Доклад за извършена проверка на ет «Димитър Манолов 22»Дата25.02.2018
Размер36.91 Kb.
ТипДоклад
ДОКЛАД
ЗА ИЗВЪРШЕНА ПРОВЕРКА НА ЕТ «Димитър Манолов 22», ново име

ГАЛВАНОТЕХ” ООД, гр. Пловдив, ул. «Порт Артур» №1


На основание План за контролната дейност за 2013 г. на РИОСВ – Пловдив, утвърден от Министъра на околната среда и водите и Заповед № РД-271/21.10.1013 г. на Директора на РИОСВ-Пловдив на 24.10.2013г. е извършена проверка на обект на „Галванотех” ООД, гр. Пловдив, община Пловдив, район „Южен”, ул. „Порт Артур” № 1


  1. Цел на проверката:

Основна цел на проверката е установяване на нивото и степента на съответствие на дейността в обекта с изискванията, заложени в Закона за опазване на околната среда, специализираните закони и подзаконовите нормативни актове към тях.


II. Проверени инсталации:
Обектът на „Галванотех” ООД е разположен е ЮИЗона на гр. Пловдив, ул. „Кукленско шосе” № 17. Основната дейност е нанасяне на галванични покрития от цинк и никел. За целта в производственото помещение са разположени вани за поцинковане, никелиране, пасивиране и за обезмасляване.

Извършена е проверка на:  • площадки за временно съхранение на отпадъци, формирани в обекта;

  • производственото помещение;

  • пречиствателно съоръжение за формираните в обекта отпадъчни води.


III. Констатации от проверката по компоненти и фактори:


  1. Компонент « Въздух»


Основната дейност на дружеството е съсредоточена в производственно хале, разположено на площадката на «Балканкар Рекорд» ЕАД, гр. Пловдив. Над работните вани няма изградена аспирационна система за улавяне на парите и отвеждането им в атмосферния въздух организирано. До момента на проверката не са създадени условия за провеждане на измервания по реда определен в Наредба № 6/1999 г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници(ДВ бр. 31/1999 г. и посл. Изм. И доп.).


  1. Компонент «Води»

Производствената дейност на обекта е разположена на мястото на пречиствателна станция на «Балканкар Рекорд» ЕАД. Промивните води, формирани от дейността, постъпват за пречистване в съоръжение, включващо:

- 2 бр. утайници. В единия се извършва неутрализация, а в другия е монтирана система за непрекъснато следене на рН на средата.

- 1 бр. вертикален утаител за отделяне на утайката.

- 1 бр. пясъчен филтър, след който водите постъпват в градската канализационна система.

Не е представен договор, съгласно чл. 4 от Наредба № 7/14.11.2000 г. за условията и реда за заустване на производствени отпадъчни води в канализационните системи на населените места (ДВ бр. 98/2000 г.). Не са представени протоколи от изпитване на отпадъчни води.
  1. Фактор «Отпадъци»

За формираните от производствената дейност производствени и опасни отпадъци дружеството не притежава работни листове за класификация, съгласно изискванията на Наредба № 3/2004 г. за класификация на отпадъци (ДВ бр. 44/2004 г. и посл. изм. и доп.).

От страна на оператора не се водят отчетни книги за образуваните отпадъци, съгласно Наредба № 2/2013 г. за реда и образците, по които се представя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри (ДВ бр.10/2013 г.).

Осигурени са съдове и се събират разделно отпадъци от хартиени и картонени опаковки, пластмасови отпадъци и метални отпадъци.


IV. Предписания, срокове за изпълнение, отговорници
За отстраняване на констатираните несъответствия с нормативната база по околна среда са дадени следните предписания:
1.Да се извърши оборудване на производствените линии с аспирация за отвеждане на формираните замърсители в атмосферата. Срокът за изпълнение е 02.01.2014 г.

2. Да се изведат на покрива на сградата всички газоходи от аспирационната система, Като се спазят изискванията на чл. 4, ал. 3 от Наредба № 1/2005 г. за норми за допустими емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии (ДВ бр. 64/2005 г). Срокът за изпълнение е 02.01.2014 г.

3. Да се представи пред РИОСВ-Пловдив копие от договор, съгласно чл. 4, ал. 3 от Наредба № 7/2000 г., за включване на производствените води в канализационната система с «В и К4ЕООД-Пловдив. Срокът за изпълнение е 24.11.2013 г.

4. Да се изготвят и представят пред РИОСВ-Пловдив, за утвърждаване, работни листове за класификация на образуваните от дейността отпадъци, съгласно Приложение № 6 от Наредба № 3/2004 г. Срокът за изпълнение е 24.11.2013 г.

5. Да се представят за заверка от РИОСВ-Пловдив отчетни книги по Наредба № 2/2013 г. Срокът за изпълнение е 24.11.2013 г.

6. Да се организират места и съдове за разделно събиране и временно съхраняване на образуваните от дейността на дружеството отпадъци, обозначени със съответните наименования и кодове, съгласно Наредба № 3/2004 г. Срокът за изпълнение е 24.11.2013 г.
Отговорен за изпълнение на предписанията е Управителят на „Галванотех” ООД.
V. Съответствие, последващ контрол

Във връзка с дадените предписания се предвижда в обекта да се извърши последващ контрол.


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница