Доклад за наблюдение изпълнението на Регионалния план за развитие на Южен централен районстраница10/15
Дата09.01.2018
Размер2.33 Mb.
ТипДоклад
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15

Източник: ИСУН
Фигура 22. Дял на усвоените средства по ОП по области към м. юни 2016 г.Източник: ИСУН

По брой реализирани проекти по оперативните програми за периода 2007-2013г. ЮЦР се нарежда на второ място сред районите от ниво 2 в страната.

По отношение на разпределението на финансовия ресурс по области, най-голям дял - близо половината от средствата, е бил изразходен в област Пловдив, което е очаквано предвид водещото значение на тази област по отношение на икономическото развитие на целия район.

С реализираните проекти по ОП „Регионално развитие“ 2007-2013 г. е подобрена инфраструктурата, физическата и жизнена среда в населените места в района, като предпоставка за интегрирано градско развитие, осигуряващо устойчива и екологична градска среда с по-високо качество за живот и работа. По този начин се намаляват междурегионалните различия.

Проектите реализирани по ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013 г. са довели до повишаване на икономическия потенциал на предприятията в района. Въведени са енергоефективни мерки и са внедрени нови технологии в производствата.

Изградената ВиК или екологична инфраструктура по ОП „Околна среда“ 2007-2013 г. е довела до намаляване на замърсяванията, подобряване на ВиК услугите, намалени са рисковете за здравето на населението. Запазени са местообитанията на застрашени видове. Районът е станал по привлекателен.

С проектите реализиращи се по ОП „Транспорт“ 2007-2013 г. се подобрява транспортната инфраструктура и свързаността на района. С модернизацията на ЖП транспорта и изградените нови участъци от АМ се намалява времето за пътуване, увеличава се безопасността за населението. Създава се по-добра свързаност между областите в района и регионите, което води до намаляване на вътрешнорегионалните и междурегионалните различия.

С реализацията на проектите по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2007-2013 г. безработните лица, регистрирани в бюрата по труда са придобили знания, с което се подпомага процесът на интеграцията им на трудовия пазар и по- лесната им адаптация към динамичните условия на пазара на труда. Повишена е конкурентноспособността и способнстта за интеграция на уязвими групи и хора с увреждания на пазара на труда.

Проектите, реализирани по ОП „Административен капацитет“ 2007-2013 г. повишават квалификацията и капацитета на служителите, което води до по-добро обслужване на гражданите и бизнеса в района.

С реализираните проекти по Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г. е подобрен облика на населените места, конкурентоспособността на селските райони, повишена е заетостта и са създадени условия за развитие на туризма. Това е предпоставка за намаляване на процеса на обезлюдяване на селските райони.
Специфична цел 2: Повишаване на капацитета за въздействие върху развитието на района

Основния метод за повишаване на административния капацитет е предоставянето на обучения. Чрез тях се правят постоянни инвестиции във формирането на експертиза и непрекъснато усъвършенстване на знанията и уменията на служителите.Индикатор:

Служители, преминали обучение за развитие на уменията за управление на проекти, финансов контрол и прилагане на интегрирани системи за развитие – бр.

По данни на ИПА през 2015 г. 20 експерти от областните и общинските администрации са преминали обучения по различни теми свързани с подобряване на административния капацитет. Това е значително по-малко в сравнение с предходната 2014 г., когато 234 служители от Южен централен район са преминали обучения и курсове. По този показател ЮЦР се нарежда на пето място, като само в Северен централен район е по-малък броят на тези служители - 16. През 2015 г. служителите, преминали обучения са най-много в Югоизточен район - 65, следван от Североизточен - 46 и Югозападен - 44.

Във вътрешнорегионален план област Пловдив е с най-много служители, преминали обучения и курсове за повишаване на административния капацитет - 9, следвана от област Хасково – 7. В областите Кърджали и Пазарджик обучение са преминали по 2 служители, а в област Смолян за 2015 г. няма такива служители.Чрез обучения се подобрява управлението на човешките ресурси и повишава квалификацията на служителите, с което се подобрява качеството на предлаганите административни услуги за гражданите и бизнеса. Качеството на публичните услуги води до повишаване на конкурентоспособността на местната икономика и е фактор за привличане на инвеститори.

Таблица 26. Брой експерти преминали обучение

Брой експерти от областни и общински администрации, преминали обучение

Тематични области:

Управленски умения и управление на човешките ресурси

Бюджетен процес и финансово управление

Правна институционална рамка на ЕС; България в ЕС

Разработване и управление на проекти

Е-управление

СЗР

11

11

0

8

1

СЦР

2

5

0

7

2

СИР

20

6

1

16

3

ЮИР

10

34

8

10

3

ЮЗР

18

15

0

8

3

ЮЦР

3

7

0

5

5

Кърджали

0

0

0

2

0

Пазарджик

0

2

0

0

0

Пловдив

1

4

0

0

4

Смолян

0

0

0

0

0

Хасково

2

1

0

3

1

Източник: ИПА, 2016 г.

Постигнат е известен напредък по отношение осигуряването на подходяща и рентабилна образователна инфраструктура и подобряване на условията за предоставяне на качествено професионално образование. Въпреки предприетите мерки се увеличава делът на преждевремено напусналите образователната система. Необходимо е да се предприемат действия за съхранение и развитие на човешкия капитал, базирани на осъществяване на партньорства и обмяна на опит и ноу-хау. Осъществяващите се партньорства както в национален така и в международен план са предпоставка за повече инвестиции, което ще доведе до намаляване на междуобластните неравенства и повишаване на жизнения стандарт на населението на ЮЦР.

Не се наблюдава напредък в изпълнението на Стратегическа цел 2, по отношение на преждевремено напусналите образователната система и дела на висшистите. Нереализиран е потенциалът на района като утвърден университетски център. Необходимо е по-ефективно използване на академичния потенциал на висшите учебни заведения в ЮЦР, както и да се засили взаймодействието между тях и бизнеса.

Необходимо е да продължи изпълнението на проекти и дейности за модернизация и изграждане на социална, културна и спортна инфраструктура.

Изпълнението на мерките по стратегическа цел 2 допринася за социално включване и интеграция на хора в неравностойно положение, повишаване на качеството на образованието и здравното обслужване, повишаване на административния капацитет, подобряване на възможностите за спорт и повишаване на качеството на живот на населението в ЮЦР.
СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 3. РАЗВИТИЕ НА ТРАНСГРАНИЧНОТО И ТРАНСНАЦИОНАЛНОТО СЪТРУДНИЧЕСТВО В ПРИНОС НА ИКОНОМИЧЕСКОТО И СОЦИАЛНОТО РАЗВИТИЕ И СБЛИЖАВАНЕ
Европейското териториално сътрудничество е инструмент на политиката на сближаване, чиято цел е разрешаването на трансгранични проблеми и съвместното развитие на потенциала на различни територии. Действията в рамките на сътрудничеството се подкрепят от Европейския фонд за регионално развитие чрез три основни компонента: трансгранично сътрудничество, транснационално сътрудничество и междурегионално сътрудничество.

Приоритет 3.1. Развитие на трансграничното сътрудничество и мобилизиране потенциала на периферните гранични територии.

Програмите за трансгранично сътрудничество имат за цел да обединят усилията на региони или местни органи на управление, които имат обща граница, с оглед на развитието на граничните райони, на използването на техния неоползотворен потенциал за растеж и на предприемането на съвместни действия по отношение на идентифицираните общи предизвикателства. Тези общи предизвикателства включват: недобра транспортна инфраструктура; ниско равнище на научни изследвания и иновации и на внедряване на ИКТ; замърсяване на околната среда; предотвратяване на рискове; насърчаване на устойчивите и качествените работни места и оказване на подкрепа за трудовата мобилност чрез интегриране на трансграничните пазари на труда, разработване и прилагане на съвместни програми в областта на образованието, обучението и професионалното обучение и др.

За периода 2014-2020 областите от ЮЦР - Хасково, Смолян и Кърджали ще могат да участват по Програма за трансгранично сътрудничество Гърция-България 2014-2020 и Инструмента за предприсъединителна помощ България – Турция 2014-2020.

По програма за трансгранично сътрудничество Гърция-България 2014-2020 г. допустими области от България са Хасково, Смолян, Кърджали (ЮЦР) и Благоевград (ЮЗР) и префектурите: Еврос, Ксанти, Родопи, Драма, Кавала, Солун и Серес за територията на Република Гърция. Програмата функционира чрез пет приоритетни оси: 1. Конкурентен и иновативен трансграничен регион; 2. Устойчив и приспособим към климата трансграничен регион; 3. Трансграничен регион с подобрена взаимосвързаност; 4. Трансграничен регион с висока степен на социално приобщаване и 5. Техническа помощ.

По приоритетна ос 3 е одобрен за финансиране стратегически проект на стойност 38 235 295 евро със следните обекти:  • Изграждане на нов път от Димарио, Гърция, до българо-гръцката граница;

  • Реконструкция на път II-86 – Средногорци - Рудозем и околовръстен път на Рудозем;

  • Изграждане на нов трансграничен преход Ксанти - Рудозем;

  • Реконструкция на републикански път II-59 – Момчилград – Ивайловград.

Партньори по стратегическия проект от България е Агенция „Пътна инфраструктура“ и Областна администрация Смолян, а от Гърция - „Егнатия одос“ АД.

Отварянето и използването на пълния потенциал на ГКПП-та по Българо-Гръцката граница (изграждането на нов трансграничен преход Ксанти – Рудозем; изграждането на нов път от Димарио до българо-гръцката граница; реконструкцията на път II-86 – Средногорци - Рудозем) ще допринесе за развитие на трансграничното сътрудничество, развитие на туризма и оползотворяване на туристическия потенциал на периферните погранични територии и културния обмен.

По ИПП България – Турция 2014-2020 г. допустими са областите Хасково (ЮЦР), Бургас и Ямбол (ЮИР) за територията на България и провинциите Одрин и Къркларели за Турция. Обща стратегическа цел: Укрепване на капацитета за трансгранично сътрудничество между България и Турция в областта на опазването на природата и устойчивото развитие на туризма, което ще доведе до засилване на териториалното сближаване в Европа. Определени са следните три приоритетни оси: “Околна среда”, “Устойчив туризъм” и „Техническа помощ“.

По първата покана от ЮЦР са подадени 57 проектни предложения.Програмата за трансгранично сътрудничество „Гърция- България” 2007-2013 г.

По данни, предоставени от областните и общински администрации в ЮЦР по Програмата за Европейско териториално сътрудничество Гърция-България 2007-2013 г. през 2015 г. е приключила реализацията на следните 6 проекта на обща стойност 16 168 817,97 лв.:

- „Съвместни референтни стратегии за дейности в селските райони – AGRO_LESS”, Община Крумовград. Общ размер на договорените средства 588 211.62 лв.

- "Изграждане и подобряване на канализационна и водопроводна инфраструктура" /Construction and Improvement of Drainage and Waste Water Networks/ с акроним DRAINAGE. Общият размер на средствата за община Смолян възлизат на 5 742 939,75 лв.

- „Отворен достъп до пътищата за осигуряване на безопасност/ SAFE ROADS“ Общият размер на средствата е 4 240 054.24 лв. с бенефициент община Хасково.

- „AGROLESS“ Общият размер на средствата е 1 003 340.79 лв. с бенефициент община Любимец;

- „Насърчаване използването на ниско-температурни геотермални източници чрез изготвяне на оперативно ръководство и новаторски решения в областта на зелената енергия”, с акроним ENERGEIA с общ размер на средствата 985 738,32 лв. с бенефициент община Минерални бани.

- "Изграждане и подобряване на канализационна и водопроводна инфраструктура" /Construction and Improvement of Drainage and Waste Water Networks/ с акроним DRAINAGE, с бенефициент община Минерални бани с обща стойност 3 608 533,79 лв.

С изпълнението на проектите е подобрено качеството на живот на местното население чрез подобряване качество на основните обществени услуги, което води до опазване на общественото здраве и подобряване на качество на околната среда. Подобрена е свързаността чрез рехабилитираните 6.095 км път в община Хасково и е повишен икономическия потенциал на фирмите в региона.

По данни, предоставени от съвместния секретариат на Програмата за трансгранично сътрудничество по Инструмента за предприсъединителна помощ „България – Турция” 2007-2013 г. през 2015 г. е приключила реализацията на следните 8 проекта на обща стойност 2 970 622,29 евро:

- „Алтернативният туризъм в Маджарово и Алпулу – заедно можем повече” с бенефициент община Маджарово и обща стойност на проекта 550 521,5 евро.

-„Съвместни трансгранични дейности за подобряване на икономическия потенциал Българо-турската зона” с общ бюджет на проекта 565 441,24 евро, с бенефициент община Димитровград;

- „Култура без граници между приятели и съседи“ с бенефициент НЧ „Просвета - 1890“, община Свиленград и общ бюджет на проекта 647 493,67 евро;

- „Приятелство без граници“ с бенефициент община Стамболово и общ бюджет на проекта 350 669,05 евро;

- „Спортът като култура и здравословен живот“, с бенефициент ОУ „Иван Вазов“, община Свиленград и бюджет на проекта възлизащ на 270 858,90 евро;

- „Подкрепа за социални групи в неравностойно положение в трансграничния регион Свиленград - Узункьопрю“ с бенефициент община Свиленград и бюджет 354 142,4 евро;

- „Интернет бизнес информационна система“, с бенефициент община общинско сдружение на малкия и среден бизнес – Хасково и Алианс за регионални и граждански инициативи – Хасково и общ бюджет 117 065,68 евро;

- „Жената е жена навсякъде“ с бенефициент НЧ „Братолюбие – 1884“ община Любимец с обща стойност на проекта 114 429,85 евро.Чрез изпълнение на проектите по ТГС „България – Турция” 2007-2013 г. е развит икономическия потенциал на трансграничния регион и е насърчена икономическата кохезия чрез подобряване на малки по мащаб инфраструктури. Създадени са благоприятни условия за жителите и гостите на сътрудничещите си региони чрез реконструкция на сгради и зелени площи, както и популяризиране на културните и природни предимства на региона.

С реализацията проектите са ремонтирани училищна сграда, сграда на читалище, създаден и оборудван е туристически информационен център – в Маджарово, изграден е дневен център за възрастни хора. Подобрена е инфраструктурата на „Неделен пазар“ в гр. Димитровград като се изграден паркинг. Монтирани са обществени компютри и електронни системи за реклама за подкрепа на база данни за бизнеса и е отпечатан три езичен бизнес каталог. По този начин е преодоляна информационната изолация на малките компании и им е осигурено електронно място за реклама и представяне.

В процес на изпълнение по ТГС България-Турция 2007-2013 г. са следните 10 проекта на обща стойност 2 649 667 евро:

- „Създаване на информираност за енергийна ефективност и възобновяеми източници“ с бенефициент ПГ по механоелектротехника „Стойчо и Кица Марчеви“, Хасково и общ бюджет 61 699,59 евро;

- „Към възможностите и предизвикателствата на устойчивия трансграничен туризъм“, с бенефициент Търговско-промишлена палата – Хасково и бюджет на проекта 102 047,09 евро;

- „Уеб базирани курсове по български и турски език“, с бенефициент Агенция за европейска интеграция и стойност на проекта 99 708,12 евро;

- „Странджа – Сакар трансевропейски туристически маршрут“ с бенефициент Туристическо дружество „Вишеград“ и общ бюджет 108 803,28 евро;

- „Подобряване на социалната инфраструктура в общините Ивайловград и Ипсала“ с бенефициент община Ивайловград. Общият бюджет на проекта възлиза на 391 722,11 евро;

- „По - добро образование чрез спорт“ с бенефициент община Любимец и обща стойност на проекта 394 601,74 евро;

- „Подобряване на условията за живот на населението в Къркларели и Минерални бани“ на стойност 370 930 евро;

- „Икономическо развитие чрез създаване на социална инфраструктура за образователни цели” с обща стойност на проекта 323 744,47 евро и бенефициент община Маджарово.

- „Обща идентичност, обща история“, с бенефициент Регионален исторически музей Хасково и стойност на проекта 397 951,11 евро;

- „Гласът на скалата“ с бенефициент община Любимец и фондация „Родопика“ и обща стойност на проекта 398 460,18 евро.Реализацията на проектите се очаква да има много силен социален ефект, като общите цели се основават на социално и икономическо въздействие:

- насърчаване на икономическото развитие чрез засилена обмяна на хора и туристи в трансграничния регион,

- разработване на механизми за трансгранична институционална подкрепа и споделяне на добри практики;

- разработване на онлайн платформа за туризъм за създаване на трансгранична мрежа.
Индикатори:

Реализирани проекти/инициативи по програмите за трансгранично сътрудничество през 2015 г. – бр.

Броят на реализираните проекти/инициативи по програмите за трансгранично сътрудничество Гърция – България и България – Турция в Южен централен район през 2015 г. е 14. По Програма България – Турция единствено област Хасково от областите в ЮЦР е в обхвата на програма и затова всичките 18 проекта са на територията на тази област. По програма Гърция – България избираеми области от ЮЦР са Кърджали, Смолян и Хасково. По области разпределението е следното: област Хасково – 4 бр.; област Смолян – 1 бр. и област Кърджали – 1 бр.

При сравнение с 2014 г. през 2015 г. се наблюдава намаляване на броя на реализираните проекти/инициативи по програмите за трансгранично сътрудничество в Южен централен район от 17 на 14 проекта, което се дължи на приключване на проекти от програмен период 2007-2013 г.

Брой на интегрираните стратегически документи за управление и развитие на граничните територии – бр.

По информация, предоставена от областните управители и кметовете на общини общият брой на интегрираните стратегически документи за управление и развитие в Южен централен район е 5 бр. В област Смолян 2 бр., Кърджали – 2 бр. и област Хасково – 1 бр.

Приоритет 3.2. Развитие на междурегионалното и транснационалното сътрудничество за постигане на стратегическите цели на плана.

Програмите за междурегионално сътрудничество имат за цел да повишат ефективността на политиката на сближаване въз основа на действия, които насърчават обмена на опит между регионите по въпроси като разработването и прилагането на програмите, устойчивото развитие на градовете и анализа на тенденциите, свързани с развитието в рамките на територията на Съюза.  • Програма за транснационално сътрудничество „Дунав“ 2014-2020 г.

За програмния период 2014-2020 г. Програмата функционира чрез пет приоритетни оси: 1.Иновативен и социално ангажиран Дунавски регион; 2. Околна среда и културно ангажиран Дунавски регион; 3. Подобрена свързаност на Дунавския регион; 4. Добре управляван Дунавски регион; 5. Техническа помощ. Общият бюджет на програмата е 268 907 429 евро.

По данни на ГД „Управление на териториалното сътрудничество“ в МРРБ по първа покана от 75 подадени проекта с водещи партньори от България от ЮЦР са следните 4:

- Фондация „Енергийна агенция“ – гр. Пловдив

- Медицински Университет – гр. Пловдив

- Регионално сдружение на общините „Марица“ - гр. Хасково

- Фондация „Национален алианс за работа с доброволци“ - гр. Пловдив.  • Програма за транснационално сътрудничество „Балкани – Средиземно море“ 2014-2020 г.

Географският обхват на програмата за транснационално сътрудничество „Балкани – Средиземно море“ 2014-2020 г. включва участието на три държави-членки на ЕС: Гърция, Кипър и България и две държави кандидат-членки на ЕС: Албания и Македония. Определените приоритети по програмата са: Предприемачество и иновации, и Околна среда. Общият бюджет на програмата възлиза на приблизително 40 млн. евро.

С реализацията на проектите ще се насърчат предприемаческите, социални и дигитални иновации; ще се установят връзки между бизнеса и образованието; и подпомогне обмяната на знания и добри практики между отделните региони.  • Програма за междурегионално сътрудничество ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА 2014-2020 г.

Основната цел на програмата е да продължи процеса на обмен на опит и усвояване на политики между публичните органи за подобряване изпълнението на политиките и програмите по цел 1 „Инвестиции за растеж и работни места“. Основните приоритети по програмата са: 1. Научноизследователска дейност, технологично развитие и иновации; 2. Конкурентоспособност на малките и средните предприятия; 3. Нисковъглеродна икономика; 4. Околна среда и ресурсна ефективност. Програмата покрива цялата територия на Европейския съюз, Норвегия и Швейцария. Общият бюджет на програмата е 359 326 320 евро.

По първа покана са подадени 77 проектни предложения от България. От ЮЦР само 1 предложение – „ERPlan: European Regions’ scenarios, planning, and actions towards low carbon economy“. Проектът е насочен към идентифициране, тестване и прилагане на методологии и инструменти за изпълнението на енергийната ефективност и ВЕИ решения в съответствие с местните нужди, потенциали и ограничения.


1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница