Доклад за наблюдение изпълнението на Регионалния план за развитие на Южен централен районстраница1/15
Дата09.01.2018
Размер2.33 Mb.
ТипДоклад
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15


rectangle 52rectangle 55МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО

Годишен доклад

за

наблюдение изпълнението наРегионалния план за развитие на Южен централен район

(2014-2020 г.) за 2015 г.

юни 2016 г.

Главна дирекция „Стратегическо планиране на регионалното развитие и административно-териториално устройство“

Отдел „Стратегическо планиране и координация на регионалното развитие в Южен централен район – Пловдив“


rectangle 55


Съдържание

Списък на използваните съкращения…………………………………………………... 2

Списък на използваните таблици и фигури……………………………………………. 3

Въведение……………………………………………………………………………………. 6

1. Общи условия за изпълнението на Регионалния план за развитие на ЮЦР …... 8

2. Постигнат напредък по изпълнението на целите и приоритетите на Регионалния план за развитие на ЮЦР въз основа на индикаторите за наблюдение………...… 31

2.1. Стратегическа цел 1. Икономическо сближаване в национален и вътрешнорегионален план базирано на щадящо/еколосъобразно ползване на собствени ресурси ………………………………………………………………………… 33

2.2. Стратегическа цел 2. Социално сближаване и намаляване на междуобластните неравенства чрез инвестиции в човешкия капитал и социална инфраструктура..73

2.3. Стратегическа цел 3. Развитие на трансграничното и транснационалното сътрудничество в принос на икономическото и социалното развитие и сближаване……………………………………………………………………………….. 100

2.4. Стратегическа цел 4. Балансирано териториално развитие чрез укрепване на градовете-центрове, подобряване свързаността в района и качеството на средата в населените места ………………………………………………………………………... 109

3. Действия предприети от Регионалния съвет за развитие на ЮЦР с цел осигуряване на ефективност и ефикасност при изпълнението на регионалния план за развитие …………………………………………………………………………….…. 133

3.1. Мерки за наблюдение и създадените механизми за събиране, обработване и анализ на данни …………………………………………………………………...…….. 138

3.2. Преглед на проблемите, възникнали в процеса на прилагане на РПР през съответната година, както и мерките за преодоляване на тези проблеми ……… 139

3.3. Мерките за осигуряване на информация и публичност на действията на по изпълнение на регионалния план за развитие …………………………………….... 140

3.4. Мерките за постигане на необходимото съответствие на регионалния план за развитие със секторните политики, планове и програми …...…………….............. 141

3.5. Мерките за прилагане на принципа на партньорство .……………………….. 141

3.6. Резултатите от извършените тематични оценки или оценки за специфични случаи към края на съответната година …………………………………………….. 142

4.Заключения и предложения за подобряване на резултатите от наблюдението..143

Списък на използваните съкращения

АМ

Автомагистрала

АПИ

Агенция „Пътна инфраструктура“

БВП

Брутен вътрешен продукт

БДС

Брутна добавена стойност

БФП

Безвъзмездна финансова помощ

ВЕИ

Възобновяеми енергийни източници

ГКПП

Граничен контролно-пропускателен пункт

ДМА-ЕП

Дълготрайни материални активи с екологично предназначение

ЕС

Европейски съюз

ЕТК

Европейски транспортен коридор

ЗРР

Закон за регионалното развитие

ИАОС

Изпълнителна агенция по околна среда

ИКТ

Информационни и комуникационни технологии

ИСУН

Информационната система за управление и наблюдение на структурните инструменти на Европейския съюз

МОСВ

Министерство на околната среда и водите

МРРБ

Министерство на регионалното развитие и благоустройството

МС

Министерски съвет

МСП

Малки и средни предприятия

НИРД

Научноизследователска и развойна дейност

НСИ

Национален статистически институт

НСРР

Национална стратегия за регионално развитие

ОП

Оперативна програма

ОПОС

Оперативна програма “Околна среда”

ОПУ

Областно пътно управление

ОСР

Областна стратегия за развитие

ПМДР

Програма за морско дело и рибарство

ППЗРР

Правилник за прилагане на закона за регионалното развитие

ПРСР

Програма за развитие на селските райони

ПСОВ

Пречиствателна станция за отпадни води

ПУДООС

Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда

ПЧИ

Преки чуждестранни инвестиции

РИОСВ

Регионална инспекция по околната среда и водите

РКК

Регионален координационен комитет

РПМ

Републиканска пътна мрежа

РПР

Регионален план за развитие

РСР

Регионален съвет за развитие

СЗР

Северозападен район

СИР

Североизточен район

СЦР

Северен централен район

УМБАЛ

Университетска многопрофилна болница за активно лечение

УО

Управляващ орган

ЮЗР

Югозападен район

ЮИР

Югоизточен район

ЮЦР

Южен централен район


Списък на използваните таблици и фигури

Таблици

Таблица 1. Население, коефициент на раждаемост, коефициент на смъртност и коефициент на естествен прираст по райони и области към 31.12.2015 г.

Таблица 2. Население обслужено от екологична инфраструктура за периода 2013-2014 г.

Таблица 3. Брутен вътрешен продукт, 2013 - 2014 г.

Таблица 4. БВП, БВП по покупателна спосбност, БВП на човек от населението по покупателна способност спрямо средното за ЕС, БВП/човек

Таблица 5. БДС на районите на България - общо и по икономически сектори за 2014 г.

Таблица 6. Безработни лица и коефициент на безработица на населението през 2014-2015 г.

Таблица 7. Коефициент на икономическа активност на населението на 15 и повече навършени години по статистически райони и области за 2014 г. и 2015 г.

Таблица 8. Заети лица и коефициент на заетост на населението на 15 и повече навършени години по райони за периода 2014-2015 г.

Таблица 9. Заети лица и коефициент на заетост на населението на 20-64 навършени години по райони за периода 2014-2015г.

Таблица 10. Коефициент на заетост на населението на възраст 55-64 г.

Таблица 11. Разходи за НИРД по статистически райони за периода 2013 – 2014 г. в хил. лв. и % от БВП

Таблица 12. Население в риск от бедност или социално изключване

Таблица 13. Ключови индикатори за оценка на постигнатия напредък по изпълнението на Регионалния план за развитие на Южен централен район 2014-2020 г.

Таблица 14. Брой на нефинансовите предприятия по групи според броя на заетите в тях лица и статистически райони 2013-2014 г.

Таблица 15. Приходи от дейността на МСП за периода 2013-2014 г. (в хил. лв.)

Таблица 16. Приходи от дейността на нефинансовите предприятия по групи предприятия според броя на заетите в тях лица за 2013-2014 г.(хил. лв.)

Таблица 17. Отн. дял на заетите лица в МСП спрямо общия брой на заетите лица на възраст 15 и повече години в района - % за периода 2013-2014 г.

Таблица 18. Преки чуждестранни инвестиции в Южен централен район за периода 2013-2014 г.

Таблица 19. Изпълнение на ОП „Конкурентоспособност на българската икономика“ 2007-2013 г. по райони

Таблица 20. Приходи от нощувки в Южен централен район през 2014 г. и 2015 г.

Таблица 21. Наличност на дълготрайните материални активи с екологично предназначение за 2012-2014 г. в хил.лв.

Таблица 22. Реализирани проекти по Оперативните програми за периода от 2007 г. до м. май 2016 г. по данни на ИСУН (по райони от ниво 2)

Таблица 23. Усвоени средства по реализираните проекти по ОП към м. юни 2016 г.

Таблица 24. Реализирани проекти по Оперативните програми за периода от 2007 г. до м. юни 2016 г. по данни на ИСУН (по области в ЮЦР)

Таблица 25 . Усвоени средства по реализираните проекти по оперативните програми към м. юни 2016 г.

Таблица 26. Брой експерти преминали обучение

Таблица 27. Достъп на домакинствата до интернет

Таблица 28. Дължина на РПМ и ЖП линиите

Таблица 29. Наличност на дълготрайни материални активи с екологично предназначение по райони от ниво 2 и области на ЮЦР за периода 2013-2014г.(хил. лв.)

Таблица 30. Наличност на дълготрайни материални активи с екологично предназначение на човек от населението по райони от ниво 2 и области на ЮЦР за периода 2013-2014г. ( лв.)

Таблица 31. Климатична сигурност на районите от ниво 2

Таблица 32. Изпълнени дейности и мерки за енергийна ефективност и очакван енергоспестяващ ефект по областни администрации в ЮЦР
Фигури

Фигура 1. Коефициент на раждаемост, коефициент на смъртност и коефициент на естествен прираст по райони към 31.12.2015 г.

Фигура 2. Относителен дял на БВП (%) на областите в съвкупния на района

Фигура 3. БВП/човек по области, в лв.

Фигура 4. Относителен дял на регионалния БВП

Фигура 5. Регионален БВП на глава от населението по покупателна способност спрямо средното за ЕС-28 за 2007-2014 г.(в %)

Фигура 6. БДС на областите по икономически сектори и дял в БДС на района

Фигура 7. Коефициент на безработица на населението на 15 – 64 навършени години през 2014-2015 г.

Фигура 8. Коефициент на заетост на населението на 15 и повече навършени години по райони за 2015 г.

Фигура 9. Общ доход на лице от домакинство в лв. по райони за 2013 и 2014 г.

Фигура 10. Общ доход на лице от домакинство в лв. по области за 2013 и 2014 г.

Фигура 11. ПЧИ в нефинансовите предприятия по области в ЮЦР за 2015 г., %

Фигура 12. Нарастване на ПЧИ в нефинансовите предприятия за 2015 г. спрямо 2014г.

Фигура 13. Приходи от нощувки за 2014 г. по райони

Фигура 14. Приходи от нощувки за 2014 г. по области

Фигура 15. Разходи за опазване и възстановяване на околната среда – 2014 г. в хил. лв.

Фигура 16. Население обслужвано от СПСОВ за 2014 г., в %

Фигура 17. Дял на преждевременно напусналите образователната система (на възраст 18-24 г.), 2015 г.

Фигура 18. Дял на населението на възраст 30-34 навършени години със завършено висше образование, 2015 г.

Фигура 19 . Брой реализирани проекти по оперативните програми по райони от ниво 2

Фигура 20. Дял на усвоените средства по реализираните проекти по ОП към м. юни 2016 г.

Фигура 21. Брой на реализираните проекти по ОП по области към м. юни 2016 г.

Фигура 22. Дял на усвоените средства по ОП по области към м. юни 2016 г.

ВЪВЕДЕНИЕ
Настоящият Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Регионалния план за развитие (РПР) на Южен централен район (ЮЦР) (2014-2020 г.) е разработен на основание чл. 86, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие (ППЗРР).

Докладът е изготвен от териториалното звено на Министерство на регионалното развитие и благоустройството - отдел „Стратегическо планиране и координация на регионалното развитие в Южен централен район” към Главна дирекция „Стратегическо планиране на регионалното развитие и административно-териториално устройство“.

Съгласно разпоредбите на чл. 87 от ППЗРР, годишният доклад за наблюдение на изпълнението на РПР съдържа информация за:

 Общите условия за изпълнение на РПР и в частност промените в социално-икономическите условия и политиките за развитие на национално, регионално и местно ниво.

 Постигнатия напредък по изпълнението на целите и приоритетите на РПР въз основа на индикаторите за наблюдение.

 Действията, предприети от РСР с цел осигуряване на ефективност и ефикасност при изпълнението на РПР.

 Заключения и предложения за подобряване на резултатите от наблюдението.

Основната цел на настоящият доклад е да представи резултатите от изпълнението на Регионалния план за развитие на Южен централен район (2014-2020г.) през 2015 г. Съгласно чл. 84, ал.1 от ППЗРР, органът за наблюдение на Регионалния план за развитие е Регионалният съвет за развитие на Южен централен район. Срокът за разработване и внасяне на годишния доклад за обсъждане и одобряване от Регионалния съвет за развитие е до 30 юни на 2016 г.

Регионалният план за развитие на Южен централен район за периода 2014-2020г. е приет с Решение на МС № 462 / 01.08.2013 г.

Настоящият годишен доклад е вторият от периода на действие на РПР (2014-2020 г.). Предмет на наблюдението е изпълнението на отделните стратегически цели и приоритети на Регионалния план за развитие чрез прилагане на физически, социални, икономически и финансови индикатори, на организацията и методите на изпълнение, прилагани от органите за управление и на мерките за осигуряване на информация и публичност за резултатите от изпълнението на РПР на ЮЦР за 2015 г.

При изготвянето на настоящия доклад е обработена и анализирана актуална статистическа и емпирична информация от Националния статистически институт /НСИ/, Евростат, информация от годишните доклади за наблюдение на изпълнението на общинските планове за развитие на общините на територията на ЮЦР и справки за значими проекти, финансирани от източници извън оперативните програми в общините през 2015 г., предоставени от областните и общинските администрации в района. Използвана е и информация от официалните електронни страници на министерствата, оперативните програми, от единния информационен портал за Структурните фондове на ЕС в България www.eufunds.bg, данни от Института по публична администрация, данни от Агенция за устойчиво енергийно развитие, ВиК дружествата на територията на района, Областните пътни управления, Регионалните инспекторати по образование и др. Проследен е приносът на отделните оперативни програми (ОП) за изпълнение на всеки от приоритетите на РПР на ЮЦР, като са използвани данни от Информационната система за управление и наблюдение на структурните инструменти на Европейския съюз /ИСУН/ и справки от Управляващите органи на оперативните програми – членове на Регионалния координационен комитет към РСР на ЮЦР. В годишния доклад за наблюдение на изпълнението на РПР на ЮЦР за 2015 г., поради липсата на актуална статистическа информация за определени показатели, са използвани данни за периода 2013-2014 г.

Годишният доклад осигурява информация за изготвяне на междинната и последващата оценка на Плана, а резултатите от наблюдението се отчитат при изпълнението на Националната стратегия за регионално развитие. Изводите и заключенията от настоящия Годишен доклад ще бъдат взети предвид при изготвянето на междинната оценка на РПР на ЮЦР (2014-2020 г.), която се извършва в срок 4 г. след началото на действие на Плана.

В съответствие с чл. 34 и чл. 36 на Закона за регионалното развитие през 2014 г. е възложена и извършена последваща оценка за изпълнението на Регионалния план за развитие на Южен централен район за периода 2007-2013 г. На база на последващата оценка е изготвен Доклад относно резултатите от последващата оценка на изпълнението на Регионалния план за развитие на Южен централен район 2007-2013 г.

Докладът представя постигнатия напредък по изпълнението на целите и приоритетите, заложени в Регионалния план за развитие на Южен централен район, общото въздействие върху социално-икономическото развитие на района, резултатите от оценката на ефективността и ефикасността на използваните финансови ресурси за постигане на целите на плана, действията на компетентните органи във връзка с изпълнението му и изводи и препоръки относно провеждането на политиката за регионално и местно развитие в района в периода до 2020 г.
1. ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА РЕГИОНАЛНИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН (2014-2020 г.)
Кратка характеристика на Южен централен район

Южен централен район е част от района на ниво 1 /NUTS 1/ „Югозападна и Южна централна България”, включващ Югозападен и Южен централен район, съответстващи на ниво NUTS 2. Районът обхваща западната половина на Горнотракийската низина, южната част на Централна Стара планина, част от Средна гора, подбалканските полета и голяма част от Родопите. ЮЦР обхваща териториите на областите Кърджали, Пазарджик, Пловдив, Смолян и Хасково /ниво NUTS 3/, с общо 58 общини: 18 общини в област Пловдив; 12 общини в област Пазарджик; 7 общини в област Кърджали; 10 общини в област Смолян и 11 общини в област Хасково. Площта на района е 22 365,1 км², съставляваща 20,07 % от територията на страната.

Териториалната структура на района обхваща 40,29 % земеделски територии, горски – 54,98 %, и едва 3,64 % от площта е заета от урбанизирани територии. Южен централен район е сред най-богатите на биоразнообразие райони в страната. В него попада голяма част от Национален парк „Централен Балкан“, част от Национален парк Рила и целият масив на Родопите. Тук попадат и най-много от защитените зони по Натура 2000.

Социално-икономически условия и тенденции

Въпреки повишаването на някои от икономическите показатели в Южен централен район, доходите на населението изостават от средното равнище в страната. Това дава отражение в задълбочаването на демографските проблеми, свързани с процесите на раждаемост, смъртност, миграция на населението и не на последно място – със задълбочаването на диспропорцията в териториалното разпределение на населението.Броят на населението на ЮЦР към 31 декември 2015 г. по данни на НСИ е 1 436 216 души, отговарящо на 20,07 % от населението на страната – 7 153 784 души, с което районът се нарежда на второ място в България, след Югозападен район. Спрямо 2014 г. (1 445 836 души) населението в района е намаляло с 9 620 души. С най-голям брой население в рамките на района се откроява област Пловдив – 673 283 души, а с най-малък – област Смолян с 111 601 души.

Гъстотата на населението на ЮЦР през 2015 г. е 64,2 д/км² – близка до средната за страната - 64,5 д/км². С най-висока гъстота на населението е област Пловдив – 112,7 д/км², която е много над средната за страната, а с най-ниска – област Смолян – 34,9 д/км². В края на 2015 г. в градовете живее 67,1% от населението на ЮЦР. Данните показват, че през последната година в района не се наблюдава нарастване на градското население за сметка на населението в селата.

Естественият прираст на населението в ЮЦР през 2015 г. е -5,7 ‰, при средно за страната -6,2 ‰. Наблюдава се увеличение в негативните стойности в сравнение с 2014 г., когато естественият прираст на населението е бил -5,2 ‰. Районът запазва 4-тото място сред останалите райони от ниво 2 в страната по този показател. С по-влошени стойности са само СЗР (-11,8 ‰) и СЦР (-9,0 ‰).

Във вътрешнорегионален план за всички области в ЮЦР са характерни отрицателни стойности по този показател. Спрямо предходната 2014 г. единствено област Хасково регистрира намаляване. Най-високи отрицателни стойности са отчетени в областите Смолян -8,2 ‰ и Хасково -7,9 ‰. В областите Кърджали (-3,4 ‰), Пловдив (-4,8 ‰) и Пазарджик (-6,1‰) са отчетени стойности под средните за страната.Каталог: static -> media -> ups -> articles -> attachments
attachments -> График за провеждане на първите заседания на Регионалните съвети за развитие
attachments -> Министерство на регионалното развитие и благоустройството
attachments -> Република българия министерство на регионалното развитие и благоустройството
attachments -> Изисквания при устройството на зоните за стрелба на открито спортно стрелбище извън урбанизирани територии за динамична стрелба
attachments -> Институции и административна уредба на средновековна българия
attachments -> 9 декември 2005 11. 30 – 11. 45 Откриване на дискусията
attachments -> Министерство на регионалното развитие и благоустройството наредба № рд-02-20-6 от 19 декември 2016 г


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница