Доклад за изпълнението на Плана за действие за равните възможности на хората с увреждания 2010 2011 г


По оперативна цел 6. „Приоритетно развитие на социалните услуги в общността. Развитие на алтернативните форми на услуги”страница4/5
Дата09.08.2018
Размер346.5 Kb.
ТипДоклад
1   2   3   4   5

По оперативна цел 6. „Приоритетно развитие на социалните услуги в общността. Развитие на алтернативните форми на услуги”.
По отношение оказването на методическа подкрепа при предоставянето на социални услуги на хора с увреждания, през отчетния период Държавната агенция за закрила на детето предоставя 22 писмени указания на лицензирани доставчици на социални услуги за деца, изпратени са 13 писма и са осъществени 2 посещения на действащи услуги във връзка с поискана от доставчиците методическа подкрепа.

Оказана е методическа подкрепа на лицензирани от ДАЗД доставчици на социални услуги за деца, като са посетени две услуги „Център за социална рехабилитация и интеграция” в гр. Троян и „Социално общежитие”, с. Нови Хан. Целта на посещенията е да се обогати и развие капацитета на доставчиците на услугите при прилагането на критериите и стандартите за социални услуги за деца, както и постигане на яснота по много въпроси, касаещи организацията на работа при предоставянето им. От получената обратна връзка е видно, че методическата подкрепа на нов доставчик на социални услуги, като форма на професионална подкрепа е изключително необходима и полезна за тях.

През 2011 г. продължава реализирането на Националната програма „Асистенти на хора с увреждания”, която е свързана с предоставяне на грижа в семейна среда на хора с трайни увреждания, чрез осигуряване на заетост на безработни лица, които предоставят качествени грижи в семейна среда на лица с увреждания и тежко болни самотни хора. Целта е постигане на социална адаптивност в рамките на съществуващата намалена работоспособност. Програмата оказва съществено влияние върху намаляването на броя на настанените в специализирани институции хора с увреждания чрез извеждането им в семейна среда и подпомага разкриването на работни места в социални услуги. Основна цел на програмата е предоставяне на грижа в семейна среда на хора с трайни увреждания или тежко болни самотни хора чрез осигуряване на заетост на безработни лица като лични и социални асистенти. Дейността „Личен асистент” цели осигуряване на заетост на безработни лица за облекчаване на положението на семействата, в които има човек с трайни увреждания, нуждаещ се от постоянни грижи. През 2011 г. по Програмата е осигурена заетост на 3 949 лични асистенти, които са полагали постоянни грижи за 3 950 хора с увреждания или тежко болни лица. Средномесечно са работили 2 522 лица. Изразходвани са 5 996 771 лв.

В изпълнение на Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република България”, от месец юни 2010 г. ДАЗД, в партньорство с АСП и МЗ, изпълняват проект „Детство за всички”. Целева група по проекта са деца с увреждания, настанени в домовете за деца с увреждания и децата с увреждания над 3-годишна възраст от ДМСГД. С активното участие на служители от отделите „Закрила на детето” са извършени оценки на децата с увреждания, настанени в институциите, както и оценка на желанието и възможностите на родителите на децата с увреждания да поддържат контакт с тях. В рамките на проекта ще бъдат закрити 24 специализирани институции за деца с увреждания, чрез изграждане на услуги от резидентен тип и съпътстващи социални услуги за децата с увреждания. През 2011 г. продължава изпълнението на процеса на деинституционализация, чрез намаляване на капацитета и закриване на специализирани институции за предоставяне на социални услуги. В изпълнение на този процес беше предприето намаляване капацитета на един Дневен център за възрастни хора с увреждания, три Дневни центъра за стари хора, един Център за социална рехабилитация и интеграция, единадесет Социално учебно-професионални центъра, закриване на два Дома за възрастни хора с физически увреждания с капацитет 85 места. Намален е капацитетът в 12 специализирани институции за възрастни хора с увреждания със 187 места, както следва: 5 Дома за възрастни хора с умствена изостаналост със 72 места, 2 Дома за възрастни хора с психични разстройства с 33 места, 2 Дома за възрастни хора с физически увреждания с 25 места, 3 Дома за възрастни хора с деменция с 57 места.

С цел подобряване качеството на предоставяните услуги за възрастни хора с увреждания през 2011 г. са открити 28 нови социални услуги резидентен тип с общ капацитет 308 места, както следва: 13 Защитени жилища със 124 места, 1 Преходно жилища с 6 места, 2 Наблюдавани жилища с 10 места, 11 Центъра за настаняване от семеен тип със 160 места, 1 Кризисен център с 8 места. Увеличение на капацитета има в осем Центъра за социална рехабилитация и интеграция, в един Дневен център за стари хора и в седем Дневни центъра за възрастни хора с увреждания.

През отчетния период са открити 17 социални услуги за деца, от които 2 Центъра за обществена подкрепа, 12 Центъра за настаняване от семеен тип и 3 Преходни жилища. Общият им капацитет е 275 места. Увеличен е капацитетът на 14 социални услуги за деца. Увеличението е общо със 128 места. Функциониращите към края на декември 2011г. социални услуги за деца са 258, с общ капацитет 6 903 места

Броят на Защитените жилища за възрастни хора с ментални увреждания, делегирани от държавата дейност, към 31.12.2011 г. е 89 с общ капацитет 788 места, в това число 66 Защитени жилища за възрастни хора с умствена изостаналост с капацитет 557 места и 23 Защитени жилища за възрастни хора с психични разстройства с капацитет 231 места.

Разкритите през 2011 г. нови социални услуги за посочената целева група са 11, с общ капацитет 98 места - 5 Защитени жилища за лица с умствена изостаналост с капацитет 40 места и 6 Защитени жилища за лица с психични разстройства с капацитет 58 места.

Към 31.12.2011 г. броят на издадените удостоверения за вписване в Регистъра към АСП е 428. За периода от 01.01.2011 г. до 31.12.2011 г. регистрираните доставчици на социални услуги са 211 бр. Общият брой на регистрираните доставчици на социални услуги към 31.12.2011 г е 1082. Изготвeни са 11 методически указания по въпроси, касаещи предоставяне на социални услуги в специализираните институции и социални услуги в общността, както и дистанционно консултиране на 352 социални услуги по управление и предоставяне на социални услуги.

Схема „Грижа в семейна среда за независимост и достоен живот на хора с различни видове увреждания и самотно живеещи хора – дейности „Социален асистент” и „Домашен помощник” – фаза 3” по ОП РЧР е насочена към осигуряване на достъпни услуги за лица с увреждания и самотно живеещи хора. Тя е с бюджет от 22.2 милиона лева и продължителност до края на 2013 г. По нея са сключени 131 договора с доставчици на социални услуги, по които средногодишно грижа получават 5 000 лица с увреждания и самотно живеещи хора. Схема „Алтернативи” е насочена към предоставяне на услугата „Личен асистент” за тежко болни хора и хора с тежки увреждания. Тя е с продължителност до 2013 г. и бюджет от 50 милиона лева. Към 31 декември 2011 г. броят на обслужваните потребители на социалната услуга „Личен асистент” е 9 462 лица, живеещи в 262 общини и 23 района (в Столична община). Услугата се предоставя от 9 265 лични асистента.

По информация на Националното сдружение на общините в Република България през 2011 са разкрити 37 социални услуги, които се управляват от неправителствени организации. Подобрени и развити са 122 дневни форми за извършване на социални услуги – дневни центрове за социална рехабилитация и интеграция. Преструктурирани са 8 специализирани институции с цел трансформирането им в различни видове социални услуги в общността. Изградени са 42 защитени жилища за лица с ментални увреждания, с множество увреждания, включително и сляпо-глухи с капацитет 307 места. Проведени са 99 обучения с цел развитие уменията на персонала за прилагане на индивидуален подход, в които са обхванати 1006 лица. Проведени са 139 семинара за повишаване квалификацията на персонала за предоставяне на качествени грижи на хората с увреждания, в които участие са взели 1054 човека.

В Столична община са проведени конкурси за предоставяне управлението на следните социални услуги за лица/ деца с увреждания от външни доставчици - Център за обществена подкрепа „Св. София” - Фондация „За нашите деца” (В центъра се осъществяват дейности по превенция на изоставянето на деца с увреждания в специализирани институции, реинтеграция и деинституционализация на деца от специализирани институции, социална работа с деца с увреждания, консултиране и подкрепа на родители на деца с увреждания, психологическо консултиране и т.н), Дневен център за възрастни с психични увреждания - Фондация „Глобална инициатива в психиатрията”, Дневен център за възрастни с психични увреждания - Фондация „Глобална инициатива в психиатрията”, Център за социална рехабилитация за деца в риск „Нов старт” - Фондация „Фонд за превенция на престъпността - ИГА”, Център за настаняване от семеен тип - Сдружение „Дете и пространство”, Център за настаняване от семеен тип за деца с интелектуални затруднения -Сдружение „Дете и пространство”, Център за социална интеграция и рехабилитация на хора с увреждания - Сдружение „Център за психологически изследвания”. Разкрит е Център за социална рехабилитация и интеграция за лица със зрителни увреждания и шест броя Клуб на инвалида и пенсионера в различни райони на Столицата. Закрит е Дом за деца „Христо Ботев” и е разкрит Център за обществена подкрепа „Бъдеще” в сградата на дома. Разкрита е социална услуга Защитено жилище за хора с психични разстройства.

През 2011 година Българската асоциация за лица с интелектуални затруднения откри Център за настаняване от семеен тип в Разлог. В общините Горна Оряховица, Лясковец и Велико Търново БАЛИЗ предоставя услугата „съботно-неделна грижа”. В Добрич стартираха дейностите по проект за домашни почасови грижи за хора с интелектуални затруднения, както и пилотна програма за краткосрочно настаняване на лица с интелектуални затруднения. В град Бяла Слатина се изпълнява мобилна социална услуга за семейството. През 2011 г. БАЛИЗ проведе 15 обучения на специалисти, работещи с хора с увреждания.

В областта на социалните услуги и през 2011 г. от страна на Съюза на инвалидите в България, акцентът е поставен върху изплащането на целевата помощ за придружител на трудноподвижни и тежкоболни хора, регламентирана с чл. 53 на ППЗИХУ и договора между СИБ и АХУ. Продължава да се провежда обучение за работа с програмния продукт по чл. 53 от ППЗИХУ. Допълнена е създадената база данни на всички правоимащи, които са подали и получили целевата помощ за придружител през 2011 години. Общо на 18 590 трудноподвижни хора с трайно намалена работоспособност, нуждаещи се от чужда помощ, е изплатена целева помощ за придружител на обща стойност 855 140 лева. През 2011 г. са разгледани 66 молби за отпускане на парични помощи от СИБ за лечение и лекарствени средства, необслужвани или частично обслужвани от НЗОК и на 61 души са раздадени парични помощи. Общата стойност на отпуснатите парични помощи за периода е 17 036 лева. Общо 315 хора с увреждания са получили информация или консултация по телефона, 97 души консултации за правата и облекченията на хората с увреждания, произтичащи от ЗИХУ и от ЗСП. Общо са обслужени 451 хора с увреждания. От регионалните структури на СИБ са предоставени услуги /материална помощ – хранителни продукти, облекло, обувки и хигиенни материали и консултантски услуги/ на 169 325 души на стойност 1 549 142 лв. остойностени по средни пазарни цени. Общо през 2011 г.от Централно управление и регионалните и местни структури на СИБ е оказана социална помощ и извършени социални услуги на 343 893 лица с увреждания и членовете на семействата им, които остойностени по актуализираната вътрешна Наредба на СИБ възлизат на 3 426 100 лв.

Съюзът на инвалидите - регионална организация Видин, като партньор на община Видин по проект финансиран по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" през 2011 година участва в създаване на Дневен център за възрастни с увреждания. Центърът ще предоставя пълен пакет социални, психично-здравни и консултантски услуги и храна. Приоритетно от услугите на “Дневния център” ще се ползват възрастни с увреждания, запазили активното си отношение към социалния живот, които могат да оказват активна подкрепа на обществото и особено на общността.

В Центъра за социална рехабилитация и интеграция за хора с физически увреждания при РО на СИБ в Шумен са обслужени 83 души, в Дневен център – Кърджали – 31, в Габрово – 87 и във Видин – 95. През 2011 г. столичната организация на СИБ взема дейно участие при актуализирането на Наредба за предоставяне на социалната услуга „Асистент за независим живот” - социална услуга, която засега е единствената по рода си в страната на общинско ниво.


По оперативна цел 7. Осигуряване на равни възможности за спорт, отдих, туризъм и участие в културния живот
През учебната 2010/2011 година около 103 550 ученици от общообразователните и специалните училища в страната участват в 16 спортни прояви, регламентирани в Националния спортен календар на Министерство на образованието, младежта и науката. Проведени са 60 национални и международни олимпиади, състезания и конкурси в областта на науката, изкуствата и спорта по Програмата с мерките за закрила на деца с изявени дарби, в които са участвали и деца със специални образователни потребности. По Програмата са обхванати 53 деца от държавни училища към Министерството на образованието, младежта и науката. С оглед осигуряването на условия за практическа специализирана подготовка на ресурсните учители за провеждане на занимания по физически упражнения и спорт с учениците със специални образователни потребности, и преди всичко с учениците с физически увреждания, които се обучават интегрирано в общообразователна среда, директорите на ресурсните центрове за подпомагане на интегрираното обучение и възпитание на деца и ученици със специални образователни потребности са предприели действия за провеждане на обучение на ресурсни учители за повишаване на уменията им в областта на адаптираната физическа активност със съдействието на Българската параолимпийска асоциация и на специалисти от Националната спортна академия „Васил Левски”, гр. София.

Във връзка с развитие и подпомагане на проекти за спорт на хора с увреждания и техни организации, по пилотната програма на Министерство на физическото възпитание и спорта, „Спорт за хора с увреждания и деца в риск” в направление „начално обучение, индивидуални и групови занимания за хора с увреждания” са финансирани 20 проекта, в които са обхванати 446 лица с увреждания. Ангажирани са 70 специалиста, които са провели 4 265 занимания. Извършени са 32 проверки на организации с цел осъществяване на мониторинг по изпълнение на поети задължения по проектите. Организирани са 4 съвместни спортни прояви между ученици от общообразователни и специализирани училища с над 250 участника. През 2011 година в програмата за закрила на деца с изявени дарби са обхванати 20 деца с физически увреждания и 10 деца със сензорни увреждания. Чрез предоставяне на график за ползване на спортни обекти и съоръжения достъпни за хора с увреждания от МФВС на Българската параолипийска асоциация (БПА) и Спортната федерация на глухите в България (СФГБ), 4 000 състезатели в 20 спорта са упражнявали подготвителна състезателна дейност. Проведени са 25 състезания от БПА, в които участие вземат 2 218 участника и 17 от СФГБ с 886 участника. Организирани и проведени са 6 състезания - ученически игри за учениците от специалните училища, в които участват 350 участника в 10 вида спорт. През 2011 година са подготвени 146 български представители, които са взели участие в международни състезания. Министерство на физическото възпитание и спорта осигурява и връчва 33 парични награди за постигнати призови класирания през годината по предложение на БПА и СФГБ.

Във връзка с развитието и подпомагането на проекти за изкуство, култура и спорт на хора с увреждания и техни организации от Агенцията за хора с увреждания са финансирани 13 проекта на неправителствени организации с цел преодоляване на социалната изолация на хората с увреждания и тяхната интеграция в обществото, в които са обхванати 2 870 лица с увреждания. В процеса на изпълнение на проектите са извършени 37 проверки.

По инициатива и с активното участие на местната власт през 2011 г. са организирани 147 съвместни културни прояви между ученици от общообразователни и специализирани училища, 62 деца са обхванати в програмата за закрила на деца с изявени дарби.

Независимо, че постигането на тази цел изисква значителни ресурси и усилия на организациите, които ги осигуряват и въпреки влошените икономически и финансови условия, повече от 20% от сформираните в общинските структури на СИБ - 148 състава на художествената самодейност през 2011 г. са с публична изява.

С мащабност на национално равнище отново се открояват проявите в Перник, където през месец юли в кв. „Църква” се провежда Петият републикански многожанров фестивал за хора с увреждания под патронажа на кмета на общината. В него участват над 1000 активни представители от страната и някои балкански страни. Освен фолклорни и певчески формации на сцената се представят изпълнители на гъдулка, гайди, китара, на родопски песни, драматизации, както и обредни ритуали. В специален кът е подредена изложба на приложници, както и картини рисувани с уста. С добри постижения се отличават самодейците от Габрово, Пазарджик и Бургас. Регионалната организация в Габрово участва в традиционните празници на хумора. Изложби на кулинарното и приложно изкуство организират РО “Св. София”, РО - Бургас и др. На 8 октомври се провежда 9-тият регионален фестивал на хората с увреждания – Пазарджик, организиран от регионалната организация на СИБ – Пазарджик, както и ежегодният фестивал-надпяване в Брацигово. Общо за страната участниците в тези мероприятия надхвърлят 1800 души. Масови туристически излети и екскурзии провеждат както РО “Св. София” – над 50, включително и задгранични, така и регионалните организации в страната. Общо участниците в тези прояви са повече от 9 000 члена на СИБ и придружители.

През 2011 година БАЛИЗ финансира 2 проекта за преодоляване на социалната изолация на хората с увреждания и тяхната интеграция в обществото. Обхванати са 40 лица с увреждания, а активно участие вземат 70 участника. Във връзка с осъществяване на мониторинг по изпълнение на поетите задължения по проектите са извършени 26 проверки. През отчетния период БАЛИЗ организира 4 съвместни културни прояви между ученици от общообразователни и специализирани училища, както и студенти –доброволци в Кърджали, Пловдив, Шумен.

През 2011 година Асоциацията на родители на деца с нарушено зрение е финансирала един проект за преододоляване на социалната изолация на хората с увреждания и тяхната интеграция в обществото, в който са обхванати 22 лица с увреждане, а други 82 са взели активно участие в културни прояви. Осем младежи с увреден слух участват в проект „Младежка предприемаческа борса” реализиран от Фондация ”Каузи”. През 2011г. АРДУС организира за деца, младежи и родители посещение на представленията „Островът на съкровищата” и Карлсон, който живее на покрива в Младежки театър „Николай Бинев”. През месец декември АРДУС организира коледно тържество - „Бал с маски” за децата и младежите с увреден слух. Организиран е конкурс за най-добър маскараден костюм и изпълнение. В периода 21 - 22.01.2011г. в гр.София се провежда международна среща с участието на УС на АРДУС, родители на деца с увреден слух и УС на FEPEDA. На срещата присъстват представители от Финландия, Естония, Ирландия, Испания, Италия, Франция и Германия. Организациите, членуващи във FEPEDA, представят дейността си и споделят своя опит и практики в сферата на образованието и социалната политика. Обсъдени са бъдещите инициативи на федерацията – субтитриране на телевизионни предавания, начини за улесняване на хората с увреден слух при използване на съвременни технологии в телекомуникациите. На 12.03.2011 г. е проведен обучителен тренинг за родители - „Контрол и управление на стреса”. За младежите с увреден слух на възраст 17 - 25 години е проведен обучителен тренинг на тема „Вземане на решение – същност, области на приложение и стилове, анализ на ситуации и проблеми, формулиране на ясни цели”. Между 1-ви и 5-ти юни представители на АРДУС вземат участие в обучителен тренинг озаглавен “EVS for future”, организиран от полската фондация на родителите на деца с увреден слух “ECHO”. Изпратени са трима представители в Полша, които се включват като участници в обучението. През месец юни представител на АРДУС получава сертификат за участието си в 10-я конгрес на Федерация на аудиологичното общество в Европа, който се провежда в гр. Варшава /Полша/. По време на конгреса са представени доклади от цял свят. Засегнати са теми, като кохлеарна имплантация, слухово-речева рехабилитация, консенсус за скрининг програма в училищната възраст, различни методи за диагностика и терапия на слухов дефицит и др. В началото на месец юли е проведена среща с една от партньорските организации от Обединеното Кралство - „Кралски национален колеж за слепи”. Гости са г-н А. Ленъкс и Ш. Куук. На срещата се обсъждат сходни и бъдещи съвместни дейности. През месец август в Турку, Финландия е проведена семейна среща на всички страни членки на ФЕПЕДА, където семействата на деца с увреден слух имат възможност да обменят опит. От българска страна участие вземат две семейства.

В началото на 2011 година приключва проектът „Интерактивни образователни техники за повишаване на езиковата култура в интегрирана среда на деца с увреден слух - Патиланско Царство”. През вторият етап от проекта дейностите са свързани с развиването на ключовата компетентност „Общуване на роден език” от деца с увреден слух и чуващите им връстници в училище. Проектът приключва с организирането на изложба. Участниците се представят с пана и колажи, чрез които изпращат послания към чуващите си връстници.

През 2011 година АРДУС реализира проект по програма „Младежта в действие“. Общо участници са 16 младежи с увреден слух на възраст между 16 и 25 години от България и Испания. Този успешен международен младежки обмен се осъществява в периода 25 юни – 2 юли на Мальовица. Основни теми в проекта „Живей в зелено“ са опазване на околната среда, планински туризъм, ориентиране, оказване на първа помощ и др. Обучителната част от програмата, както и заниманията на открито са ръководени от двама опитни планински водачи. През 2011 г. са спечелени два проекта, чиито дейности стартират през изминалата година. Първият проект е VIOLET: Let Violence Go! Целевата група на VIOLET включва деца със сензорни увреждания на възраст между 10 и 14 години и младежи от 15 до 19 години, които посещават масови и специализирани пансионни училища в България и Великобритания. Проектът е с продължителност 2 години и се очаква да приключи през януари 2013 година. Финансирането се осъществява с подкрепа на Европейската комисия, в лицето на главна дирекция „Правосъдие и вътрешни работи” и програма ДАФНЕ III. Вторият проект е Nothing is ImpossibleVocational Training and Mobility for Hearing Impaired Young People, финансиран от Програма „Учене през целия живот”, секторна програма Леонардо Да Винчи, дейност „Мобилност”. Основната му цел е повишаване качеството на социалното включване на хората с увреден слух на пазара на труда и техния “социален капитал”, посредством практическо обучение за придобиване на умения в реална бизнес среда.

Ръководството на НС на ТПК разработва за 2011 г. цялостна програма за рехабилитация и отдих на хората с увреждания от ТПКИ, като предварително е изготвен график за провеждането й. Тя се реализира в почивните бази на Съюза, които предлагат необходимите за целта условия, а именно: Националния профилактично-възстановителен център „Жеравна", гр. Банкя; хотел „Ропотамо", гр. Приморско; и хотел „Люляк", Старозагорски минерални бани. За укрепване здравословното състояние на трудоустроените член-кооператори се изпълняват комплексни физио-профилактични програми, включващи климатолечение, лечебна физкултура, планински туризъм, дозирано ходене. Осигурено е денонощно медицинско обслужване от лекар и

медицинска сестра с наличието на необходимите медикаменти. Програмата обхваща около 330 лица от ТПКИ, на които са извършени и профилактични прегледи от лекари специалисти. За реализиране на програмата са използвани собствени и бюджетни средства.

Със съдействието на Асоциацията на родители на деца с епилепсия е осигурен курс по специална програма по карате на 7 лица с епилепсия.


Каталог: blog -> wp-content -> uploads -> 2012
2012 -> Съобщение за медиите Google и btv – най-силни марки в България
uploads -> Елена Ханджийска -10 б клас в зпг
2012 -> Charity marathon from Bucharest to Sofia collects donations to support social causes
uploads -> Предложение знания и умения, които трябва да притежават работещите в ит бранша
uploads -> Закон за доброволчеството!
2012 -> Съдържание: Въведение – 3 4 стр. Списък на тренинг-обученията: 5 – 6 стр. Общи условия на образователната платформа
uploads -> Средно общообразователно училище "Д-р Петър Берон" гр. Червен бряг Директор: 0659/9


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница