Доклад за извършена проверка на " мони мг" оод, площадка гр. Пловдив, общ. Родопи, с. Белащица, упи №002199 и №002209, местност „Гьола"Дата31.03.2018
Размер58.35 Kb.
#63283
ТипДоклад
ДОКЛАД ЗА ИЗВЪРШЕНА ПРОВЕРКА НА

МОНИ МГ” ООД ,площадка гр. Пловдив, общ. Родопи, с. Белащица, УПИ № 002199 и № 002209, местност „Гьола“ (околовръстен път) с ЕКАТТЕ 03304, с Белащица
На основание заповед №РД-110/25.04.2014г. на Директора на РИОСВ – Пловдив, на 25.04.2014г. беше извършена проверка на „МОНИ МГ” ООД - предприятие, извършващо производство на инструментална екипировка и галванични покрития. Комплексната проверка от експерти на РИОСВ-Пловдив /по компоненти и фактори на околната среда – въздух, опасни химични вещества и отпадъци/ е съгласно утвърден от Министъра на околната среда и водите „План за контролната дейност на РИОСВ-Пловдив за 2014 г.”
I. Цел на проверката:

Основна цел на проверката е установяване на нивото и степента на съответствие на обекта с изискванията, заложени в Закона за опазване на околната среда и подзаконовите нормативни актове.


II. Проверени инсталации и дейности:


 1. В хода на проверката е проверена производствена база на „Предприятие, извършващо производство на инструментална екипировка и галванични покрития ”, находяща се в землището на с. Белащица, общ. Родопи, УПИ № 002199 и № 002209, местност „Гьола“ (околовръстен път) с ЕКАТТЕ 03304, с Белащица.

 2. В хода на проверката се проверени следните съоръжения и инсталации:

 • Цех за нанасяне на галванични покрития;

 • Склад за съхранение на опасни химични вещества;

 • Складове (места и съдове) за съхранение на отпадъците формирани от дейността;

 • Пречиствателна станция за битово – фекални отпадъчни води и пунктове за пробонабиране с №1 и №2, съгласно РЗ №33740137.


III. Констатации от проверката по компоненти и фактори:
1. Компонент „Води“

Дружеството притежава разрешение за заустване на отпадъчни води (РЗ) №33740137 от 03.01.2013г., издадено от Басейнова дирекция – Пловдив. При проверката се констатира, че обекта работи – извършва се поцинковане и никелиране. От производствената дейност се формират отпадъчни води, които се пречистват в пречиствателна станция за производствени и отпадъчни води и заустват, съгласно РЗ в ГОК – „Марковски колектор“. На обекта се формират и битово – фекални отпадъчни води, които се пречистват в локална пречиствателна станция за битово – фекални отпадъчни води и заустват в ГОК – „Марковски колектор“. Дружеството изпълнява заложените в разрешението за заустване условия, а именно;

Дружеството е изпълнило задълженията си съгласно чл.48, ал.1, т.12 от Закона за водите, представяйки доклад за изпълнение на условията в разрешителното за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води за 2013г. Видно от представените протоколи от изпитване на проби отпадъчни води (от собствен мониторинг) има превишаване на индивидуалните емисионни ограничения, заложени в разрешителното за заустване, както следва:

 • Протокол от изпитване 10 – 0761/21.05.2013 по показател неразтворени вещества – 117мг/куб.дециметър;

 • Протокол от изпитване 10 – 1507/26.08.2013г. на РЛ – Пловдив по показател Цинк – 11.2+_0.6 мг. Куб. дециметър, при норма 2.0 мг/куб. дециметър;

 • Протокол от изпитване 10 – 2102 /11.11.2013г.на РЛ – Пловдив по показател Цинк – 9.6 мг/куб. дециметър при норма 2.0 мг/куб.дециметър;

При настоящата проверка е представен протокол от изпитване 10 – 0516 от 08.04.2014г. на РЛ – Пловдив с резултати от проведен собствен мониторинг на пречистените производствени отпадъчни води. Резултатите отговарят на заложените индивидуални емисионни ограничения в разрешителното за заустване. Заустените отпадъчни води не се измерват. Такса заустване се заплаща съгласно заложените в РЗ водни количества.

Пунктовете за мониторинг са обозначени. При настоящата проверка са взети проби с отпадъчни води, както следва:

-Проба отпадъчна вода от пункт №1 (изход) ПСБФОВ.

-Проба отпадъчна вода (производствена) от пункт №2 (изход) ПСБПСПОВ. Пробонабирането се осъществи в присъствието на представител на дружеството – г-н Йотовски от мл. експерт на РЛ - Пловдив – г-жа Павлова.

2. Фактор „Отпадъци“

За формираните от дейността отпадъци, дружеството притежава утвърдени от директора на РИОСВ – Пловдив работни листове за класификация на отпадъците, както следва:

 • За площадка с местонахождение: общ. Родопи, с. Белащица, УПИ № 002199 и № 002209, местност „Гьола“ (околовръстен път) с ЕКАТТЕ 03304, с Белащица, за отпадъци с кодове съгласно Наредба №3 от 2004г., а именно:12.01.20*;07.02.13;11.01.16*, 08.01.18;12.01.09*, 11.01.07*, 12.03.01*, 15.02.02*, 20.01.21*, 12.01.21, 11.01.11*, 12.01.01, 12.01.03, 13.01.10*, 13.02.05, 15.01.01, 15.01.02, 15.01.03, 15.01.10*, 19.02.05, 19.08.05, 20.03.01, 17.04.11 и 12.01.18;

Цитираните кодове на отпадъци са утвърдени със становища на Директора на РИОСВ – Пловдив, както следва:№ УО – 1209/04.07.2012г., № УО – 308/01.03.2013г., № УО – 844/20.06.2013г. и № УО – 2181/22.11.2013г.

За извършване на дейностите с отпадъци е представено Разрешение за дейности с отпадъци с №09 – ДО – 655 – 04 от 28.02.2013, издадено от РИОСВ – Пловдив за извършване на дейностите по R2 и D9.

Представени са заверени от директора на РИОСВ – Пловдив отчетни книги по приложение №4 и приложение №1 от Наредба №2, за отпадъци с кодове, както следва:

 • По приложение №1 – 19.12.05*, 11.01.11*, 11.01.07* и 19.08.02;

 • По приложение №4 – 07.02.13, 12.01.09*, 15.02.02*, 20.01.21*, 12.01.01, 12.01.03, 13.01.10*, 13.02.05*, 15.01.01, 15.01.02, 15.01.03 и 15.01.10*.

Не са представени в момента на проверката и не се водят отчетни книги по приложение №1 от Наредба 2 за отпадъци с кодове, съгласно Наредба 3/2004г., както следва:12.01.20*, 11.01.16*, 08.01.18, 12.01.01*, 12.01.21, 17.04.11 И 12.01.18*.

Представена обратна разписка от 26.02.2014г. с адрес на получател – ИАОС – София, удостоверяваща представен годишен отчет за дейностите по отпадъци за 2013г.

Представени договори за предаване на формираните от дейността отпадъци със следните дружества:

 • Мит и Ко“ ЕООД от 01.04.2014г.

 • Еко Септ 7М8“ ООД от 11.10.2013г.

 • Божинов – 2006“ ЕООД от 03.06.2013г.

 • Алброн“ ООД от 12.03.2013г.

 • КЦМ“ АД Пловдив.

 • Анес – 96“ ООД от 03.01.2013г.

При направеният обход на площадката и извършен оглед на местата за съхранение на формираните от дейността отпадъци се констатира:

 • Нарушени са изискванията за разделно събиране на отпадъци с кодове, съгласно Наредба 3/2004г. – 12.01.20*, 08.01.18*, 11.01.07*, 11.01.11*, 17.04.11, 12.01.18* и 19.08.05, а именно: на територията на обекта липсват обособени и обозначени с код и наименование на отпадъка, места и съдове, обезпечаващи разделното събиране и временно съхранение на цитираните отпадъци. 1. Фактор „Химични вещества“

При извършената проверка е представен инвентарен списък на употребяваните и съхранявани химични вещества и смеси на територията на производствената площадка. При извършената проверка на документацията, удостоверяваща изпълнение на изискванията на чл.25, т.7 от ЗЗВВХВС (ДВ.бр.114 от 2003 и посл. Изм. И доп.) и чл.36 от Регламент 1907/2006г/ REACH/ се констатира, че фирмата е получила документални потвърждения от фирмите производители, за извършената регистрация на веществата в смесите, съгласно изискванията на регламент 1907/2006/REACH/, които са представени при проверката.

Необходимите химични вещества и смеси използвани за приготвяне на електролити се внасят от фирма „д-р Хесе - Германия‘.

При проверката от страна на оператора се представиха информационни листове за безопасност (ИЛБ) на използваните химични вещества и смеси, които са актуализирани във връзка с изискванията на регламент 1907/2006/REACH и регламент (ЕО1272/2008г.) (CLP). Представи се справка за количествата употребени химични вещества и смеси по позиции за 2013г. и справка за наличните количества към момента на проверката.

От страна на оператора е изготвена Оценка на безопастност на съхранение на ОХВ и смеси, съгласно указанията и формата, утвърдени със заповед №РД – 288/03.04.2012г, на Министъра на ОСВ, по смисъла на Наредбата за реда и начина за съхранение на ОХВ и смеси, приета с ПМС №152 от 30.05.2011г.

При извършения оглед на складово помещение за съхранение на химични вещества и смеси се констатира, че е обособено отделно помещение с ограничен достъп, към което са налични инструкции за безопасно съхранение на ОХВ и смеси, съгласно изискванията на чл.4, т.8 – 11 и чл.7, от Наредбата за реда и начина за съхранение на ОХВ и смеси (ДВ. Бр. 43/2011)

Дружеството съхранява ОХВ и смеси в съответствие с изготвената оценка за на безопастност на съхранение на ОХВ и смеси и определената съвместимост по категории на опасност.


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница