Доклад за извършена проверка на «шнайдер електрик българия»Дата23.10.2018
Размер56.88 Kb.
#93882
ТипДоклад
ДОКЛАД
ЗА ИЗВЪРШЕНА ПРОВЕРКА НА «ШНАЙДЕР ЕЛЕКТРИК БЪЛГАРИЯ» ЕООД,

с. Радиново, общ. Марица
На основание План за контролната дейност през 2014 г. на РИОСВ – Пловдив, утвърден от Министъра на околната среда и водите и Заповед № РД-231/06.10.1014 г. на Директора на РИОСВ-Пловдив на 07.10.2014г. е извършена проверка на обект на «ШНАЙДЕР ЕЛЕКТРИК БЪЛГАРИЯ» ЕООД.


  1. Цел на проверката:

Основна цел на проверката е установяване на нивото и степента на съответствие на дейността в обекта с изискванията, заложени в Закона за опазване на околната среда, специализираните закони и подзаконовите нормативни актове към тях.


II. Проверени инсталации:
Производствената площадка на «ШНАЙДЕР ЕЛЕКТРИК БЪЛГАРИЯ» ЕООД е разположена в с.Радиново, общ. Марица. Основната дейност е свързана с производство на електропродукти ниско напрежение.

Извършена е проверка на:  • Производствени площи и складове за материали и продукция.

  • Склад за съхранение на химични вещества и смеси;

  • Котелна централа;

  • Складове за съхранение на производствени и опасни отпадъци;


III. Констатации от проверката по компоненти и фактори:


  1. Компонент « Въздух»


На производствената площадката се експлоатира котелна централа с 3 броя котли, всеки с мощност над 0,5 MW, работещи на гориво природен газ. В производственото хале е изградена аспирационна система за отвеждане в атмосферата на образуваните отпадъчни газове при печатане и точково заваръчни линии. Изпускащите устройства, към съоръженията се явяват неподвижни източници на емисии в атмосферата, съгласно определението дадено в §1, т.7 от Наредба № 1/2005 г. Неподвижните източници са оборудвани с пробовземни точки, утвърдени по реда определен в чл 11, ал.2 от Наредба № 6/99 г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници /ДВ бр. 31/99 г. и посл. изм. и доп./

В изпълнение на задълженията, свързани с провеждане на собствени периодични измервания, от страна на оператора се провеждат собствени периодични измервания на вредностите, изпускани в атмосферния въздух на технологичните и горивни източници. Резултатите от измерените емисии на летливи органични съединения се представят пред РИОСВ-Пловдив по реда определен в Наредба № 6/1999 г. (ДВ бр. 31/1999 г. и посл. изм. и доп.). Измерванията на останалите технологични и горивни източници не са представени пред РИОСВ. Не са констатирани превишения на нормите за допустими емисии на всички измервани показатели.

В обекта се експлоатират 20 броя климатични инсталации, работещи с фреони R407С R410А, в количество над 3 kg и 5 инсталации с количество на фреона над 30 kg. Водят се досиета на всички системи, като проверките за херметичност се извършват от лице, притежаващо документ, издаден от ББКМ, в периодика предвидена в наредбите за установяване на мерки по прилагане на Регламент (EO)1005/2009 г. и Регламент (EO) 842/2006 г.

В нормативно определения срок пред РИОСВ-Пловдив е представена информация по чл. 20, ал.8 от Наредба № 7/2003 г. за количеството използвани в обекта мастила, съдържащи летливи органични съединения.
2. «Химични вещества»
За използваните в обекта химични вещества и смеси са представени информационни листове за безопасност, изготвени в съответствие с изискванията на Регламент (EO) 1907/2006. Представена е справка за вида и количеството им, използвано за една година, както и информация за мерките за безопасност, които следва да се предприемат при работа с тях. Складовите площи, в които се съхраняват са с ограничен достъп и са подходящо обозначени.

3. Компонент «Води»
На обекта се формират отпадъчни води с битово-фекален характер, които паралелно се пречистват в две пречиствателни локални инсталации. При проверката се констатира, че има изтичане на пречистени отпадъчни води в ревизионната шахта, което позволи вземане на проба за анализ.

Дружеството е в процедура по получаване на продължение срока на действие на Разрешително за заустване № 33710834 от 10.08.2008 г. на отпадъчни води в повърхностен воден обект.

Дружеството изпълнява заложените условия в разрешителното за заустване, действащо до 10.08.2014 г., като провежда собствен мониторинг на заустваните отпадъчни води. Резултатите от представените при проверката протоколи от проведен собствен мониторинг отговарят на заложените индивидуални емисионни ограничения в разрешителното за заустване.

Дружеството е изпълнило изискванията на чл. 48, ал.1, т.12 от Закона за водите, като е представило в РИОСВ-Пловдив доклад по изпълнение на заложените условия в разрешителното за заустване.


4. Фактор «Отпадъци»

Формираните в обекта отпадъци са класифицирани от дружеството, видно от представените при проверката, утвърдени от Директора на РИОСВ-Пловдив, работни листове за класификация на отпадъците.

Предаването на формираните в обекта отпадъци се извършва на база сключени писмени договори с лица, притежаващи документ по чл. 35 от Закона за управление на отпадъците.

Представените при проверката отчетни книги по приложение № 1 към чл. 7, ал.1, т.1 от Наредба № 2/2013 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публичните регистри, са прономеровани, прошнуровани и заверени от Директора на РИОСВ-Пловдив. Същите се водят редовно.

Представени са документи, удостоверяващи подаването пред ИАОС-София на годишен отчет за отпадъците, формирани от дружеството през 2013г.

„ШНАЙДЕР ЕЛЕКТРИК БЪЛГАРИЯ „ЕООД има сключен договор № Д-1708-К-01/ 01.01.2005. с „“Екобулпак“АД за поемане на задължения по оползотворяване на отпадъци от опаковки. Представено е Удостоверение № 1708/01.01.2014 г. , издадено от „Екобулпак“ АД, удостоверяващо участието на дружеството в колективна система по чл. 14, ал.2, т.2 от Закона за управление на отпадъците. Представени са вътрешно-фирмени спецификации по приложение № 12 към чл. 10, ал.1 от Наредбата за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса за продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци /Наредбата/. Представени са месечни справки декларации по приложение № 13 към чл. 10, ал.3 от Наредбата за пуснатите на пазара опаковки за периода от 01.01.2014 г. до 30.09.2014 г.

Представени са документи, удостоверяващи заплащане на дължимите месечни такси за оползотворяване на отпадъци от опаковки към „Екобулпак“ АД за периода от 01.01.2014 г. до 30.09.2014 г.

При направения обход на площадката се установи, че дружеството спазва условията за разделно събиране и временно съхранение на формираните от дейността отпадъци.IV. Предписания, срокове за изпълнение, отговорници
За отстраняване на констатираните несъответствия с нормативната база по околна среда е дадено следното предписание:

  1. Да се представят пред РИОСВ-Пловдив резултати от проведените собствени периодични измервания, проведени от Дружеството, на технологичните и горивни източници с доклад по чл. 39, ал.2 от Наредба № 6/99 г.


Срок: 14.10.2014 г.

Отговорник: Управителя

на „Шнайдер Електрик българия“ ЕООД


V. Съответствие, последващ контрол

Във връзка с дадените предписания се предвижда в обекта да се извърши последващ контрол.


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница