Доклад за наблюдение изпълнението на Регионалния план за развитие на Южен централен районстраница3/14
Дата30.09.2017
Размер2.04 Mb.
ТипДоклад
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
Източник: Национален статистически институт

*Относителният дял на БВП на областите е изчислен спрямо регионалния БВП.

Фиг.2 Относителен дял на БВП (%) на областите в съвкупния на районаИзточник: Национален статистически институт

Таблица 4. БВП, БВП/човек, дял


Райони

БВП, млн.лв.


БВП на човек от населението, лв.

Относителен дял на

регионалния БВП (%)
2012 г.

2013 г.*

2012 г.

2013 г.*

2012 г.

2013 г.*

БЪЛГАРИЯ

80 044

80 282

10 956

11 050

100

100

Северозападен район

5 658

6 085

6 816

7 448

7,07

7,58

Северен централен район

6 408

6 478

7 548

7 710

8,00

8,07

Североизточен район

8 711

8 397

9 077

8 784

10,88

10,46

Югоизточен район

9 784

9 791

9 140

9 186

12,22

12,19

Югозападен район

38 100

38 074

17 887

17 890

47,60

47,42

Южен централен район

11 384

11 457

7 761

7 858

14,22

14,27
Източник: Национален статистически институт, *данните за 2013 са предварителни
Фигура 3. Относителен дял на регионалния БВПИзточник: НСИ
Предварителните данни на НСИ за 2013 г. показват, че стойността на БВП на страната се е повишила с 0,3% спрямо 2012 г., а на Южен централен район с 0,64%. Районът запазва второ си място по този показател.

БВП на човек от населението за 2013 г. на страната бележи увеличение с 0,85% спрямо предходната година. Стойността на същия показател за Южен централен район бележи ръст с 1,25%. Районът запазва четвъртото си място сред другите райони от ниво 2.БВП на човек от населението по покупателна способност на Южен централен район през 2011 г. бележи увеличаване на стойността си спрямо 2010 г. – от 31% на 32% от средната стойност за ЕС-28. Същата тенденция се наблюдава и в останалите райони в страната. Югозападният район се намира в по-благоприятно състояние, отколкото останалите български райони на ниво 2, като стойностно и през 2011 г. достига 78%. ЮЦР запазва четвъртото си място спрямо останалите райони.

БВП на човек от населението по покупателна способност за страната спрямо средната стойност за ЕС-28 не бележи промяна за периода 2012 – 2013 г.

Таблица 5. БВП на човек от населението по покупателна способност спрямо средното за ЕС-28 за 2007-2011 г.(в %)

 

2007 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

Европейски Съюз (28)

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

БЪЛГАРИЯ

40

43

44

43

44

45

45

Северозападен район

27

28

27

27

29Северен централен район

28

30

29

29

31Североизточен район

34

38

36

36

38Югоизточен район

33

36

36

36

38Южен централен район

29

30

31

31

32Югозападен район

66

73

75

76

78Източник: Евростат
Фигура 4. Регионален БВП на глава от населението по покупателна способност спрямо средното за ЕС-28 за 2009-2011 г.(в %)Източник: Евростат
Брутната добавена стойност (БДС) за 2012 г. по данни на НСИ в ЮЦР е 9 795 млн. лв., при 9 604 млн. лв. за 2011 г. Делът на БДС за района спрямо БДС за страната бележи леко увеличение през последната година, като за 2011 г. е 14,1%, а за 2012 г. е 14,2%. Стойностите на БДС за 2012 г. по основни сектори очертават изразен потенциал и реален принос в сектора на услугите в икономическото развитие на района с дял от 53,3% в регионалната БДС, с 11,2 % по-нисък от средния дял за страната – 64,5%. Индустриалният сектор е с дял от 38,1% – по-висок от средното ниво за страната, който е 30,1 %. В аграрния сектор се формира 8,6 % от БДС за района, което представлява значително по-високо ниво от средното за страната – 5,4 %. По показателя БДС ЮЦР се нарежда на второ място след ЮЗР.

С най-голям принос в регионалната БДС е област Пловдив, където се формира 53,3% от БДС на района. На второ място се нарежда област Пазарджик с 17,8% принос, следвана от област Хасково с 13,1%. Значително изостават областите Кърджали (8,2%) и Смолян (7,6%).Структурата на регионалната икономика на ЮЦР създава необходимост от поддържане на устойчив и висок темп на нарастване на сектора на услугите, преструктуриране и нарастване на инвестициите, разширение в индустриалния сектор и по-специално на промишленото производство, диверсификация и екологизация, ефективност и ефикасност на аграрните дейности и горското стопанство.
Таблица 6. БДС на районите на България - общо и по икономически сектори за 2012 г.


Райони

БДС по икономически сектори – млн. лв.

БДС – млн. лв.

Селско и горско стопанство

Индустрия

Услуги

БЪЛГАРИЯ

3 747

20 727

44 402

68 876

Северозападен район

614

1 727

2 527

4 868

Северен централен район

608

1 925

2 980

5 514

Североизточен район

609

2 315

4 571

7 496

Югоизточен район

535

3 678

4 206

8 419

Югозападен район

534

7 353

24 897

32 784

Южен централен

847

3 728

5 220

9 795

Кърджали

156

251

395

801

Пазарджик

148

865

731

1 744

Пловдив

252

2 002

2 964

5 218

Смолян

134

253

357

744

Хасково

157

358

774

1 288
Източник: Национален статистически институт, м. февруари 2015 г.

Фигура 5. БДС на областите по икономически сектори и дял в БДС на района

Източник: НСИ
Пазарът на труда в ЮЦР през 2014 г. се характеризира с намаление на равнището на безработица спрямо предходната година с 1,5%, каквато е и тенденцията за страната. През 2014 г. броят на регистрираните безработни в ЮЦР е 82 хил. души, при 91,3 хил. души през 2013 г. Данните от НСИ показват, че равнището на безработица на населението на 15 и повече навършени години в района е 12% и е малко по-висока от средната за страната – 11,4 %. В сравнение с другите райони от ниво 2 в страната ЮЦР заема 3-то място, като по-добри стойности са отчетени в ЮЗР – 8,9% и ЮИР – 11,9%.

През 2014 г. безработицата на населението на възраст 15 и повече навършени години в област Кърджали е най-ниска – 4,9 %, а в област Смолян най-висока – 19,4%. Областите Смолян (19,4%) и Пловдив (13,1%) регистрират стойности на безработицата над средните за страната (11,4%). Прави впечатление, че и в 5-те области в Южен централен район се наблюдава понижаване на коефициента на безработица спрямо предходната 2013 г. Най-голямо намаление на безработицата е отчетено в областите Хасково (с 3,9%), Пазарджик (с 2,6%) и Кърджали (с 2.1%). Въпреки положителните данни за 2013 г. за ЮЦР, безработицата в района, както и в страната, продължава да бъде висока. Вътрешнорегионалните неравенства по този показател през 2014 г. се запазват.


Таблица 7. Безработни лица и коефициент на безработица на населението на 15 и повече навършени години през 2013-2014 г.

Статистически райони и области

Безработни лица - хил.

Коефициенти на безработица -%

2013 г.

2014 г.

2013 г.

2014 г.

България

436,3

384,5

12,9

11,4

Северозападен район

46,3

46,4

14,0

14,2

Северен централен район

56,9

48,5

15,3

13,2

Североизточен район

74,9

56,3

16,8

12,6

Югоизточен район

61,3

55,4

13,0

11,9

Югозападен район

105,6

95,9

9,8

8,9

Южен централен район

91,3

82,0

13,5

12,0

Кърджали

4,6

3,3

7,0

4,9

Пазарджик

15,3

12,5

13,0

10,4

Пловдив

43,4

43,0

13,4

13,1

Смолян

12,4

11,8

20,3

19,4

Хасково

15,6

11,4

14,3

10,4

Източник: Национален статистически институт
Фиг.6 Коефициент на безработица на населението на 15 и повече навършени години през 2014 г.Източник: НСИ
През 2014 г. коефициентът на икономическа активност на населението на възраст 15 и повече навършени години за страната бележи ръст от 0,2% спрямо 2013 г. За същия период показателят за ЮЦР нараства с 0,9% и остава над средната стойност за страната. Във вътрешнорегионален план икономическата активност във всички области от ЮЦР през 2014 г. бележи увеличение спрямо предходната 2013 г. От областите в района с най-висок коефициент на икономическа активност се откроява област Смолян (59,6%), а с най-нисък остава област Кърджали (51,5%).
Таблица 8. Коефициент на икономическа активност на населението на 15 и повече навършени години по статистически райони и области за 2013 и 2014 г

Райони

Коефициент на икономическа активност на населението на възраст 15 и повече навършени години
2013 г.

2014 г.

БЪЛГАРИЯ

53,9

54,1

Северозападен район

46,7

46,9

Северен централен район

50,5

50,6

Североизточен район

54,6

54,8

Югоизточен район

52,3

51,9

Югозападен район

58,4

58,5

Южен централен район

54,0

54,9

Кърджали

50,6

51,5

Пазарджик

51,1

52,8

Пловдив

55,6

56,4

Смолян

58,7

59,6

Хасково

52,4

53,0

Каталог: static -> media -> ups -> articles -> attachments
attachments -> График за провеждане на първите заседания на Регионалните съвети за развитие
attachments -> Министерство на регионалното развитие и благоустройството
attachments -> Република българия министерство на регионалното развитие и благоустройството
attachments -> Изисквания при устройството на зоните за стрелба на открито спортно стрелбище извън урбанизирани територии за динамична стрелба
attachments -> Институции и административна уредба на средновековна българия
attachments -> 9 декември 2005 11. 30 – 11. 45 Откриване на дискусията
attachments -> Министерство на регионалното развитие и благоустройството наредба № рд-02-20-6 от 19 декември 2016 г


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница