирана към нуждите им среда, заседания на общински комисии за определяне на паркоместа за хора с увреждания и за осигуряване на транспортни услуги на хора с намалена подвижност.

Организацията на СИБ - гр. Пловдив участва много активно в разработването и утвърждаването на модел на Карта за безплатно паркиране на хора с увреждания по образец на Европейските общности. Продължава работата по конкретни планове за обществен контрол при изграждане на достъпна среда на 72 общински и районни организации от структурите на СИБ, 14 дружества и 5 клуба по интереси.

Със съдействието на Обществения съвет за интеграция на хората с увреждания на територията на област Бургас, в който участвуват членове на местната организация на СИБ, както и на общинското ръководство на града, Бургас става все по-достъпен град както за хората с намалена подвижност, така и за всички лица с увреждания. Градът е класиран е сред 30-те финалисти за европейската награда “Достъпен град”- инициатива на Европейската комисия, която се провежда всяка година и цели да насочи вниманието към онези европейски градове, които работят най-активно за създаване на достъпна среда за хората с увреждания. По регламент се оценяват четири ключови области - изградена среда и обществени пространства, транспорт и свързаната с него инфракструктура, информация и комуникации, включително и нови технологии, обществено достъпни съоръжения и услуги.

Политиката на Община Бургас е при всеки от по-големите ремонти и при ново строителство да прави проект, който да осигури достъпност за хората с увреждания. Общинският съвет одобри и финансирането на новото метро на колела - проект за „Интегриран градски транспорт”.

В следствие на доброто сътрудничество между общинския съвет и общинска администрация с местната организация на СИБ, Художествената галерия „Борис Денев“ във Велико Търново вече е достъпна за хора с увреждания. През декември 2011 г. е открита рампа за хора с увреждания. Започнато е изграждането на рампа и пред Общината. В областта на транспортната достъпност продължава традиционно доброто сътрудничество на СИБ с Министерство на транспорта и съобщенията, КНСБ, БТПП и АИКБ и техните членове в шестте планови икономически региона на страната. Експерти на СИБ участват в организирани от Научно-техническия съюз по транспорта мероприятия с научно-техническа или социално-икономическа тематика, имащи отношение към възможностите за осигуряване на транспортното обслужване на лица с намалена подвижност в съответствие с европейските изисквания за равен достъп до транспортните средства на всички социални групи, в това число и на хората с увреждания.

През 2011 година Българската асоциация за лица с интелектуални затруднения изработва, отпечатва и разпространява 1000 брошури в лесен за четене текст и 100 броя брошури на Брайл за популяризиране на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания.

Представители на Асоциацията на родители на деца с епилепсия са извършили 17 консултации на нуждаещи се и са подготвили документите за ТЕЛК.


Каталог: blog -> wp-content -> uploads -> 2012
2012 -> Съобщение за медиите Google и btv – най-силни марки в България
uploads -> Елена Ханджийска -10 б клас в зпг
2012 -> Charity marathon from Bucharest to Sofia collects donations to support social causes
uploads -> Предложение знания и умения, които трябва да притежават работещите в ит бранша
uploads -> Закон за доброволчеството!
2012 -> Съдържание: Въведение – 3 4 стр. Списък на тренинг-обученията: 5 – 6 стр. Общи условия на образователната платформа
uploads -> Средно общообразователно училище "Д-р Петър Берон" гр. Червен бряг Директор: 0659/9


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница