Доклад за извършена проверка на "Кауфланд България енд ко кд "Дата31.03.2017
Размер41.97 Kb.
ТипДоклад
ДОКЛАД

за извършена проверка на “Кауфланд България енд КО КД ” ЕООД

площадка с местонахождение: област Пловдив, община Раковски, с. Стряма – Индустриална зона Раковски

седалище и адрес на управление: област София, община Столична, гр. София, ул. „Скопие“ № 1А

На основание Заповед № РД-259/27.10.2016 г. и Заповед № РД-294/05.12.2016 г на Директора на РИОСВ – Пловдив, на 05.12.2016 г. бе извършена проверка и съставен КП № 5556/05.12.2016 г. на обект “Кауфланд България енд КО КД ” ЕООД – с. Стряма, Индустриална зона Раковски. Комплексната проверка, извършена от експерти на РИОСВ-Пловдив /по фактор – „отпадъци“, „химични вещества и смеси и компонент „въздух“/ е съгласно утвърден от Министъра на околната среда и водите „План за контролната дейност на РИОСВ-Пловдив за 2016 г.”


I. Цел на проверката:

Основна цел на проверката е установяване на нивото и степента на съответствие на обекта с изискванията, заложени в Закона за опазване на околната среда и подзаконовите нормативни актове.


II. Проверени инсталации и дейности:

При извършената проверка се установи, че в обект на “Кауфланд България енд КО КД ” ЕООД – с. Стряма, Индустриална зона Раковски, община Раковски, област Пловдив, основните направления в дейността са съхранение и експедиция на хранителни и нехранителни (включително опасни вещества) стоки.

Територията на производствената площадка е 75 000 кв. м – закрита площ, а парцелът е разположен на площ от 155 000 кв. м.

Местонахождението на обекта се намира в УПИ ХХII, кв. 105, местност „Шипа“ в с. Стряма, общ. Раковски, област Пловдив.


III. Констатации от проверката по компоненти и фактори:

При проверката се констатира, че “Кауфланд България енд КО КД ” ЕООД – с. Стряма, Индустриална зона Раковски, община Раковски, област Пловдив, работи на 24 часов режим на ден, без прекъсване.
1.Фактор „отпадъци“

Към момента на проверката се констатира, че за дейността и отпадъците, които се образуват на площадката, Дружеството е извършило класификация и притежава утвърдени от Директора на РИОСВ-Пловдив работни листове за класификация на образуваните от дейността отпадъци. Представено е Писмо № 2600-2796/19.11.2014 г. на МОСВ, според което Дружеството не е необходимо да води отчетност на отпадъците, образувани от производствена дейност на обекта, съгласно Закона за управление на отпадъците и подзаконовите актове по неговото прилагане.

Представени са Рамкови договори между Дружеството за оползотворяване на хартиените, пластмасовите, опаковките от дървесни материали, метални, стъклени опаковки. Представени са договори с оторизирани фирми за обезвреждането на смесените битови отпадъци и опасните опаковки. Дружеството представи договор за транспортиране и временно съхранение на ИУЕЕО и НУБА. Дружеството има сключен договор за поддръжка, профилактика и почистване на канализационните шахти, включваща изпомване и измиванена каломаслоуловителите, проверка и почистване на ревизионни шахти.

Дружеството няма товарен транспорт. За спедиторската дейност, използва услугите на външни фирми.

При направения оглед се констатира, че площадката е изцяло бетонирана и асфалтирана с изградена инфраструктура, съгласно изискванията за дейността.
2. Компонент „въздух“

За отоплението на складовата база експлоатира 4 броя котли, работещи на природен газ. За експлоатираните котли Дружеството има съгласуван от Директора на РИОСВ-Пловдив, План за собствен мониторинг на емисиите, отделяни в атмосферния въздух от точкови източници, с Писмо изх. № 2961/12.10.2010 г.

В РИОСВ-Пловдив е представен доклад по чл. 39 от Наредба № 6 от 1999 г., за проведени собствени периодични измервания, вх. № 230/23.01.2016 г.

За производствени нужди, Дружеството експлоатира общо 24 броя хладилни и климатични инсталации – 2 броя по 3,4 кг, заредени с R407 С фреон; 4 броя по 3,7 кг с R 410A; 4 броя по 5 кг с R 410 A; 1 брой по 12,3 кг с R 407 С; 1 брой по 20 кг с R 407 С; 1 брой по 151 кг с R 407 С; 2 броя по 20 кг с R 407 С; 7 броя по 60 кг с R 407 С и 2 броя по 60 кг с R 404 А. Всички инсталации се проверяват два пъти годишно от лица, притежаващи сертификат за правоспособност с №№ 814/05.12.2014 г. 1470/02.02.2016 г. и 1782/21.07.2016 г., издадени от ББКМ.

Всички хладилни и климатични инсталации имат досиета по Приложение № 1, към чл. 5, ал. 2 от Наредбата за установяване на мерките по прилагане на Регламент (ЕО) № 842/2006 г., които се водят редовно и са отразени в тях проверки за херметичност – последно от месец август 2016 г.

3. Фактор „химични вещества и смеси“

За наличните на обекта опасни химични вещества и смеси (ОХВ) е изготвена и представена оценка за безопасността на съхранението на ОХВ, съгласно чл. 4, т. 4 от Наредбата за реда и начина на съхранение на ОХВ (ДВ, бр. 45 от 2011 г.), включваща заповед за отговорно лице, инструкции за работа, програма за обучения и указания за съхранение. Оценката е изготвена с дата 22.11.2016 г. Информационните листове за безопасност (ИЛБ) са налични и се съхраняват в електронен вид, поради големия брой, вид и количества на продуктите, които се съхраняват на обекта. Опасните стоки се съхраняват в оригинални, затворени опаковки. Не се извършва препакетиране, преопаковане и преетикиране в обекта.В обекта са налични опасни вещества, включени в Приложение № 3 на ЗООС (ДВ, бр. 91 от 2002 г., посл. изм, и допълн.) – запалими масла и добавки: антифризи, течности за чистачки, биоцидни продукти и други опасни за околната среда, поименно изброени в част 2 на Приложение № 3, а именно амоняк, дизел, втечнени въглеродни газове и др. Не е представен доклад за извършена класификация по чл. 103, ал.2 от ЗООС.

IV. Предписания, срокове за изпълнение, отговорници:

1. Да се изготви и представи в РИОСВ-Пловдив, доклад за класификация по чл. 103, ал. 2 от ЗООС, за наличните опасни вещества, включени в Приложение № 3 на ЗООС, изготвен съгласно Приложение № 1 от Наредбата за предотвратяване на големи аварии с ОХВ и последствията от тях (ДВ, бр. 5 от 2016 г.)

Срок: 05.01.2017 г.

Отговорник: Изп. Директор на “Кауфланд България енд КО КД ” ЕООД


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница