Доклад за наблюдение изпълнението на Регионалния план за развитие на Южен централен районстраница3/15
Дата09.01.2018
Размер2.33 Mb.
ТипДоклад
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

Източник: Национален стетистически институт

Във вътрешнорегионален план единствено област Кърджали – 96,1 % е с дял под средния за страната – 99,6 %. Най-голяма част от населението обхванато от организирано сметосъбиране е в областите Пазарджик и Пловдив – 100 %. Следва област Смолян – 99,9 % и област Хасково – 99,8 %.

Въпреки реализираните проекти по ОП „Околна среда“ /ОПОС/ и Програма за развитие на селските райони /ПРСР/ не се наблюдава увеличение в делът на населението обслужвано от екологична инфраструктура.

По предварителни данни на Евростат през 2015 г. БВП на страната възлиза на 44 162,3 млн. евро по текущи цени, като на човек се падат 6 100 евро. За сравнение, БВП за предходната 2014 г. е бил на стойност 42 750,9 млн. евро. БВП за 2015 г. нараства с 3,2 % спрямо 2014 година. Растежът на БВП за периода 2014-2015 г. е с 0.9 % по-висок от регистрираният за периода 2013-2014 г.

По данни на НСИ за 2014 г. приносът на районите в БВП на страната продължава да бъде неравномерен. По този показател ЮЦР се нарежда на второ място сред районите от ниво 2 с 11 413 млн. лв., като бележи намаление спрямо 2013 г., когато стойността му е била в размер на 11 577 млн. лв. Данните на НСИ за 2014 г. показват, че стойността на БВП на страната се е повишила с 2 % спрямо 2013 г. С най-голям принос в съвкупния БВП в абсолютна стойност и като относителен дял през 2014 г. е Югозападният район /ЮЗР/ – 39 582 млн. лв. и дял от 47,34 %, докато най-нисък е приносът на Северозападния район /СЗР/ - съответно 5 932 млн. лв. и дял от 7,10%. Делът на произведения БВП на ЮЦР в съвкупния БВП на страната възлиза на 13,65 %. В сравнение с 2013 г. се наблюдава слабо намаление на дела на регионалния БВП в общия за страната от 14,12 % за 2013 г. на 13,65 % през 2014 г., продиктувано от намаляването на абсолютната стойност на БВП на района.

Средната стойност на БВП на човек от населението за 2014 г. в ЮЦР е 7 872 лв., при среден показател за страната от 11 574 лв. БВП на човек от населението за 2014 г. на страната бележи увеличение с 2.7 % спрямо предходната година. Стойността на същия показател за ЮЦР намалява с 0,85 %. По този показател районът от 4-то място през 2013 г. се нарежда на 5-то сред районите от ниво 2, като изпреварва само СЗР - 7 381 лв. При сравнение с 2013 г., БВП на човек от население през 2014 г. в ЮЦР намалява с 68 лв. Във вътрешнорегионален план област Пловдив е с най-висока стойност на индикатора – 9 268 лв., като отчита по-висока стойност от средната за района - 7 940 лв., но по-ниска от средната за страната - 11 574 лв.Най-ниски стойности на индикатора в района имат областите Хасково - 6 136 лв. и Кърджали - 6 151 лв.Равнището на икономическо развитие на ЮЦР, измерен с показателя БВП на човек от населението, показва, че вътрешнорегионалните различия между областите в района се запазват. Необходимо е да продължи провеждане на целенасочена политика за подпомагане на МСП в изоставащите области от ЮЦР за повишаване на тяхната конкурентоспособност и постигане на икономическо сближаване във вътрешнорегионален план.
Таблица 3. Брутен вътрешен продукт, 2013 - 2014 г


Райони

БВП, млн.лв.


БВП на човек от населението, лв.

Относителен дял на

регионалния БВП (%)*
2013 г.

2014 г.

2013 г.

2014 г.

2013 г.

2014 г.

БЪЛГАРИЯ

81 971

83 612

11 283

11 574

100

100

Северозападен район

5 771

5 932

7 064

7 381

7,04

7,10

Северен централен район

6 685

6 958

7 957

8 376

8,16

8,32

Североизточен район

8 917

9 308

9 327

9 775

10,88

11,13

Югоизточен район

10 146

10 419

9 519

9 819

12,38

12,46

Югозападен район

38 875

39 582

18 267

18 614

47,42

47,34

Южен централен район

11 577

11 413

7 940

7 872

14,12

13,65

Кърджали

929

914

6 151

6 041

8,02

8,01

Пазарджик

1 959

1 833

7 242

6 842

16,92

16,06

Пловдив

6 374

6 273

9 394

9 268

55,06

54,96

Смолян

839

869

7 142

7 554

7,25

7,62

Хасково

1 476

1 523

6 136

6 386

12,75

13,35
Източник: Национален статистически институт

*Относителният дял на БВП на областите е изчислен спрямо регионалния БВП.
Фигура 2. Относителен дял на БВП (%) на областите в съвкупния на районаИзточник: Национален статистически институт

Фигура 3. БВП/човек по области, в лв.Източник: Национален статистически институт
Фигура 4. Относителен дял на регионалния БВПИзточник: Национален статистически институт

По показателя БВП на човек от населението по покупателна способност ЮЦР се намира на 5-то място сред регионите в страната и запазва стойност 32 % спрямо средното за ЕС – 28 за 2013 г. и 2014 г. ЮЗР се намира в по-благоприятно състояние, от колкото останалите райони от ниво 2, като достига 75 % от средния БВП на човек от населението по покупателна способност на ЕС – 28 за 2014 г.


Таблица 4. БВП, БВП по покупателна спосбност, БВП на човек от населението по покупателна способност спрямо средното за ЕС, БВП/човек
БВП, млрд. евро

БВП

ППС, млрд. евро

БВП/човек

ППС, евро

БВП/човек

ППС (% от ЕС – 28)

2013 г.

2014 г.

2013 г.

2014 г.

2013 г.

2014 г.

2013 г.

2014 г.

Европейски Съюз (28)

13 520

13 921

13 548

13 957100

100

Еврозона (19)

9 931

10 111

9 647

9 898107

107

БЪЛГАРИЯ

41

42

89

9246

47

Северозападен район

2,9

3

6,2

6,5

7700

8200

29

30

Северен централен район

3,4

3,5

7,2

7,6

8600

9300

32

33

Североизточен район

4,5

4,7

9,6

10,2

10 100

10 800

38

39

Югоизточен район

5,1

5,3

10,9

11,5

10 300

10 800

39

39

Югозападен район

19,8

20,2

42,1

43,7

19 800

20 600

74

75

Южен централен район

5,9

5,8

12,5

12,6

8 600

8700

32

32

Източник: Евростат
Фигура 5. Регионален БВП на глава от населението по покупателна способност спрямо средното за ЕС-28 за 2007-2014 г.(в %)Източник: Евростат

Брутната добавена стойност /БДС/ на ЮЦР за 2014 г. по данни на НСИ е 9 911 млн. лв., при 9 968 млн. лв. за 2013 г. Делът на БДС за района спрямо БДС за страната бележи намаление през последната година, като за 2013 г. е 14,12 %, а за 2014 г. е 13,65 %. Стойностите на БДС за 2014 г. по основни сектори очертават изразен потенциал и реален принос в сектора на услугите в икономическото развитие на района с дял от 57,82 % в регионалната БДС, с 9,75 % по-нисък от средния дял за страната – 67,57 %. Индустриалният сектор е с дял от 34,01 % – по-висок от средното ниво за страната, който е 27,17 %. В аграрния сектор се формира 8,17 % от БДС за района, което представлява значително по-високо ниво от средното за страната – 5,26 %. По показателя БДС ЮЦР запазва второто място след ЮЗР.

С най-голям принос в регионалната БДС е област Пловдив, където се формира 54,97 % от БДС на района. На второ място се нарежда област Пазарджик с 16,06 % принос, следвана от област Хасково с 13,35 %. Значително изостават областите Кърджали -8,01 % и Смолян - 7,61 %.Продължава необходимостта от поддържане на устойчив и висок темп на нарастване на сектора на услугите, разширение в индустриалния сектор и нарастване на инвестициите, диверсификация и екологизация, ефективност и ефикасност на аграрните дейности и горското стопанство.
Таблица 5. БДС на районите на България - общо и по икономически сектори за 2014 г.


Райони

БДС по икономически сектори – млн. лв.

БДС – млн. лв.

Селско и горско стопанство

Индустрия

Услуги

БЪЛГАРИЯ

3 823

19 726

49 059

72 608

Северозападен район

649

1 716

2 787

5 151

Северен централен район

626

2 038

3 378

6 042

Североизточен район

627

2 329

5 128

8 083

Югоизточен район

556

3 825

4 667

9 048

Югозападен район

555

6 448

27 369

34 373

Южен централен

810

3 371

5 730

9 911

Кърджали

140

219

434

794

Пазарджик

162

637

793

1 592

Пловдив

259

1 913

3 276

5 448

Смолян

93

282

380

755

Хасково

156

319

847

1 323
Източник: Национален статистически институт

Фигура 6. БДС на областите по икономически сектори и дял в БДС на районаИзточник: Национален статистически институт
Пазарът на труда в ЮЦР през 2015 г. се характеризира с намаление на равнището на безработица на населението на възраст 15 и повече навършени години спрямо предходната година с 2,8 %. Районът следва общата тенденция за страната, като на национално ниво се наблюдава намаляване на този коефициент с 2,3 %. През 2015 г. броят на регистрираните безработни в ЮЦР е 60,9 хил. души, при 82 хил. души през 2014 г. Данните на НСИ показват, че равнището на безработица на населението в района е 9,2 % и е с 0,1 % по-висока от средната за страната – 9,1 %. През 2014 г. районът се нарежда на трето място сред другите райони в страната по този показател след ЮЗР - 8,9 % и ЮИР - 11,9. За 2015 г. ЮЦР e на второ място с коефициент на безработица от 9,2 %, след ЮЗР – 6,7 %.

През 2015 г. безработицата на населението в област Кърджали е най-ниска – 2,3 %, а в област Смолян най-висока – 17,2 %. Областите Смолян - 17,2% и Пловдив - 9,6% регистрират стойности на безработицата над средните за страната - 9,1%. Прави впечатление, че и в 5-те области в ЮЦР се наблюдава понижаване на коефициента на безработица спрямо предходната 2014 г.Най-голямо намаление на безработицата е отчетено в областите Пловдив (с 3,5 %) и Кърджали (с 2,6 %). Въпреки положителните данни за ЮЦР през 2015 г. безработицата в района, както и в страната, продължава да бъде висока. Вътрешнорегионалните неравенства по този показател се запазват.

Таблица 6. Безработни лица и коефициент на безработица на населението през 2014-2015 г.

Статистически райони и области

Безработни лица - хил.

Коефициенти на безработица -%

2014 г.

2015 г.

2014 г.

2015 г.

България

384,5

305,1

11,4

9,1

Северозападен район

46,4

38,5

14,2

12,1

Северен централен район

48,5

38,9

13,2

10,6

Североизточен район

56,3

46,4

12,6

10,3

Югоизточен район

55,4

49,0

11,9

10,4

Югозападен район

95,9

71,5

8,9

6,7

Южен централен район

82,0

60,9

12,0

9,2

Кърджали

3,3

1,5

4,9

2,3

Пазарджик

12,5

10,0

10,4

8,6

Пловдив

43,0

29,8

13,1

9,6

Смолян

11,8

10,3

19,4

17,2

Хасково

11,4

9,3

10,4

8,6

Източник: Национален статистически институт
Фигура 7. Коефициент на безработица на населението на 15 – 64 навършени години през 2014-2015 г.

Източник: Национален статистически институт
Каталог: static -> media -> ups -> articles -> attachments
attachments -> График за провеждане на първите заседания на Регионалните съвети за развитие
attachments -> Министерство на регионалното развитие и благоустройството
attachments -> Република българия министерство на регионалното развитие и благоустройството
attachments -> Изисквания при устройството на зоните за стрелба на открито спортно стрелбище извън урбанизирани територии за динамична стрелба
attachments -> Институции и административна уредба на средновековна българия
attachments -> 9 декември 2005 11. 30 – 11. 45 Откриване на дискусията
attachments -> Министерство на регионалното развитие и благоустройството наредба № рд-02-20-6 от 19 декември 2016 г


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница