Доклад за качеството на данните по структурна бизнес статистика за референтната 2007 годинаДата14.01.2019
Размер252.24 Kb.
#109925
ТипДокладНАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ НА Р БЪЛГАРИЯ

ДОКЛАД ЗА КАЧЕСТВОТО
НА ДАННИТЕ ПО СТРУКТУРНА БИЗНЕС СТАТИСТИКА ЗА РЕФЕРЕНТНАТА 2007 ГОДИНА

(Анекси I – IV)

Декември, 2009

Съдържание:


ПРЕДГОВОР 3

ЧАСТ I – ДОКЛАД ЗА СТРАТЕГИЯТА НА НАБЛЮДЕНИЕТО ЗА СЪСТАВЯНЕТО НА ДАННИТЕ ПО СБС ЗА 2007 ГОДИНА 4

1.1. Правна и институционална рамка за изчисляването на данните по СБС 4

1.2 Цели на изследването по СБС: 4

1.3 Източници за съставяне на данните по СБС 5

1.3.1. Статистическо наблюдение 5

1.3.2. Статистически бизнес регистър 5

1.3.3. Административни източници 5

1.4. Метод на изследването по СБС 6

1.4.1. Естество на наблюдението, правна и административна база 6

1.4.2. Използвана статистическа единица 6

1.4.3. Обхват на данните 6

1.4.4. Отчетен (референтен) период 7

1.4.5. Използвани класификации: 7

1.4.6. Въпросници за провеждане на наблюдението по СБС 7

1.4.7. Метод за събиране на данните 8

1.4.8. Процедура за събиране на данните по СБС 8

1.5. Контрол на качеството на данните по СБС 8

1.6. Третиране на неотговорилите 9

1.6.1. Относителен дял на неотговорилите 9

1.6.2. Оценка на неотговорилите 10

1.7. Контрол на конфиденциалността 10

1.8. Ниво на съответствие и отклонения от изискванията на регламентите по СБС, план за бъдещи подобрения 11

1.8.1. Развитие и подобрение на данните по СБС 11

1.8.2. Отклонения и план за тяхното преодоляване: 11

1.9. Навременност, разпространение и основни потребители 12

1.9.1. Навременност и точност 12

1.9.2. Достъпност и яснота 12

1.9.3. Основни потребители на данните по СБС 12

1.10. Показатели за качеството, точност на данните по СБС 13

1.10.1. Коефициент на вариация 13

1.10.2. Липса на отговор 13

1.10.3. Грешки от неправилно определяне на основната дейност 13

1.10.4. Относителен дял на неотговорилите предприятия 13

ЧАСТ ІІ: ДОКЛАД ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И ПРОМЯНАТА НА ОСНОВНАТА ДЕЙНОСТ НА НАБЛЮДАВАНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 14

2.1. Използван критерий 14

2.2. Възприет подход 14

2.3. Източници на информация 15

2.4. Актуализиране на основната дейност, правило за стабилност 15ПРЕДГОВОР


Изследването по структурна бизнес статистика (СБС) в България е включено в Националната статистическа програма и в 5 годишната стратегия за развитие на Националната статистическа система на Р България. Съгласно изискванията на Регламент (ЕС) 1618/1999, е необходимо да се отчита качеството на данните по СБС, съобразно определените в него критерии. В този доклад е представена необходимата информация за събирането, обработката и изпращането на данните по СБС за всички приложения (Общ модул, Промишленост, Търговия и Строителство), посочени в Регламент (ЕС) 58/97 и има следните основни цели:

 • да предостави информация за стратегията на изследването, методите и процедурите, прилагани от Националния статистически институт (НСИ) на Р България за производството на висококачествени данни по СБС за референтната 2007 година.

 • да даде цялостна представа за достигнатото ниво на съответствие, за направените подобрения в изследването по СБС през 2007 г., за отклоненията от изискванията на регламентите по СБС и плановете за тяхното преодоляване.

 • да опише източниците, използвания критерий и възприетия метод за определяне на основната дейност на наблюдаваните предприятия и периодичността на нейното актуализиране.

Данните по СБС се събират чрез годишно изчерпателно статистическо наблюдение и по тази причина не е необходимо да се изчислява коефициент на вариация (на неотговорилите, на грешки от неправилно класифициране на дейността и на извадкови грешки). Данните за неотговорилите единици за 2007 г. са прегрупирани по начина, посочен в раздел 9 на Анекс 1 на регламента по СБС. Те са предоставени отделно като приложение към този доклад.

В съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 1618/1999, настоящият доклад за качеството е съставен от две отделни части:


ЧАСТ I – ДОКЛАД ЗА СТРАТЕГИЯТА НА НАБЛЮДЕНИЕТО ЗА СЪСТАВЯНЕТО НА ДАННИТЕ ПО СБС ЗА 2007 ГОДИНА
ЧАСТ II – ДОКЛАД ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АКТУАЛИЗИРАНЕТО НА ОСНОВНАТА ДЕЙНОСТ НА НАБЛЮДАВАНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ.

ЧАСТ I – ДОКЛАД ЗА СТРАТЕГИЯТА НА НАБЛЮДЕНИЕТО ЗА СЪСТАВЯНЕТО НА ДАННИТЕ ПО СБС ЗА 2007 ГОДИНА
1.1. Правна и институционална рамка за изчисляването на данните по СБС


Статистическата дейност в страната се извършва в съответствие със Закона за статистиката (ЗС) и Правната рамка на Европейския съюз в областта на статистиката. Според член 20 от ЗС “Лицата, които управляват или представляват юридическите лица, са длъжни да предоставят на Националния статистически институт и на органите на статистиката достоверни данни при попълване на формуляри и анкетни карти по изследвания, включени в Националната статистическа програма, за които е предвидено, че се провеждат на основата на задължително участие. Данни се предоставят и за клонове, поделения или други структурни звена на юридическото лице.”

Националният статистически институт е отговорен за изготвянето на методологията и инструментариума на статистическите изследвания, обработката, публикуването и разпространението на данните по СБС към Евростат и всички други потребители. НСИ се управлява от Председател и трима Заместник председатели, назначени от Министерския съвет, със 7 годишен мандат. НСИ е със статут на Държавна агенция с централно управление в София и 28 териториални статистически бюра в областните градове. Съществуващата правна рамка създава предпоставки за политическа независимост и безпристрастност при извършване на статистическата дейност. Основната методологическа и координираща роля на НСИ и задължението за изготвяне и предоставяне на данните по СБС са посочени в Националната статистическа програма, която годишно се одобрява от Министерския Съвет.

Данните по СБС за 4-те анекса за нефинансовите предприятия (Общ модул, Промишленост, Търговия и Строителство), се съставят изцяло на базата на статистическото проучване, организирано и проведено от НСИ. За изчисляването на данните за финансовите анекси са включени също Българската народна банка (БНБ) и Комисията по финансов надзор (КФН).


1.2 Цели на изследването по СБС:


 • създаване на рамка за събирането, съставянето, предаването и оценката на статистическата информация;

 • създаване на хармонизирани статистически данни в съответствие с изискванията на Регламент (ЕО) № 58/97 по СБС, което осигурява възможност за международни сравнения;

 • гарантиране на последователна, изчерпателна и актуална информация (за различни нива на агрегация), необходима за развитието на ефективна и успешна икономическа стратегия на европейско, национално и регионално равнище;

 • подкрепа на правителството, бизнеса и научните среди и подпомагане вземането на решения чрез предоставяне на сравними статистически данни за всички икономически сектори;

 • разработване на показатели за по-подробно и точно проучване на нови явления и процеси като глобализацията;

 • осигуряване на необходимите данни за изчисляване на макроикономически показатели и по-специално на националните сметки, краткосрочни проучвания, ПРОДКОМ проучване и други;

1.3 Източници за съставяне на данните по СБС

1.3.1. Статистическо наблюдение


Източник за изчисляването на предварителните и окончателните данни за 2007 г. по СБС (за анекси І_ІV от Регламента по СБС) е събраната счетоводна и статистическа информация от годишните отчети на нефинансовите предприятия. За нефинансовите анекси данните се събират с два различни отчета, подробно описани в точка 1.4.6. Изследването по СБС е изчерпателно и много идентификационни характеристики на предприятията се актуализират годишно, базирайки се на него – основната дейност на предприятията, формата на собственост, източник на финансиране, годишен оборот, брой заети лица, брой наети, стойност на дълготрайните активи и други.

1.3.2. Статистически бизнес регистър


Генералната съвкупност за изследването по СБС се базира на статистическия бизнес регистър, наречен “Регистър на статистическите единици” (РСЕ). Достъпът до него е определен с вътрешни правила, които гарантират запазването на конфиденциалността на данните. РСЕ включва всички обществени и частни предприятия, с определената им икономическа дейност по НКИД-2003 и КИД-2008. Регистърът съдържа всички идентификационни характеристики, необходими за изчисляване на данните по СБС – уникален идентификационен 9-значен код, име и адрес на предприятието, код на основната дейност по НКИД-2003 и КИД-2008, код на статуса, код по местонамиране на дейността, правна форма, форма на собственост, източник на финансиране, заетост, оборот и други. Има връзка между уникалния идентификационен код на юридическата единица (код по БУЛСТАТ) и произволно генериран уникален код за статистическите единици (предприятията, местната единица). По този начин е лесно да се промени статутът на дадено предприятие или местна единица и да се проследи историята на направените промени. Като цяло качеството на РСЕ е добро и възможни несъвършенства имат незначително въздействие върху качеството на данните по SBS. Бяха предприети мерки да се реши проблемът с неактивните предприятия и наличието на някои привидно активни единици. За тази цел беше използвана допълнителна информация за състоянието на предприятията (активни или неактивни) от други административни източници - регистър на Националния осигурителен институт, Данъчен регистър, регистър на лицензираните туроператори, регистър на международните транспортни фирми, регистър на таксиметровите оператори и други.

1.3.3. Административни източници


Съгласно чл.20 (6) от ЗС “Държавните органи и органите на местното самоуправление, другите държавни институции, Българската народна банка и органите, поддържащи регистри и информационни системи, предвидени в закон, са длъжни да предоставят безплатно на Националния статистически институт и органите на статистиката при тяхно писмено искане събраните при тях индивидуални данни и/или статистическа информация, необходими за провеждане на статистическите изследвания, включени в Националната статистическа програма.”. Административните данни не се използват директно за изчисляване на данните по СБС. Индивидуалните данни от регистъра на Националния осигурителен институт се използват за проверка на активните предприятия и за екстраполиране на данните върху неотговорилите. Информацията, получена от другите административни източници - Данъчен регистър, регистър на лицензираните туроператори, регистър на международните транспортни фирми, регистър на таксиметровите оператори и др., е използвана само за уточняване статуса на предприятията – активни или неактивни.

1.4. Метод на изследването по СБС

1.4.1. Естество на наблюдението, правна и административна база


НСИ прилага хармонизиран подход, основан на обща методология за съставяне на данните по СБС във всички икономически дейности, обхванати от Регламент (ЕО) 58/97. Изследването по СБСе изчерпателно, задължително, годишното проучване. Правното основание за изискването на годишните счетоводни и статистически данни от предприятията за изчисляване на данните за СБС е Законът за статистиката. Според него НСИ има право да изисква задължителното участие на предприятията в статистическите изследвания, изброени в Националната статистическа програма, а също така да налага санкции, в случай на отказ.

1.4.2. Използвана статистическа единица


Единицата, подлежаща на отчитане и наблюдение в изследването по СБС е предприятието. Неговата дефиниция е определена в съответствие с изискванията на Регламент № 696/93 като самостоятелно звено за извършване на една или повече дейности на едно или повече места и производство на стоки или услуги за трети страни. В българската статистическа практика, само една юридическа единица е отговорна за дадено предприятие, т.е. юридическата единица съвпада с предприятието. Няма доказателства, че по този начин броят на предприятията може да е завишен.

Местните единици също са идентифицирани в Регистъра на статистическите единици. За регионалните серии с данни е изчислен само показателят “Брой местни единици”, всички други показатели от тези серии са изчислени на база предприятие. Ще бъдат предприети мерки регионалните серии да бъдат базирани на данните от местните единици.

Единици по вид дейност не се наблюдават в РСЕ.

1.4.3. Обхват на данните


Изследването по СБС включва всички предприятия, независимо от правната им форма и размер, които са осъществявали стопанска дейност и са класифицирани в сектори C до K и M до O по НКИД-2003. Обхватът на изследването по СБС е определен в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 58/97. Предприятията с финансово-посредническа дейност, класифицирани в сектор J са обект на друго изследване, съобразено с техния специфичен начин на счетоводно отчитане. Няма прагове за размера на класа по отношение на броя на заетите или оборота за включване/изключване на предприятията, наблюдавани по СБС. Тъй като изследването по СБС е изчерпателен, броят на отчетните единици е много голям - около 258 хиляди предприятия, разположени в шест региона на територията на страната (ниво NUTS 2).

1.4.4. Отчетен (референтен) период


Изследването по СБС обхваща календарна година. Финансовата отчетна година е равна на календарната и е наречена референтен период. Годишните отчети на предприятията, използвани за събиране на данни по СБС, съдържат информация за периода 1 януари – 31 декември.

1.4.5. Използвани класификации:


За изчисляване на данните по СБС по икономически дейности е използвана Националната класификация на икономическите дейности (НКИД-2003). Тази класификация е използвана за първи път за изчисляване на данните по СБС за 2002 година. Най-ниското ниво на класификацията е клас (4-ти знак) и кодовете на дейностите са съвместими с Европейската класификация на икономическите дейности (NACE Rev.1.1).

За съставянето на регионалните данни по СБС е използвана Класификацията на териториалните единици за статистически цели. Тя се различава от използваната за 2006 г. и е създадена в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 176/2008 за установяване на Обща класификация на териториалните единици за статистически цели (NUTS), поради присъединяването на България и Румъния към Европейския съюз.

В страната има 6 района за планиране (ниво NUTS 2) и 28 области (ниво NUTS 3). За национални цели се използват още две класификационни нива - 263 общини (LAU 1) и 534 населени места (LAU 2).

За многогодишните серии с данни по СБС за предприятията от търговския сектор се използва Националната класификация на продуктите по икономически дейности (НКПИД-2003). Тя съответства напълно на Европейската CPA.


1.4.6. Въпросници за провеждане на наблюдението по СБС


Изследването по СБС се провежда с два типа въпросници с различен брой на наблюдаваните показатели, в зависимост от големината на предприятието и/или формата на счетоводно отчитане:

 • “Годишен отчет на нефинансовите предприятия” – подробен отчет, представян от предприятията с годишен оборот над 100 хил. лв. и/или задължени по националното законодателство да водят двустранно счетоводно отчитане (предимно големи и средни предприятия). Основните счетоводни и статистически справки в отчета, които се използват за изчисляването на данните по СБС, са следните:

  • Счетоводен баланс към 31.12.;

  • Отчет за приходите и разходите;

  • Отчет за заетите лица, средствата за работна заплата и други разходи за труд ;

  • Справка за разходите за придобиване на дълготрайни материални активи;

  • Справка за приходите от продажби на стоки, материали и комисионни от търговско посредническа дейност на търговските предприятия;

  • Справка за научноизследователската и развойна дейност.

   • “Годишен отчет на предприятията, несъставящи баланс”- съкратен отчет, представян от предприятията с едностранно счетоводно отчитане. Той съдържа счетоводния Отчет за приходите и разходите, а също и статистически справки за заетите, разходите за заплати, разходите за придобиване на дълготрайни материални активи и други.

Годишните отчети, използвани за събиране на данните по СБС, се актуализират всяка година. Промените се налагат, за да се осигури пълно съответствие с изискванията на Регламентите по СБС.

1.4.7. Метод за събиране на данните


Всички отчети, използвани за изследването по СБС (подробни и съкратени), са на разположение за респондентите, на хартиен носител и в електронен формат, а също има и разработени електронни версии за попълване, които са достъпни на интернет страницата на НСИ за изтегляне и попълване в оф-лайн режим от предприятията. Попълнените въпросници се изпращат в НСИ по електронна поща.

1.4.8. Процедура за събиране на данните по СБС


Отговорността за провеждането на изследването по СБС е разпределена между Централното управление (ЦУ) на НСИ и 28-те териториални статистически бюра (ТСБ), разположени в областните градове. Експертите от ЦУ на НСИ отговарят за разработването на статистическия инструментариум, методологията и програмните продукти за въвеждане и обработка на данните, изчисляване на показателите по СБС и осигуряване на качеството на данните, публикуването и разпространението на резултатите от изследването на потребителите. Задължението на експертите от ТСБ е да събират от предприятията попълнените отчети, да следят за осигуряване на обхвата и да изпращат напомнителни писма на предприятията, които не са подали отчети, да въвеждат, проверяват и коригират индивидуалните данни на предприятията.

В ЦУ на НСИ няма обособен отдел за подготовката на данните по СБС. Няколко самостоятелни отраслови отдела от дирекция “Бизнес статистика” (Промишленост, Строителство, Търговия, Транспорт и съобщения и Услуги), а също и един отдел от дирекция “Макроикономическа статистика” (Заетост и възнаграждения на труда) са отговорни за изчисляването на сериите с данни по СБС, за съответните анекси (І-ІV) на Регламентите по СБС. Те работят в тясно сътрудничество с експертите от Бизнес регистъра и от отдел Информационни технологии, които също са включени в производството на данни по СБС. Националният координатор по СБС организира и координира целия процес и връзките между отделите в ЦУ на НСИ.


1.5. Контрол на качеството на данните по СБС


Показателите, събирани от предприятията с годишните отчети, и използвани за изчисляване на данните по СБС, са подложени на строг аритметичен и логически контрол на регионално и национално равнище. Първичните данни са обект на комплексен (входящ и изходящ), с цел потенциалните грешки да бъдат открити и коригирани навреме. Това е много важно, защото пълнотата и обвързаността на данните по СБС трябва да бъдат гарантирани. Приложени са следните видове задължителни и препоръчителни проверки, които се извършват на различните етапи на производствения процес.

   • аритметичен и логически контрол на вход, който се извършва автоматично при въвеждането на данните, контрол на пълнотата на подадените данни от предприятията, контрол на допустимите стойности за даден показател, контрол на използваните кодове и други;

   • контрол на взаимосвързаните показатели и на възможните стойности на ниво предприятие, принадлежащо към дадена група по размер и дадена икономическа дейност на ниво клас (4-ти знак) или група (3-ти знак) по НКИД-2003.;

   • откриване на екстремни отношения на производни показатели, съмнителни стойности на даден показател извън определени граници, прекалено големи различия (в двете посоки + -) между данните от текущата и предходната година и противоречие между показателите по СБС;

   • сравняване с данни от други изследвания, проведени в НСИ (Краткосрочна бизнес статистика, ПРОДКОМ, Външна търговия).

Експертите от ТСБ се свързват с предприятието при установени грешки, предимно по телефона. Оторизираните експерти отстраняват грешките и отново проверяват дали коригираните данни отговарят на необходимите условия. В ЦУ на НСИ се извършва допълнителен оглед и контрол на първичните и агрегираните данни и се прави сравнение с данните от предходната година. Тъй като генералната съвкупност на изследваните предприятия е много голяма и коригирането на данните отнема много време, се обръща приоритетно внимание на най-големите фирми. Много усилия обаче се полагат и за коригиране на грешките на малките предприятия, за да се осигури необходимото качество на данните по СБС за групата на малките и средните предприятия.

1.6. Третиране на неотговорилите

1.6.1. Относителен дял на неотговорилите


В изследването по СБС за 2007 г. делът на неотговорилите като цяло е нисък – 2.6% по отношение на броя на предприятията и 0.3% по отношение на оборота. В сравнение с предходната година се наблюдава намаление на тези стойности за определени дейности по НКИД-2003. Неотговорилите оказват незначително влияние върху общото качество на данните по СБС, но техният относителен дял варира според основната дейност и размера на предприятията. В Промишлеността делът на неотговорилите предприятия е 0.4%, в Строителството – 0.3%, в Търговията – 2.7% и в Услугите – 3.8%. Процентът е много нисък в дейностите, където преобладават големи предприятия. Неотговорилите са малки предприятия, които имат по-висок дял като брой, но значително по-нисък дял като оборот. Почти всички големи предприятия (с малки изключения) са се отчели. В заключение неотговорилите не оказват съществено влияние върху качеството на данните, като ефектът засяга в известна степен само най-ниските нива на агрегация – 4-ти знак по НКИД-2003, а също и групите до 9 заети в сериите по групи според броя на заетите лица. Разчетите са направени на ниво предприятие.

1.6.2. Оценка на неотговорилите


От експертите в ТСБ бяха взети необходимите мерки за намаляване броя на неотговорилите. Предприятията, не подали своите отчети в рамките на законоустановените срокове, бяха уведомени с писма да изпълнят задълженията си за предоставяне на данни в НСИ. След определено време с все още неотчелите се предприятия бяха проведени и телефонни разговори, а големите структуроопределящи предприятия бяха посетени на място. За отстраняване на ефекта на неотговорилите предприятия, в ЦУ на НСИ бяха направени окончателните оценки, чрез използването на няколко метода, в зависимост от вида на предприятието (икономическа дейност, размер според броя на заетите лица, налична информация от други източници), а именно:

 • разчети, базирани на други статистически изследвания (Краткосрочна бизнес статистика, ПРОДКОМ);

 • разчети, базирани на представени данни за предходни години (когато предприятието не е новосъздадено и не е непрекъснато в групата на неотчетените);

 • разчети, базирани на отчетените средни стойности за същата дейност (широко използван метод, особено за малките предприятия);

 • донорни разчети (рядко използван метод, където всички разчетни стойности са маркирани, за да могат да бъдат отделени от реалните стойности.

1.7. Контрол на конфиденциалността


Важно е конфиденциалните данни да бъдат маркирани, за да се осигури пълна защита на индивидуалните данни на предприятията. Поверителността на данните на предприятията е дефинирана в ЗС и използването им е единствено за статистически цели. Достъп до микро данните имат само служителите, за които тези данни са необходими за изпълнение на служебните им задължения. Разпространението на конфиденциални данни е забранено със закон и подлежи на наказателна отговорност. Всички агрегирани данни по СБС се проверяват за конфиденциалност. Съгласно ЗС (национални правила за поверителност) първичната конфиденциалност на агрегираните данни се определя по два критерия, при които данните не могат да бъдат предоставяни или публикувани, а именно:

 • критерий А – показателят е получен от данните на по-малко от три предприятия;

 • критерий В – едно предприятие формира 85% и повече от стойността на даден показател.

Конфиденциалните данни по СБС се определят в ЦУ на НСИ чрез използването на компютърна програма. Първично конфиденциалните данни се маркират с флагове А и В за съответния вид и се изпращат в Евростат. Вторичната конфиденциалност на всички серии с данни по СБС се изчислява от Евростат и се проверяват и потвърждават от НСИ, за да се предотврати случайното разкриване на данните. От референтната 2008 г. вторичната конфиденциалност ще се изчислява в НСИ с програма τ-ARGUS.

1.8. Ниво на съответствие и отклонения от изискванията на регламентите по СБС, план за бъдещи подобрения

1.8.1. Развитие и подобрение на данните по СБС


За отчетната 2007 г. усилията на експертите от НСИ бяха насочени към развитие и подобрение на Българската система за изпълнението на изследването по СБС. Качеството на данните за ниските агрегационни нива на данните по СБС е подобрено. Това се дължи на по прецизната (на ниво клас) оценка на неотговорилите, и по-детайлния контрол на първичните данни, които осигуряват пълнотата и съгласуваността на данните по СБС.

1.8.2. Отклонения и план за тяхното преодоляване:


 • Анекс I –всички показатели и серии с данни са предоставени;

 • Анекс II – липсващите показатели по серии са:

 • серия 2A - 11 120 – Брой на родените предприятия; 11 130 – Брой на закритите предприятия; 13 131 – Плащания на агенции за набиране на персонал; 15 310 – Стойност на материалните активи, придобити чрез финансов лизинг; 18 110 – Оборот от основна дейност; 20 110 – Покупки на енергийни продукти.

 • серия 2E – не е изпратена, защото показателят 11 310 – Брой на единиците по вид дейност не е изчислен;

 • серия 2L – Покупки на енергийни продукти – не е изпратена.

  • Анекс III – за серия 3B единственият липсващ показател е 15 310 - Стойност на материалните активи, придобити чрез финансов лизинг.

 • Анекс IV - липсващите показатели по серии са:

 • серия 4A - 11 120 – Брой на родените предприятия; 11 130 – Брой на закритите предприятия; 13 131 – Плащания на агенции за набиране на персонал; 15 310 – Стойност на материалните активи, придобити чрез финансов лизинг; 18 110 – Оборот от основна дейност; 20 110 – Покупки на енергийни продукти.

 • серия 4E – не е изпратена, защото показателят 11 310 – Брой на единиците по вид дейност не е изчислен;

Предвижда се липсващите показатели 15 310; 11 120; 11 130 да отпаднат в предстоящото актуализиране на регламентите по СБС и данни за тях няма да се събират.

Показателите 13 131 Плащания на агенции за набиране на персонал и 20 110 Покупки на енергийни продукти ще бъдат включени за първи път в годишните отчети за 2008 година.

Липсващите серии 2E и 4E с показатели по вид дейност не са налични за 2007 година. За 2008 ще се опитаме да разработим методология и инструментариум за осигуряване на необходимите данни за изчисляването на всички показатели от тези серии.

Поради значителните трудности, които предприятията срещат при събирането на данни за изчисляването на показател 21 120 – Инвестиции в заводи и оборудване, свързани с чисти технологии (интегрирани технологии), НСИ на Р България получи дерогация (разрешение да не изпраща данни) за този показател до края на преходния период (2008)


1.9. Навременност, разпространение и основни потребители

1.9.1. Навременност и точност


Предварителните и окончателните данни по СБС за 2007 г. са съставени в рамките на посочената програма:

 • годишните отчети, с подготвените счетоводни и статистическисправки, на базата на които се изчисляват показателите по СБС, са разработени и предоставени за попълване от предприятията до края на референтната година;

 • попълнените от предприятията отчети са изпратени обратно в ТСБ до края на Април на следващата година - T + 4 месеца.

 • обработването на микро данните на регионално ниво приключи до края на август 2008 г. T + 8 месеца;

 • предварителните данни по СБС бяха разработени и изпратени в Евростат до края на Октомври 2008 г. T + 10 месеца, в съответствие с изискванията на Регламент (EC) 58/97 по СБС;

 • окончателните данни бяха разработени и изпратени в Евростат до края на юни 2009 г T+18 месеца, в съответствие с крайните срокове, посочени в Регламент (EC) 58/97 по СБС.

Данните по СБС за 2007 г. бяха изпратени в Евростат през eDAMIS в необходимия технически формат. Не са правени ревизии нито на предварителните, нито на окончателните данни след изпращането им в Евростат.

1.9.2. Достъпност и яснота


Данните по СБС са на разположение на всички заинтересовани потребители по едно и също време, в съответствие със сроковете, определени в календара за публикуване на статистическите изследвания, достъпен на интернет страницата на НСИ. Няма специализирано издание на показателите по СБС. Обобщени таблици с основните резултати от изследването на SBS, заедно със съответните методологически бележки, се публикуват ежегодно в Статистическия годишник. В Статистическия справочник са представени резултатите за някои основни показатели. Всяка друга информация за проучването по СБС е на разположение в електронен вид и се предоставя при поискване. За бързо задоволяване на различните изисквания на потребителите, голяма база данни, съдържаща микро данни и обобщени данни по СБС, се поддържа и актуализира ежегодно от упълномощените експерти в ЦУ на НСИ.

1.9.3. Основни потребители на данните по СБС


Някои показатели по СБС се предоставят на различни международни организации. Основните потребители са::

 • институции на европейско ниво - Евростат и други генерални дирекции на Европейската комисия;

 • институции на национално ниво - Министерството на икономиката и други държавни органи, Националната банка и други финансови институции;

 • научни институти, университети, самостоятелни изследователи и студенти;

 • частни организации с нестопанска цел, агенции, бизнес компании, медии;

 • други дирекции и отдели в НСИ – национални сметки.

1.10. Показатели за качеството, точност на данните по СБС

1.10.1. Коефициент на вариация


Коефициентът на вариация е равен на нула, защото изследването по СБС е изчерпателно.

1.10.2. Липса на отговор


Такъв коефициент не е изчисляван, защото в годишните отчети не е възможно да се разграничат липсващите данни от нулевите данни. Има създадена практика в ТСБ при открито несъответствие, причинено от липсващи данни, експертите да контактуват директно с предприятията и да изискват предоставянето им.

1.10.3. Грешки от неправилно определяне на основната дейност


Стойността на тези грешки е равна на нула. Те не съществуват, защото основната дейност по НКИД-2003 се определя от самото предприятие и се актуализира с информацията, събирана за изследването по СБС, което е изчерпателно.

1.10.4. Относителен дял на неотговорилите предприятия


За референтната 2007 г. относителният дял на неотговорилите е изчислен и изпратен в Евростат на 3-значно ниво по НКИД-2003 за промишлеността и строителството, на 4-значно ниво за търговията и дефинирани групи от сектора на услугите (съгласно изискванията на Регламент (ЕС) 58/97.

Отгосителният дял на неотговорилите се изчислява по два метода – непретеглен (по отношение на броя на предприятията) и претеглен (по отношение на оборота). Относителният дял на неотговорилите по отношение на оборота е по-нисък в сравнение с относителния дял по брой предприятия, защото неотговорилите са предимно малки предприятия с незначителен принос в оборота.

Коефициентът на неотговорилите по отношение на броя на предприятията е непретеглен и е изчислен като броят на неотговорилите е разделен на общия брой предприятия.

Брой на неотговорилите предприятия

КНБ (непретеглен) =----------------------------------------------------------------------------------------------

Брой на отговорилите предприятия + Брой на неотговорилите предприятия

където КНБ е коефициент на неотговорилите по брой

Коефициентът на неотговорилите по отношение на оборота е претеглен и е изчислен като разчетеният оборот на неотговорилите е разделен на общия оборот.

Разчетен оборот на неотговорилите предприятия

КНО (претеглен) = ----------------------------------------------------------------------------------------

Оборот на отговорилите + Разчетен оборот на неотговорилите

предприятия предприятия

където КНО е коефициент на неотговорилите по оборот
Грешките поради липса на отговор оказват незначително влияние върху качеството на данните по СБС, защото относителният дял на неотговорилите е нисък – 2.6% по отношение на броя на предприятията и 0.3% спрямо оборота. Неотговорилите са малки предприятия на едностранно счетоводство, които имат нисък дял в оборота, произведената продукция и другите показатели. Големите и по-голямата част от средните предприятия са се отчели напълно.

Данните за неотговорилите предприятия (непретеглените и претеглените) за референтната 2007 г. са изпратени на Евростат чрез e-DAMIS в отделен файл в необходимия технически формат, според изискванията на Регламент (ЕС) 2702/98.


ЧАСТ ІІ: ДОКЛАД ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И ПРОМЯНАТА НА ОСНОВНАТА ДЕЙНОСТ НА НАБЛЮДАВАНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

2.1. Използван критерий


Теоретично се препоръчва като критерий за определяне на основната дейност да се използва показателят “Добавена стойност”. Тъй като този показател се изчислява като резултативна величина след въвеждането на данните и респондентите нямат добавената стойност, разпределена по извършваните от тях дейности, в практиката на НСИ се използва показателят “Нетни приходи от продажби”. Основната дейност се определя в зависимост от относителният дял на всяка от извършваните от предприятието дейности в общите нетри приходи. Ако една от дейностите формира 50% и повече от стойността на приходите, тя определя кода на основната дейност на предприятието по НКИД-2003. Във всички останали случаи, когато предприятието извършва повече дейности и нито една не формира 50%, се използва методът “Отгоре надолу”.

2.2. Възприет подход


Алгоритъмът, използван за определянето на основната дейност по НКИД-2003, започва с идентифициране на най-високото класификационно ниво и завършва с най-ниското, както следва:

 • определяне на сектора, в който е реализиран най-голям дял от оборота (ниво “Буква”);

 • определяне на подсектора от вече дефинирания сектор, в който е реализиран най-голям дял от оборота (само за сектори C и D (ниво “Две букви”);

 • определяне на раздела от вече дефинирания сектор (подсектор), с най-голям дял от оборота (2-значно ниво);

 • определяне на групата от вече дефинирания раздел, с най-голям дял от оборота (3-значно ниво);

 • определяне на класа от вече дефинираната група, с най-голям дял от оборота (4-значно ниво), който е и кодът на основната дейност на предприятието по НКИД-2003.

2.3. Източници на информация


Основният източник за актуализиране кода на икономическата дейност е изчерпателното изследване по СБС. В годишните отчети за дейността на предприятията има специален раздел, в който предприятията посочват извършваните от тях дейности и относителният дял на всяка от тях в обема на нетните приходи от продажби. Въз основа на тази информация се определя основната дейност на новооткритите предприятия, но са констатирани промени в дейността и на съществуващите. За промишлените предприятия се използват и данните от наблюдението “Продком”, за по-точно определяне на основната дейност по НКИД-2003.

2.4. Актуализиране на основната дейност, правило за стабилност


Основната дейност на предприятията се актуализира веднъж годишно, на базата на подадените годишни отчети за дейността. През годината дейността може да бъде сменена (на базата на изследването по краткосрочна бизнес статистика - КБС) в случаите, когато:

 • промяната на дейността е значителна и необратима и ако не бъде актуализирана ще предизвика отклонение в данните по СБС по икономически дейности;

 • изследването показва, че първоначалната основна дейност на новооткритите предприятия не е определена правилно.

За да се предотвратят случайни промени в демографията на наблюдаваната съвкупност и за да се избегне несъответствието между данните по КБС (месечни и тримесечни) и годишните данни по СБС по икономически дейности, е възприето правилото за стабилност. В случай, че през референтната година дадено предприятие е извършвало нетипична дейност (еднократна или случайна продажба, или продажба на дълготрайни активи), приходите от която преобладават в структурата на нетните приходи, неговата основна дейност не подлежи на промяна. Този принцип се спазва в продължение на две последователни години, независимо че приходите от тези дейности са по-високи от приходите от определената основна дейност. Ако след този период се установи, че промените в производствената структура са постоянна тенденция, дейността на това предприятие следва да бъде променена.

За референтната 2007 г. изследването по СБС за Р България в голяма степен съответства на изискванията на европейското законодателство в областта на СБС. Това е резултат от системната работа и от усилията на експертите от НСИ, с цел постигане на пълно съответствие с европейската правна рамка в областта на СБС.

Каталог: sites -> default -> files -> files -> pages
pages -> Терминологичен речник на качеството Термин en term extension
pages -> Термин Определение
pages -> Отчет за разхода на горива и енергия Национален орган, отговорен за събирането на данни
pages -> Ръководство за попълване на електронен формуляр "отчет реализация на основни групи суровини, материали, електрическа енергия и горива"
pages -> Регламент №1172/98 Отчетна страна: Република България Отчетен период: 1-во тримесечие на 2010 година
pages -> Състав на работна група 12 „статистика” към съвета по европейските въпроси, утвърден със заповед
pages -> Отчет за производството на електрическа енергия и топлинна енергия Национален орган, отговорен за събирането на данни
pages -> Инструкция за ползване Последна актуализация: 11. 2016 година
pages -> Отчет за Нефта и нефтените продукти Национален орган, отговорен за събирането на данни


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница