Доклад за наблюдение изпълнението на Регионалния план за развитие на Южен централен район


 Новоизградени водоизточници за питейно-битови цели, брстраница8/14
Дата30.09.2017
Размер2.04 Mb.
ТипДоклад
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   14

Новоизградени водоизточници за питейно-битови цели, бр.

Според информация, осигурена от областните управители и кметовете на общините от ЮЦР, през 2014 г. общият брой на новоизградените водоизточници за питейно-битови цели в района е 9 бр. Разпределението им по области е както следва:  • Област Смолян – 4 бр.;

  • Област Пловдив – 3 бр.

  • Област Пазарджик – 2 бр,;

В областите Хасково и Кърджали няма новоизградени водоизточници.
 Новоизградени пречиствателни станции за питейни води, бр.

Данните, предоставени от областните управители и кметовете на общините от ЮЦР, сочат, че през 2014 г. в района има общо само 1 новоизградена пречиствателна станция за питейни води – в област Смолян. В останалите области в ЮЦР няма новоизградени пречиствателни станции.


Нерегламентирани сметища – бр. или площ, дка

Информацията за 2014 г., осигурена от областните управители и кметовете на общините от ЮЦР, сочи, че нерегламентираните сметища в района са общо 291 бр. Най-много сметища има регистрирани в област Смолян – 156 бр. (в площ те са 1,3 дка, всичките са почистени). Следва област Пазарджик с 88 бр. Най-малко нерегламентирани сметища са регистрирани в областите Кърджали (20 бр.), Хасково (14 бр.) и Пловдив (13 бр., в площ те са 38 дка)


Реализирани проекти по ОПОС и ПРСР за изграждане и реконструкция на ВиК инфраструктура – бр.

Според информация, осигурена от областните управители и кметовете на общините от ЮЦР, през 2014 г. реализираните проекти по Оперативна програма „Околна среда“ /2007-2013 г./ и Програмата за развитие на селските райони /2007-2013 г./ за изграждане и реконструкция на ВиК инфраструктура общо за района са 45 бр. Данните сочат, че най-много проекти са реализирани в областите Смолян (13 бр.) и Пазарджик (12 бр.) и Пловдив (11 бр.). Следва област Хасково – 7 бр. Най-малко реализирани проекти по този индикатор има отчетени в област Кърджали – едва 2 бр.


Изградени системи за ранно предупреждение за възникващи опасности от наводнения, пожари, активиране на свлачищни райони – бр.

В ЮЦР съществува висок риск от природни бедствия. През последните години районът бе засегнат от множество наводнения, свлачища, срутища и горски пожари.

По информация, осигурена от областните управители и кметовете на общините от ЮЦР, през 2014 г. в района са изградени общо 48 системи за ранно предупреждение за възникващи опасности от наводнения, пожари, активиране на свлачищни райони. Сред петте области в ЮЦР област Пазарджик (21 бр.) и област Пловдив (18 бр.) се открояват с най-много системи за ранно предупреждение. Следват областите Кърджали (5 бр.), Смолян (3 бр.) и Хасково (1 бр.).

Областните управители от ЮЦР инициираха създаването на национална програма за превенция на природните бедствия (свлачища, срутища, наводнения и горски пожари) и минимизиране на последиците от тях., което бе подкрепено с решение от РСР на ЮЦР.

По данни на ИСУН към м. март 2015 г. за развитието на екологичната инфраструктура по ОП „Околна среда“ 2007-2013 в Южен централен район през 2014 г. са се изпълнявали следните проекти:

 По процедура Техническа помощ за подготовка на инвестиционни проекти по приоритетна ос 1 „Води” в етап на изпълнение е проектът „Техническа помощ за подготовка на инвестиционен проект за реконструкция на водоснабдителната мрежа, изграждане на канализационна мрежа, довеждащи колектори и ПСОВ на гр. Неделино”, на стойност 1 048 020 лв. Временно спрени са 11 проекта - на общините Димитровград, Садово, Кърджали, Пазарджик, Смолян, на обща стойност 6 476 850 лв. Прави впечатление и големият брой прекратени проекти по тази процедура – общо 9.С реализирането на проектите по процедурата ще се осъществи ефективна подготовка за изготвяне на качествени и пълни инвестиционни проекти, с които общините ще имат проектна готовност за изграждане на канализацията, водоснабдяването и колектори за битови и дъждовни отпадъчни води.

 По процедура „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води” на приоритетна ос 1 „Води” в процес на изпълнение е проектът „Комплексно пречистване водите на гр. Сопот чрез реконструкция и модернизация на канализационните мрежи и съоръжения, подмяна на амортизирана водопреносна мрежа, изграждане на нов резервоар на питейна вода и основен водопровод, свързващ го с водоснабдителната мрежа на гр. Сопот, строителство на ПС за питейна и битово-отпадни води с довеждащи колектори – етап 1. Изграждане на ПСОВ на община Сопот“, с бенефициент община Сопот, на стойност 16 457 195 лв.

 По процедура „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации над 10 000 е.ж. ” в процес на реализация са 14 проекта, на обща стойност 495 094 667 лв., както следва:

- „Реконструкция и доизграждане на канализационна мрежа на гр. Димитровград - десен бряг“, с бенефициент община Димитровград, на стойност 13 274 504 лв.;

- „Доизграждане и модернизация на ГПСОВ и канализационна мрежа на гр.Карлово“, с бенефициент община Карлово, на стойност 15 191 338 лв.;

- „Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на ВиК мрежа и изграждане на ПСОВ гр. Кричим“, с бенефициент община Кричим, на стойност 33 799 784 лв.;

- „Реконструкция, модернизация и доизграждане на ВиК мрежата и изграждане на ГПСОВ, град Момчилград“, с бенефициент община Момчилград, на стойност 21 942 790 лв.;

- „Интегриран инвестиционен проект във ВиК сектор за гр. Панагюрище, община Панагюрище“ с бенефициент община Панагюрище, на стойност 56 922 728 лв.;

- „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в гр. Първомай“, с бенефициент община Първомай, на стойност 35 153 112 лв.;

- „Интегриран воден проект на гр.Раковски за частично изграждане на главни колектори и вътрешна канализационна мрежа, ПСОВ и реконструкция на съществуваща водопроводна мрежа по улиците, предвидени за канализация", с бенефициент община Раковски, на стойност 58 890 489 лв.;

- „Изграждане, реконструкция и модернизация на канализационна мрежа, ПСОВ и водопроводна мрежа в гр. Свиленград“, с бенефициент община Свиленград, на стойност 48 004 785 лв.;

- „Подобряване водния цикъл на град Септември“, с бенефициент община Септември, на стойност 8 977 800 лв.;

- „Канализация и ГПСОВ община Стамболийски“, с бенефициент община Стамболийски, на стойност 39 579 230 лв.;

- „Интегриран воден проект за Кърджали: изграждане на ПСОВ и довеждащ колектор, разширение и реконструкция на водоснабдителна и канализационна мрежа“, с бенефициент община Кърджали, на стойност 68 233 932 лв.;

- „Интегриран проект за подобрение на водния сектор на гр. Хисаря: Изграждане на битова и дъждовна канализация на кв. Момина баня, кв. Веригово и кв. Миромир в гр. Хисаря и реконструкция и подмяна на водопроводна мрежа на кв. Момина баня, кв. Веригово и кв. Миромир“, с бенефициент община Хисаря, на стойност 31 561 047 лв.;

- „Реконструкция и модернизация на канализационната мрежа, подмяна на амортизираната водопреносна мрежа на град Сопот“, с бенефициент община Сопот, на стойност 35 016 104 лв.;

- „Модернизация на интегрирания воден цикъл на гр. Пещера - Доизграждане и рехабилитация на съществуваща ВиК мрежа и изграждане на ПСОВ, гр. Пещера", с бенефициент община Пещера, на стойност 28 547 024 лв.

С изпълнението на проектите по тази процедура ще се разшири съществуващата инфраструктура чрез доизграждане, реконструкция и рехабилитация на ВиК, канализационна мрежа и ПСОВ. Ще се минимизират загубите при водопреноса и съхранението.

 По процедура „Подготовка и изпълнение на проекти за подобряване и развитие на инфраструктура за питейни и отпадъчни води в агломерации над 10 000 е.ж.“ на приоритетна ос 1 „Води” временно спрени са 2 проекта - на общините Пазарджик и Смолян, на обща стойност 90 947 506 лв.

 По процедура Разработване на планове за управление на риска от наводнения” на приоритетна ос 1 „Води” в процес на изпълнение е проектътРазработване на планове за управление на риска от наводнения”, с бенефициент Басейнова дирекция Източнобеломорски район – Пловдив, на стойност 3 611 128 лв. Целта на проекта е да се изготви предварителна оценка на риска от наводнения за Източнобеломорски район, да се подготвят карти на районите под заплаха от наводнения и карти на районите с риск от наводнения и разработване на информационна система за управление на риска. Проектът ще допринесе за по-добра трансгранична координация и обмен на информация за международните речни басейни.

 По процедура „Техническа помощ за подготовка на инвестиционни проекти по приоритетна ос 2 „Отпадъци“ в процес на изпълнение е проектът „Техническа помощ за подготовка на инвестиционен проект “Изграждане на съоръжение за компостиране и предварително третиране на отпадъци, закриване и рекултивация на общинско депо в местността “Оран Преслуп-Киселка” в община Баните, област Смолян”, с бенефициент община Баните, на стойност 183 696 лв. Временно спрян е проектът „Подготовка на инвестиционен проект за изграждане на регионално съоръжение за третиране на строителни отпадъци и отпадъци от разрушаване на сгради в община Карлово“, с бенефициент община Карлово, на стойност 297 920 лв.С изпълнението на проектите по процедурата ще се подпомогнат общините в подготовката на качествени и пълни инвестиционни проекти, с които да подобрят и развитието на инфраструктурата за третиране на отпадъци.

 По процедура „Изграждане на регионални системи за управление на отпадъците“ по приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на ОП „Околна среда” 2007-2013 в процес на изпълнение са проектите:

- „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Панагюрище", с бенефициент община Панагюрище, на стойност 17 914 149 лв. Изграждането на тази система се извършва с партньорството на община Стрелча. С реализацията на проекта ще се осигури планиране на развитието на екологичната инфраструктура в региона и ще се подобри качеството на живот на населението.

- „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Хасково“, с бенефициент община Хасково, на стойност 28 162 297 лв. Целта на проекта да се повиши капацитетът на община Хасково за справяне с проблема, свързан със скорошното изчерпване капацитета на съществуващото депо за твърди битови отпадъци. С проекта ще се осигури планиране на развитието на екологичната инфраструктура в региона и ще се подобри качеството на живот на населението. Партньори са общините Минерални бани и Димитровград.

 По процедура «Дейности за опазване и възстановяване на биологичното разнообразие в Република България» на приоритетна ос 3 „Биоразнообразие на ОП „Околна среда” 2007-2013 в процес на изпълнение са 2 проекта, на обща стойност 2 506 831 лв., а именно:

- „Устойчиво управление на вида кафява мечка и намаляване на причиняваните от нея щети върху селскостопанското имущество на територията на РИОСВ Смолян", с бенефициент Регионална инспекция околна среда – Смолян, на стойност 1 808 491 лв. Проектът ще допринесе за устойчивото опазване на популацията на кафявата мечка в Родопите и нейните местообитания, като част от общото намаляване и спиране загубата на биоразнообразие в страната;

- „Последната чаплова колония в Тракия. Възстановяване на смесени чаплови колонии в поречието на р. Марица“, с бенефициент СНЦ Зелени Балкани – Пловдив, на стойност 698 340 лв. Реализирането му ще подпомогне на гнездовите популации на три вида чапли и малък корморан, чрез ограничаване на заплахите, увеличаване успеха от размножаването и възстановяване на унищожени местообитания.

Временно спрян е проектът "Възстановяване и поддържане на консервационно значими хабитати - естествени равнинни, лонгозни гори и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони "Трилистник" (BG0000289), "Градинска гора" (BG0000255) и защитена местност "Находище на блатно кокиче" с. Градина“, с бенефициент Регионална инспекция по околна среда и води – Пловдив, на стойност 1 603 549 лв. Целта е устойчиво възстановяване на консервационно значими хабитати - естествени равнинни, лонгозни гори и местообитания на видове, предмет на опазване на посочените защитени зони  • По процедура „Разработване на планове за управление на защитени зони за опазване на птици, които не се припокриват със зони за опазване на местообитания“ на приоритетна ос 3 „Биоразнообразие” на ОП „Околна среда” 2007-2013 временно спрени са 2 проекта, на обща стойност 461 557 лв, както следва:

- „Разработване на план за управление на защитена зона за опазване на птици BG0002086 "Оризища Цалапица", с бенефициент Регионална инспекция по околна среда и води – Пловдив, на стойност 265 521 лв. С реализация на проекта да се очаква да се постигне баланс между опазване на консервационно значими видове птици и техните местообитания и извършването на стопански дейности от местното население;

- „Предложение за изработване на план за управление на защитена зона "Язовир Конуш", с бенефициент СНЦ Зелени Балкани – Пловдив, на стойност 196 036 лв. Осъществяването му ще снижи смъртността сред младите птици и неколкократно ще увеличи числеността на гнездящите двойки нощна чапла и малка бяла чапла.  • По процедура «Изпълнение на дейности за устройство и управление на национални паркове и резервати» на приоритетна ос 3 „Биоразнообразие” на ОП „Околна среда” на територията на ЮЦР в процес на изпълнение са 4 проекта, на обща стойност 1 846 650 лв.,както следва:

- „Дейности по опазване и устойчиво управление на резерватите: Сосковчето, Казаните, Кастраклии, Червената стена - част и поддържаните резервати Шабаница, Момчиловски дол, Амзово, Конски дол на територията на РИОСВ – Смолян", с бенефициент Регионална инспекция околна среда – Смолян, на стойност 275 960 лв. Целта на проекта е устойчиво управление и опазване на резерватите и поддържаните резервати и популяризиране на тези категории защитени територии;

- „Дейности по опазване и устойчиво управление на резерват "Червената стена" и поддържан резерват "Изгорялото гюне", с бенефициент РИОСВ – Пловдив, на стойност 780 200 лв. Успешната му реализация ще осигури дългосрочно и устойчиво управление на двата резервата и възстановяване и подобряване състоянието на консервационно значими хабитати и видове;

- „Изпълнение на дейности по устойчиво управление на резервати "Купена", "Мантарица", "Беглика" и "Дупката", с бенефициент РИОСВ – Пазарджик, на стойност 415 000 лв. Успешната реализация на проектните дейности ще осигури информационнно обезпечаване и ще повиши посещаемостта от посетители на екопътеките в четирите резервата;

- „Реализиране на дейности по опазване, поддържане и възстановяване на местообитания и популации на видове на територията на резерват "Вълчи дол' и поддържани резервати "Женда", "Борака", "Боровец", "Чамлъка", с бенефициент РИОСВ – Хасково, на стойност 375 490 лв. Основната цел на проекта е устойчивото управление и опазването на тези защитени територии.


По данни на ИСУН към м. март 2015 г. за развитието на екологичната инфраструктура по ОП „Регионално развитие“ 2007-2013 в Южен централен район през 2014 г. са се изпълнявали следните проекти:

  • По процедура „Подкрепа за дребномащабни мерки за предотвратяване на наводнения в градските агломерации“ по подприоритетна ос 1.4. „Подобряване на физическата среда и превенция на риска” се изпълняват 2 проекта в общините Куклен и Белово, на обща стойност 1 929 229 лв.;

  • По процедура „Подкрепа за интегрирани планове за градско възстановяване и развитие“ по подприоритетна ос 1.4. „Подобряване на физическата среда и превенция на риска” през 2014 г. успешно са реализирани 3 проекта на общините Велинград, Карлово и Кърджали, на обща стойност 999 613 лв.;

  • По процедура „Зелена и достъпна градска среда” по подприоритетна ос 1.4. „Подобряване на физическата среда и превенция на риска” през 2014 г. се изпълняват 8 проекта на общините Пловдив, Пазарджик, Панагюрище, Велинград, Хасково, Кърджали, Карлово и Смолян. Общата им стойност е 38 211 560 лв. Част от тях са:

- „Изграждане на зелена и достъпна градска среда в град Пловдив“, на стойност 11 027 636 лв.;

- „Панагюрище - общински център с устойчива и екологична градска среда и високо качество на живот“, на стойност 7 388 516 лв.

- „Зелена и достъпна среда в град Карлово“, на стойност 5 755 137 лв.


  • По процедура „Подкрепа за дребномащабни мерки за предотвратяване на наводнения в 178 малки общини“ на подприоритетна ос 4.1. „Дребномащабни местни инвестиции” през 2014 г. успешно са реализирани 3 проекта, на обща стойност 2 101 786 лв., както следва:

- „Разширение и корекционни мероприятия на река Потока в регулацията на град Съединие от км. 1+601 до км. 2+227, община Съединение, област Пловдив - ІІІ етап от км. 2+052 до км. 2+227“, с бенефициент община Съединение, на стойност 513 302 лв.;

- „Превантивни мерки за защита от наводнения по поречието на р. Неделинска и ограничаване на щетите от тях чрез изграждане на крайбрежна стена по ул. "Крайречна", корекция на дере и почистване на речното корито в обхвата на новоизграденото съоръжение“, с бенефициент община Неделино, на стойност 774 774 лв.;

- „Подпорна стена, укрепваща речното корито и улица от о.т. 233 до о.т. 223, село Грохотно, община Девин“, с бенефициент община Девин, на стойност 813 710 лв.

В процес на изпълнение е проектът „Почистване и укрепване на коритото на река Стрелченска Луда Яна в участъка от съществуващ мост на бул. "Руски" на км. 0+000 до км. 0+220 в град Стрелча“ с бенефициент община Стрелча, на стойност 979 000 лв. С реализиране на проектите се предотвратява рискът от наводнения в посочените населени места и се подобрява качеството и средата на живот на жителите им.

Според справка на управляващия орган на „Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г.”, към м. март 2015 г. по Мярка 321 "Основни услуги за населението и икономиката в селските райони" в ЮЦР в процес на изпълнение са 34 проекта, свързани с изграждането и развитието на водоснабдителната и канализационната инфраструктура. Общата им стойност е 125 276 773,27 лв. Проектите са:

- „Пречиствателна станция за отпадъчни води (ПОСВ) от село Карабунар, община Септември - етап 1“, на стойност 424 016,12 лв;

- „Захранващ водопровод село Орешец - село Върбово, община Харманли“, на стойност 698 376,00 лв.;

- „Пречиствателна станция за отпадни води (ПСОВ) от канализационната система на с. Кочево, общ. Садово и довеждаща инфраструктура“, на стойност 597 816,09 лв.;

- „Изграждане на ПСОВ в село Оряховец, община Баните”, на стойност 976 534,98 лв.;

- „Предотвратяване на последствията от наводненията в с.Лешниково, общ.Харманли, обл.Хасково чрез подобряване на системата за водоснабдяване на с.Лешниково“, на стойност 1 076 536,00 лв.;

- „Реконструнция и рехабилитация на канализационна мрежа в с.Радилово -южна част, община Пещера“, на стойност 1 911 112,00 лв.;

- „Реконструкция и доизграждане на водопроводните мрежи на с. Ерма река и с. Аламовци, община Златоград и рекострукция и рехабилитация на общински път № SML3107/III - 8652, Неделино - Старцево/ - Пресока - мах. Читакови колиби“, на стойност 1 778 165,45 лв.;

- „Рехабилитация напорен водопровод от помпена станция "Щъркелите" до с.Минерални бани, общ.Минерални бани, област Минерални бани“, на стойност 1 790 050,00 лв.;

- "Реконструкция на улична водопроводна мрежа на с.Малко Градище, община Любимец", на стойност 2 375 768,00 лв.;

- „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа-с.Сестримо, общ.Белово“, на стойност 2 426 766,00 лв.;

- „Изграждане на ПСОВ на с. Житница и с. Ръжево Конаре, общ. Калояново, обл. Пловдив“, на стойност 2 549 083,46 лв.;

- „Интегриран воден проект на с.Свобода,общ.Стрелча с обособени подобекти.Подобект 1:Реконструкция и подмяна на външен довеждащ водопровод и реконструкция и доизграждане на Помпена станция за водоснабдяване и Реконструкция и подмяна на вътрешна водопроводна мрежа“, на стойност 2 807 862,00 лв.;

- „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в с.Трилистник, общ.Марица, област Пловдив“, на стойност 2 814 818,00 лв.;

- „Строителство ,реконструкция и рехабилитация на В и К мрежи и съоръжения в с.Биркова,с.Враненци и с.Горна Дъбева в община Велниград", на стойност 3 675 330,00 лв.;

- „Рехабилитацияна водоснабдителна и канализационна мрежа с пречиствателно съоръжение за отпадни води и подобряване на уличната настилка в село Грохотно, рехабилитация на водоснабдителна мрежа и подобряване на уличната настилка в село Стоманево и рехабилитация на водоснабдителна мрежа в село Осиково", на стойност 4 011 462,00 лв.;

- „Подобряване условията за живот, мобилността на работната сила, привлекателността за развитие на бизнес в община Неделино и достъпа до качествена водоснабдителна инфраструктура чрез основен ремонт, реконструкция на пътна инфраструктура, изграждане на мост и строителство и рехабилитация на водопроводна мрежа”, на стойност 2 945 596,00 лв.;

- „Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна мрежа в с. Радилово, община Пещера“, на стойност 5 852 936,00 лв.;

- "Реконструкция вътрешна водопроводна мрежа на с. Езерово, община Първомай", на стойност 3 191 578,00 лв.;

- "Реконструкция на вътрешната водопроводна мрежа на с. Крушево, община Първомай", на стойност 4 023 034,00 лв.;

- „Реконструкция на водоснабдителна и канализационна мрежа с пречиствателно съоръжение и подобряване на уличната настилка в село Селча, община Девин“, на стойност 4 530 344,00 лв.;

- „Рехабилитация на път PDV1057 Калояново-Житница-Старо железаре от км 0+000 до км 6+540 и подмяна на съществуващата водопроводна мрежа по трасето на пътя в рамките на регулацията на с.Житница“, на стойност 4 177 634,00 лв.;

- „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в с. Бенковски, община Марица“, на стойност 4 024 848,00 лв.;

- „Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна мрежа в с.Капитан Димитриево и изграждане на ПСОВ в с. Капитан Димитриево, общ. Пещера, област Пазарджик“, на стойност 5 704 352,00 лв.;

- „Реконструкция и рехабилитация на канализационна мрежа в с. Радилово- северна част и с. Капитан Димитриево“, на стойност 5 645 302,00 лв.;

- "Строителство, реконструкция и рехабилитация на ВиК мрежи и съоръжения в с. Грашево,община Велинград", на стойност 5 348 522,00 лв.;

- „Реконструкция на водопроводната мрежа в селата Храбрино, Оризари, Бойково, община Родопи, обл. Пловдив“, на стойност 4 988 228,00 лв.;

- „Реконструкция на водоснабдителна и канализационна мрежа с пречиствателно съоръжение и подобряване на уличната настилка в село Триград, община Девин“, на стойност 5 842 788,00 лв.;

- "Реконструкция на път гр. Брацигово- с. Капитан Димитриево, реконструкция на селищна водопроводна мрежа на с. Равногор и реконструкция на водопроводи от подземни каптажи - "Замарница" , "Попски извор", "Боиков извоер", "Розовски вриз и "Чобаново" до РШ Розово, общ. Брацигово, обл. Пазарджик", на стойност 5 178 786,00 лв.;

- "Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с. Искра, община Първомай", на стойност 5 214 516,00 лв.;

- „Изграждане на канализационна мрежа и ПСОВ в с. Синапово, общ. Тополовград“, на стойност 5 547 598,00 лв.;

- „Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна система и съоръжения в общ. Септември - с. Виноградец, с. Карабунар, с. Бошуля, с. Ветрен дол и с. Семчиново“, на стойност 5 770 441,17 лв.;

- „Предотвратяване на последствията от наводненията в с. Бисер, общ. Харманли, обл. Хасково, чрез подобряване на системата за водоснабдяване, изграждане на система за събиране и отвеждане на отпадъчните води и ПСОВ на с. Бисер – 1-ви етап“, на стойност 5 853 862,00 лв.

- „Реконструкция и подмяна на амортизирана водопроводна мрежа на с. Паничери, община Хисаря“, на стойност 5 828 194,00 лв.;

- „"Реконструкция на общински път SML1031 /път III-197-Борино – Тешел/ -Буйново-Кожари км 7+770 - км 16+915 на територията на Община Борино. Реконструкция на водопроводна мрежа с. Ягодина и изграждане на пречиствателно съоръжение за отпадни води – с. Буйново", на стойност 5 694 518,00 лв.;

Целта на гореизброените проекти от мярка 321 е чрез реализацията им да се подобрят условията за живот в селските райони в Южен централен район чрез подобряване на достъпа до качествена водоснабдителна и канализационна инфраструктура.

По Мярка 226 "Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности към м. март 2015 г. в процес на изпълнение са 14 проекта, на обща стойност 7 341 092,76 лв., както следва:

- „Изграждане на кула и технически съоръжения за детекция и превенция на горски пожари“, с бенефициент община Симеоновград, на стойност 202 625,42 лв.;

- „Реконструкция и изграждане на съоръжения за гасене на горски пожари в община Стрелча", на стойност 292 227,52 лв.;

- „Устойчиво управление на горите и опазване на околната среда чрез изграждане на противопожарна кула в землището на с.Баня, общ.Панагюрище“, на стойност 506 008,33 лв.;

- „Подобряване на горски път на територията на община Минерални бани - местност "Араба конак" - местност "Чакърева чешма" и подобряване на противопожарна инфраструктура на съществуващ водоизточник за борба с пожарите намиращ се в подотдел 175-3 с кадастрален № 000071, № 000083, в землището, в землището на село Сърница, горска територия на община Минерални бани, област Хасково“, на стойност 584 914,21 лв.;

- „Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности -м.226,ос 2. Интегрирана пожароизвестителна система за превенция на горски пожари на територията на община Хисаря“, на стойност 558 664,32 лв.;

- „ Устойчиво управление на горите и опазване на околната среда чрез изграждане на противопожарна кула в землището на гр. Ракитово, община Ракитово", на стойност 560 731,09 лв.;

- „Въвеждане на превантивни противопожарни мерки в горски фонд на Община Любимец“, на стойност 575 144,12 лв.;

- „Въвеждане на превантивни противопожарни мерки в горския фонд на Община Маджарово", на стойност 579 591,98 лв.;

- „Интегрирана система за ранно известяване на горски пожари с три автоматични наблюдателни станции (противопожарни кули) в землището на с. Зорница, П.И. № 046011, с. Орехово, П.И. № 069108, с. Павелско, П.И. № 000039, общ. Чепеларе и център за управление и контрол в сградата на Община Чепеларе",с бенефициент община Чепеларе, на стойност 1 263 067,38 лв.;

- „Въвеждане и подобряване на превантивни дейности за намаляване на опасността от горски пожари в общинските горски територии, стопанисвани и управлявани от Община Маджарово чрез изграждане на високотехнологична система за пасивно пожаронаблюдение", на стойност 399 737,48 лв.;

- „Устойчиво управление на горите и опазване на околната среда чрез създаване на система за откриване в ранен стадий и мониторинг на околната среда на територията на Учебно-опитно горско стопанство "Г. Аврамов", с. Юндола“ с бенефициент Лесотехнически Университет, на стойност 361 049,24 лв.;

- „Изграждане на система за видеонаблюдение за превенция на горски пожари в землището на с.Колец, с.Спахиево, с.Сърница и с.Винево, общ.Минерални бани“, на стойност 621 857,81 лв.;

- „Устойчиво управление на горите и опазване на околната среда чрез създаване на система за откриване на горските пожари в ранен стадий и мониторинг на околната среда на територията на община Борино“, на стойност 438 531,74 лв.;

- „Превантивни дейности за защита на горите от пожари в ДГС-Ракитово“ с бенефициент ЮЦДП Смолян ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО гр. Ракитово, на стойност 396 942,12 лв.С реализацията на гореизброените проекти от мярка 226 ще бъдат въведени и подобрени редица превантивни дейности, свързани с намаляването на опасността от горски пожари в Южен централен район.

Според информация към м. март 2015 г., осигурена от областните управители и кметовете на общините от ЮЦР, със средства от Предприятието за управление дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) към Министерство на околната среда и водите на територията на ЮЦР през 2014 г. успешно са реализирани следните проекти, свързани с изграждане и развитие на екологичната инфраструктура:

- „Изграждане на нова и реконструкция на част от съществуваща водопроводна мрежа на ул.,, Търговска”, с. Нова махала“, с бенефициент община Батак, на стойност 174 784 лв.,

- „Оптимизиране на системата за управление на отпадъците в Община Златоград”, на стойност 153 243 лв.;

- „Реконструкция водоснабдяване на с.Върлино, община-Неделино", на стойност 400 000 лв.;

- „Изграждане на канализационна мрежа , КПС с тласкател и реконструкция на съществуваща водопроводна мрежа в кв. „Парчевич”, гр.Раковски, община Раковски, обл. Пловдив”, на стойност 501 188,83 лв.;

- „Обособяване на еко-кът в ОДЗ „ Детелина“ с.Калояново, община Калояново, област Пловдив“, на стойност 4 976 лв.;

В процес на изпълнение са следните проекти:

- „Водоснабдяване на група населени места от местността „Догру”, землището на с. Търна, кметство Долно Прахово, община Ардино- клон с. Горно Прахово и с. Башево”, с бенефициент община Ардино, на стойност 130 000 лв.;

- „Водоснабдяване на махали на с. Папрат и с. Мишевско“, с бенефициент община Джебел, на стойност 464 000 лв.;

- „Проект за рекултивация на „Общинско депо за неопасни отпадъци” на с.Калояново, обхващащо имоти №№ 008012 и 008008 от землището на с.Калояново, община Калояново, област Пловдив“, на стойност 290 000 лв.

- „Рекултивация и закриване на старо общинско депо в землището на кв. Дебър, община Първомай”, на стойност 3 460 814, 55 лв.;

- „Реконструкция на външен водопровод и изграждане на водоем V=200 куб.м. в с. Гълъбово, община Баните, област Смолян”, на стойност 303 562,68 лв.

По Публична инвестиционна програма ”Растеж и устойчиво развитие на регионите” в ЮЦР през 2014 г. са реализирани 10 проекта, свързани с изграждането и развитието на екологичната инфраструктура, на обща стойност 7 155 931 лв., както следва:

- „Изграждане на канализация на с.Конуш”, с бенефициент община Асеновград, на стойност 424 840 лв.;

- „Изграждане на канализация на с. Козаново”, с бенефициент община Асеновград, на стойност 107 520 лв.;

- „Изграждане на канализация на с. Леново”, с бенефициент община Асеновград, на стойност 623 238 лв.;

- „Водоснабдяване на група Горнослав” с бенефициент община Асеновград, на стойност 1 253 757 лв.;

- „Изграждане и реконструкция на улична мрежа, тротоари, обществени зелени площи и рехабилитация на съпътстваща водопроводна мрежа в град Брацигово,община Брацигово,област Пазарджик- ул.”Борис Чулков, ул.”Данаил Юруков “, ул.”Антон Ашкерц “,ул.”Борис Томчев“, на стойност 300 000 лв.;

- „ Водоснабдяване на с.Чолакова – външен водопровод”, с бенефициент община Велинград, на стойност 224 465 лв.;

- „Реконструкция на водопроводна мрежа на гр. Стрелча - на ул. "Трети март", ул."Победа", ул. "Мир", ул."Труд" в ромския квартал“ с бенефициент община Стрелча, на стойност 450 000 лв.;

- „Реконструкция/рехабилитация и изграждане на водоснабдителни и канализационни мрежи, системи и съоръжения и реконструкция/рехабилитация на улична мрежа в с.Гьоврен“, с бенефициент община Девин, на стойност 71 580,86;

- „Разширение и реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с. Павелско, общ. Чепеларе, подобект гл.клон I и II-средна зона“, на стойност 163 613,4 лв.;

- „Водопровод от ПС Овчарово до резервоар Коларово - 5 км“, с бенефициент община Харманли, на стойност 1 359 150 лв.;

- „Изграждане на водопровод на главен клон I на кв. ДЗС - 2км. и на канализация на бивш стопански двор 1-2,5 км.“, с бенефициент община Харманли, на стойност 2 341 381 лв.;

В процес на изпълнение са 3 проекта, на обща стойност 2 648 066 лв., както следва :

- Рехабилитация на улици с изградена канализационна и водопреносна мрежа – І-ви етап – гр. Кричим”, с бенефициент община Кричим, на стойност 199 600 лв.;

- „Централно водоснабдяване на село Долно Вършило и вилна зона в местностите „Пражара” и „Андрея”, Община Септември – етап 1 и 2”, на стойност 400 000 лв.;

- Доизграждане на гравитачен водопровод от каптажи село Сърница до ПС "Караманци", с бенефициент община Минерални бани, на стойност 2 048 466 лв.

Със собствени бюджетни средства през 2014 г. на територията на ЮЦР са реализирани следните проекти, свързани с изграждането и развитието на екологична инфраструктура:

- „Реконструкция на част от етернит. хранителен водопровод от водоем землище с. Любен до с. Церетелево с дължина 1000 м. ф 160 с тръби PE-HD“, с бенефициент община Съединение, на стойност 130 000 лв.;

- „Почистване, обезопасяване и възстановяване проводимостта на р.Хасковоска – участък Запад“, с бенефициент община Хасково, на стойност 71 807 лв.;

- „Почистване на нерегламентирани сметища на територията на Община Хасково“, на стойност 23 988 лв.

Със субсидии от държавния бюджет на територията на ЮЦР през 2014 г. са реализирани следните проекти, свързани с изграждането и развитието на екологична инфраструктура:

- „Изграждане на канализация по улици, кв.300-305“, с бенефициент община Свиленград, на стойност 144 550 лв.

- „Изграждане на водопровод по ул."Европейска“, с бенефициент община Свиленград, на стойност 9 635 лв.;

- „Реконструкция на довеждащ напорен водопровод до водоема на с.Борино - I Етап, в участъка между т.208 до т.309“, с бенефициент община Борино;

В процес на изпълнения са проектите:

- Основен ремонт на обходен канал и дере в кв. 109 по плана на гр. Крумовград вкл. ППР, СН, АН”, с бенефициент община Крумовград, на стойност 183 908 лв./в процес на изпълнение/;

- „Ремонт на водопровод „Шерифова ливада” и водоем на гр. Сърница, общ. Велинград“, на стойност 364 539 лв.; ./в процес на изпълнение/;

- „Възстановяване на лява защитна дига на р.Олу Дере в регулацията на с.Динево, община Хасково – I етап“, на стойност 366 616 лв.; /в процес на изпълнение/;

- „Изграждане на външен водопровод от съществуваща водопроводна мрежа кв. Черноконево до черпателен резервоар на помпена станция Меричлери“, с бенефициент община Димитровград, на стойност 1 409 637 лв./в процес на изпълнение/;

Със смесено финансиране (чрез собствени бюджетни средства и субсидии от държавния бюджет) на територията на ЮЦР през 2014 г. е реализиран проектът „Изграждане на канализация по ул. "Европейска" от о.т.1523 до о.т.1525 и по ул."Чудомир" от о.т.1525 до о.т.1526.“, с бенефициент община Свиленград, на стойност 73 079 лв. В процес на изпълнение е проектът „Битова и дъждовна канализация на с. Красново и Красновски бани – проект“, с бенефициент община Хисаря, на стойност 100 000 лв.

С реализирането на горепосочените проекти се подновява амортизираната водопроводна мрежа в посочените по-горе населени места в Южен централен район, което допринася за намаляване загубите при пренос на питейна вода и се подобрява нейното качество. Подновява се канализационната мрежа, което ще подобри жизненият стандарт на жителите и ще предотврати на замърсяването на почвата и подпочвените води.

През 2014 г. тече изпълнението на проекта „GREENINFRANET - мрежа за познание и опит в областта на зелената инфраструктура“. Това е проект с партньори от 12 региона от различни европейски страни. Те работят заедно, за да подпомогнат развитието и прилагането на зелена инфраструктура в региони от ЕС чрез обмяна на опит и знания и чрез идентифициране, анализ и трансфер на добри практики. Този 3-годишен проект стартира през април 2012 г. и е финансиран от програмата на Европейския съюз INTERREG IVC. От ЮЦР партньор в проекта е Агенцията за регионално развитие – Пловдив. Идеята за зелена инфраструктура разглежда опазването на биологичното богатство като част от една широка политическа рамка, в която главните природозащитни цели могат да бъдат постигнати в хармония с други цели на оползотворяването на земята като земеделие, лесовъдство, отдих и адаптация към климатичните промени. Зелената инфраструктура също подпомага устойчивата икономика като поддържа екосистемите и намалява вредните ефекти на транспорта и енергийната инфраструктура, както и икономическото развитие изобщо.


Изпълнението на трите приоритета на Стратегическа цел 1 „Икономическо сближаване в национален и вътрешнорегионален план, базирано на щадящо/екологосъобразно ползване на собствени ресурси” се характеризира с различна степен на напредък.

В резултат на изпълнените проекти и дейности по ОП „Развитие на конкурентоспосбността на българската икономика“ и ОП „Регионално развитие“ се създават условия за развитие на бизнес средата и иновационните дейности. Всички икономически индикатори по включените приоритети бележат различна степен на нарастване за 2014 г. Повишението в ЧПИ е над средното за страната, същевременно приходите от дейността на МСП нарастват с темп по-бавен от средния за страната. Въпреки повишаването на стойностите на тези индикатори, районът се нарежда на последно място по общ доход на лице от домакинството.

Създават се конкурентни и устойчиви регионални туристически продукти, подобряват се културно-историческите атракции, което води до повишаване приходите от туризма и подобрява имиджа на района.

В следствие на изпълнението на проекти по Програма за развитие на селските райони и ОП „Околна среда“ се е повишил делът на населението, обслужвано от СПСОВ. Въпреки това стойностите за ЮЦР са под средните за страната. С разширяване на съществуващата инфраструктура, доизграждане, реконструкция и рехабилитация на ВиК и ПСОВ се подобрява качеството на питейната вода, намаляват се загубите от преноса на вода и се намалява замърсяването на околната среда.

Предприети са мерки за превенция на природните бедствия и намаляване на последствията от тях. Въпреки това в следствие на високата уязвимост на ЮЦР по отношения на последиците от климатичните промени е необходимо да се насочат повече усилия и финансов ресурс за решаване на проблемите.


Каталог: static -> media -> ups -> articles -> attachments
attachments -> График за провеждане на първите заседания на Регионалните съвети за развитие
attachments -> Министерство на регионалното развитие и благоустройството
attachments -> Република българия министерство на регионалното развитие и благоустройството
attachments -> Изисквания при устройството на зоните за стрелба на открито спортно стрелбище извън урбанизирани територии за динамична стрелба
attachments -> Институции и административна уредба на средновековна българия
attachments -> 9 декември 2005 11. 30 – 11. 45 Откриване на дискусията
attachments -> Министерство на регионалното развитие и благоустройството наредба № рд-02-20-6 от 19 декември 2016 г


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   14


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница