Доклад за извършена комплексна планова проверка на Предачна фабрика за обработка на камгарни прежди „Булсафил” еоодДата01.02.2018
Размер44.7 Kb.
#52179
ТипДоклад
ДОКЛАД
За извършена комплексна планова проверка на Предачна фабрика за обработка на камгарни прежди „Булсафил” ЕООД,

с.Скутаре, общ. Марица, обл.Пловдив
На основание План за контролната дейност за 2013 г. на РИОСВ – Пловдив, утвърден от Министъра на околната среда и водите и Заповед № РД-287/04.11.2013 г. на Директора на РИОСВ-Пловдив е извършена комплексна проверка на 06.11.2013 г. на „Булсафил”ЕООД, с.Скутаре, общ. Марица, обл.Пловдив.


  1. Цел на проверката:

Основна цел на проверката е установяване на нивото и степента на съответствие на дейността в обекта с изискванията, заложени в Закона за опазване на околната среда, специализираните закони и подзаконовите нормативни актове към тях.


II. Проверени инсталации:
Основната дейност на „Булсафил”ЕООД е обработка на камгарни прежди. Производствения обект е разположен в с. Скутаре, общ. Марица, обл.Пловдив. Беше направен обход на следните инсталации, както следва:
1. Места за временно съхранение на генерираните от дружеството отпадъци:

-площадка за неопасни отпадъци;

-площадка за опасни отпадъци и склад за съхранение на химични вещества;

2. Пречиствателна станция;

3. Котелна централа;

4. Производствен цех;III. Констатации от проверката по компоненти и фактори:  1. Компонент „Въздух”

За производствената дейност на фирмата има изградена котелна централа с 4 бр. котли, както следва: Ф-1 и Ф-2 с топлинна мощност 0,25 мега вата, и Ф-3 и Ф-4 с топлинна мощност 1,2 мега вата. Във връзка с модернизацията на компресорните съоръжения със системата за рекуперация и подгряване на вода е отпаднала необходимостта от използването на гореописаните котли. Със Заповед на Директора на РИОСВ-Пловдив № РД-21/ 04.03.2010 г., считано от 04.03.2010 г., котли с № Ф-2,3, и 4 са спрени от експлоатация като същите са пломбирани. При извършената проверка се констатира, че пломбите са налични и с ненарушена цялост.


  1. Компонент „Води” - отпадъчни

От дейността на обекта се формират битово-фекални отпадъчни води, които се пречистват в локално пречиствателно съоръжение, състоящо се от двукамерна септична яма с биофилтърна траншея, контактен и смесителен резервоар. Отпадъчните води се причистват и заустват в общински отводнителен канал.

„Булсафил” ЕООД притежава разрешително № 33110118, съгласно Решение № РР-1711/10.05.2013 г. издадено от БД УВИБР-Пловдив. Дружеството провежда мониторинг на заустваните отпадъчни води, съгласно план в разрешителното за заустване. По време на проверката бяха представени протоколи от изпитване за І, ІІ и ІІІ-тримесечие на 2013 г. от РЛ-Пловдив. Не се констатира превишаване на индивидуалните емисионни ограничения на показателите от РЗ. Количеството на отпадъчните зауствани води не се измерва. Взета е проба от пункт посочен в разрешителното.
  1. Екологична отговорност

Обекта попада в обхвата на Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети ( ЗОПОЕЩ, ДВ.бр.43/2008г.), а именно: т.3 и т.4 от Приложение №1 към чл.3, т.1 от цитирания закон. Дружеството е включено в публичния регистър на операторите извършващи дейности по ЗОПОЕЩ- уведомление № 26-00-690 от 26.02.2013 г. При проверката бяха представени информационните листове за безопастност на използваните опасни химични вещества. Също така и изготвена оценка по възможни случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и случаи на непосредствена заплаха за екологични щети от 26.02.2013 г. В оценката не е включено остойностяване на превантивните и оздравителните мерки.


  1. Фактор „Отпадъци”

Дружеството притежава разрешение за дейности с отпадъци Решение № 09-ДО-091-03 от 16.03.2010 г. за продължаване срока на Решение № 09-ДО-091-02 от 06.10.2010 г.; утвърдена фирмена програма за управление на дейности с отпадъци от 15.05.2009 г., както и утвърдени работни листове за класификация на отпадъците, съгласно Наредба № 3/2004 г. за класификация на отпадъците издадени от Директора на РИОСВ-Пловдив. При проверката бяха представени действащи договори с фирми притежаващи разрешителен документ за дейности с отпадъци по чл.35 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО, ДВ.бр. 53/2012 г.), за предаване на отпадъците генерирани от дружеството, като някои от тях са: „ ПАПИР БГ” ООД, „Пер-ойл” ЕООД и „Балбок инженеринг” ЕООД.

Представени бяха и отчетни книги по Наредба № 9 за реда и образците, по които се предоставя информация за дейности по отпадъците, с последен запис – м.октомври 2013г., откъдето е видно, че дружеството води отчетност.

При направения обход се констатира, че има обособени места и съдове за временното съхранение на генерираните от дейността отпадъци, които са обозначени със съответните наименования, като липсваха кодовете, съгласно Наредба № 3/2004 г. за класификация на отпадъците;
IV. Предписания, срокове за изпълнение, отговорници
При проверката , извършена на 06.11.2013 г., са дадени следните предписания:

1. Да се актуализира, допълни и представи пред РИОСВ-Пловдив, оценката за случаите на заплаха на екологични щети и причинени такива, и да се остойностят превантивните и оздравителни мерки. Срок на изпълнение: 20.11.2013 г.

2. Да се представят в деловодството на РИОСВ-Пловдив отчетни книги по Наредба № 2 /01.10.2013 г. и да се води отчетност. Срок на изпълнение: 20.11.2013 г.

3. Съгласно изискванията на Наредба № 3/2004 г. за класификация на отпадъците, да се добавят кодовете към съответните наименования за всеки вид отпадък на обособените места за съхранението на отпадъците, като писменно се уведоми РИОСВ-Пловдив за предприетите действия. Срок на изпълнение: 20.11.2013 г.


Отговорен за изпълнение на предписанията е Управителят на „Булсафил” ЕООД.

V. Съответствие, последващ контрол

При проверката от страна на РИОСВ-Пловдив присъстваха: Иванка Костадинова Славчева – главен експерт „МКПУБОУ от ГПСОВ”, Атанас Костадинов Атанасов- главен експерт „КУРОВ и емисии ЛОС”, Величка Иванова Хаджитодорова- главен експерт „КРЗВ”, и инж. Таня Самуилова Младенова – главен експерт „ЕОДА” и от страна на дружеството присъстваха: г-н Георги Тодоров Пеев - управител и г-н Стойчо Тодоров– главен енергетик. Съставен е констативен протокол КП-0002280/06.11.2013г. За констатираните несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство са направени съответните предписания. За изпълнение на предписанията ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница