Доклад за наблюдение на изпълнението на актуализиран документ за изпълнение на регионалния план за развитие на южен централен район (2011-2013 г.) За 2012 гстраница4/13
Дата21.09.2017
Размер2.18 Mb.
ТипДоклад
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

2. ПОСТИГНАТ НАПРЕДЪК ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЦЕЛИТЕ И ПРИОРИТЕТИТЕ НА АКТУАЛИЗИРАНИЯ ДОКУМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕГИОНАЛНИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН ВЪЗ ОСНОВА НА ИНДИКАТОРИТЕ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ

Икономическите предизвикателства пред България през следващите години ще бъдат свързани с преодоляване на последиците от финансовата криза, постепенно достигане на устойчив икономически ръст, натиск за нарастване на доходите и същевременно запазване на макроикономическата стабилност и либерализация на вътрeшния пазар. Насочването и реалното усвояване на значителни средства от европейските фондове е основният финансов механизъм за преодоляване изоставането в икономическо отношение на българските райони след присъединяването им към ЕС.

Регионалният план цели да подобри икономическото и социално състояние на Южен централен район на основата на устойчиво и балансирано развитие посредством инвестиции в инфраструктурата и човешките ресурси на района.

Приоритетите на РПР и специфичните цели към всеки един от тях взаимодействат на всички нива, като се търси постигането на синергетичен ефект, в резултат на взаимодействието на основните фактори на регионалното развитие - икономика, социално състояние, инфраструктура и екология, които да спомогнат за постигането на балансираното и устойчиво развитие на Южния централен район.

Съгласно чл.80, ал.1 и ал.2 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие, индикаторите за наблюдение на Регионалния план за развитие на Южен централен район отчитат степента на постигане на целите и приоритетите за развитие, въз основа на данните за физическото и финансовото им изпълнение.

Във връзка с отчитането на изпълнението на РПР на ниво приоритет са дадени индикатори, които дават по-добра възможност за проследяване на напредъка и спецификата на района. Въз основа на ключови показатели за оценка на постигнатото при изпълнение на АДИ на РПР за 2012 г., се констатират постигнатите резултати по отделните приоритети.


ПРИОРИТЕТ 1. Повишаване конкурентоспособността на регионалната икономика, базирана на знанието и местните ресурси

Приоритет 1 е насочен към повишаване привлекателността и конкуренто-способността на регионалната икономика, осигуряване на добро качество на живот и достъп до основни услуги, съблюдавайки принципите на ЕС за равни възможности, включително и за хората в неравностойно положение.

За наблюдение изпълнението на приоритет 1 са използвани следните индикатори:


 • Брутен вътрешен продукт (в млн. лв.)

Стойността на произведения БВП по текущи цени през 2010 г. общо за страната е 70 511  млн. лв., при 68 322  млн. лв. за 2009 г. Абсолютната стойност на БВП за ЮЦР за 2010г. е 9 924 млн. лв. и дял от 14,07 %, с което районът се нарежда на второ място сред другите райони от ниво 2 (след Югозападен район с дял от 48,2 %,) по принос в съвкупния БВП.

В сравнение с останалите райони от ниво 2 на ЕС1, ЮЦР, както и останалите български райони са сред най-малките в ЕС по обем на създадения БВП. В съпоставка с най-големия район от ниво 2 на ЕС Île de France, който обхваща Париж и региона около него, българските райони създават от 0,46 %, до 2,59 % (ЮЦР 0,82 %) през 2007 г. и от 0,46 % до 2.96 % (ЮЦР 0,87 %) през 2009 г. от неговия БВП. Този нисък обем на БВП се дължи както на различия в големината, така и в производителността и структурата на създавания БВП. • Брутен вътрешен продукт на човек от населението (в лв.)

Общият размер на БВП на човек от населението, създаден в Южен централен район през 2010 г. е 6 525 лв., при среден показател за страната от 9 359 лв. В сравнение с 2009г., ЮЦР продължава да заема четвърто място сред районите на ниво 2, като изпреварва само Северозападен и Северен централен район.

 • Брутна добавена стойност (в млн. лв.)

БДС в абсолютна стойност бележи тенденция на нарастване, като през 2010г. е 8 545 млн. лв., при 8 240 млн. лв. за 2009 г., същата тенденция следва и относителния дял на района спрямо страната (от 14,04 % на 14,07 %).

Структурата на регионалната икономика на ЮЦР създава необходимост от поддържане на устойчив и висок темп на нарастване на сектора на услугите, нарастване на инвестициите, диверсификация и екологизация, ефективност и ефикасност на аграрните дейности и горското стопанство. • Равнище на заетост (в %)

По данни на НСИ през 2012г. коефициентът на заетост на населението между 15 до 64 навършени години в ЮЦР е 56,9 %, по-нисък от средния за страната - 58,8 %. Броят на заетите в петте области за 2012г. е общо 561 800 души, при 563 400 души за 2011г. При сравнение на заетостта на населението за всеки от районите от ниво 2 към този за страната за 2012г., ясно се откроява Югозападен район - 65,1 %, следван от Югоизточен район – 58,5 %, ЮЦР – 56,9 %, и СЦР - 55,5 %. В ЮЦР се наблюдава увеличаване на коефициента на заетост за 2011 г. (56,9%), спрямо 2010 г. (55,5%). • Разходи за научно-изследователска и развойна дейност (% от БВП)

В абсолютна стойност разходите за НИРД в страната за периода 2010-2011 г. отбелязват нарастване и достигат стойност от 421 612 хил. лв. за 2010 г. на 429 566 хил. лв. за 2011 г. В ЮЦР разходите за НИРД през наблюдавания период намаляват незначително от 22 601 хил. лв. на 22 502 хил. лв. Относителният дял на разходи за НИРД в ЮЦР през 2011г. намаляват в сравнение с 2010г., от 5,36% на 5,24%. За 2010 г. 83 % от всички разходи за проучвания са осъществени в Югозападния район (и основно в столицата), следван Южен централен район с 5,4 %. През 2011 г. 84 % от всички разходи за проучвания са осъществени в ЮЗР, следван от ЮЦР с 5,24 % и СИР с 4,13 %.

През 2011г. в ЮЦР най-много средства за НИРД са вложени в сектора на предприятията - 9 449 хил.лв. - 4,13 %, следван от държавния сектор - 6 933 хил.лв. - 4,5%.

Съгласно определената национална цел в НПР България трябва да достигне 1,5% от БВП размер на инвестиции в НИРД до 2020г. За инвестиции в научно-изследователската и развойна дейност за ЮЦР се предвиждат 1.8% от БВП до 2020 г. Очакванията за страната са усвояването на средства за НИРД и иновации от европейските фондове да нарасне до 2020г., като способства за увеличаване на общия размер на публичните инвестиции в тази област.

Повишаването на конкурентоспособността на района, основана на икономика на знанието и въвеждането на високотехнологични производства, зависи от взаимодействието между образователната система, научно-изследователските институти и бизнес-сектора с неговите потребности.Таблица 10. Разходи за НИРД по статистически райони и сектори през 2010г. и 2011г.*, в хил. лв.

Район

Общо в хил. лв.

Сектори

Предприятия

Държавен

Висше образование

2010г.

2011 г.

2010г.

2011г.

2010г.

2011г.

2010г.

2011г.

България

421 612

429 566

212 107

228 691

157 132

153 942

49 546

43 996

Северозападен район

6 609

7 169

..

..

5 008

5 064

..

..

Северен централен район

7 150

7 929

4 577

..

1 593

1 916

980

1 485

Североизточен район

16 961

17 733

..

4 933

9 580

10 331

2 375

..

Южен централен район

22 601

22 502

9 345

9 449

6 924

6 933

..

..

Югоизточен район

18 381

13 685

10 630

5 866

4 060

4 209

3 691

..

Югозападен район

349 910

360 548

181 026

201 845

129 967

125 489

36 692

..

Източник: Национален статистически институт, 2010 г. и 2011 г.

- предварителни данни

".." - конфиденциални данни
Не са достатъчни инвестициите във висшето образование с цел превръщане на университетите в основно място за иновации, научни изследвания и развойна дейност и поддържане на изследователски програми.


 • Приходи от нощувки (в млн. лв.)

В ЮЦР приходите от нощувки през 2012г. възлизат на 74 541 961 лв., представляващи 8,9 % от общите приходи за страната, в това число от чужденци – 20 599 811 лв. или 3,44 % от общите приходи от чужденци за страната. Наблюдава се повишаване на приходите от нощувки, в сравнение с 2011 г., когато са били 63 533 282 лв., в това число от чужденци – от 18 933 294 лв. през 2011г. на 20 599 811лв. през 2012г. ЮЦР се нарежда на четвърто място сред районите от ниво 2 в страната за 2012 г. по приходи от нощувки след ЮИР (315 504 729 лв.), СИР (248 967 819 лв.), и ЮЗР (155 109 545 лв.). От областите в ЮЦР с най-много приходи от нощувки за 2012 г. е област Пловдив – 34 743 374 лв., следвана от област Пазарджик – 16 961 397 лв. и област Смолян – 15 718 899 лв. С най-малко приходи от нощувки са област Хасково – 5 728 757 лв. и област Кърджали – 1 389 534 лв. Във всички области на Южен централен район се наблюдава увеличаване на приходите от нощувки за 2012 г., в сравнение с 2011г. Получените резултати показват, че района отчита напредък в развитието на туризъма.

По приходи от нощувки от чужденци област Пловдив е на първо място в района с 10 741 484 лв. през 2011г., като през 2012 г. запазва първото място и приходите от нощувки на чужденци възлизат на 12 208 792 лв. В сравнение с 2011г. през 2012г. приходите от нощувки на чужденци намаляват единствено в област Смолян, а в останалите четири области се увеличават.


Таблица 11. Приходи от нощувки в Южен централен район през 2011 г. и 2012г.Район

Приходи от нощувки-лв.

В това число от чужденци-лв.

2011 г.

2012г.

2011 г.

2012г.

България

733 053 423

836 210 287

521 526 830

597 968 371

Северозападен район

15 671 159

17 298 253

2 529 783

2 571 376

Северен централен район

22 738 942

24 787 980

6 144 831

6 961 943

Североизточен район

222 955 601

248 967 819

183 679 099

208 398 915

Югоизточен район

266 263 822

315 504 729

215 512 780

261 023 693

Югозападен район

141 890 617

155 109 545

94 727 043

98 412 633

Южен централен район

63 533 282

74 541 961

18 933 294

20 599 811

Кърджали

1 309 587

1 389 534

320 399

360 170

Пазарджик

14 809 397

16 961 397

2 242 517

2 466 289

Пловдив

28 211 423

34 743 374

10 741 484

12 208 792

Смолян

14 909 436

15 718 899

4 062 073

3 936 202

Хасково

4 293 439

5 728 757

1 566 821

1 628 358

Източник: Национален статистически институт
За популяризиране на туристическите дестинации в ЮЦР и за обогатяване на туристическите обекти с атракции, възможности за подкрепа предлагат Оперативна програма „Регионално развитие” и Програмата за развитие на селските райони.

По ОП „Регионално развитие” през 2012г. в ЮЦР се изпълняват общо 16 бр. проекта на стойност 32 526 134 лв. • По подприоритетна ос 3.1. „Подобряване на туристическите атракции и свързаната с тях инфраструктура” в процес на изпълнение са 12 проекта на обща стойност 30 239 500 лв., разпределени по области както следва:

 • област Пловдив – 3 проекта на стойност 9 430 329 лв.

- „Създаване на туристически комплекс "Старинно Карлово", с бенефициент община Карлово на стойност 2 465 150 лв.;

- „Асеновград – свещената порта на Родопите“, с бенефициент община Асеновград на стойност 3 045 384 лв.;

- „Развитие на културно-историческите атракции на територията на община Хисаря“ на стойност 3 919 795 лв.


 • област Пазарджик – 3 проекта на стойност 8 031 791 лв.

- „Възстановяване, експониране и изграждане на туристическа инфраструктура на Раннохристиянска базилика "Червената църква" край гр. Перущица“, с бенефициент Министерство на културата на стойност 2 304 052 лв.;

- „Създаване и популяризиране на културно-историческия продукт в община Ракитово чрез адаптация на “Палеонтологично находище - с. Дорково” като туристическа атракция и социализация на културен паметник крепост “Цепина”, с бенефициент община Ракитово на стойност 2 109 384 лв.;

- „Консервация, реставрация и експониране на антична и средновековна крепост "Перистера", разположена на хълма "Света Петка", с бенефициент община Пещера на стойност 3 618 355 лв.


 • област Хасково – 2 проекта на стойност 4 913 863 лв.

-„Антична вила Армира“, община Ивайловград на стойност 1 771 595 лв.;

- „С богатството на миналото към атрактивно бъдеще“, с община Свиленград на стойност 3 142 268 лв. • област Смолян – 2 проекта на стойност 4 019 417 лв.

- „Момчилова крепост-митовете оживяват“, с бенефициент община Смолян на стойност 2 574 578 лв.;

- „Повишаване на туристическата атрактивност на град Златоград“, с бенефициент община Златоград на стойност 1 444 839 лв. • област Кърджали – 2 проект на стойност 4 340 129 лв.

-„Перперикон-дом на богове и хора“, с бенефициент община Кърджали.

Изпълнението на проектите ще спомогне за развитие на конкурентоспособни туристически атракции, които да привлекат нови потоци български и чужди туристи и по този начин да допринесат за нарастване на приходите от туризъм и осигуряване нови работни места. • По подприоритетна ос 3.2. Развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите на Оперативна програма „Регионално развитие” през 2012г. на територията на Южен централен район за създаване и развитие на регионални туристически продукти и маркетинг на дестинациите са регистрирани 4 проекта, на обща стойност 1 790 605 лв., както следва:

- „Източният свят на Родопа планина”, с бенефициент община Момчилград, на стойност 496 029 лв.;

- „По пътищата на цивилизацията”, с бенефициент община Пловдив, на стойност 470 744 лв.;

- „Развитие на туристически регион „Средните Родопи” и маркетинг на неговите дестинации”, с бенефициент община Смолян, на стойност 408 453 лв.;

- „Развитие на регионален туристически продукт: Хасково-Димитровград-Стамболово”, с бенефицент община Хасково, на стойност 415 379 лв.;

С реализирането на проектите ще се увеличи интереса към конкурентноспособни туристически атракции в общините бенефициенти и ще се развие висок конкурентен и устойчив регионален туристически продукт, в съответствие със съвременните пазарни изисквания.

По Програма за развитие на селските райони 2007-2013г., през 2012г. са одобрени субсидии за изпълнението на 64 проекта на територията на ЮЦР на обща стойност 50 888 366 лв., разпределени по области както следва:


 • област Смолян – 21 проекта на обща стойност 11 964 651 лв., от които по-значими са:

- "Изграждане на велопарк в района на ски-център Чепеларе", с бенефициент община Чепеларе на стойност 193 676,00 лв.;

- „Експониране на етнографско наследство и природните забележителности на община Доспат с прилагане на компютърни технологии”, с бенефициент община Доспат на стойност 189 692,00 лв.;

- "Изграждане на туристическа пътека мест."Чуката"- местн."Мераждови колиби" и създаване на интегриран туристически продукт", с бенефициент община Неделино на стойност 186 695,00 лв.;

- „Изграждане на туристическа пътека Неделино, местност "Зиково бърце" - "Крушките" и създаване на интегриран туристически продукт”, с бенефициент община Неделино на стойност 184 630,00 лв.;

- "Борино - от траките до днес", с бенефициент община Борино на стойност 174 875,00лв.


 • област Пазарджик – 15 проекта на стойност 13 703 798 лв., от които по-значими са:

- „Изграждане на туристически атракционен комплекс на миниатюрите в град Стрелча”, с бенефициент община Стрелча на стойност 193 020 лв.;

- "Насърчаване на туристическите дейности чрез прилагане на информационни технологии за подобряване на туризма в община Батак", с бенефициент община Батак на стойност 185 299 лв.;

- „Изграждане на Туристическа пътека - "Киселицата - Кулата" в Община Стрелча, област Пазарджик”, с бенефициент община Стрелча на стойност 170 159,00 лв.;

- „Изграждане на туристическа пътека - "м. Ненчовец - м. Пионерски лагер" в община Стрелча, обл. Пазарджик”, с бенефициент община Стрелча на стойност 160 729,00 лв.;

- „Обновяване на туристическата инфраструктура в Община Белово чрез дейности по основен ремонт на музейната сграда и превръщането и в посетителски център за представяне на местно природно и културно наследство, с подобект и дейности по изграждане и ремонт на "Детска площадка в град Белово, кв.51" и "Детска площадка – град Белово, кв. Разсадника" и превръщането им в места за спорт и отдих на открито със съпътстващи съоръжения и атракции”, с бенефициент община Белово на стойност 104 493,00 лв.


 • област Пловдив – 11 проекта на обща стойност 11 165 150 лв., от които по-важни са:

- "Експониране на етнографското наследство, природните и културо-исторически забележителности на Община Куклен, чрез прилагане на компютърни технологии в кметските наместничества на с.Яврово и с.Гълъбово и в читалище "Н.Й.Вапцаров", гр.Куклен, обл.Пловдив", с бенефициент община Куклен на стойност 192 894,00 лв.;

- „Картинна галерия "Дановато училище", с бенефициент община Перущица на стойност 185 229,00 лв.;

- "Белица в прегръдката на Родопите", с бенефициент община Лъки на стойност 181 945,00 лв.


 • област Кърджали – 7 проекта на обща стойност 7 461 111 лв., от които по-значими са:

- „Подобряване на центрове за спорт и свободно време в Община Момчилград”, на стойност 2 638 979 лв.;

- „Реконструкция на общински спортен комплекс /стадион/ в с. Черноочене, област Кърджали и изграждане на центрове за свободно време и спорт на територията на Община Черноочене в с. Бели вир, Паничково, Комунига, Габрово, Лясково, Даскалово, Дядовско, Житница, Минзухар, Пряпорец, Петелово”, на стойност 1 105 141 лв.;

- „Подобряване на средата за живот в Община Ардино чрез разработване на интегриран план за обновяване на гр. Ардино, с. Горно Прахово, с. Брезен, с. Чубрика, с. Млечино”, на стойност 483 224 лв.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница