Доклад за качеството на повърхностните води, предназначени за питейно-битово водоснабдяване в обхвата на управление на Басейнова дирекция Западнобеломорски районстраница1/3
Дата26.09.2018
Размер0.92 Mb.
ТипДоклад
  1   2   3

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция Западнобеломорски район - Благоевград

ЗАПОВЕД

№РД-05-65/22.05.2013г.

На основание на чл. 5, ал. З от Наредба №12 от 18.06.2002 г. за качествените изисквания към повърхностни води, предназначени за питейно-битово водоснабдяване, издадена от Министъра на околната среда и водите, Министъра на здравеопазването и Министъра на регионалното развитие и благоустройство

ОПРЕДЕЛЯМ

Повърхностните водоизточници, предназначени за питейно-битово водоснабдяване на територията на Бесейнова дирекция Западнобеломорски район -Благоевград и тяхната категоризация, съгласно Таблица №1 от Годишен доклад за качеството на повърхностните води, предназначени за питейно-битово водоснабдяване в обхвата на управление на Басейнова дирекция Западнобеломорски район, която е неразделна част от тази Заповед.
Настоящата Заповед отменя Заповед № РД-05-109/12.10.2010 г. на Директора на Басейнова дирекция Западнобеломорски район - Благоевград.


ИНЖ. РАДОСЛАВ ГЕОРГИЕВ

Директор на Басейнова дирекция Западнобеломорски район - Благоевград

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО


ГОДИШЕН ДОКЛАД
ЗА КАЧЕСТВОТО НА ПОВЪРХНОСТНИТЕ ВОДИ

ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА

ПИТЕЙНО - БИТОВО ВОДОСНАБДЯВАНЕ В ОБХВАТА

НА ЗАПАДНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН ЗА БАСЕЙНОВО УПРАВЛЕНИЕ

ЗА 2012 ГОДИНА

Април 2013 г.УТВЪРДИЛИ ДОКЛАДА:
ДИРЕКТОР НА БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ

ЗАПАДНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН – БЛАГОЕВГРА


ДИРЕКТОР НА РЗИ – БЛАГОЕВГРАД:

ДИРЕКТОР НА РЗИ – КЮСТЕНДИЛ:ДИРЕКТОР НА РЗИ – ПЕРНИК :

ДИРЕКТОР НА РЗИ – СМОЛЯН :
ГОДИШЕН ДОКЛАД

За качеството на повърхностните води, предназначени

за питейно-битово водоснабдяване в обхвата на Западнобеломорски район

за басейново управление

за 2012 г.

І. Въведение.

Настоящият Годишен доклад е изготвен в съответствие с изискванията на Раздел ІV, чл. 16, ал.(2), на Наредба №12/18.06.2002 г. – За качествените изисквания към повърхностните води, предназначени за питейно-битово водоснабдяване.

Докладът има за цел да се определи състоянието на повърхностните води в Западнобеломорски район за басейново управление за 2012 г., които след прилагане на подходяща обработка се използват или са перспективни за получаване на вода за питейно-битово водоснабдяване и да се извърши актуализация на категориите на суровите необработени води от съответните повърхностни водоизточници.

Основните етапи при изготвянето на този доклад са:  1. Анализ и обобщаване на информацията, получена в резултат на

изпълнението на програмите за мониторинг на повърхностните води, предназначени за питейно-битово водоснабдяване в Западнобеломорски район за басейново управление през 2012 г. включени в Заповед №715/02.08.2010 г. на Министъра на околната среда и водите;

  1. Анализ и обобщаване на получената информация от изпълнение на програми за собствен мониторинг на повърхностни води, предназначени за питейно-битово водоснабдяване от титуляри на разрешителни за водоползване през 2012 г;

  2. Актуализиране на категоризацията на повърхностните води, предназначени за питейно-битово водоснабдяване в Западнобеломорски район за басейново управление в съответствие с показателите и нормите, заложени в Приложение №1 на Наредба № 12 /2002 г.

Докладът е резултат от целенасочената съвместна работа в рамките на 2012г. на следните институции – Басейнова дирекция Западнобеломорски район – Благоевград, Регионалните лаборатории на изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС) в София, Благоевград, Кюстендил и Смолян, Регионалните здравни инспекции в Перник, Благоевград, Кюстендил и Смолян, титуляри на разрешителни за водоползване от повърхностни води с цел питейно-битово водоснабдяване.

ІІ. Използвани данни при изготвяне на Годишния доклад за качеството на повърхностните води, предназначени за питейно-битово водоснабдяване в Западнобеломорски район за басейново управление.

В рамките на този доклад е направен анализ и обобщение на данни от осъществен през 2012 г. мониторинг на повърхностни води, ползвани за питейно-битови цели, както следва:

1. Протоколи от извършени химични анализи по показатели от № 1 до №42 от Приложение №1 на Наредба №12/2002 г. на 47 броя проби от повърхностни водоизточници за питейно-битово водоснабдяване, включени в Програмите за мониторинг на води през 2012 г., към Заповед №715/02.08.2010 г. на Министъра на околната среда и водите. Този мониторинг се изпълнява от регионалните лаборатории на ИАОС в София, Благоевград, Кюстендил и Смолян;

2. Протоколи от извършени микробиологични анализи по показатели от №43 до №46 от Приложение №1 на Наредба №12/2002 г на 45 броя проби от повърхностни водоизточници за питейно-битово водоснабдяване, включени в Програмите за мониторинг на води през 2012 г., към Заповед №715/02.08.2010 г. на Министъра на околната среда и водите през 2012 г. Този мониторинг се изпълнява от Регионалните здравни инспекции (РЗИ) – Перник, Благоевград, Кюстендил и Смолян ;

3. Протоколи от проведен собствен мониторинг по химични и микробиологични показатели на 38 броя проби, получени от титуляри на разрешителни за водоползване от повърхностни водни обекти с цел питейно-битово водоснабдяване в Западнобеломорски район за басейново управление;

4. За оценка на динамиката в качеството на повърхностните води, предназначени за питейно-битови цели и изготвяне на актуална категоризация на водите, бяха използвани и данните от проведен мониторинг по Наредба 12/2002 г. за предходната 2011г.

Водещи в изготвяне на оценката на повърхностните води, предназначени за питейно-битови цели за 2012 г. са резултатите, получени от изпълнението на Програмите за мониторинг за 2012 г. на повърхностни води по Наредба 12/2002 г., включени в Заповед №715/02.08.2010 г. на Министъра на околната среда и водите и резултати от провеждан собствен мониторинг, изпълнен в акредитирани лаборатории.
ІІІ. Определяне на категорията на повърхностните води, предназначени за питейно-битово водоснабдяване в Западнобеломорски район за басейново управрление за 2012 г.

Категоризацията е изготвена въз основа на съпоставяне на резултатите от проведения мониторинг (контролен и собствен) и сравняване на стойностите на измерваните показатели (химични и микробиологични) с нормите за съответните категории А1, А2 и А3 от Приложение №1 на Наредба № 12/2002 г. Категоризацията по химични показатели е направена от БД ЗБР – Благоевград, а категоризацията по микробиологични показатели – от съответната РЗИ, на чиято територия се намира водоизточника. Определяща за крайната обобщена категоризация на всеки повърхностен водоизточник е по-лошата от двете категории.

При проведен мониторинг само по една от групите показатели (химични или микробиологични) категоризацията е извършена само по тази група показатели.

Когато за даден повърхностен водоизточник за питейно-битово водоснабдяване през 2012 г. не е провеждан мониторинг, неговата категоризация остава същата, както е била направена на база мониторинг от предходните 2011 или 2010 г.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
1. Към 2012 г. в Западнобеломорски район за управление на водите са регистрирани общо 110 повърхностни водоизточници, предназначени за питейно-битово водоснабдяване. При извършената категоризация за 2012 г. те са определени в следните категории :

- категория А1 – 67 броя водоизточници (60,90 % от общия брой), което е подобряване на състоянието на водоизточниците спрямо 2011 г. с 15,6 %, когато броят на водоизточниците от категория А1 е бил 48;

- категория А2 – 38 броя водоизточници (35,54 % от общия брой), като за 2011 г. техния брой е бил 39, т.е. делът на водоизточниците от категория А2 почти се запазва;

- категория А3 – 5 броя водоизточници (4,54 % от общия брой), което е подобряване на състоянието на водоизточниците спрямо 2011 г. с 13,4 %, когато броят на водоизточниците от категория А3 е бил 19;


2. Най-честите проблеми, свързани с влошаване на категорията на водоизточниците са свързани с превишения на нормите за качество на следните показатели:

2.1. От групата на физико-химичните показатели :

- неразтворени вещества;

- разтворен кислород ;

- наситеност с кислород

2.2. От групата на микробиологичните показатели най-честите отклонения от нормите са по показателя колиформи.

Отклоненията по горепосочените показатели най-често имат сезонен характер и са свързани с периоди на интензивни валежи (неразтворени вещества) и локални микробиологични замърсявания (съдържание на колиформи) при неизградени или не добре поддържани и експлоатирани санитарно-охранителни зони (СОЗ) около водоизточниците.

3. Използваните химични методи за анализ за някои от наблюдаваните показатели – екстрахируеми вещества (общо), живак, феноли, кадмий и никел имат граници на откриване на метода по-високи, отколкото са нормите за определяне на тези показатели в категория А1 от Приложение № 1 на Наредба № 12/2002 г. По тази причина предоставените резултати за тези показатели не бяха използвани при определяне на категорията на съответните водоизточници.

4. В нито една от изследваните проби от повърхностните водоизточници, използани за питейно-битово водоснабдяване не е установено съдържание на специфични органични замърсители (пестициди) – всички резултати за тези вещества са под границите на откриване на съответните методи за анализ.

5. През 2012 г. в Западнобеломорски район за басейново управление не са установени повърхностни водоизточници, предназначени за питейно-битово водоснабдяване извън категориите, определени в Наредба № 12/2002 г.

Таблица №1. Категоризация на повърхностните водоизточници, предназначени за питейно-битово водоснабдяване

за 2012 г. в Западнобеломорски район съгласно изискванията на Наредба № 12/2002 г.

Повърхностен водоизточник за ПБВ

Воден обект

Водно тяло, в което попада повърхностния водоизточник за ПБВ

Титуляр на разрешителното за водоползване от повърхностния водоизточник за ПБВ

Населени места, които се водоснабдяват от повърхностния водоизточник за ПБВ

Категоризация

по физико-химични показатели

Категоризация

по микробиологични

показатели

Обобщена категоризация на повърхностния водоизточник за ПБВ за 2012 г.


1

Ановско дере

Ановско дере

BG4ST500R064 - Река Цапаревска от изворите до вливането й в река Струма.

Стримон ЕООД

с. Микрево, Струмяни, с. Драката, с. Каменица

А1

А1

А1

2

Бела вода

р. Бялата вода

BG4ST600R036 - Река Джерман с части от левите си притоци Отовица и Дупнишка Бистрица, в участъка от вливането на река Тополница до вливането й в река Струма.

ВиК Дупница

с. Джерман

А2

А2

А2

3

Бистрица

р. Дупнишка Бистрица

BG4ST600R038 Река Дупнишка Бистрица от изворите до водохващанията на “В и К” – гр. Дупница и СД “Язовир Дяково” на кота 740 м.

ВиК Дупница

гр. Дупница и насел. места от общината

А1

А1

А1

4

Бистрица дренаж

р. Благоевградска Бистрица

BG4ST500R045 - Река Благоевградска Бистрица с левия й приток река Хърсовска в участъка от вливането на река Славова до вливането на река Хърсовска.

ВиК Благоевград

Благоевград, с. Рилци, с. Бело поле, с. Изгрев, с. Церово, с. Покровник

А1

A1

А1

5

Бождово

р. Бождовска

BG4ST500R070 - Река Лешнишка (Бождовска) от изворите до вливането й в река Струма.

УВЕКС Сандански

с. Бождово, с.Малки Цалим, с.Дебрене, с.Белевехчево, с.Джигурово, с.Ласкарево, с.Ладарево, с.Лешница, с.Ново делчево, с.Дамяница, с.Левуново

А1

А1

А1

6

Бреза 1

дере

BG4ST700R025 - Река Елешница от изворите до вливането на река Речица

Кюстендилска вода

села Смоличано, Пелатиково и Страдалово

А1

А1

А1

7

Бреза 2

дере

BG4ST700R024 - Река Гращица от изворите до вливането й в река Струма

Кюстендилска вода

села Смоличано, Пелатиково, Кадровица и р. Гращица

А1

А1

А1

8

Буката

дере

BG4ST500R053 - Река Сушичка от изворите до вливането й в река Струма.

ВиК Благоевград

С. Сушица

А1

А1

А1

9

Бързата

р. Бързата

BG4ME700R102 - река Рибновска от изворите до вливането й в река Места.

ВиК Благоевград

с. Рибново, с. Скребатно, с. Осиково

А1

А2

А2

10

Бял Дунав

р. Бял Дунав

BG4DO600R120 - Река Сърнена река с левия си приток Керелова река от изворите до вливането й в река Доспат

ВиК Смолян

с. Змеица

А1

А1

А1

11

Бялата вода - Чакалица 3

р. Бялата вода

BG4ST500R045 - Река Благоевградска Бистрица с левия й приток река Славова от изворите до вливането им.

ВиК Благоевград

Благоевград, с. Рилци, с. Бело поле, с. Изгрев, с. Церово, с. Покровник

А1

А1

А1

12

Бялата река

р. Бялата река

BG4ST500R051 - Река Градевска с десния си приток река Осеновска от изворите до вливането им

ВиК Благоевград

Симитли, с.Градево, кв.Ораново

А1

А2

А2

13

Валевица

р. Валевица

BG4ST600R032 - Река Джерман от водохващането на ВЕЦ “Джерман” на кота 1052,00 м до град Дупница с левите си притоци Фудина, Валявица и част от Горица

Кюстендилска вода

гр. Сапарева баня и с. Сапарево

А1

А1

А1

14

Вапата

р. Вапата

BG4ME900R081 - Река Белишка с левия й приток река Вотръчка от изворите до вливането им

ВиК Благоевград

гр. Белица

А2

А1

А2

15

ВЕЦ Лиляново

изтичало на ВЕЦ

BG4ST500R067 - Река Санданска Бистрица Бистрица от изворите до вливането на десния й приток река Бобов дол.

УВЕКС Сандански

гр. Сандански,с. Дамяница

А3

А1

А3

16

Владово дере

р. Владово дере

BG4DO135R118 - Река Доспат след язовир Доспат до българо-гръцката граница вливането на десния й приток река Бобов дол.

ВиК Смолян

с. Црънча и Бръщен

А1

А1

А1

17

Воденичица

р. Воденичица

BG4ST700R023 - Река Новоселска от изворите до вливането й в река Струма

Кюстендилска вода

гр. Кюстендил, с. Лозно, с. Жилинци, с. Гърляно, с. Вратца

А1

*

А1

18

Войнишко кладенче

дере

BG4ST700R025 - Река Елешница от изворите до вливането на река Речица

Кюстендилска вода

села Смоличано, Пелатиково, Кадровица, Гращица, Страдалово

А1

А1

А1

19

Вретенаровец

Вретенаровско дере

BG4ST400R072 - Река Струмешница от българо-македонската граница до вливането й в река Струма.

ВиК Петрич

с. Ключ

А1

А1

А1

20

Върбица

р. Върбица

BG4ME500R110 - Река Дъбнишка от изворите до вливането й в река Места

ВиК Благоевград

с. Ореше, Крушево

А1

А1

А1

21

Върбата

Върбата

BG4ST500R053 - Река Сушичка от изворите до вливането й в река Струма.

ВиК Благоевград

с. Сушица

А1

А1

А1

22

Върла река

Върла река

BG4ST900R002 - водосбор на язовир Студена

ВиК Перник

Селата Кладница, с.Рударци, с. Долно Драгичево и кв. Църква - Перник

А1

А1

А1

23

Гладничка бара

р. Гладничка

BG4ST600R032 - Река Джерман от водохващането на ВЕЦ “Джерман” на кота 1052,00 м до град Дупница с левите си притоци Фудина, Валявица и част от Горица

Кюстендилска вода

с. Ресилово

А1

А1

А1

24

Глоговска

р. Глоговска

BG4ST700R022 - Река Глогошка (Банска) от изворите до вливането й в река Струма.

Кюстендилска вода

гр. Кюстендил, с. Лозно, с. Жилинци, с. Гърляно, с. Вратца

А1

А2

А2

25

Горица

р. Горица

BG4ST600R033 - Река Горица от изворите до водохващането на “В и К” – гр. Дупница при село Овчарци на кота 814,25 м.

ВиК Дупница

гр. Дупница и насел. места от общината

А1

*

А1

26

Горица - Водопада

р. Горица

BG4ST600R033 - Река Горица от изворите до водохващането на “В и К” – гр. Дупница при село Овчарци на кота 814,25 м.

Кюстендилска вода

с. Овчарци, с. Ресилово

А1

*

А1

27

Гравитачно село Церово

р. Церовска

BG4ST500R048 - Река Струма от вливането на река Благоевградска Бистрица до вливането на река Ощавска (Дяволска).

ВиК Благоевград

с. Церово

А1

А1

А1

28

Гургутица - Чакалица 2

р. Гургутица

BG4ST500R045 - Река Благоевградска Бистрица с левия й приток река Славова от изворите до вливането им.

ВиК Благоевград

Благоевград, с. Рилци, с. Бело поле, с. Изгрев, с. Церово, с. Покровник

А1

А1

А1

29

Гюргево

р. Джерман

BG4ST600R032 - Река Джерман от водохващането на ВЕЦ “Джерман” на кота 1052,00 м до град Дупница с левите си притоци Фудина, Валявица и част от Горица.

ВиК Сапарева баня

с. Крайници

А2

А1

А2

30

Дебрало

р. Дебрало

BG4ST400R072 - Река Струмешница от българо-македонската граница до вливането й в река Струма.

ВиК Петрич

с. Коларово

А1

А2

А2

31

Дере Доло

р. Струмешница

BG4ST400R072 - Река Струмешница от българо-македонската граница до вливането й в река Струма.

ВиК Петрич

гр. Петрич, с.Ръждак, с.Митиново и с.Дрангово

А1

А2

А2

32

Деривация Доспат-Сатовча

р. Сатовченска Бистрица

BG4ME200R114 - Река Сатовчанска Бистрица от изворите до вливането на десния й приток река Дяволски дол.

ВиК Благоевград

с. Сатовча, Фъргово, Жижево, Вълкосел, Крибул, Слащен

А1

А1

А1

33

Джамбевска

р. Джамбевска

BG4ST500R042 - Река Рилска от вливането на реките Манастирска и Илийна до вливането на десния й приток Шарковица.

Кюстендилска вода

гр. Рила, гр. Кочериново, с. Пороминово, с. Стоб, с. Пастра

А1

*

А1

34

Дълбоки дол

р. Диканска

BG4ST900R007 - Река Арката от изворите до язовир Долна Диканя.

ВиК Перник

с. Горна Диканя

А1

А1

А1

35

Елешница

р. Елешница

BG4ST500R042 - Река Рилска от вливането на реките Манастирска и Илийна до вливането на десния й приток Шарковица.

ВиК Дупница

гр. Рила, гр. Кочериново, с. Пороминово, с. Стоб, с. Пастра

А1

А1

А1

36

Ивана

р. Ивана

BG4ST400R072 - Река Струмешница от българо-македонската граница до вливането й в река Струма.

ВиК Петрич

с. Беласица

А1

А2

А2

37

Ивановска река

р. Ивановска река

BG4ST500R065 - Река Седелска от изворите до вливането й в река Струма

Стримон ЕООД

с. Игралище

А1

А2

А2

38

Изравнител Карталовец

Деривация на НЕК от водосбора на Санданска Бистрица

BG4ST500R067 - Река Санданска Бистрица Бистрица от изворите до вливането на десния й приток река Бобов дол.

УВЕКС Сандански

гр. Сандански

А1

А2

А2

39

Исмаилица - Чакалица 1

р. Исмаилица

BG4ST500R045 - Река Благоевградска Бистрица с левия й приток река Славова от изворите до вливането им.

ВиК Благоевград

Благоевград, с. Рилци, с. Бело поле, с. Изгрев, с. Церово, с. Покровник

А1

А1

А1

Каталог: docs -> dokladi
dokladi -> Доклад за 2011 година за качеството на повърхностните води
dokladi -> Доклад за качеството на повърхностните води, предназначени за питейно-битово водоснабдяване в обхвата на управление на Басейнова дирекция Западнобеломорски район
dokladi -> Вангелия иванова директор на Басейнова дирекция
dokladi -> Доклад за качеството на повърхностните води предназначени за
dokladi -> Доклад за 2011 година за качеството на повърхностните води
dokladi -> Бюлетин за състоянието на повърхностните и подземните води на тероторията на басейнова дирекция


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница