Доклад за извършена планова комплексна проверка на " Холсим (България)" ад, с. Бели извор, общ. ВрацаДата16.08.2017
Размер42.16 Kb.
ТипДоклад

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите


Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца


Утвърдил:

ДИРЕКТОР РИОСВ-ВРАЦА

/инж.Н. ВАЧЕВА/

Доклад за извършена планова комплексна проверка на

Холсим (България)” АД, с. Бели извор, общ. ВрацаВъв връзка със Заповед №67/26.05.2014г. на Директора на РИОСВ – Враца, е извършена планова комплексна проверка на “Холсим (България)” АД, с. Бели извор с цел контрол по изпълнение на условията в Комплексно разрешително (КР) №75-Н1/2009г., актуализирано с решение № 75-Н1-И0-А1/2012г., за експлоатация на “Инсталация за производство на циментов клинкер, включваща 1 бр. пещ”, съвместно с Басейнова дирекция (БДУВДР) - гр. Плевен.

Извършена е проверка на място, относно работата на посочената инсталация, нейния капацитет, използване и съхранение на ресурси (вода, електро и топлоенергия, суровини, спомагателни материали и горива), емисии в атмосферния въздух, отпадъчни води, шум, управление на отпадъците, опазване на почвата и подземните води, резултати от извършен мониторинг на всички емисии, мерки за предотвратяване и действия при аварии.


Проверените условия и констатациите за тяхното изпълнение са отразени в “Списък за проверка на изпълнението на условията на Комплексното разрешително ) №75-Н1/2009 г., актуализирано с решение № 75-Н1-И0-А1/2012 г. на “Холсим (България)” АД, с. Бели извор – 28-29.05. 2013г.”

Изградени и въведени в експлоатация са:

- Инсталация за механично третиране и подаване за оползотворяване на неопасни отпадъци в инсталация за производство на циментов клинкер.

- Пречиствателно съоръжение за третиране на противопожарни води към Инсталация за механично третиране и подаване за оползотворяване на неопасни отпадъци.

В момента на проверката пещта за производство на циментов клинкер не работи, тъй като частично се подменя корпуса й, за което РИОСВ – Враца е уведомена. Пещта ще бъде запалена на 31.05.2014г. и пусната в производство на 02.06.2014г.

Всички инструкции, изисквани по условията на Комплексното разрешително, са включени в електронна база данни, до която имат достъп служители, работещи на територията на дружеството.

В атмосферният въздух в района на Холсим (България) АД се отделят емисии от общ суспендиран прах и газове от горивния процес, протичащ в пещта за изпичане на циментов клинкер. Към всички източници на емисии във въздуха на заводската площадка на Холсим (България) АД има изградени пречиствателни съоръжения. Стойностите на контролираните параметри на тези съоръжения се наблюдават от автоматизирана техническа информационна система. Резултатите от извършените собствени непрекъснати измервания (СНИ) се предоставят ежемесечно в РИОСВ-Враца. При проверката беше констатирано, че няма завишение на стойностите на контролираните параметри на пречиствателните съоръжения за емисии в атмосферата.

Собствени периодични измервания (СПИ) на пещта са извършени от хърватска лаборатория и анализирани от акредитирана лаборатория “Марибор” – Словения. Честотата на мониторинга е два пъти годишно. Мониторинга на изпускащите устройства към табл. 9.6.4 и 9.6.5 от КР се извършва по график, като за 2013г. СПИ са извършени общо на 28 подобекта. От началото 2014г. до момента са извършени 10 СПИ на подобекти и докладите са представени в РИОСВ-гр.Враца. Дружеството има разработена организационно-екологична програма, включваща мерки за ограничаване и предотвратяване на неорганизираните емисии в атмосферния въздух, като за 2013г. основните дейности включват: ежедневно почистване и овлажняване на транспортните алеи на заводската площадка, ползване на точен маршрут за транспортиране на материали между отделните производства, поддържане на зелените площи.

Операторът има издадени актуални разрешителни за водоползване от Басейнова Дирекция, Дунавски район за : язовир “Станьов дол”; шахтов кладенец – “ШК-Холсим-Бели извор, Враца”; каптиран извор “КИ Бели извор”. Вода за питейно-битови нужди се използва възоснова на актуален договор с „ВиК”ООД, гр. Враца.

На площадката на Холсим (България) АД се експлоатират 4 бр. пречиствателни съоръжения. За всяко пречиствателно съоръжение са определени контролирани параметри. Смесеният поток отпадъчни води се зауства в р.Въртешница. По време на проверката отчетения дебит на потока е 198 м3 /час.

През 2013г., съгласно сключени договори, са приемани за оползотворяване отпадъци, разрешени в КР от следните фирми: „Екорек” ЕООД, Обединение “Екосорт”, “Чистота Искър” ООД, „Гумирек” ЕАД, „Българска рециклираща компания” АД, „Ауторек” АД, „Курило-Метал” АД, „Феникс Рециклинг” АД, „Екарисаж – Варна” ЕООД, „Брамас – 96” АД, „Аката Рисорс”, „УниКредит Булбанк”, Югозападна митница – Благоевград, „Дидомекс” ЕООД, „Филип Морис България” ЕООД, „Холсим (България)” АД, „Аурубис България” АД, „Идеал Стандарт България” ЕАД, „Рока България” АД и „Пецитрейд” ЕООД. В пещта на инсталацията за производство на циментов клинкер и цимент са оползотворявани шлака, облицовъчни огнеупорни материали, отпадъчни леярски форми и отпадъци от композитни материали.

Разрешените за временно съхранение отпадъци се събират на площадки, обозначени с информационни табели, при спазване на условията на КР.

През 2013г. са предадени за транспортиране отпадъци на следните фирми, притежаващи разрешение по чл. 67 от ЗУО: „Кемстил” ЕООД, БКС – Враца, „Монбат Ресайклинг” ЕАД и „Балбок Инженеринг” АД.

Операторът „Холсим (България)” АД, с.Бели Извор има изготвена собствена оценка за заплаха от екологични щети и планирани мерки за отстраняване на екологични щети за обектите: Инсталация за производство на циментов клинкер за която операторът има издадено Комплексно разрешително; Кариера, с. Бели извор; Кариера, с. Лиляче. Включен е в Публичния регистър на операторите извършващи дейност по Приложение №1 на ЗОПОЕЩ.

При проверката не са констатирани несъответствия с условията в Комплексното разрешително.

До 31.03.2014г. е представен и Годишен доклад.

3000 гр. Враца, ул. ”Екзарх Йосиф” № 81

Тел: (+35992) 991759, Факс: (+35992) 629211,e-mail: riosv_vr@m-real.netПоделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница