Доклад за наблюдение на изпълнението на актуализиран документ за изпълнение на регионалния план за развитие на южен централен район (2007-2013 г.) За 2011 гстраница1/11
Дата21.09.2017
Размер1.66 Mb.
ТипДоклад
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
Главна дирекция „Стратегическо планиране на регионалното развитие

и административно-териториално устройство”
Отдел „Стратегическо планиране и координация на регионалното развитие

в Южен централен район”

ГОДИШЕН ДОКЛАД
ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА АКТУАЛИЗИРАН ДОКУМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕГИОНАЛНИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН (2007-2013 г.) ЗА 2011 г.


Юни, 2012 г.Списък на използваните съкращения


АДИ

Актуализиран документ за изпълнение

АИС

Автоматична измервателна станция

АМ

Автомагистрала

АПИ

Агенция „Пътна инфраструктура“

БВП

Брутен вътрешен продукт

БДС

Брутна добавена стойност

ВЕИ

Възобновяеми енергийни източници

ГКПП

Граничен контролно-пропускателен пункт

ГПСОВ

Градска пречиствателна станция за отпадни води

ЕС

Европейски съюз

ЕСФ

Европейски социален фонд

ЕФРР

Европейски фонд за регионално развитие

ЗООС

Закон за опазване на околната среда

ЗРР

Закон за регионалното развитие

ЗЧАВ

Закона за чистотата на атмосферния въздух

ИАОС

Изпълнителна агенция по околна среда

ИКТ

Информационни и комуникационни технологии

ИПГВА

Интегриран план за градско възстановяване и развитие

ИСПА

Финансов инструмент за структурна политика за предприсъединяване на страните от Централна и Източна Европа, кандидатстващи за членство в ЕС

ИСУН

Информационната система за управление и наблюдение на структурните инструменти на Европейския съюз

КАВ

Качество на атмосферния въздух

КФ

Кофезионен фонд

КФС

Комплексна фонова станция

МБТ

Механично-биологично третиране

МОСВ

Министерство на околната среда и водите

МРРБ

Министерство на регионалното развитие и благоустройство

МС

Министерски съвет

МСП

Малки и средни предприятия

НИРД

Научноизследователска и развойна дейност

НКЖИ

Национална компания „Железопътна инфраструктура”

НПДЕВИ

Национален план за действие за енергията от ВИ

НПУДО

Национална програма за управление на дейностите по отпадъците

НСИ

Национален статистически институт

НСРР

Национална стратегия за регионално развитие

ОВОС

Оценка на въздействието върху околната среда

ОП

Оперативна програма

ОПАК

Оперативна програма „Административен капацитет“

ОПОС

Оперативна програма “Околна среда”

ОПРКБИ

Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“

ОПРР

Оперативна програма „Регионално развитие”

ОПРЧР

Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”

ОПР

Общински план за развитие

ОПТ

Оперативна програма “Транспорт”

ОСР

Областна стратегия за развитие

ПДК

Пределно допустима концентрация

ППЗРР

Правилник за прилагане на закона за регионалното развитие

ПРСР

Програма за развитие на селските райони

ПСОВ

Пречиствателна станция за отпадни води

ПУДООС

Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда

ПЧИ

Преки чуждестранни инвестиции

РИОСВ

Регионална инспекция по околната среда и водите

РКК

Регионален координационен комитет

РОУКАВ

Райони за оценка и управление на качеството на атмосферния въздух

РПМ

Републиканска пътна мрежа

РПР

Регионален план за развитие

РСР

Регионален съвет за развитие

СГН

Средно годишна норма

СЗР

Северозападен район

СИР

Североизточен район

СЦР

Северен централен район

СМР

Строително монтажни работи

ТEN-T

Трансевропейска транспортна мрежа

ТБО

Твърди битови отпадъци

УМБАЛ

Университетска многопрофилна болница за активно лечение

УО

Управляващ орган

УУЗ

Устойчиво управление на земите

ФАР

Финансови инструменти на ЕС за сътрудничество със страните от Централна и Източна Европа при подпомагане на прехода им към пазарна икономика и демокрация

ФПЧ

Фини прахови частици

ЮЗР

Югозападен район

ЮИР

Югоизточен район

ЮЦР

Южен централен район

Каталог: static -> media -> ups -> articles -> attachments
attachments -> График за провеждане на първите заседания на Регионалните съвети за развитие
attachments -> Министерство на регионалното развитие и благоустройството
attachments -> Република българия министерство на регионалното развитие и благоустройството
attachments -> Изисквания при устройството на зоните за стрелба на открито спортно стрелбище извън урбанизирани територии за динамична стрелба
attachments -> Институции и административна уредба на средновековна българия
attachments -> 9 декември 2005 11. 30 – 11. 45 Откриване на дискусията
attachments -> Министерство на регионалното развитие и благоустройството наредба № рд-02-20-6 от 19 декември 2016 г


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница