Доклад за извършена проверка на място по изпълнение на условията и сроковете в Комплексно разрешително №73-Н2/2013г., издадено на “инса ойл” оод, гр. Раковски, площадка с. БелоземДата31.03.2018
Размер227.4 Kb.
#64205
ТипДоклад

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околна среда и водите - Пловдив
ДОКЛАД

за извършена проверка на място по изпълнение на условията и сроковете в Комплексно разрешително №73-Н2/2013г., издадено на “ИНСА ОЙЛ” ООД, гр.Раковски, площадка с.Белозем

В периода от 26.10.2016г. до 28.10.2016г. във връзка с прилагането на разпоредбите на чл.120 ал.5, чл.148 от Закона за опазване на околната среда (ДВ бр.91/2002г.), Заповед №РД-243/24.10.2016г. на Директора на РИОСВ-Пловдив и в изпълнение на утвърден от МОСВ “План за контролната дейност на инспекцията за 2016г.”, екип от експерти при РИОСВ-Пловдив и експерт при Басейнова дирекция Източнобеломорски район-Пловдив извършиха планова проверка по документи и на място по изпълнение на условията и сроковете в Комплексно разрешително №73-Н2/2013г. и Комплексно разрешително №73-Н2/2013г., актуализирано с Решение №73-Н2-И0-А1/2015г., влязло в сила на 04.12.2015г. на “ИНСА ОЙЛ” ООД, гр.Раковски, площадка с.Белозем.I.Цел на проверката:

Основна цел на проверката е осъществяване на текущ контрол на дейността на обекта за спазване изискванията на поставените условията и сроковете в Комплексно разрешително №73-Н2/2013г. и Комплексно разрешително №73-Н2/2013г., актуализирано с Решение №73-Н2-И0-А1/2015г. както и законовите задължения на притежателя му, произтичащи от Закона за опазване на околната среда, специализираните закони и подзаконовите нормативни актове към тях.II.Обхват на проверката и инсталациите/дейностите на обекта, които са проверени:

ІІ.1.Инсталациите, които са проверени са както следва:

Инсталация, която попада в обхвата на т.1.2 от Приложение 4 на ЗООС:

1.Рафинерия за нефт и нефтопродукти, включваща:

  • Модулна инсталация за дестилация на нефт и нефтопродукти

  • Инсталация за сяроочистка на газьолови фракции, включваща:

-Модул за водородна десулфуризация;

-Модул за регенерация на сяра

Инсталация, която попада в обхвата на т т. 4.2 а) от Приложение № 4 на ЗООС:

1.Модул за производство на водород (към Инсталация за сяроочистка на газьолови фракции)
Инсталация, която попада в обхвата на т. 5.1. “к” от Приложение 4 на ЗООС:

1.Модулна инсталация за дестилация на нефт и нефтопродукти-дейност регенерация на отработени масла (към Рафинерия за нефт и нефтопродукти)
Инсталация, която попада в обхвата на т. 5.5. от Приложение 4 на ЗООС

1.Резервоар Р 12 за съхранение на опасни отпадъци (отработени масла)
Инсталации, които не попадат в обхвата на Приложение № 4 от ЗООС:

1.Парокотелна централа, включваща:

  • Котел ПКМ 6,5

  • Котел ПКМ 6,5 (резервен)

ІІ.2.Извършената проверка по документи и на място на производствената площадка обхваща два периода - от 31.10.2015г. до 03.12.2015г. и от 04.12.2015г до 28.10.2016г. във връзка със следните условия:

 • Условие №2.Инсталации, обхванати от това разрешително;

 • Условие №3.Обхват;

 • Условие №4.Капацитет на инсталациите;

 • Условие №5.Управление на околната среда;

 • Условие №6.Тълкуване;

 • Условие №7.Уведомяване;

 • Условие №8.Използване на ресурси;

 • Условие №9.Емисии в атмосферата;

 • Условие №10.Емисии на отпадъчни води;

 • Условие №11.Управление на отпадъците;

 • Условие №12.Шум;

 • Условие №13.Опазване на почвата и подземните води от замърсяване;

 • Условие №14.Предотвратяване и действия при аварии;

 • Условие №15.Преходни режими на работа (пускане, спиране, внезапни спирания и други);

 • Условие №16.Прекратяване на работата на инсталациите или на части от тях.

III.Констатации от извършената проверка по документи и на място на производствената площадка:

Условие №2.Инсталации, обхванати от това разрешителното

За проверявания период не е извършвана промяна на инсталации разрешени за експлоатация с условието на комплексното разрешително.Условие №3.Обхват

Изготвени са и са представени всички планове и програми, изискани с конкретните условия на комплексното разрешително. Не са извършвани промени в работата на инсталациите и границите на производствената площадка.Условие №4.Капацитет на инсталациите

Не е констатирано превишение на капацитета на инсталациите, разрешен с Условията на комплексното разрешително.Условие №5.Управление на околната среда

Представен е Сертификат ISO 14001:2015 валиден до 28.02.2019г., издаден от TUV NORD CERT GmbH и с регистрационен №44104134307 от 31.01.2007г. Операторът прилага система за управление на околната среда (СУОС). Представени са:

-Списък на всички инструкции изискани с условията на комплексното разрешително;

-Списък на нормативни актове, отнасящи се до работата на инсталациите актуален към месец октомври 2016г.Условие №6.Тълкуване

За проверявания период не са констатирани несъответствия.Условие №7.Уведомяване

Операторът е представил:

- В РИОСВ-Пловдив и БДИБР-Пловдив информация за провеждания мониторинг в частта „Води”, определен с условията на комплексното разрешително;

-Седмични графици за работата на „Модулна инсталация за дестилация на нефт при регенерация на отработени масла” и количествата отработени масла с цел извършване на операция по оползотворяване, обозначена с код R9 (повторно рафиниране на масла или друга повторна употреба).

За проверявания период не е съществувала непосредствена заплаха за екологични щети и не са настъпвали екологични щети, не са възниквали аварийни ситуации.

Условие № 8.Използване на ресурси

Условие 8.1.Използване на вода

Изградени са четири броя сондажни кладенци СК1, СК2, СК3 и СК4 разположени на производствената площадка. Представени са:

-Разрешително за водовземане от юли 2011г. за СК1 и СК2, издадено от БДИБР-Пловдив;

-Разрешително за водовземане от декември 2008г. за СК3 с продължен срок на действие с Решение от февруари 2015г.;

-Разрешително за водовземане от февруари 2013г. за СК4. Сондажен кладенец СК4 е консервиран - представен е Констативен протокол на БДИБР от февруари 2014г.

Оператора спазва поставените условия в издадените разрешителни. Не са констатирани превишения на разрешените количества вода, използвани за производствени нужди.

Операторът прилага:

-Инструкция за поддръжка и проверка на техническото състояние на водопроводната мрежа на площадката, отстраняване на течове и установяване на причините за тях. Представен е Дневник с ежемесечни записи от извършени проверки до октомври 2016г.

-Инструкция за експлоатация и поддръжка на технологичното оборудване в Модула за производство на водород към Инсталация за сяроочистка на газьолови фракции, което е основен консуматор на вода за производствени нужди в инсталациите по Условие 2, попадащи в обхвата на Приложение № 4 от ЗООС. Представен Дневник със записи от извършени проверки за всяка смяна до октомври 2016г.

-Инструкция за експлоатация и поддръжка на оборотните водни охладителни цикли към инсталациите по Условие 2, попадащи в обхвата на приложение № 4 на ЗООС. Представен е Дневник на пулт за управление със записи до до октомври 2016г.

-Инструкция за измерване/изчисляване и документиране на изразходваните количества вода за производствени нужди на годишнa консумация на вода за производствени нужди за инсталациите по Условие 2, попадащи в обхвата на Приложение №4 на ЗООС и стойността на годишната норма за ефективност при употребата на производствена вода за инсталациите по Условие 2, попадащи в обхвата на Приложение №4 на ЗООС и Инструкция за оценка на съответствието на изразходваните количества вода за производствени нужди при работа на инсталациите по Условие 2, попадащи в обхвата на приложение № 4 на ЗООС, с определените в условията на комплексното разрешително. Представени са записи на изразходваните количества вода и Дневници по инсталации със записи с оценка на съответствието за 2015г. и до октомври 2016г. Не са констатирани несъответствия.

Условие 8.2.Енергия

Операторът прилага:

-Инструкция за експлоатация и поддръжка на Модул за водородна десулфуризация и регенерация на сяра, основен консуматор на електроенергия и Модулна инсталация за дестилация, основен консуматор на топлоенергия. Предстаставен е Дневник със записи до до октомври 2016г.

-Инструкция за проверки на техническото състояние на топлопреносната мрежа, установяване на загуби и предприемане на действия за тяхното отстраняване и Инструкция за документиране на резултатите от проверките на техническото състояние на топлопреносната мрежа, установяване на загуби или нарушения на целостта й и предприетите действия за тяхното отстраняване. Представени са Дневници със записи за всяка смяна с оценка на съответствието до октомври 2016г.

-Инструкция осигуряваща измерване/изчисляване и документиране на изразходваните количества електро- и топлоенергия, изразени като годишнa консумация за производствени нужди за инсталациите по Условие 2, попадащи в обхвата на Приложение №4 на ЗООС и стойностите на годишната норма за ефективност при употребата на електро- и топлоенергия за инсталациите по Условие 2, попадащи в обхвата на Приложение №4 на ЗООС и Инструкция за оценка на съответствието на документираните количества консумирана електро- и топлоенергия, с определените с условията на комплексното разрешително. Представен е Дневник със записи на изразходваните количества електро- и топлоенергия. Не са констатирани несъответствия.

Условие 8.3.Използване на суровини, спомагателни материали и горива

Операторът прилага Инструкция, осигуряваща измерване/изчисляване и документиране на използваните количества суровини, спомагателни материали и горива изразени като годишна консумация на суровини, спомагателни материали и горива за инсталациите по Условие 2., които попадат в обхвата на Приложение №4 от ЗООС и годишна норма за ефективност при употребата на суровини, спомагателни материали и горива за инсталациите по Условие 2., които попадат в обхвата на Приложение №4 от ЗООС. Представени са записи за използваните количества суровини, спомагателни материали и горива. Не са констатирани несъответствия.

Представени са информационни листове за безопасност на използваните опасни химични вещества, смеси и горива изготвени съгласно Регламент (ЕО) №1907/2006г. Съхранението на суровини, спомагателни материали и продукти се осъществява единствено в резервоарите и площадките разрешени с условията на комплексното разрешително. Течностите от обваловките и от дренирането на резервоарите, се отвеждат до площадковата канализация и чрез нея за пречистване, единствено до Локално пречиствателно съоръжение за отпадни води (ЛПСОВ). Разтоварването на суровини и продукти става единствено на авто-и ЖП естакади и автоналивно, които са осигурени против разливи и течове. Представена е информация за съхраняваните на площадката суровини, спомагателни материали и продукти до месец октомври 2016г.

Започнато е строителството на новия Стоково-суровинен резервоарен парк, което към датата на проверката не е приключило.

Операторът прилага:

-Инструкция за поддръжка на резервоарите;

-Инструкция за поддръжка и периодична проверка на съответствието на съоръженията и площадките за съхранение на суровини, спомагателни материали, смеси и горива към инсталациите, определени с условията на комплексното разрешително, с експлоатационните изисквания и условията на разрешителното, установяване на причините за несъответствие и предприемане на коригиращи действия;

Представени са Дневници със записи от проверки на целостта на резервоарите до октомври 2016г. (извършва се на всеки 15 дни). Не са констатирани несъответствия.

-Инструкция за установяване и отстраняване на течове, както и поддръжка на фланците, уплътненията и помпите, по тръбопреносната мрежа за суровини, спомагателни материали, горива и смеси при работата на инсталациите разрешени с условията на комплексното разрешително. Представен е Дневник за експлоатация и поддръжка на технологичното оборудване със записи до октомври 2016г. Не са констатирани течове.

Представен е актуален план (скица) на площадката на “ИНСА ОЙЛ” ООД, в който са означени местата на съхранение на всички опасни суровини, спомагателни материали, смеси и гориваУсловие №9.Емисии в атмосферата

Условие 9.1.Работа на пречиствателното оборудване

Експлоатира се Факелна система към Модулна инсталация за дестилация на нефт и Инсталация за сяроочистка на газьолови фракции. Внесена е информация в РИОСВ-Пловдив с писмо от май 2013г. за контролирани параметри (технологичните параметри, чиито контрол осигурява оптималната работа) на Факелната система. Операторът прилага Инструкция за поддържане на оптимални стойности на технологичните параметри, осигуряващи оптимален работен режим на Факелната система. Представен е Дневник със ежедневни записи за стойностите на контролираните параметри (ниво на воден стълб) до октомври 2016г. Не са констатирани несъответствия.Условие 9.2.Емисии от точкови източници

Технологичните и вентилационни газове от всички източници на отпадъчни газове на площадката от се изпускат организирано през изпускащи устройства (ИУ):

-ИУ Комин 1 с източник на отпадъчни газове - Подгревателна пещ Г-1;

-ИУ Комин 2 с източник на отпадъчни газове - Парокотелна централа - F1 Котел №1 и F2 Котел №2 (резервен);

-ИУ Комин К3 с източник на отпадъчни газове - Пещ-реформер Г-2;

-ИУ Комин 4 с източник на отпадъчни газове - Пещ Г-3.

По искане на оператора със Заповед №РД-253/05.10.2015г. на Директора на РИОСВ-Пловдив е извършено пломбиране на ръчен вентил-RBF 1-3" към Пещ Г-3 към Модул за водородна дусулфуризация в Инсталация за сяроочистка на газьолови фракции, разположена на производствената площадката в с.Белозем, с цел преустановяване на изгарянето на въглеводородни газове в Пещ Г-3, считано от 05.10.2015г.;

-ИУ С1 с източник на отпадъчни газове - Инсталации за регенериране на бензинови пари към Терминал;

-ИУ С2 с източник на отпадъчни газове Инсталациите за регенериране на бензинови пари към нов Стоково-суровинен парк.

Собствените периодични измервания (СПИ) на емисиите на вредни вещества в отпадъчните газове, изпускани от изпускащи устройства К1, К2, К3, К4 са с честота на измерване веднъж годишно, С1 е с честота не по-малко от един път в рамките на две последователни години и са извършени съгласно изискванията на Глава пета от Наредба 6/26.03.1999г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници и при спазване на регламентираните срокове от акредитирана лаборатория. Представени са протоколи от изпитване за всички изпускащи устройства.

Операторът прилага инструкция за периодична оценка на съответствието на измерените стойности на контролираните параметри с определените в разрешителното емисионни норми, установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия. Представен е Дневник със записи на резултатите от проведените изпитвания. Не са констатирани превишения на дебитите на технологичните и вентилационни газове и на емисионни норми на параметрите, заложените с условията на комплексното разрешително.

Изпускащо устройство С2 към Инсталации за регенериране на бензинови пари към нов Стоково-суровинен парк не е изграден.Условие 9.3.Неорганизирани емисии

Операторът прилага:

-Инструкция за периодична оценка на наличието на източници на неорганизирани емисии на площадката, установяване на причините за неорганизираните емисии от тези източници и предприемане на мерки за ограничаването им;

-Инструкция за извършване на периодична оценка на спазването на мерките за предотвратяване и ограничаване на неорганизираните емисии, установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия.

Представен е Дневник със записи до октомври 2016г. Не са констатирани несъответствия.

Условие 9.4.Интензивно миришещи вещества

При проверката извършена на 26.10.2016г. не е констатирано разпространение на неприятни миризми извън границите на производствената площадката. За проверявания период не са постъпвали сигнали за разпространение на неприятни миризми.

Операторът прилага:

-Инструкция за предприемане на незабавни действия за идентифициране на причините за появата на миризми и мерки за ограничаване на емисиите;

-Инструкция за периодична оценка на спазването на мерките за предотвратяване/намаляване емисиите на интензивно миришещи вещества. Представен е Дневник със записи от извършени проверки до октомври 2016г. Не са констатирани несъответствия.

Условие 9.5.Въздействие на емисиите на вредни вещества върху качеството на атмосферния въздух - Всички измерени емисии са в съответствие с емисионните норми заложени с условията на комплексното разрешително.

Условие 9.6.Условия за собствен мониторинг

Представена е информацията изискана с условията на комплексното разрешително.Условие № 10.Емисии на отпадъчни води

Представен и внесен в БДИБР-Пловдив платежен документ от февруари 2016г. за платена такса за количествата зауствани отпадъчни води в повърхностен воден обект р.Сребра.Условие 10.1.Производствени отпадъчни води

Условие 10.1.1.Работа на пречиствателните съоръжения

От проверка на място извършена на 27.10.2016г. е констатирано, че се експлоатират разрешените пречиствателни съоръжения-по пътя на производствените отпадъчни води, изпускани през точка на заустване ТЗ №2-Локална пречиствателна станция за отпадъчни води (ЛПСОВ) към Модулна инсталация за дестилация на нефт и нефтопродукти, Пречиствателна станция за технологични отпадъчни води (ПСТОВ)-Инсталация за сяроочистка на газьолови фракции. Новата Локална пречиствателна станция за отпадъчни води (ЛПСОВ), към новия стоково-суровинен резервоарен парк по пътя на производствените отпадъчни води, изпускани през точка на заустване ТЗ №3 не е изградена.

Представена е информация с писмо от май 2013г. за вида на оборудването и контролираните параметри на пречиствателните съоръжения. Извършва се предвидения мониторинг с условията на комплексното разрешително на работата на пречиствателните съоръжения по пътя на производствените отпадъчни води, изпускани през точка на заустване ТЗ №2. Представена е информация за количествата на заустваните отпадъчни води.

Операторът прилага:

-Инструкции за поддържане на оптимални стойности на технологичните параметри, осигуряващи оптимален работен режим на пречиствателните съоръжения, Инструкция за периодична оценка на съответствието на стойностите на контролираните параметри за всяко пречиствателно съоръжение определените оптимални такива, съгласно условията на разрешителното, установяване на причините за несъответствие, предприемане на коригиращи действия. Представени са Дневници със записи на измерените стойности на контролираните параметри и записи за оценка на съответствието на измерените стойности на контролираните параметри с определените оптимални до октомври 2016г. за ЛПСОВ и ПСТОВ.

-Инструкция за проверка на състоянието на канализационната мрежа на площадката, включително установяване на течове и предприемане на коригиращи действия за тяхното отстраняване. Представен е Дневник със записи от проверки за всеки месец до октомври 2016г.10.1.2.Емисионни норми-индивидуални емисионни ограничения

От производствената площадка се генерират два потока отпадъчни води-производствени и дъждовни. Отвеждането им се осъществява разделно, по обособени канализационни мрежи в две точки на заустване (ТЗ)-ТЗ №1 и ТЗ №2. За измерване и отчитане на количествата зауствани отпадъчни води са монтирани измервателни устройства.

Пречистените производствени (производствени и дъждовни) отпадъчни води формирани от Площадката на терминал за нефт и нефтопродукти, от Площадката на Модулна инсталация за дестилация на нефт, от Площадката на инсталация за сяроочистка на газьолови фракции се заустват през ТЗ №2 в река Сребра. Заложеният с условията на комплексното разрешително мониторинг (с честота на пробовземане веднъж на тримесечие) се извършват в два броя точки за мониторинг (ТМ)-ТМ2 на изход ЛПСОВ, преди смесване с други потоци пречистени отпадъчни води и в ТМ4 на изход ПСТОВ, преди смесване с други потоци пречистени отпадъчни води. За проверявания период са представени Протоколи от изпитване за двете точки на мониторинг за всяко тримесечие. Не са констатирани превишения на индивидуалните емисионни ограничения. Анализите са извършени от акредитирана лаборатория.

Операторът прилага Инструкция за проверка за съответствието на измерените стойности на концентрациите на вредни и опасни вещества в пречистените производствени отпадъчни води и в условно чистите води от резервоар за противопожарни води с определените в условията на комплексното разрешително стойности на индивидуалните емисионни ограничения, установяване на причините за несъответствие, предприемане на коригиращи действия. Представен са Дневници със записи. Не са констатирани несъответствия.

Условно чистите води от дрениране на Резервоар за противопожарни води, съгласно условията на КР се разрешават да се заустват в Сухо дере-втора категория през ТЗ №1. За проверявания период не са изпускани условно чисти води от резервоара за противопожарни води, поради което не са зауствани условно чисти води и не е извършен мониторинг (честота на пробовземане-при заустване) в ТМ №3.

Към момента на проверката Локална пречиствателна станция за отпадъчни води (ЛПСОВ), към новия стоково-суровинен резервоарен парк по пътя на производствените отпадъчни води, изпускани през точка на заустване ТЗ №3 не е изградена. Поради тази причина не са зауствани пречистени производствени (производствени и дъждовни) отпадъчни води и не е извършен мониторинг (честота на пробовземане-при заустване) в ТМ №6.Условие 10.2. Битово-фекални води

Битово-фекалните води генерирани от санитарните възли на площадката се пречистват през Компактно модулно съоръжение за битово-фекални води (КМСБФВ), след което се заустват през ТЗ №2 в река Сребра.

За проверявания период е извършен предвиденият с условията на комплексното разрешително мониторинг (с честота на пробовземане веднъж годишно) в ТМ №5-на изход от КМСБФВ, преди смесване с други потоци пречистени отпадъчни води. Представен е Протокол от изпитване от август 2016г. Не са констатирани превишения на индивидуалните емисионни ограничения. Анализите са извършени от акредитирана лаборатория.

Операторът прилага:

-Инструкция за поддържане на оптималните стойности на технологичните параметри, осигуряващи оптимален работен режим на пречиствателното съоръжение. Представен е Дневник със записи (веднъж на тримесечие) за оценка на съответствието за нивото на утайка в резервоар за излишна утайка. Не са констатирани несъответствия.

-Инструкция за периодична оценка на съответствието на измерените стойности на контролираните параметри за пречиствателното съоръжение с определените оптимални такива с условията на комплексното разрешително, установяване на причините за несъответствие, предприемане на коригиращи действия. Представен е Дневник със записи за съответствието на измерените стойности и концентрации на вредни и опасни вещества в пречистените битово-фекални отпадъчни води с определените стойности на индивидуалните емисионни ограничения. Не са констатирани несъответствия.

-Инструкция за проверка на състоянието на канализационната мрежа на площадката, включително установяване на течове и предприемане на коригиращи действия за тяхното отстраняване. Представен е Дневник със записи от извършени проверки на канализационната мрежа до октомври 2016г. Не са регистрирани течове.

Условие № 11.Управление на отпадъците

Условие 11.1.Образуване на отпадъци
Образуваните отпадъци от производствената дейност на площадката не се различават по вид (код и наименование) и не превишават количествата, разрешени с условията на комплексното разрешително.

Операторът прилага Инструкция за периодична оценка на съответствието на нормите за ефективност при образуването на отпадъци с определените такива в условията на разрешителното. Инструкцията включва установяване на причините за несъответствия и предприемане на коригиращи действия. Резултатите от изпълнението на инструкцията се документират. Представени са записи за всеки образуван отпадък до 30.09.2016г.

Условие 11.2.Приемане на отпадъците за третиране

Операторът приема на територията на площадката отпадъци с цел извършване на операция по оползотворяване, обозначена с код R9 (повторно рафиниране на масла или друга повторна употреба на масла). За 2015г. и за периода 01.01.2016г. до 28.10.2016г. са приети общо 1295,020 тона отработени масла с цел тяхното оползотворяване.

На производствената площадка са приемани единствено разрешените с условията на комплексното разрешително опасни отпадъци. Представени са договор, регистрационен документ на фирмата транспортираща отпадъците, заявки, идентификационни документи, анализни свидетелства, прехвърлителни разписки, товарителници, кантарни бележки, приемо-предавателни протоколи, протоколи за вземане на проби, протоколи от изпитване, резултати от изпитване, складови разписки за всяка партида приети на площадката отработени масла, отчети за преработка на отработените масла.

Операторът прилага Инструкция за оценка на съответствието на приемането на отпадъците с условията в разрешителното, установяване на причините за констатираните несъответствия и предприемане на коригиращи действия. За проверявания период е представен Дневник със записи до 30.09.2016г. Не са констатирани несъответствия.Условие 11.3.Предварително съхраняване на отпадъците

Операторът предварително съхранява единствено отпадъците определени с условията на комплексното разрешително. Предварителното съхраняване на отпадъците се осъществява по начин, който не позволява смесване на опасни отпадъци с други отпадъци, смесване на оползотворими и неоползотворими отпадъци, както и смесване на опасни отпадъци с други вещества, включително разреждане на опасни отпадъци.

Операторът прилага Инструкция за периодична оценка на съответствието на предварителното съхранение с условията на разрешителното, на причините за установените несъответствия и за предприемане на коригиращи действия. За проверявания период е представен Дневник със записи за проверки и периодична оценка на съответствието на площадките за предварително съхраняване на отпадъците за всеки месец до 30.09.2016г.

От проверка на място извършена на 28.10.2016г. не са констатирани несъответствия.Условие 11.4.Транспортиране на отпадъците

Операторът прилага Инструкция за периодична оценка на съответствието на транспортирането на отпадъците с условията на разрешителното, на причините за установените несъответствия и за предприемане на коригиращи действия. Представен е Дневник със записи. Не са констатирани несъответствия.Условие 11.5.Оползотворяване, в т.ч. рециклиране на отпадъци

Операторът предава за оползотворяване в т.ч за рециклиране единствено отпадъците образувани от дейността на площадката разрешени с условията на комплексното разрешително.

Прилага Инструкция за оценка на съответствието на оползотворяване, в т.ч. рециклиране на отпадъци с определените в условията на настоящото разрешително изисквания, установяване на причините за констатираните несъответствия и предприемане на коригиращи действия. Представен е Дневник със записи за проверки и периодична оценка на съответствието на оползотворяване в т.ч. рециклиране на отпадъците със записи до 30.09.2016г. Не са констатирани несъответствия.

За 2015г. и за периода 01.01.2016г. до 28.10.2016г. са приети общо 1295,020 тона отработени масла с цел тяхното оползотворяване.

За 2015г. и за периода 01.01.2016г. до 28.10.2016г. е извършвана операция по оползотворяване обозначена с код R9 (повторно рафиниране на масла или друга повторна употреба на масла) в Модулна инсталация за дестилация-дейност регенерация на отработени масла (към Рафинерия за нефт и нефтопродукти) на отпадък с код 13 02 05* Нехлорирани моторни, смазочни и масла за зъбни предавки на минерална основа в общо количество 1295,020 тона.

За проверявания период оператора не е извършвал операция по оползотворяване, обозначена с код R13 (съхраняване на отпадъците разрешени с условията на комплексното разрешително до извършване на операция по оползотворяване, обозначена с код R 9) в Резервоар Р12 за съхранение на опасни отпадъци (отработени масла) от Междинен резервоарен парк към Модулна инсталация. За приетите на територията на площадката опасни отпадъци (с цел извършване на операция по оползотворяване, обозначена с код R 9 (повторно рафиниране на масла или друга повторна употреба на масла) предварително в РИОСВ-Пловдив са представяни седмични графици за работата на Модулна инсталация за дестилация на нефт при регенерация на отработени масла.Условие 11.7.Контрол и измерване на отпадъците

Операторът прилага Инструкция за измерване на образуваните количества отпадъци и изчисление на стойностите на нормите за ефективност при образуването в съответствие с условията на комплексното разрешително. Представени са Отчетни книги със записи за всеки образуван от производствената дейност отпадък до 30.09.2016г. Докладвано е в ГДОС за 2015г. Не са констатирани несъответствия.Условие 11.8.Анализи на отпадъците

За проверявания период не са образувани на производствената площадка и не е извършвана класификация на отпадъци с огледални кодове, поради тази причина не са извършвани анализи.Условие 11.9.Документиране и докладване

Представена е информация изискана с условията на комплексното разрешително.

В ИАОС, гр.София са представени Годишни отчети за 2015г., съгласно Наредба №1 от 04 юни 2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри (обн. ДВ, бр.51 от 20.06.2014г.).

Условие №12.Шум

Операторът е извършил собствени периодични измервания на нивата на шум, излъчван в околната среда в срока определен в Условие №12. Представени са Протоколи от изпитване от октомври 2016г. Не са констатирани несъответствия.

Операторът прилага Инструкция за оценка на съответствието на установените еквивалентните нива на шум по границата на производствената площадка и в мястото на въздействие с разрешените такива, установяване на причините за допуснатите несъответствия и предприемане на коригиращи действия. Представен е запис за оценка на съответствието на установените нива на шум по границата на производствената площадка и в мястото на въздействие с разрешените такива. Не са констатирани несъответствия.

Условие №13.Опазване на почвата и подземните води от замърсяване

Условие 13.1.Мерки за опазване на почвата и подземните води от замърсяване

Операторът прилага:

-Инструкция за периодична проверка за наличие на течове от тръбопроводи и оборудване, разположени на открито, установяване на причините и отстраняване на течовете. Представен е Дневник със записи от извършени проверки. Не са възниквали разливи и/или изливания на вредни и опасни вещества върху производствената площадка (включително и в обвалованите зони). От проверка на място извършена на 27.10.2016г. е констатирано, че са осигурени и се съхраняват достатъчно количество подходящи сорбиращи материали за почистване, в случай на разливи на определени за целта места.

-Инструкция за отстраняване на разливи от вещества/препарати, които могат да замърсят почвата/подземните води и третиране на образуваните отпадъци. За проверявания период не са възниквали разливи на вещества/препарати, които могат да замърсят почвата/подземните води.Условие 13.2.Условия за мониторинг на почвите

Извършва се предвидения с условията на комплексното разрешително собствен мониторинг за състоянието на почвите на територията на производствената площадка в два пункта за мониторинг с честота веднъж на три години. Представени са протоколи от изпитване от месец август 2015г. за всички показатели определени с условията на комплексното разрешително.

Операторът прилага Инструкция за периодична оценка на съответствието на данните от мониторинга на показателите определени с условията на разрешителното и базовото състояние на почвите, установяване на причините, в случай на повишаване на концентрациите и предприемане на коригиращи действия. Представен е Дневник със записи.

Условие 13.3.Условия за мониторинг на подземни води

Изградени са четири броя сондажни кладенци ТК №1, ТК№2, ТК №3 и ТК4 за производствени нужди. Извършва се предвидения с условията на комплексното разрешително мониторинг с честота веднъж в годината и по посочените показатели с заложени с условията на комплексното разрешително. За извършения мониторинг са представени Протоколи от изпитване за ТК №1, ТК №2 и ТК №3-не са констатирани отклонения от стандарта за качество на подземните води. ТК4 е консервиран-представен е Констативен протокол на БДИБР-Пловдив от февруари 2014г.

Операторът прилага Инструкция за периодична оценка на съответствието на концентрациите на замърсители в подземните води с определените стойности за стандарти за качество на подземните води, установяване на причините за несъответствие и предприемане на коригиращи действия. Представен е Дневник със записи за периодична оценка на съответствието на концентрациите на замърсители в подземните води с определените стойности за стандарти за качество на подземните води от извършения мониторинг.

За проверявания период не са възниквали разливи, представен е Дневник за установяване на разливи.Условие №14.Предотвратяване и действия при аварии

Дружеството се класифицира, като предприятие с висок рисков потенциал. С писмо от май 2016г. МОСВ-София потвръждава извършената класификация-предприятие с висок рисков потенциал (ПВРП). С писмо от август 2016г. в ИАОС-София е представен актуализиран Доклад за безопасност.

От извършената проверка на 10.06.2016г. на площадката на “ИНСА ОЙЛ” ООД от междуведомствена комисия назначена със Заповед №РД-61/29.01.2016г. и Заповед №РД-68/04.02.2016г. на Министъра на ОСВ на ПВРП не са констатирани несъответствия.

Представена е “Оценка за възможни случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и за причинени екологични щети и за минималния размер на разходите за тяхното изпълнение и остойностени мерки за възможните случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и за причинени екологични щети” от март 2013г. За проверявания период не са възниквали случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и не са причинени екологични щети.Условие №15.Преходни и анормални режими на работа

Представен е План за собствен мониторинг при анормални режими. За проверявания период не са възниквали преходни и анормални режими на работа.Условие №16.прекратяване на работата на инсталациите или на части от тях

За проверявания период не е вземано решение от оператора за прекратяване или временно прекратяване на дейността на инсталациите или части от тях.


Констатациите от извършената проверка по документи и на място в периода от 26.10.2016г. до 28.10.2016г. са, че операторът “ИНСА ОЙЛ” ООД, гр.Раковски, площадка с.Белозем изпълнява условията и сроковете в Комплексно разрешително №73-Н2/2013г. и Комплексно разрешително №73-Н2/2013г., актуализирано с Решение №73-Н2-И0-А1/2015г.

Утвърдил:
Доц. СТЕФАН ШИЛЕВ

Директор на РИОСВ-Пловдив
Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница