Доклад за наблюдение изпълнението на Регионалния план за развитие на Южен централен район


Програмата за междурегионално сътрудничество УРБАКТ IIIстраница12/14
Дата30.09.2017
Размер2.04 Mb.
ТипДоклад
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14

Програмата за междурегионално сътрудничество УРБАКТ III ще функционира чрез две приоритетни оси: 1. Подкрепа за интегрирано устойчиво градско развитие; 2. Техническа помощ. Програмата доразвива УРАБКТ I и УРБКАТ II и има за цел да насърчи интегрираното устойчиво развитие и да повиши ефективността на регионалната политика и политиката на сближаване. ОП УРБАКТ III обхваща всички държави-членки на Европейския съюз, както и Норвегия и Швейцария. Общият бюджет на програмата е 96 324 550 евро.

Програмата за сътрудничество ЕСПОН 2020 има за цел да продължи консолидацията на европейската мрежа за наблюдение на територията чрез предоставянето на и използването на сравними, систематични и надеждни данни за територията.
Индикатори:

Брой проекти за разширяване на сътрудничеството и насърчаване на икономическия, социалния и културния обмен между регионите на България и Европа

Данните подадени от областните управители за брой проекти за разширяване на сътрудничеството и насърчаване на икономическия, социалния и културния обмен между регионите на България и Европа сочат, че безспорен лидер е област Смолян с 56 бр. В област Хасково има 7 изпълнени и 2 в процес на изпълнение проекти, в област Пазарджик има 2 проекта, изпълнени от областна администрация Пазарджик и 4 от общини в областта, в област Пловдив са изпълнени 2 бр. проекти.
При изпълнението на приоритетите по Стратегическа цел 3 „Развитие на трансгранично и транснационално сътрудничество в принос на икономическото и социалното сближаване” се отчита напредък. Чрез реализацията на проекти и партньорства в рамките на трансграничното и транснационалното сътрудничество се оказва влияние върху различни сфери – околна среда, транспорт, комуникации, информационни технологии и др. Разширява се сътрудничеството, насърчава се икономическият, социалният и културният обмен, черпи се опит и се обменят знания, идеи и ноу-хау.

Отварянето и използването на пълния потенциал на ГКПП-та ще допринесе допълнително за популяризирането на района, за подобряването на туристическия, търговския и културния обмен, за развитието на регионалния туристически продукт. Със стратегическото си географско положение районът има потенциал да се развива като портал към Южните Балкани и Азия.СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 4 БАЛАНСИРАНО ТЕРИТОРИАЛНО РАЗВИТИЕ ЧРЕЗ УКРЕПВАНЕ НА ГРАДОВЕТЕ-ЦЕНТРОВЕ, ПОДОБРЯВАНЕ СВЪРЗАНОСТТА В РАЙОНА И КАЧЕСТВОТО НА СРЕДАТА В НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА
Приоритет 4.1. Подкрепа за интегрирано и устойчиво градско развитие и подобряване на вътрешнорегионалната свързаност

Обект на този приоритет е интегрираното обновяване и развитие на градовете от второ, трето и четвърто ниво в националната мрежа от населени места, определени в концепцията за пространствено развитие, както и подобряването на транспортната и електронно-съобщителната свързаност в ЮЦР.

Обновяването и развитие на тези градове е важно, тъй като те формират опорната мрежа от населени места, която генерира растеж и осигурява адекватно ниво на услуги за принадлежащите територии. Подобряването на свързаността пък е важно за осигуряване на такава със същите тези градски центрове, за интегриране на граничните части на района и за преодоляване на изоставането на изолираните територии.
Специфична цел 1: Интегрирано и устойчиво градско развитие
Индикатори:

Население, живеещо на територия с реализирани планове за интегрирано градско развитие - бр.

По данни на ИСУН към м. март 2015 г. по оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г. в ЮЦР са разработени общо 8 интегрирани планове за градско възстановяване и развитие на обща стойност 2 477 355 лв. Плановете са на градовете: Пазарджик, Пловдив, Смолян, Хасково, Кърджали, Карлово, Велинград и Панагюрище. Общият брой на населението в ЮЦР, живеещо на територия с реализирани планове за интегрирано градско развитие е 619 644 души. В процес на разработване са плановете на градовете: Ивайловград, Свиленград, Крумовград, Димитровград, Девин, Златоград, Асеновград.

С изработването на интегрираните планове за градско възстановяване и развитие се повишава качеството на живот в градовете чрез създаване на интегрирана планова основа за трайно подобряване на социалните, икономическите, физическите и екологичните характеристики на градовете с дългосрочно положително въздействие върху жителите му. Част от плановете са насочени към устойчиво и трайно преодоляване на високата концентрация на икономически, природни и социални проблеми на градовете – центрове на агломерационни ареали. Създават се необходимите предпоставки и условия за динамично и комплексно развитие на градската територия; за повишаване на инвестиционна атрактивност на градовете; за устойчиво и трайно преодоляване на съществуващите икономически, природни и социални проблеми.
Реализирани проекти за създаване/обновяване на зелени площи в градските райони – бр.

Според информация, осигурена от областните управители и кметовете на общините от ЮЦР, през 2014 г. общият брой на успешно реализираните проекти за създаване или обновяване на зелени площи в градските райони е 65 бр. Те са разпределени по области, както следва:  • Област Смолян – 29 бр.;

  • Област Пловдив – 11 бр.

  • Област Пазарджик – 9 бр.;

  • Област Хасково – 8 бр.

- Област Кърджали – 8 бр.
С реализирането на проектите за създаване и обновяване на зелени площи в градските райони се подобрява физическата и жизнената среда, ревитализират се жилищните зони. Подобрява се обликът на градовете чрез създаването на привлекателна, устойчива, екологична и достъпна градска среда, което е предпоставка за привличане на допълнителни инвестиции и развитие. Улеснява се достъпът на хора с увреждания. Създават се нови постоянни и временни работни места. Повишава се качеството на живот на населението.
Специфична цел 2: Подобряване на вътрешнорегионалната свързаност

За подобряването на свързаността между малките градове и селата с градските центрове в Южен централен район се инвестира в ремонт и реконструкция на вече съществуващата транспортна инфраструктура. За осигуряването на достъпността и свързаността до по-важните градски центрове в района, от ключово значение за регионалното развитие са следните пътища: ІІ-86 „Пловдив-Асеновград-Смолян- Рудозем”, ІІ-84 „Септември-Велинград”, ІІ-37 „Етрополе-Златица-Панагюрище-Пещера-Доспат”, ІІ-64 „Карлово-Пловдив”, ІІ-56 „Пловдив-Брезово-Павел баня”, и ІІ-58 „Асеновград- връзка с път І-5”. В своите периферни части Южен централен район се характеризира с по-ниска степен на изграденост на пътна инфраструктура от висок клас - автомагистрали и пътища І клас. По-ниското качество на транспортното обслужване в периферните гранични територии на района ще бъде компенсирано чрез изграждането на скоростното трасе на републиканския път II 86 „Пловдив, Асеновград-Смолян-Рудозем”.

През 2014 г. с реализацията на проекти свързани с рехабилитация и ремонт на транспортна инфраструктура се подобрява достъпността, взаимосвързаността и сближаването между малките градове и селата с големите градските центрове в ЮЦР. Увеличава се трафикът на пътници и товари по рехабилитираните пътища. Създават се нови работни места. Подобрява се транспортният достъп на населението.

През периода 2014-2020 г. за развитието на широколентова инфраструктура в Южен централен район са предвидени дейности по изграждане на широколентов достъп в отдалечени, слабо населени и селски райони – Брацигово, Брезово, Раковски, Златоград, Мадан, Неделино, Рудозем, Минерални бани, Симеоновград, Стамболово; реинженеринг и надграждане на съществуващите широколентови мрежи посредством нови технологии; изграждане на нови широколентови мрежи от следващо поколение; изграждане на безжичен широколентов достъп в общините; изграждане на оптична свързаност до общинските административни центрове за получаване на разширена широколентова опорна мрежа с цел технологично осигуряване на електронното правителство.


Индикатор:

Относителен дял на домакинствата с достъп до интернет, вкл. и широколентова връзка в %

През последните няколко години в ЮЦР се отчита голямо подобрение по отношение на достъпа до интернет. Делът на домакинствата в района, ползващи интернет, следва общата тенденция на постоянно нарастване. При това темповете на нарастване са по-бързи, благодарение на което от 4-то място през 2007 г. районът се придвижва 2 места напред, за да заеме 2-ро място през 2013 г. (след ЮЗР). По данни на НСИ относителният дял на домакинствата с достъп до интернет в ЮЦР за 2014 г. е 54,2 %, при 52,7% за 2013 г. Районът е на трето място по този показател след ЮЗР (63,4%) и СЦР (59,6%).

Във вътрешнорегионален план най-голям напредък е регистриран при областите Кърджали и Смолян, които успяват да преодолеят изоставането си от областите Пловдив и Хасково.Предвид на бързите темпове на развитие, поевтиняване на услугите и все по-широкото навлизане на ИКТ в ежедневието може да се очаква устойчивост на направените инвестиции в тази област. Използването на ИКТ в някои от по-слабо населените места е застрашена от обезлюдяването им и от застаряване на населението.

Фиг. 21. Относителен дял на домакинствата с достъп до интернет през 2013 г. и 2014 г. по статистически райони


Общо за страната

Северозападен


Северен централен
Североизточен
Югоизточен
Югозападен
Южен централен

Източник: НСИ, 2014 г.
Фигура 22. Относителен дял на домакинствата с достъп до интернет по области в ЮЦР за 2008-2013 г.
Източник: НСИ
Приоритет 4.2. „Подобряване на свързаността на района в национален и международен план“

Транспортната свързаност допринася за реализиране на икономическия растеж, за устойчивостта и за достъпа до основни услуги. Свързаността на района в национален и международен план подобрява достъпа до пазари на стоки и услуги, осигурява движението на хората и мобилността на работната сила. Подобряването на свързаността на ЮЦР в европейски план е свързано с развитието и усъвършенстването на транспортните връзки чрез европейските транспортни коридори, а в национален план - чрез развитието и усъвършенстването на мрежата от автомагистрали и пътища от I, II и III клас.

Най-голямо значение за интегрирането на Южен централен район с националната и европейската пътна мрежа имат автомагистралите „Марица” и “Тракия”, път Е-80, като част от европейския транспортен коридор № 4, път Е 773, като част от коридор № 8 и път І - 5, който е част от пътната инфраструктура на коридор № 9. Първокласната пътна мрежа е с нисък относителен дял във всички области и е разположена главно в северната част на района. ЮЦР се обслужва предимно от регионална пътна мрежа от II и III-ти клас.

По данни на НСИ към 31.12.2014 г. общата дължина на пътищата от Републиканската пътна мрежа /РПМ/ в Южен централен район е 4 039 км или 20,5% от РПМ на страната (19 728 км), като обхваща 145 км автомагистрали (3,6 % от РПМ в ЮЦР), 416 км пътища І клас (10,3 % от РПМ в ЮЦР), 784 км пътища ІІ клас (19,4 % от РПМ в ЮЦР), 2 694 км пътища ІІІ клас и връзки при кръстовища и възли (66,7 % от РПМ в ЮЦР). Относителният дял на пътищата в ЮЦР с национално и международно значение (автомагистрали и пътища І клас) е 13,9 %, т.е. значително по-нисък от средните стойности за районите в страната - 18,1 %.

С най-голяма дължина на пътища от РПМ е област Хасково - 1 084 км, следвана от област Пловдив - 1 020 км, област Пазарджик - 739 км, област Кърджали - 657 км и област Смолян - 539 км. В последните две области няма изградени участъци от АМ. В област Смолян няма изградена и първокласна пътна мрежа

Изградените автомагистрали и първокласни пътища обслужват предимно северната половина на района, а Родопската му част се обслужва от второкласни и третокласни пътища, които имат основна роля за осигуряване транспортния достъп до населените места и интегрирането на района с гранични райони в Република Гърция. Влошеният транспортен достъп до някои периферни планински и полупланински територии, отдалечени от функциониращата пътна мрежа от висок клас, в голяма степен определя изоставането им в социално-икономическото развитие.

Железопътната инфраструктура в Южен централен район е сравнително добре развита. Общата дължина на изградените и функциониращи ЖП линии на територията на района към 31.12.2014 г. е 774 км., които съставляват 19,2 % от жп мрежата на страната (4023 км). Това отрежда на ЮЦР второ място сред районите от ниво 2 в страната. Област Пловдив е с най-голяма дължина на мрежата – 324 км. Следват областите Хасково (197 км), Пазарджик (186 км) и Кърджали (67 км). Единствено област Смолян няма изградена ЖП мрежа и е изцяло на автомобилен транспорт в планински условия.

Въздушният транспорт е представен от летище Пловдив ЕАД , което е с международен статут. Съществува добра транспортна връзка със столицата. В близост до летището има гара на жп линията Пловдив-Асеновград.


Индикатори:

Дължина на новоизградени и/или реконструирани автомагистрали и пътища от I клас – км

По данни на Областните пътни управления от петте области в Южен централен район общата дължина на новоизградените и/или реконструирани автомагистрали и пътища от I клас в района през 2014 г. е 30,458 км. Най-много новоизградени или реконструирани километри пътна мрежа има в област Кърджали - 24,788 км. Следва област Хасково с 5,52 км и област Пловдив с 0,150 км. През 2014 г. в областите Пазарджик и Смолян няма новоизградена или реконструирана първокласна пътна мрежа и автомагистрали.
Дължина на рехабилитирани/реконструирани пътища от II и III клас – км

По данни на областните пътни управления от петте области в Южен централен район общата дължина на рехабилитирани/реконструирани пътища от II и III клас в района през 2014 г. е 121,545 км. Най-много рехабилитирана или реконструирана пътна мрежа има в област Смолян – 82,098 км. Следват област Пловдив (17,179 км), област Кърджали (12,976 км) и област Пазарджик (9,292 км). В област Хасково няма рехабилитирана второкласна и третокласна пътна мрежа през 2014 г.


По данни на ИСУН и УО на ОП „Транспорт“ 2007-2013 приоритетните инфраструктурни проекти с национално и международно значение, които се изпълняват по приоритетна ос II „Развитие на пътната инфраструктура по транс-европейските и основните национални транспортни оси” на територията на ЮЦР към м. март 2015 г., са следните:

Изграждане на автомагистрала “Марица”, Лот 1 и Лот 2”

Магистралата е част от Европейския транспортен коридор № IV, както и от Трансевропейската автомагистрала „Север-Юг". Общата дължина на трасето, по което се изпълняват СМР, е 65,620 км, разделено на два подучастъка.

През месец май 2015 г. бе открит ЛОТ 2 от автомагистралата, който включва участъка „Димитровград - Харманли“. Общата му дължина е 31,4 км.

Очаква се до края на м. октомври 2015 г. да бъдат завършени строително-монтажните работи на ЛОТ 1 Оризово – Димитровград. Общата дължина на този участък е 34,22 км. Към м. март 2015 г. подучастъкът е готов на 65%.

Проектът е на обща стойност 330 831 200 лв. Бенефициент е Агенция “Пътна инфраструктура”.След като бъде построена, автомагистрала "Марица" ще свързва автомагистрала "Тракия" с ГКПП "Капитан Андреево" на българо-турската граница, ще допринесе за развитие на трансграничното сътрудничество в граничните региони на България, Турция и Гърция и ще ускори процесите на икономическа и териториална кохезия в Южен централен и Югоизточен район. Изпълнението на проекта ще доведе до повишаване на безопасността на движение, както и до подобряване на транспортната достъпност на населението и качеството на живот.
Път Е-85 (I-5) Кърджали-Подкова

Път І-5 Кърджали - Подкова е част от Трансевропейската транспортна мрежа – коридор №IX, свързващ Финландия и Русия с Гърция през Румъния и България. Той е един от четирите първокласни маршрута и е основната връзка по направлението „Север - Юг” и има основно транзитен характер.

Проектът е разделен на два подучастъка. Първият включва рехабилитацията на 8,2 км от път І-5 от Кърджали – кръстовището с бул. „България“, до разклона за Джебел. Вторият подучастък е ново строителство на отсечка от 24,2 и бе открит през м. февруари 2014 г.

Общата стойност на проекта е в размер на 55 038 004 лв. Изплатените средства към м. март 2015 г. са 47 361 449 лв. Бенефициент е Агенция “Пътна инфраструктура”. Проектът е важен за град Кърджали и всички селища от региона, тъй като ще повиши безопасността на пътуване и ще улесни връзката с Гърция през прохода Маказа и достъпът до пристанището в Александруполис. Трасето на пътя преминава през общините Момчилград, Джебел, Кирково и с. Подкова. С изпълнението му ще бъдат облагодетелствани общо 104 874 души.


По данни на ИСУН към м. март 2015 г. по ОП „Транспорт”, приоритетна ос I „Развитие на железопътната инфраструктура по Транс-европейските и основните национални транспортни оси” с бенефициент Национална компания „Железопътна инфраструктура” в ЮЦР в процес на изпълнение са следните проекти:

„Рехабилитация на железопътна инфраструктура в участъци от железопътната линия Пловдив-Бургас”

Железопътната линия Пловдив - Бургас е част от коридор VІІІ на Транс-европейската железопътна мрежа. Съществуващата железопътна линия Пловдив - Бургас е електрифицирана с обща разгъната дължина 292 км, от които 139 км - единична и 153 км - двойна линия. Проектната скорост по железопътната  линия варира между 80 – 100 км/ч. Основната цел на проекта е да се извърши рехабилитация в железопътните участъци по линията. Реализацията му ще допринесе за изпълнение на поетите ангажименти на Република България за развитие на железопътната инфраструктура, достигане на европейските стандарти в съответствие с политиката на ЕС и стабилното развитие на Трансевропейските транспортни мрежи. Общата му стойност е 477 912 822 лв. Изплатените средства са размер на 343 182 673 лв. Проектът е разделен на 3 обособени позиции:Позиция 1 – „Рехабилитация на железопътната отсечка Mихайлово-Калояновец – 21 км.. По данни от сайта на НКЖИ към 30.04.2015 г. физическото изпълнение по тази позиция е приключена на 100%. Положеният железен път е 21 км.

Позиция 2 – „Рехабилитация на железопътните отсечки  Стара Загора – Завой и Завой – Зимница – 120 км.” По данни от сайта на НКЖИ към 30.04.2015 г. физическото изпълнение по тази позиция е извършено на 94 %. Положеният железен път е 120 км.

Позиция 3 ­– „Рехабилитация на железопътната отсечка Церковски – Карнобат -122 км.” По данни от сайта на НКЖИ към 30.04.2015 г. физическото изпълнение по тази позиция е извършено на 78 %. Положеният железен път е 132 км.

Към м. март 2015 г. цялостният напредък по проекта е 60%. Поради забавяне възможно е част от дейностите му да приключат след края на 2015 г.


Модернизация на железопътен участък „Септември-Пловдив” - част от Транс-европейската железопътна мрежа”

Проектът е свързан с модернизация на железопътната инфраструктура по следните 3 обособени позиции:- Позиция 1: Септември – Пазарджик км. 102+014 – км. 119+624, с дължина 17.61 км; По данни от сайта на НКЖИ към 30.04.2015 г. физическото изпълнение по тази позиция е извършено на 41 %

- Позиция 2: Пазарджик – Стамболийски км. 119+624 – км. 138+755, с дължина 19.131 км. По данни от сайта на НКЖИ към 30.04.2015 г. физическото изпълнение по тази позиция е извършено на 28,85%

- Позиция 3: Стамболийски – Пловдив км. 138+755 – км . 154+564, с дължина 15.809 км. Към 30.04.2015 г. физическото изпълнение по тази позиция е извършено на 61,1%. Положеният железен път е 16,096 км.

Общият физически напредък по проекта е 42,8%. Крайният срок за приключването му е предвиден за 30.09.2015 г. Поради забавяне е възможно част от дейностите му да приключат и след края на 2015 г.

Общата стойност на проекта е размер на 630 626 259 лв., а безвъзмездната финансова помощ – 200 000 000 лв. Към м. март 2015 г. изплатените средства са в размер на 71 282 567 лв.

С реализацията на проекта за модернизация на жп участък Септември - Пловдив ще се увеличи скоростта на движение до 160 км/ч, ще се подобри развитието на основната железопътна инфраструктура и ще се постигне пълна оперативна съвместимост с Европейската железопътна мрежа. Също така с реализацията му се поставя началото на изпълнение на проект „Модернизация на железопътната линия София - Пловдив“. Ще се осигури връзка с проектите „Електрификация и реконструкция на ж.п. линията Свиленград-турска граница” и „Рехабилитация на железопътна инфраструктура в участъци от железопътната линия Пловдив-Бургас”.

Реконструкция и електрификация на железопътна линия Пловдив-Свиленград по коридори IV и IX, Фаза 2: участък Първомай-Свиленград”

Проектът обхваща мерки, свързани с подобряването на инфраструктурата, насочени към повишаване на скоростта на железопътната линия - 160 км/ч за пътническите влакове и 120 км/ч за товарните влакове, инсталиране на електрически съоръжения към контактната мрежа и провеждане на линията в съответствие с принципите на Европейската система за контрол на влаковете. Общият му бюджет е в размер на 391 800 000 лв. Проектът е разделен е на 3 обособени позиции:

Позиция 1 – „Реконструкция и електрификация на железопътната отсечка Димитровград – Харманли

Към 30 април 2015 г. физическото изпълнение по тази позиция е извършено на 74 %. Положеният железен път е 31 км.Позиция 2 – „Реконструкция и електрификация на железопътната отсечка Харманли – Свиленград

Към 30 април 2015 г. физическото изпълнение по тази позиция е извършено на 67 %. Положеният железен път е 30,95 кмПозиция 3„Изграждане на нови тягови подстанции в Симеоновград и Свиленград и разширение на съществуващата тягова подстанция в Димитровград.”

Към 30 април 2015 г. физическото изпълнение по тази позиция е извършено на 63 %

Към м. март 2015 г. цялостният напредък по дейностите от проекта е 60% Крайният срок за приключването му е предвиден за 31.12.2015 г. Поради забавяне е възможно е част от дейностите му да приключат и след края на 2015 г.

По данни на ИСУН към м. март 2015 г. по ОП „Транспорт”, приоритетна ос III „Подобряване на интермодалността при превозите на пътници и товари” с бенефициент Национална компания „Железопътна инфраструктура” в ЮЦР през 2014 г. се изпълнява проектът: "Изграждане на интермодален терминал в Южен централен район на планиране в България - Пловдив”. Общата му стойност е в размер на 13 940 446 лв. Изграждането на терминала в района на гара „Т. Каблешков“ (част от ж.п. възел Пловдив) ще има голямо геостратегическо и икономическо значение в регионален, национален и общоевропейски аспект. Основната цел на проекта е чрез създаване на условия за оптимално взаимодействие и интеграция на различните видове транспорт да се постигне подобряване на интермодалността в югоизточния регион на ЕС. Той ще спомогне за оптимизация на съществуващата инфраструктура и ще доведе до подобряване на качеството на предоставяните транспортни услуги в региона на град Пловдив.Реализацията на големите инфранструктурни проекти по ОП „Транспорт” ще допринесе за подобряването на оперативната съвместимост на основните пътни артерии на територията на ЮЦР. Очаква се след завършването на проектите да се осигури ефективен, ефикасен и устойчив транспорт и безопасно пътуване. Ще се повиши икономическата активност на населението и бизнеса , както и заетостта сред населението. Ще се подобри качеството на живот.

По данни на ИСУН. по оперативна програма „Регионално развитие”, подприоритетна ос 2.1. „Регионална и местна пътна инфраструктура” за рехабилитация и реконструкция на второкласни и третокласни пътища в Южен централен район с бенефициент Агенция “Пътна инфраструктура” през 2014 г. успешно са реализирани следните проекти:

- „Лот 24 Рехабилитация на път ІІ-37 Батак – Доспат от км 160+675 до км 185+487.09, Области Пазарджик и Смолян“, на обща стойност 12 154 456 лв;

- „Лот 41 Път – ІІ – 58 - Р-н І-5(Черноочене)-границата с ОПУ Пловдив от км 17+500 до км 25+047 и път ІІІ-5904- Крумовград-Дъскари-Голямо Каменяне-Аврен-Гръцката Граница от км 20+340 до км 26+166“, на стойност 5 872 865 лв.;

Към м. март 2015 г. в процес на изпълнение са следните проекти:

- Лот 27 Рехабилитация на път ІІІ-866 Смолян - Михалково – Кричим, на път IІІ-8641 Пампорово - /Смолян - Стойките/ и на път ІІІ-8681 Рудозем - Смилян, област Смолян”, на стойност 24 899 323 лв.;

- „Лот 29 Рехабилитация на път III-806 Хасково - Минерални бани и на път ІІ-59 Ивайловград - Славеево, област Хасково“, на стойност 7 601 739 лв.;

- „Лот 38 Път ІІ-56-Брезово -Раковски от км 71+600 до км 83+511.60 и от км 85+060 до км 90+327.652“, на стойност 11 470 523 лв.С реализацията на гореизброените се подобрява пътната инфраструктура, осигурява се по-безопасно придвижване на пътникопотока и се подобряват връзките между малките градове и села с големите градски центрове в Южен централен район, което подпомага развитието на туризма и достъпа до административните, здравните, образователните, културните и бизнес услуги.

По данни на АПИ към 12.02.2015 г. по проект Транзитни пътища V на програма "Държавни инвестиционни заеми" на територията на ЮЦР в процес на реализация е рехабилитацията на ЛОТ 14 - TRP V/14 - Рехабилитация на Път II-86 от РПМ „Асеновград - Смолян” от км 27+700 до км 76+306,70, с обща дължина 48,606 км. Бюджетът на проекта е в размер на 24 135 111,90 лв. Дейностите по проекта са изпълнени на 80%. Предвидено е да бъде приключен до 18.10.2015 г.

По данни на ИСУН към м. май 2015 г. по оперативна програма „Регионално развитие”, подприоритетна ос 1.5Системи за устойчив градски транспорт“ в подкрепа на интергрирания градски транспорт в петте големи града” се изпълнява проектът „Модернизация и развитие на устойчив градски транспорт в град Пловдив“, с бенефициент община Пловдив. Общият бюджет е в размер на 44 306 947 лв. Усвоените средства са в размер на 22 009 389 лв. Предвидено е проектът да бъде приключен до 02.12.2015 г. Основната му цел е изграждането на интелигентна система за управление на градския транспорт, която обхваща въвеждане на електронно таксуване на пътниците, инсталиране на информационни панели в превозните средства и на спирките, изграждане на модерен център за управление на трафика, който ще осигурява и светофарен контрол с видеонаблюдение на 42 кръстовища и 8 пешеходни пътеки на територия от над 6 кв. км. Предвижда се и изграждане на 49 км велоалеи със съоръжения за безплатен паркинг на ключови места. С реализацията му ще се насърчи използването на устойчиви начини на транспорт (обществен транспорт, както и придвижване с велосипед)

По данни на управляващия орган на „Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г.”, по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” относно развитието на транспортната инфраструктура към м. март 2015 г. в ЮЦР в процес на изпълнение са 33 проекта на обща стойност 156 239 903,69 лв., както следва:

- „Реконструкция и рехабилитация на общински пътища гр. Кричим - ж.п. гара Кричим“, на стойност 1 024 656,41 лв.;

- „РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ПЪТ KRZ 3254 (KRZ 2225, КРУМОВГРАД - ЛУЛИЧКА) - МАХ. ОРЕХ - (III-509) ОТ КМ. 0+000 до 7+000“, с бенефициент община Крумовград, на стойност 1 109 764,49 лв.;

- "Реконструкция на път HKV1170/ІІІ-505 Корен-Малък Извор/Кралево-Кладенец-Зимовина/ІІІ-5072, от км 0+000 до км 1+983 и от км 3+940 до км 9+124", с бенефициент община Стамболово, на стойност 1 485 686,00 лв.;

- „Рехабилитация на общински пътища в община Батак“, на стойност 2 337 196,00 лв.;

- „Рехабилитация и реконструкция на път ІV - 86544 Бенковски-Китна-Дрангово, участък от км 2 + 110 до км 8+795" община Кирково, обл. Кърджали с дължина 6875 м"- KRZ1104/ІІІ-867, Добромирци-Бенковски/-Китна-Дрангово; Рехабилитация на път ІV - 86544 Бенковски -Китна-Дрангово, от км 0+000 до км 1+149,79" община Кирково, обл. Кърджали" - KRZ1104/ІІІ-867, Добромирци- Бенковски/-Китна-Дрангово; Рехабилитация на МП с.Фотиново-с.Върбен от км 0+000 до км 1+020,20"-KRZ2120/ІІІ-508, Хаджийско-Фотиново/-Върбен-Робиново-въжен мост“ с бенефициент община Кирково, област Кърджали, на обща стойност 2 384 403,05 лв.;

- "Реконструкция на път HKV1172 III - 5074 Стамболово - Граница Община Стамболово - Кърджали - III - 5072", с бенефициент община Стамболово, на стойност 3 681 600,00 лв.;

- „Реконструкция и рехабилитация на общински пътища на територията на община Ивайловград“, на стойност 3 919 294,00 лв.;

- „РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ПЪТ PDV1057 КАЛОЯНОВО-ЖИТНИЦА-СТАРО ЖЕЛЕЗАРЕ ОТ КМ 0+000 ДО КМ 6+540 И ПОДМЯНА НА СЪЩЕСТВУВАЩАТА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА ПО ТРАСЕТО НА ПЪТЯ В РАМКИТЕ НА РЕГУЛАЦИЯТА НА С.ЖИТНИЦА“, с бенефициент община Калояново, на стойност 4 177 634,00 лв.;

- „Реконструкция на част от пътната инфраструктура в община Крумовград“, на стойност 4 336 338,00 лв.;

- Подобряване на публичната инфраструктура в община Минерални бани чрез инвестиции за “Рехабилитация на път HKV2127 /III-506/ Сусам - Минерални бани /III-506/ от km 0+000 до km 3+000 и "Рехабилитация и доизграждане на вътрешната водопроводна мрежа на с. Минерални бани - І ви етап", на стойност 4 249 518,00 лв.

- „Рехабилитация на път KRZ1436-с.Комунига-с.Женда-яз.Боровица-с.Безводно от км.0+000 до км.25+00 в община Черноочене, обл.Кърджали", на стойност 4 440 694,00 лв.;

- „Рехабилитация на обекти от общинска пътна мрежа на община Минерални бани“, на стойност 4 518 866,40 лв.;

- „Реконструкция и рехабилитация на общинска междуселищна пътна мрежа HKV 2081 Любимец-Белица от км. 0+000 до 5+800 и път HKV1082 Любимец - Георги Добрево от км. 0+000 до км. 7+000 и реконструкция на улична водопроводна мрежа на с. Белица и с. Георги Добрево“, с бенефициент община Любимец, на стойност 5 463 402,00 лв.;

- „Подобряване условията за живот, мобилността на работната сила, привлекателността за развитие на бизнес в община Неделино и достъпа до качествена водоснабдителна инфраструктура чрез основен ремонт, реконструкция на пътна инфраструктура, строителство и рехабилитация на водопроводна мрежа"" с включени подобекти:

1. Реконструкция и ремонт на част от общински път SML3170, в участък - гр.Неделино - с.Крайна - разклон с.Крайна - с.Козарка;

2. Водоснабдяване на с.Кундево."

Бенефициент е община Неделино, а общата стойност на проекта е 4 970 192,31 лв.

- " Реконструкция на път гр. Брацигово- с. Капитан Димитриево, реконструкция на селищна водопроводна мрежа на с. Равногор и реконструкция на водопроводи от подземни каптажи - "Замарница" , "Попски извор", "Боиков извоер", "Розовски вриз и "Чобаново" до РШ Розово, общ. Брацигово, обл. Пазарджик", на стойност 5 178 786,00 лв.;

- „Рехабилитация на общински пътища на територията на общ. Свиленград“, на стойност 5 394 080,00 лв.;

- „Реконструкция и основен ремонт на пътища от общинска инфраструктура на община Джебел“, на стойност 5 397 390,17 лв.

- „Рехабилитация и реконструкция на общински път Дорково-Дъното и изграждане и реконструкция на съществуваща спортна зала в гр. Костандово“, с бенефициент община Ракитово, на стойност 5 588 108,00 лв.;

- „Реконструкция на път HKV 1173/ III - 593, Маджари - Силен / Маджари - Войводенец - Долно поле - Долно Черковище - /III - 593 /", с бенефициент община Стамболово, на стойност 5 547 628,07 лв.;

- „Рехабилитация на Път SML2322/SML1314 п.к. II-86 – м. Чудните мостове/ - Забърдо / от км 0+000 до км 2+500 и Рехабилитация на Път SML2311 / ІІ – 86 / Хвойна – Орехово от км 0+000 до км 7+251, от общинската пътна мрежа на община Чепеларе, обл. Смолянска ", на обща стойност 5 587 723,55 лв.;

- „Подобряване достъпа на населението и предоставяне на услуги чрез изграждане на "Пътна връзка на гр. Момчилград с път I - 5 Кърджали - Подкова от км 0+000 до км 1+205", с бенефициент община Момчилград, на стойност 5 656 206,62 лв.;

- „Рехабилитация на път РVD-1057 с. Калояново-с. Старо Железаре от км. 0+000 до кмо 12+005.63-участък от км 6+540.00 до км 12+005.63“, с бенефициент община Хисаря, на стойност 5 718 521,53 лв.,

- „Подобряване на пътната инфраструктура на територията на община Свиленград“, на стойност 5 760 643,67 лв.;

- „Реконструкция и рехабилитация на общинска пътна мрежа“, с бенефициент община Ардино, на стойност 5 864 902,00 лв.;

- „Реконструкция и рехабилитация на съществуващи общински пътища в община Мадан и реконструкция на довеждащ водопровод от водоизточник „Меча дупка” и водоем в с. Върбина, община Мадан”, на стойност 5 799 790,15 лв.;

- „Реконструкция на част от междуселищната пътна инфраструктура на Община Симеоновград - НКV2222 (I-8 Хасково - Харманли) - Поляново - Граница Община (Харманли - Симеоновград) - Константиново (III-8007) и НKV2161 (III-7604) - Свирково - Симеоновград - Троян - Дряново – Тянево“, на стойност 5 821 024,00 лв.;

- „Възстановяване и рехабилитация на общинска пътна мрежа в община Тополовград", на стойност 5 865 394,00 лв.;

- „Реконструкция е рехабилитация на съществуващи общински пътища в Община Момчилград“, на стойност 5 855 564,00 лв.;

- „Реконструкция и рехабилитация на общинска пътна мрежа и вътрешна водопроводна мрежа - с.Бяла река“, с бенефициент община Рудозем, на стойност 5 827 211,37 лв.;

- "Реконструкция и рехабилитация на общински пътища с цел предоставяне на основни услуги на населението и икономиката в Община Ардино", на стойност 5 850 275,72 лв.;

- "Реконструкция и рехабилитация на междуселищни общински пътища на територията на община Мадан", на стойност 5 866 924,00 лв.;

- „Реконструкция и рехабилитация на съществуващи общински пътища с.Барутин – „Владово дере“ – с. Бръщен и „Владово дере“ - с.Црънча“, с бенефициент община Доспат, на стойност 5 865 968,18 лв.;

- "Реконструкция на общински път SML1031 /път III-197-Борино – Тешел/ -Буйново-Кожари км 7+770 - км 16+915 на територията на Община Борино. Реконструкция на водопроводна мрежа с. Ягодина и изграждане на пречиствателно съоръжение за отпадни води – с. Буйново", на стойност 5 694 518,00 лв.;Изпълнението на проектите по Ос 3 “Качеството на живот в селските райони и разнообразяване на селската икономика” по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г., които са свързани с развитието на транспортната инфраструктура, ще допринесе за подобряването на общинската пътна мрежа и достъпността в рамките на съответната област.

Според информация към м. март 2015 г., осигурена от областните администрации и общините в ЮЦР, по Публична инвестиционна програма ”Растеж и устойчиво развитие на регионите” в ЮЦР през 2014 г. са реализирани 4 проекта, свързани с изграждането и развитието на транспортната инфраструктура, на обща стойност 3 069 096,89 лв., както следва:

- „Реконструкция и рехабилитация на МП с. Сполука- с. Любино- с. Латинка, община Ардино”, на стойност 1 272 923,89 лв.;

- „Рехабилитация на общински път с. Бенковски – с. Мъглене“, с бенефициент община Кирково, на стойност 638 001 лв.;

- „Рехабилитация на път PAZ 1205 /ІІІ–8402–Виноградец – Церово / - Славовица – Долно вършило - /ІІІ–3704/ от км.6+670 до км.13+400”, с бенефициент община Септември, на стойност 400 000 лв.;

- „Реконструкция на път HKV 2175 / III-5074 / Стамболово - Царева поляна от км. 0+000 до км.3+500" - I Етап“, с бенефициент община Стамболово, на стойност 758 172 лв.

По Програма за европейско трансгранично сътрудничество Гърция-България 2007-2013 г., в процес на изпълнение е проектът „Roads Open Access To Deliver Safety / SAFE ROADS, с бенефициент общините Хасково. Бюджетът е в размер на 3 975 131 лв. . В резултат на изпълнението на проекта се извършва рехабилитация на 6.095 км от пътя “Кенана – ханче Клокотница”, северозападен обходен път в Община Хасково. Осъществено е партньорство между български и гръцки общини в сферата на модерната инфраструктура и младежките инициативи за правилата на движение.

Със собствени бюджетни средства през 2014 г. на територията на ЮЦР успешно са реализирани следните проекти, свързани с изграждането и развитието на транспортната инфраструктура:

- „Основен ремонт на общински пътища“, на община Джебел, на стойност 470 891 лв.;

- „Път KRZ 2229 с. Едрино – с. Полк. Желязово, пълен инженеринг“, на община Крумовград, на стойност 118 926,64 лв.;Със субсидии от държавния бюджет на територията на ЮЦР през 2014 г. са реализирани 9 проекта, свързани с изграждането и развитието на транспортна инфраструктура, на обща стойност 2 136 156,08 лв., както следва. :

- „Аварийно възстановяване на участък от общински път HKV 1125 / Караманци-Винево/ от км 1+370 до км 1+770“ с бенефициент община Минерални бани, на стойност 1 253 095,12 лв.

- „Асфалтиране на път KRZ -1215 Горна Кула-Долна Кула“, с бенефициент община Крумовград, на стойност 36 968,97 лв.;

- „Асфалтиране и асфалтови кърпежи на път KRZ 1211 Кандилка-Голяма Чинка-Рибино“, с бенефициент община Крумовград, на стойност 91 588,12 лв.;

- „Асфалтиране на път KRZ 2235 Поточарка-Стари Чал“ с бенефициент община Крумовград, на стойност 104 780,95 лв.;

- „Асфалтиране и асфалтови кърпежи на път KRZ 2218 с. Горни Юруци“, с бенефициент община Крумовград, на стойност 99 581,17 лв.;

- „Асфалтиране и асфалтови кърпежи на път KRZ 2225 Луличка“, с бенефициент община Крумовград, на стойност 207 117,12 лв.;

- „Асфалтиране на път KRZ 3259 Гривка-Гривяк“ с бенефициент община Крумовград, на стойност 54 503,35 лв.;

- „Асфалтиране на път за мах. Явор, с. Пашинци“, с бенефициент община Крумовград, на стойност 39 356,28 лв.;

- „Основен ремонт на пътища:

ПЪТ ІV 55055 Сладун–Студена–Д.могила – 6 172,79м2; ПЪТ ІV 76017 Младиново–Костур – 4 838,66м2 и ПЪТ ІV-55057 Мустрак–Равна гора – 3 191,96м2.“, с бенефициент община Свиленград, на стойност 249 165 лв.

В процес на изпълнение са проектите:

- „Реконструкция на път IV- 56001 в участъка от км 0+000 до км. 5+600 с.Ръжево Конаре – гара Калояново“, с бенефициент община Калояново, на стойност 1 666 716,79 лв.;

- „Ремонт на общинска пътна мрежа“ с бенефициент община Хисаря, на стойност 168 900 лв.


Обезпечаването на оптимални транспортни условия в района съдейства за осъществяване на икономически връзки с други области и региони и въздейства върху транспортната достъпност и географската мобилност на пазара на труда, на достъпа на населението до стоки и услуги, до културно-историческите паметници и осигуряване на възможности за развитие на туризъм. Рехабилитацията и реконструкцията на пътната мрежа допринася за преодоляване на социалната изолация и превръщане на средните и големите градове в центрове на растеж, генериране на повече и по-качествени работни места.
Каталог: static -> media -> ups -> articles -> attachments
attachments -> График за провеждане на първите заседания на Регионалните съвети за развитие
attachments -> Министерство на регионалното развитие и благоустройството
attachments -> Република българия министерство на регионалното развитие и благоустройството
attachments -> Изисквания при устройството на зоните за стрелба на открито спортно стрелбище извън урбанизирани територии за динамична стрелба
attachments -> Институции и административна уредба на средновековна българия
attachments -> 9 декември 2005 11. 30 – 11. 45 Откриване на дискусията
attachments -> Министерство на регионалното развитие и благоустройството наредба № рд-02-20-6 от 19 декември 2016 г


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница