Доклад за извършена комплексна проверка на пивоварна „Леденика", гр. Мездра, обл. Враца, стопанисвана от "Леденика България 1964" еоодДата17.08.2018
Размер110.5 Kb.
#80565
ТипДоклад

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите


Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца

Доклад за извършена комплексна проверка на пивоварна „Леденика”, гр. Мездра, обл. Враца, стопанисвана от “Леденика България 1964” ЕООД


Във връзка с текущ контрол по компонентите и факторите на околната среда: отпадъци, води, екологични щети, атмосферен въздух и шум и на 02.07.2014г. беше извършена комплексна проверка на пивоварна “Леденика”, гр. Мездра, стопанисвана от „Леденика България 1964” ЕООД, гр. София, назначена със Заповед № 86/01.07.2014 г. на Директора на РИОСВ - Враца. В обекта се извършва подготовка на суровината (смилане на ечемик), варене, зреене и бутилиране на бира.

В пивоварната е извършена модернизация на варилната инсталация, монтирана е нова мелница за ечемик с капацитет 9 т/ч, която е оборудвана с аспирационна система. Монтирана е майш преса, посредством която бирената каша се отделя в сухо състояние. Модернизирана е бутилиращата линия за стъкло и е монтирана нова бутилираща линия за PET бутилки.

С писмо вх. № В-1321/26.06.2014 г. фирмата е уведомила РИОСВ – Враца, че считано от 18.06.2014 г. започва производствена дейност в обекта.

Резултати и заключения от извършената проверка по компоненти:
1. Отпадъци:

Дружеството има заверени 18 бр. работни листа за класификация на отпадъците, които се генерират на територията на обекта съгласно изискванията на Наредба № 3 (обн. ДВ, бр. 44/2004 г.). Заверена е и отчетна книга за количествата образувани и предадени отпадъци от Директора на РИОСВ – Враца.

Бирената (пивоварна) каша се събира в бункери, като от 1 варене се отделя около 7 т. бирена каша. Същата се предава за храна за животни на „Ива Вутова 71” ЕООД, гр. Мездра на база сключен договор от 01.06.2014 г..

Организирано е разделно събиране на отпадъци (стъкло, хартия и пластмаса) на територията на обекта. Има обособена площадка за съхранението им с разположени на нея контейнери и табели, обозначаващи вида на отпадъка. Сключен е договор за предаването на разделно събраните отпадъци от стъкло, хартия и пластмаса с „Йордан Кръстителски – Джордан 2001” ЕООД, гр. Враца от 17.06.2014 г. Битовите отпадъци се събират в 2 бр. контейнери тип „Бобър”, които се обслужват от ОП „Чистота”, гр. Мездра.

Произведената бира се пуска на пазара в стъклени опаковки от 0,5 л и PET бутилки от 0,6 л, 1 л, 2 л и 2,5 л. За пуснатите на пазара опаковки фирмата е сключила договор с колективна организация по оползотворяване на отпадъци от опаковки - „Булекопак” АД, гр. София № 2843/01.05.2014 г. (в сила от 01.07.2014 г.).
2. Води:

Обектът е водоснабден с питейна вода съгласно Разрешително водовземане от подземни води № 11510891 от 06.11.2013 г. чрез съществуващо водовземно съоръжение „КИЕВВЕ – Леденика ММ – Руска Бяла”. На вход пивоварна е монтирана нова деаерираща система.

Производствените и битово-фекалните отпадъчни води се пречистват в ЛПСОВ, където се неутрализират и утаяват, след което се заустват в колектор на ГК – Мездра съгласно актуален договор с „ВиК” ООД, гр. Враца. На вход ЛПСОВ е монтиран нов аератор. Системата на ЛПОСОВ е автоматизирана. На вход и изход ЛПСОВ се измерва pH.
3. Екологична отговорност и екологични щети

Операторът е включен в публичния регистър на операторите, извършващи дейност по Приложение № 1 от ЗОПОЕЩ (обн. ДВ, бр. 43/ 2008 г.) и има изготвена собствена оценка за случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и случаи на причинени екологични щети.

Дружеството е потребител по веригата на химични вещества и смеси. Спазват се условията по съхранение, посочени в информационните листове за безопасност (ИБЛ) на производителя. За опасните химични вещества дружеството разполага с актуализирани ИБЛ съгласно Регламент № 453/ 2010 г.
4. Атмосферен въздух:

Паровата централа е оборудвана с 2 бр. котли на гориво природен газ – ПКНГ-12 – 8,3 MW и ПКГ-12 - 8,3 MW. През 2011 г. са извършени са собствени периодични измервания (СПИ), при което не са констатирани превишения на пределно допустимите норми на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух.

На площадката на дружеството съществуват 3 бр. стационарни хладилни инсталации, съдържащи ФПГ и ВНОС, както следва:


  • Chiller – с ФПГ R-407C с количество 7,3 кг;

  • Хладилна система с ФПГ R-407C, с количество 44 кг;

  • Хладилна система с ФПГ R-22, с количество 300 кг, която е недействаща;


5. Шум:

През извършени през 2011 г. контролни измервания на нивата на промишлен шум излъчван в околната среда в 14бр. пункта, разположени по контур на производствената площадка на дружеството и в точката на въздействие – най-близко отстоящата жилищна сграда не са констатирани превишения на граничните стойности.


Въз основа на извършената проверка и констатираните несъответствия с изискванията на екологичното законодателство на Дружеството са издадени Предписания и поставени срокове за тяхното изпълняване:
Дадени Предписания:

  1. Да се извършват собствени периодични измервания на емисии на вредни вещества в отпадните газове при експлоатацията на ПКНГ-12 и ПКГ-12 по показатели SO2, NOx и CO и да се представят резултатите в РИОСВ – Враца в срок до 31.12.2014 г.

  2. Да се представят в РИОСВ – Враца досиетата на хладилните системи в срок до 09.07.2014 г.


Дейности за последващ контрол:

Проследяване и отчитане изпълнението на предписанието.3000 гр. Враца, ул. ”Екзарх Йосиф” № 81

Тел: (+35992) 991374, Факс: (+35992) 629211,e-mail: riosv_vr@m-real.netСподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница