Доклад за наблюдение изпълнението на Регионалния план за развитие на Южен централен район


Служители, преминали обучение за развитие на уменията за управление на проекти, финансов контрол и прилагане на интегрирани системи за развитие – брстраница11/14
Дата30.09.2017
Размер2.04 Mb.
ТипДоклад
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14

Индикатори:

Служители, преминали обучение за развитие на уменията за управление на проекти, финансов контрол и прилагане на интегрирани системи за развитие – бр.Таблица 19. Служители, преминали обучения и курсове


Статистически зони, статистически райони и области

Служители преминали обучения – бр.

2013 г.

2014 г.

България

4082

1425

Северозападен район

755

323

Северен централен район

557

164

Североизточен район

465

237

Югоизточен район

407

125

Югозападен район

845

342

Южен централен район

1053

234

Кърджали

105

39

Пазарджик

272

22

Пловдив

346

31

Смолян

168

79

Хасково

162

63Източник: ИПА
По данни на ИПА за наблюдавания период (2013-2014 г.) най-много служители са преминали обучения в ЮЦР (1287 души). След него се нареждат ЮЗР (1187 души) и СЗР (1078 души). По-назад остават СЦР (721 души), СИР (702 души) и ЮИР (532 души). От областите в Южен централен район най-много служители са преминали обучения в област Пловдив (377 души). Следват област Пазарджик (294 души), област Смолян (247 души), област Хасково (225 души) и област Кърджали (144 души).

След преминаването на служителите през обучения, свързани с повишаване на техните професионални умения, се подобрява ефективността на държавната и общинската администрация и се стимулира организационното развитие. Повишава се капацитетът в областта на управлението и финансирането на проекти, чрез което се увеличава броят на успешно реализираните проекти. Създават се механизми и инструменти за процеса по разработване и актуализация на политики.
Изпълнението по Стратегическа цел 2 „Социално сближаване и намаляване на междуобластните неравенства чрез инвестиции в човешкия капитал и социална инфраструктура” е добро.

Предоставянето на образователни услуги и осигуреността с високопрофесионално и специализирано образование за нуждите на регионалната икономика са на нива над средните показатели за страната. Трябва да бъде подобрена връзка между висшите училищата и бизнеса с цел осигуряване на по-добри условия за професионално образование и обучение, соътвестващо на потребностите на региона и изискванията на пазара на труда.

Чрез реализация на проекти по ОП „Развитие на човешките ресурси“ , ОП „Регионално развитие, Програма за развитие на селските райони, Публична инвестиционна програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите“ и други източници на финансиране извън оперативните програми се подобрява достъпът до образователни, здравни, социални, културни услуги и спорт на населението. Подобрява се средата на живот и се намаляват вътрешнорегионалните различия, повишава се привлекателността на района. Създават се условия за повишаване на качеството на живот на социално уязвимите жители на Южен централен район.

Нужно е да се подобри достъпът на населението от пограничните и планински територии до всички видове здравни услуги.

Повишава се професионалната квалификация на служителите и ефективността на работата на администрацията.
СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 3 „РАЗВИТИЕ НА ТРАНСГРАНИЧНОТО И ТРАНСНАЦИОНАЛНОТО СЪТРУДНИЧЕСТВО В ПРИНОС НА ИКОНОМИЧЕСКОТО И СОЦИАЛНОТО РАЗВИТИЕ И СБЛИЖАВАНЕ”
Междурегионалното и транснационалното сътрудничество дават възможност на страните-членки да развиват знанията и уменията на заинтересовани организации и институции извън границите на държавите, за насърчаване на международното сътрудничество в приоритетните сфери на взаимодействие – околна среда, транспорт, комуникации, информационни технологии и др. Чрез реализиране на проекти за разширяване на сътрудничеството и насърчаване на икономическия, социалния и културния обмен, заинтересованите страни имат възможност да черпят опит, да обменят идеи, знания, ноу-хау, персонал, чрез съвместно разработване, изпълнение и финансиране на проекти, при които може да се очаква добавена стойност.
Приоритет 3.1 „Развитие на трансграничното сътрудничество и мобилизиране потенциала на периферните гранични територии”

В Южен централен район на областите Хасково, Кърджали и Смолян се дава възможност чрез трансграничното сътрудничество да се насърчат инвестициите за социално-икономическо развитие и опазване на природните ресурси в периферните гранични територии. Подобряване качеството на живот, работната среда, достъпа до основни услуги са целите на реализираните съвместни трансгранични проекти и инициативи. Те допринасят за повишаване на привлекателността на района както за живеещите, така и за потенциалните инвеститори и създават нови възможности за устойчиво регионално развитие.

Наличието на общи граници на Южен централен район с две държави – Турция и Гърция, предоставя добри възможности за засилване на транспортно-комуникационните функции на района, неговата вътрешна свързаност и интегрираността му с останалите части на националното пространство.

Програмата за трансгранично сътрудничество „Гърция- България” 2007-2013 г. подпомага развитието на граничните райони, осигурява регионално сближаване и подобряване на конкурентоспособността на бизнеса и насърчава търговския и културен обмен. Избираемите територитории за реализация на проектите са 4 области в България: за ЮЦР – Смолян, Кърджали и Хасково; за ЮЗР – Благоевград и 7 префектури в Гърция - Еврос, Кавала, Ксанти, Родопи, Драма, Солун, Сяр.

По данни на управляващия й орган от началото на действието й до м. март 2015 г. по Програмата за Европейско териториално сътрудничество Гърция-България 2007-2013 г. са изпълнени 54 проекта на територията на ЮЦР, при 43 бр. до м. март 2014 г. Общата им стойност е 67 480 260,73 евро, като бюджетът на българските партньори възлиза на 26 598 911 евро. В процес на изпълнение към м. март 2015 г. са 6 проекта:

- „Integrated Territorial Synergies for Children Health and Protection”, с бенефициент Регионална здравна инспекция – Кърджали, с бюджет на проекта 624 362 евро и бюджет на българския партньор 43 560 евро.

- „Pilot Operation of the Municipal Integrated Solid waste management system”, бенефициент община Кърджали, с бюджет 1 057 329 евро и бюджет на българския партньор 225 192 евро.

- „Joint reference strategies for rural activities of reduced inputs”, с бенефициенти Регионално сдружение на общините „Марица“ и община Крумовград, с бюджет на проекта 3 377 584 евро и бюджет на българските партньори съответно 137 060 и 88 400 евро.

- „Joint strategy for the social protection of vulnerable social groups”, с бенефициент Областна администрация Смолян, с общ бюджет 1 919 840 евро и бюджет на българския партньор 402 680 евро.

- „Smart specialisation”, с бенефициент Регионално сдружение на общините „Марица“ и бюджет 2 279 974 евро, бюджет на българския партньор 230 835 евро.

- „Crossacces”, с бенефициенти община Златоград и община Чепеларе, общ бюджет 5 485 159 евро и бюджети на българските партньори съответно 453 701 евро и 831 107 евро.

По данни на областните администрации и общините от Южен централен район през 2014 г. са реализирани следните проекти:

- „Димитровград за достъп“, с бенефициент община Димитровград и партньор община Суфли и общ бюджет на проекта 6 274 695,74 лв.

- „Лесно пътуване Гърция-България – Е-мобилни решения“, с бенефициент община Крумовград, която е партньор на Центъра за научни изследвания и технологии – институт по транспорта – Солун, с бюджет на община Крумовград 90 733,33 евро.

- „Интервенция за съвместно управление на водите“, община Борино и община Маджарово са партньори на община Пагайо, с общ бюджет на проекта 1 621 379 евро.С изпълнението на проектите по трансгранично сътрудничество Гърция – България 2007-2013 г. се подкрепя изпълението на дейности, насочени към повишаване качеството на живот: подобряване на пътната мрежа и мобилността на населението, управление на водите и намаляване на загубите от питейна вода, доброто управление на отпадъците, управление на риска срещу природни и предизвикани от човешка дейност бедствия. Част от финансираните проекти и дейности допринасят за увеличаване привлекателността на региона. Програмата допринася за повишаване на конкурентоспособността, чрез финансирането на дейности, насочени към насърчаване на предприемачеството и новите технологии.

Отварянето и използването на пълния потенциал на ГКПП-та по Българо-Гръцката граница (отваряне на трасето Пловдив-Смолян-Рудозем-Ксанти, ГКПП Елидже, разширяването на ГКПП „Маказа” и разширяване на пътя Смолян-Кърджали) ще допринесе за развитие на трансграничното сътрудничество, културния обмен, развитие на туризма и оползотворяване на туристическия потенциал на периферните погранични територии. Ще ускори процесите на икономическа и териториална кохезия.

За програмния период 2014 – 2020 г. Програмата за трансгранично сътрудничество Гърция – България 2014-2020 г. ще функционира чрез пет приоритетни оси: 1. Конкурентен и иновативен трансграничен регион; 2. Устойчив и приспособим към климата трансграничен регион; 3. Трансграничен район с подобрена взаимосвързаност; 4. Трансграничен район с висока степен на социално приобщаване и 5. Техническа помощ. Допустимата трансгранична област на Програмата за трансгранично сътрудничество Гърция – България 2014-2020 г. не е променена, а общият бюджет на Програмата е 129 695 569 евро.

По данни на УО на Програмата за трансгранично сътрудничество по Инструмента за предприсъединителна помощ „България – Турция” 2007-2013 г. от началото на действието й до 31.12.2014 г. са реализирани 24 проекта на обща стойност 2 644 261 евро, с изплатени средства на стойност 2 075 366 евро. Избираемият трансграничен район обхваща – областите Хасково (ЮЦР), Ямбол и Бургас (ЮИР) на българска територия и провинциите Одрин и Къркларели на турска. Програмата е насочена към насърчаване на териториалното сътрудничество с цел укрепване на трансграничното и транснационалното сътрудничество и социално икономическото развитие на граничните райони.

Към 31.12.2014 г. в процес на изпълнение са 13 проекта с общ размер на договорените средства – 2 655 645 евро. Това са:

- „Алтернативен туризъм в Алпулу и Маджарово – Заедно можем повече“, с бенефициент община Маджарово и бюджет на българските партньори 278 629 евро.

- „Съвместни трансгранични дейности за подобряване на икономическия потенциал в Българо-турската зона“, с бенефициент община Димитровград и бюджет на българския партньор 299 541 евро.

- „Култура без граници между приятели и съседи“, с бенефициент НЧ „Просвета-1890“ Свиленград, бюджет на българския партньор 395 444 евро.

- „Приятелство без граници – ръка за ръка“, с бенефициент община Стамболово и бюджет 212 793 евро.

- „Спортът като култура и здравословен живот“, с бенефициент ОУ „Иван Вазов“ Свиленград, с бюджет на българския партньор 148 230 евро.

- „Подкрепа за социални групи в неравностойно положение в трансграничния регион Свиленград – Узункьопрю“, с бенефициент община Свиленград и бюджет на българския партньор 191 984 евро.

- „Интернет бизнес информационна система“, с бенефициенти Общинско сдружение на малкия и средния бизнес – Хасково и Алианс за регионални и граждански инициативи (АРГИ) – клон Хасково, бюджет на българските партньори 82 669 евро.

- „Странджа – Сакар трансевропейски туристически маршрут“, с бенефициент Туристическо дружество „Вишегрд“, с бюджет на българския партньор 55 126 евро.

- „По-добро образование чрез спорт“, с бенефициент община Любимец, и бюджет на българския партньор 272 076 евро.

- „Жената е жена навсякъде“, с бенефициент НЧ „Братолюбие“ Любимец, бюджет на българския партньор 65 843 евро.

- „Икономическо развитие чрез създаване на социална инфраструктура за образователни цели“, с бенефициент община Маджарово и бюджет 211 919 евро.

- „Обща идентичност, обща история“, с бенефициент Регионален исторически музей Хасково и бюджет на българския партньор 196 021 евро.

- „Гласът на скалата“, с бенефициенти община Любимец и Фондация „Родопика“, бюджет на българските партньори 245 340 евро.

По информация, осигурена от областния управител на област Хасково и кметовете на общините в областта през 2014 г. в област Хасково са реализирани 2 проекта на обща стойност 879 471,70 лв., както следва:

- „Трансгранично сътрудничество в полза на уникалната природа и достъп до историческото наследство от региона на Любимец”, с бенефициент община Любимец, на стойност 179 627,55 лв.

- „Съхраняване на културното и историческото наследство на Любимец и Люлебургаз”, с бенефициент община Любимец, на стойност 699 844,15 лв.Чрез изпълнение на проектите по ТГС България-Турция се постигат резултати, касаещи опазването на околната среда, историческото и културно наследство, предотвратяването на природни бедствия, насърчаването и развитието на бизнеса и повишаване на капацитета на местната администрация.

За програмен период 2014-2020 г. Програмата за трансгранично сътрудничество по Инструмента за предприсъединителна помощ България – Турция 2014-2020 г. ще функционира чрез три приоритетни оси: Околна среда, Устойчив туризъм и Техническа помощ. Географският обхват на Програмата е идентичен с този през периода 2007-2013 г. Целевите групи и основните типове бенефициенти са национални, регионални и местни власти, публични и неправителствени организации, което е предпоставка за повишаване на знанията и усвояването на добри практики от българските партньори, с цел усъвършенстване на провежданите от тях регионални и местни политики за развитие. Общият бюджет на Програмата е 29 642 894 евро.


Индикатори:

Реализирани проекти/инициативи по програмите за трансгранично сътрудничество през 2014 г. – бр.

По данни, предоставени от областните управители и кметовете на общини, броят на реализираните проекти/инициативи по програмите за трансгранично сътрудничество през 2014 г. в Южен централен район общо е 17. По области разпределението е следното: област Хасково – 14 бр.; област Смолян – 2 бр.; област Кърджали – 1 бр.
Брой на интегрираните стратегически документи за управление и развитие на граничните територии – бр.

По информация, предоставена от областните управители и кметовете на общини общият брой на интегрираните стратегически документи за управление и развитие в Южен централен район е 10 бр. Разпределението по области е следното: Смолян – 7 бр.; Кърджали – 3 бр.


Приоритет 3.2 Развитие на междурегионалното и транснационалното сътрудничество за постигане на стратегическите цели на плана.

Междурегионалното и транснационално сътрудничество на европейско ниво насърчават обмена на опит и знания и трансфера на добри практики, чрез създаването на транснационални мрежи в областта на околната среда, транспорта, комуникациите и информационните технологии. Чрез създаване на партньорства и съвместни действия се насърчават иновациите и предприемачеството, запазва се биоразнообразието и се повишава достъпността.

По данни на УО на Оперативна програма за транснационално сътрудничество „Югоизточна Европа“ 2007-2013 г. от стартирането й до м. март 2015 г. в Южен централен район са реализирани 12 проекта на обща стойност 23 927 141,52 евро. Бюджетът на българските партньори възлиза на 1 506 477,72 евро. Програмата има за цел да се повиши качеството на процесите на териториална, икономическа и социална интеграция. Програмата дава възможност чрез развиването на транснационални партньорства и съвместни действия по въпроси от стратегическо значение да се подобри кохезията, стабилността и конкурентоспособността на района.

Чрез реализирането на проектите по Оперативна програма за транснационално сътрудничество „Югоизточна Европа“ 2007-2013 г. се подобрява ефективността на регионалните и местни политики в областта на създаването на иновации в рамките на градските и селските райони; подобряват се условията за инвестиции в селските райони и справяне с различията в развитието между регионите на територията на Югоизточна Европа.

В област Хасково през 2014 г. е реализиран проектът "Територия, Енергия & Заетост – ТЕРРЕ“. Община Димитровград е била партньор на община Римини, а бюджетът й е бил 342 656,17 лв. Проект ТЕРРЕ има за цел да експериментира и докаже, че мъдрото и интегрирано използване на наличните ресурси на местни ниво за произвеждане на възобновяема енергия е ефективен двигател за генериране на самостоятелно и устойчиво местно развитие в областите включени в проекта. Въз основа на изградени публично-частни партньорства между обществените институции, частните оператори и местните общности, за привличане на приходи и възможности за работа в по-слабо развитите маргинални зони, се стимулира растежа и развитието на областите посредством рационалното използване на местните ресурси.

През 2014 областна администрация Пазарджик е реализирала 2 проекта:

- SY_CULTour - Синергия на култура и туризъм – оползотворяване на културния потенциал в необлагодетелствани селски райони. Общият размер на договорените средства по този проект е 297 241 лв. С изпълнението му се генерират нови доходи и работни места в туризма чрез стимулиране на създаването на дестинации за немасов културен туризъм.

- INNO-FOOD„Изграждане на механизми в подкрепа на иновациите и повишаване на информираността относно потенциала на иновациите и научно-техническото развитие в хранителната промишленост в Югоизточна Европа“ е проект с бенефициент областна администрация Пазарджик и бюджет 176 024 лв. Проектът включва изготвянето на политики и стратегии за иновации в хранителната промишленост, както и анализи на предлагането на научни разработки и на нуждите на предприятията от иновации. Създадена е мрежа от заинтересовани лица в сектор „храни“ с представители на администрацията, науката и бизнеса.

През 2014 г. областна администрация Смолян е била бенефициент по проекта Green Mountain. Целият бюджет на проекта е 1 895 200 лв., а бюджетът на българския партньор възлиза на 163 000 лв. Проектът цели да се разработи и пренесе Модел за устойчиво развитие и управление на планинските райони. С партньорите от Австрия, Италия и др. са обменени информация, опит и добри европейски практики.

На мястото на Оперативна програма „Югоизточна Европа“ 2007-2013 г. през програмния период 2014-2020 г. ще има три нови програми: Адриатическо-йонийска, Дунав и Балкани-Средиземно море.

За програмния период 2014-2020 г. Програмата за транснационално сътрудничество „Дунав“ ще функционира чрез пет приоритетни оси: 1.Иновативен и социално ангажиран Дунавски регион; 2. Околна среда и културно ангажиран Дунавски регион; 3. Подобрена свързаност на Дунавския регион; 4. Добре управляван Дунавски регион; 5. Техническа помощ. В териториалния обхват на Програмата влизат държавите-членки: Австрия, България, Чехия, Германия (федерални провинции Бавария и Баден-Вюртемберг), Хърватия, Унгария, Румъния, Словения и Словакия и държавите кандидат-членки: Босна и Херцеговина, Сърбия, Молдова, Черна гора и 3 области от територията на Украйна (Ивано-Франковска, Закарпатска и Одеса). Програмата ще се финансира от Европейския фонд за регионално развитие със средства в размер на 202 095 405 евро, 19 800 000 евро от Инструмента за предприсъединителна помощ и от Европейския фонд за добросъседство. Общ бюджет 268 907 429 евро.Програмата за транснационално сътрудничество „Балкани – Средиземно море“ 2014-2020 г. има две приоритетни оси: 1. Предприемачество и иновации; 2. Околна среда. Географския обхват включва три държави-членки: Гърция, Кипър и България и две държави кандидат-членки: Албания и Македония. Финансирането й е със средства от Европейския фонд за регионално развитие в размер на 28 330 108 евро и от Инструмента за предприсъединителна помощ с 5 126 138 евро. Общ бюджет 39 727 652 евро.

Към март 2015 г. по Оперативна програма за междурегионално сътрудничество „ИНТЕРРЕГ IVC на територията на ЮЦР са изпълнени 6 проекта с общ бюджет 10 233 422,41 евро. Бюджетът на българските партньори по тези проекти възлиза на 414 391,99 евро.

Проектът GreenInfraNetизпълнен по четвъртата покана на „ИНТЕРРЕГ IVC” е с бюджет 1 531 323,60 лв. Българският партньор, Агенция за регионално развитие с Бизнес център за подпомагане на малки и средни предприятия е с бюджет 77 189,91 лв. Създадена е мрежа за партньорство на 12 региона от 10 страни в Европа. В България проектът се реализира на територията на два района – ЮЦР и ЮИР. Основната цел на проекта е да укрепи развитието и прилагането на „зелена“ инфраструктура. Очаква се да се въздейства върху запазването на биоразнообразието чрез усилване на свързаността и издръжливостта на екосистемите и адаптирането към климатичните промени и намаляването на уязвимостта от природни бедствия .

През новия програмен период 2014-2020 г. Програмата за междурегионално сътрудничество ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА ще работи по приоритетни теми: 1. Научноизследователска дейност, технологично развитие и иновации (НИДТРИ); 2. Конкурентоспособност на малките и средните предприятия; 3. Нисковъглеродна икономика; 4. Околна среда и ресурсна ефективност. Програмата покрива цялата територия на Европейския съюз, Норвегия и Швейцария. Чрез Програмата ще се осъществи подпомагане и съдействие за усвояване на политики, обмен на знания и пренасяне на добрите практики между регионалните и местните власти и други участници с регионално значение. Общият бюджет на програмата е 359 326 320 евро.Каталог: static -> media -> ups -> articles -> attachments
attachments -> График за провеждане на първите заседания на Регионалните съвети за развитие
attachments -> Министерство на регионалното развитие и благоустройството
attachments -> Република българия министерство на регионалното развитие и благоустройството
attachments -> Изисквания при устройството на зоните за стрелба на открито спортно стрелбище извън урбанизирани територии за динамична стрелба
attachments -> Институции и административна уредба на средновековна българия
attachments -> 9 декември 2005 11. 30 – 11. 45 Откриване на дискусията
attachments -> Министерство на регионалното развитие и благоустройството наредба № рд-02-20-6 от 19 декември 2016 г


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница