Доклад за наблюдение на изпълнението на Актуализирания документ за изпълнение на Регионалния план за развитиестраница8/25
Дата22.07.2016
Размер3.79 Mb.
#877
ТипДоклад
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   25

Източник: Национален статистически институт


II. ПОСТИГНАТ НАПРЕДЪК ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ЦЕЛИТЕ И ПРИОРИТЕТИТЕ НА АКТУАЛИЗИРАНИЯ ДОКУМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕГИОНАЛНИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ЮГОЗАПАДЕН РАЙОН (2011-2013 Г.)

Регионалният план за развитие на Югозападния район (2007-2013 г.) и Актуализираният документ за изпълнение на Регионалния план за развитие на Югозападен район (2011-2013 г.) отговарят в значителна степен на главните приоритети за регионално развитие на ЕС и утвърдените оперативни програми за страната за програмния период 2007-2013 г. и са съобразени с приоритетите на Националната стратегия за регионално развитие (2005-2015 г.) и Актуализирания документ за изпълнение на Националната стратегия за регионално развитие (2011-2015 г.) Планът отчита целите и приоритетите на ключовите документи на ЕС - Стратегията от Лисабон, Стратегията от Гьотеборг, Стратегия Европа 2020 и Стратегическите насоки за развитие на Общността в периода 2007-2013 г., както и посоките на интервенции на Структурните фондове и Кохезионния фонд за програмния период 2007-2013 г., които са основните инструменти за финансиране на регионалната политика на ЕС.

Регионалният план е обхванал най-значимото за района, докато в стратегическите документи за развитие на областно и общинско ниво много по-детайлно е отразена спецификата на тези нива в съответствие с основната линия на развитие на района. Приоритетите на РПР и специфичните цели към всеки един от тях взаимодействат на всички нива, като се търси постигането на синергетичен ефект, в резултат на взаимодействието на основните фактори на регионалното развитие- икономика, социално състояние, инфраструктура и екология, които да спомогнат за постигането на балансираното и устойчиво развитие на Югозападния район.

Съобразно законодателството в областта на регионалното развитие индикаторите за наблюдение на Регионалния план за развитие на Югозападния район отчитат степента на постигане на целите и приоритетите за развитие, въз основа на данните за физическото и финансовото им изпълнение. Индикаторите за наблюдение отчитат конкретните продукти, резултатите и въздействието от изпълнението на целите и приоритетите за развитие (чл.80, ал.1 и ал.2 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие).

Въз основа на ключови индикатори за изпълнението на Регионалния план за развитие на Югозападен район и информация за реализацията на проекти на територията на ЮЗР, се констатират следните резултати по отделните приоритети:
Приоритет І. „Повишаване конкурентоспособността на регионалната икономика”.
През 2011-2012 г. в световната и европейска икономика се наблюдават противоречиви явления: положителни процеси, ръст на брутния вътрешен продукт, нарастване на бизнес активността в производството и услугите, увеличаване на поръчките и стабилизиране на общата заетост, и същевременно - риск от неплатежоспособност на държави-членки на ЕС. В България през 2012 г. темповете на растеж на БВП са положителни и по-високи по тримесечия спрямо предходната година. Наблюдаваното развитие е обусловено от ръст на износа, подпомогнат от нарасналото търсене в световен мащаб. Частното потребление също отбелязва ръст, но потребителските разходи на домакинствата остават свити. Следва да се отбележи, че спецификата на отчитането на НСИ не дава възможност за цялостна оценка на отражението на световната финансова криза върху икономиката на ЮЗР през 2011 г. и 2012 г. Въпреки това може да се приеме, че кризата се е отразила по-силно на регионалната икономика, отколкото в по-слабо развитите райони, поради високите нива на икономическа активност.

Независимо от слабото нарастване на БВП в района и силния спад в размера на реализираните ПЧИ (по данни за 2010 г. и 2011 г.), голяма част от мерките по Приоритет 1 се изпълняват в значителна степен. По-значителен напредък се наблюдава по отношение на изпълнението на Специфична цел 1.2. „Развитие на туристическото предлагане” на АДИ на РПР на ЮЗР.


Основни индикатори, с които се отчитат състоянието и развитието на сектора на предприятия и на сектора на туризма в ЮЗР:


 • Брутен вътрешен продукт

Финансовата криза, чиито първи признаци в световен мащаб започнаха да се усещат още през 2007 г., засегна България с известно закъснение - към края на 2008 г. През 2010 г. БВП по текущи цени за страната и за всички останали райони, без СЗР, се увеличава, като за ЮЗР стойността е 33 974 млн. лв., което е с 1,04 % повече от стойността за 2009 г. (32 565 млн.лв.) Общото развитие на икономиката на България обуславя запазването на тенденцията на нарастване на БВП за 2010 г. спрямо предходната, като нарастването е с 1,72 %. • Брутен вътрешен продукт на глава от населението

БВП на глава от населението по покупателна способност в Югозападен район за 2010 г. се равнява на 75% от средния БВП на глава от населението в ЕС-27, като показателят остава непроменен спрямо предходната година (по данни на Евростат).


 • Брутна добавена стойност

БДС на района за 2010 г. на годишна база продължава да следва тенденция на нарастване – с 4,5%, но темпът на нарастване се забавя в сравнение с предходните години (2009 г. спрямо 2008 г. е 4,7%; 2008 г. спрямо 2007 г. – 15,7%). За 2010 г. на годишна база нарастването в сектора на услугите, който формира най-голям дял в структурата на брутната добавена стойност на района, възлиза на 10,1%, сектора на индустрията регистрира намаление на годишна база с минус 10,7%. В аграрния сектор, който е с незначителен дял в структурата на БДС на района, се регистрира спад от 8%.


 • Преки чуждестранни инвестиции

Чистата стойност на направените ПЧИ в ЮЗР за 2011 г. е отрицателна за първи път - минус 871 602,3 хил. евро (за сравнение 422 623,3 хил. евро за 2010 г. и 1 019 360 хил. евро за 2009 г.), което представлява намаление от 6,1% на годишна база спрямо 2009 г.


 • Разходи за научно-изследователска и развойна дейност

Разходите за НИРД в Югозападен район и през 2010 г. запазват тенденцията си на нарастване, което на годишна база спрямо 2009 г. възлиза на 21,4%. Югозападният район е с най-висок университетски и научен капацитет от районите от ниво 2 и тенденцията за нарастване на инвестициите за НИРД благоприятства развитието на иновациите в района.


  • Дял на научно-изследователските разходи от БВП

Въпреки нарастването в абсолютна стойност на научно-изследователските разходи, през последните години делът на общите национални разходи за НИРД от БВП е почти постоянен (около 0,45-0,6%). В ЮЗР делът на научно-изследователските разходи от БВП за периода 2004-2008 г. бележи непрекъснат спад, който е прекъснат през 2009 г. През 2010 г. този дял отново нараства (с 0,16% на годишна база) и възлиза на 1,03% (0,87% за 2009 г.) Посочените стойности за ЮЗР през последните две анализирани години постепенно доближават района до целевите стойности, които България си поставя за постигане до 2020 г. съгласно Стратегия Европа 2020 на ЕС и съответната Национална програма за реформи на Република България (в рамките на 1,4% до 2,0% разходи за НИРД от БВП).
Предприятията от Югозападния район в сравнение с останалите райони в страната реализират най-голяма активност по Оперативна програма „Kонкурентоспособност” към 30.04.2013 г. • По подприоритетна ос 1.1. Подкрепа за създаването и комерсиализацията на иновациите в предприятията и защита на индустриалната собственост” на Оперативна програма „Конкурентоспособност” общата стойност на приключилите или договорените проекти от 01.01.2011 г. до 30.04.2013 г. в Югозападен район възлиза на 123 499 679 лв. Проектите са насочени към създаване и развитие на стартиращи иновативни предприятия, внедряване в производството на иновативни продукти, процеси и предоставяне на иновативни услуги, подкрепа на научно-изследователската и развойната дейност на българските предприятия. Разпределението по области е както следва:

- област Кюстендил

1 регистриран проект на стойност 4 920 650 лв.

- област Перник

2 проекта в процес на изпълнение на стойност 490 136 лв.

- област София

1 приключен проект на стойност 1 343 468 лв.

30 регистрирани проекта на стойност 37 112 727 лв.

166 проекта в процес на изпълнение на стойност 77 015 845 лв.

- Софийска област

2 регистрирани проекта на стойност 2 616 853 лв.
 • По подприоритетна ос 1.2. „Подобряване на про-иновативната инфраструктура на Оперативна програма „Конкурентоспособност” общата стойност на договорените проекти от 01.01.2011 г. до 30.04.2013 г. в Югозападен район възлиза на 103 268 430 лв. Всички проекти (15 бр.) са в процес на изпълнение на територията на област София (столица) и са насочени към създаване на нови и укрепване на съществуващи офиси за технологичен трансфер.

В рамките на тази подприоритетна ос е сключен договор за създаване на научно-технологичен парк. Това е първият подобен проект в страната. Бъдещият парк ще се изгради върху имот от 250 дка в района на Четвърти километър в гр. София. Осъществява се с европейско финансиране от 42.5 млн. евро, а останалите 7.5 млн. евро са национално съфинансиране. Около 25 млн. евро ще отидат за изграждане и реновиране на сградите, в които ще се помещава паркът. Генералната цел на София Тех Парк (СТП) е да идентифицира, привлече и насърчи иновативни идеи и проекти, които да доведат до комерсиализиране на иновативни продукти, процеси и услуги, стимулиращи секторите на икономиката с голяма добавена стойност, които да са конкурентоспособни и да създават допълнителна заетост. Фокусът на парка ще бъдат информационните и комуникационните технологии, природните науки и зелените технологии. Предвижда се да бъде създаден бизнес инкубатор, компютърна лаборатория за високопроизводителни изчисления със специализиран лицензиран софтуер за споделено ползване, биохимични лаборатории, лаборатория по биоинформатика, лаборатория по киберсигурност, лаборатория за облачни компютърни технологии, лаборатория за бързо прототипиране и производство и лаборатория по виртуална и разширена реалност.


 • По подприоритетна ос 2.1. „Подобряване на технологиите и управлението в предприятията” на Оперативна програма „Конкурентоспособност общата стойност на приключилите или договорените проекти от 01.01.2011 г. до 30.04.2013 г. в Югозападен район възлиза на 248 110 331 лв. Проектите са свързани с технологична модернизация в предприятията, покриване на международно признати стандарти и въвеждане на системи за управление в предприятията. Разпределението по области е както следва:

- област Кюстендил

5 приключили проекта на стойност 3 657 483 лв.

9 регистрирани проекта на стойност 7 766 183 лв.

- област Перник

2 приключили проекта на стойност 494 270 лв.

8 регистрирани проекта на стойност 4 006 317 лв.

- област Благоевград

12 приключили проекта на стойност 6 828 284 лв.

9 регистрирани проекта на стойност 7 864 864 лв.

1 проект в процес на изпълнение на стойност 1 754 744 лв.

- област София (столица)

131 приключили проекта на стойност 38 726 021 лв.

180 регистрирани проекта на стойност 144 585 804 лв.

10 проекта в процес на изпълнение на стойност 7 725 031 лв.

- Софийска област

13 приключили проекта на стойност 7 377 935 лв.

18 регистрирани проекта на стойност 25 188 259 лв.


 • По подприоритетна ос 2.2. „Създаване на инфраструктура в подкрепа на бизнеса” на Оперативна програма „Конкурентоспособност” общата стойност на договорените проекти за периода 01.01.2011 г.-30.04.2013 г. в Югозападен район възлиза на 2 171 849 лв., разпределени по области както следва:

- област Кюстендил

1 регистриран проект на стойност 1 099 023 лв. с бенефициент Регионален бизнес инкубатор – Рила ДЗЗД, като очакваният резултат от изпълнението му е създаване на структура, предоставяща консултантски и информационни услуги, както и услуги по бизнес инкубиране, която да е инфраструктурно обособена на територията на област Кюстендил и да разполага с необходимите ресурси и капацитет за предоставяне на интегрирана подкрепа на стартиращи предприятия от сферата на информационната и комуникационната техника и технологии; автоматиката; управляващата техника; биотехнологиите; газовата, горивната и пречиствателна техника и технологии; геологията; геоинформатиката; електроенергетиката и електрообзавеждането; обогатяването и рециклирането на суровини.

- област София (столица)

1 регистриран проект на стойност 1 072 826 лв. с бенефициент бизнес инкубатор „Сирма”, изпълнението на който да доведе до повишаване на ефективността на работата на фирмите от информационния сектор, чрез добавяне на качество в резултатите от дейността им.

 • По подприоритетна ос 2.3. „Подкрепа за въвеждане на енергоспестяващи технологии и използването на възобновяеми енергийни източници” на Оперативна програма „Конкурентоспособност” общата стойност на договорените проекти за периода 01.01.2011 г.-30.04.2013 г. в Югозападен район възлиза на 22 587 653 лв., разпределени по области както следва:

- област Кюстендил

1 проект в процес на изпълнение на стойност 7 839 108 лв. с бенефициент ТЕЦ Бобов дол ЕАД, като очакваният резултат от изпълнението му е намаляване на негативното влияние върху околната среда чрез влагане на част от отпадъчните продукти в ново „зелено производство”.

- област София (столица)

2 проекта в процес на изпълнение на стойност 8 482 445 лв. с бенефициенти Нонда EOOД (72 945 лв.) и София Мед АД (8 409 500 лв.)

- област Софийска

1 проект в процес на изпълнение на стойност 6 266 100 лв. с бенефициент Аурубис България АД, който предвижда оползотворяване на отпадъчните суровини и въвеждане на нов продукт в производството.
 • По подприоритетна ос 2.4. „Насърчаване на бизнес кооперирането и клъстерите” на Оперативна програма „Конкурентоспособност” общата стойност на договорените проекти за подкрепа на развитието на клъстерите за периода 01.01.2011 г.-30.04.2013 г. в Югозападен район възлиза на 3 382 740 лв., разпределени по области както следва:

- област Благоевград

1 проект в процес на изпълнение на стойност 289 450 лв. за повишаване на конкурентоспособността и насърчаване устойчивото развитие на „Клъстер възобновяеми енергийни източници”

- област Кюстендил

1 проект в процес на изпълнение на стойност 464 850 лв. за създаване и развитие на клъстер „Интер Мода Трейдинг” ООД

- област София (столица)

8 проекта в процес на изпълнение на стойност 2 628 440 лв. за: „Институционално изграждане и пазарно позициониране на Клъстер за здравен туризъм – България”; „Популяризиране, развитие и сигурност на онлайн потреблението, чрез налагане на точни и ясни правила от единен орган - Български Е-клъстер”; „Иновационни екологични технологии-"зелено" строителство и ВЕИ с обща да провежда изследвания и проучвания в областта на технологиите, вкл. иновациите за „зелено строителство“ и ВЕИ и да създаде Национална платформа за устойчиво екологосъобразно развитие на градската среда, вкл. и чрез създадена база данни в това отношение; „Укрепване на административното тяло и популяризиране на Средногорие мед индустриален клъстер”; „Утвърждаване на „Клъстер зелен товарен транспорт” като фактор за развитие на интернационалния транспорт в България”; „Развитие на конкурентоспособността на Клъстер Модно бельо”; „Български клъстер Телекомуникации СТАРТ”; „Индустриален клъстер „Подземна инфраструктура” с цел насърчаване на развитието на съвременни технологии за изграждане и рехабилитация на подземна инфраструктура”. • Проекти (приключени или в процес на изпълнение през 2012 г.), свързани с развитието на предприятията и бизнеса на територията на ЮЗР по програмата за трансгранично сътрудничество България-Сърбия 2007-2013 г., съфинансирана от ИПП:
Проект №

Наименование на проекта

Място на изпълнение

Обща стойност в евро

Очаквани резултати/ въздействие

Етап на изпълнение

Водещ партньор

Други партньори

3

Център за обмен на информация за трансгранично икономическо сътрудничество - CONNECTION

София-град

444 537,40

1. Реконструиран и оборудван Информационен център CONNECTION в община Владичин Хан на обща площ от 350 кв.м. в съответствие със стандартите на ЕС, който ще е достъпен за хора с увреждания - бъдещи предприемачи и други социални и икономически партньори. Центърът за обучение включва помещение с компютри за хора с увреждания.
2. Съвместно разработен многоезичен уеб портал и онлайн библиотека- CONNECTION за развитие на предприемачеството, която ще е достъпна и за хора с увреждания. Брой на съвместните услуги - 20
3. Осъществени партньорства, обмен на знания, разпространение на добри практики и икономическо сътрудничество на частния, публичния и неправителствения сектор, с активното участие на хора с увреждания - бъдещи предприемачи в трансграничния район. Ще бъдат организирани две конференции, четири форума и две пресконференции с 210 участници, от които - 30 лица с увреждания. Ще се създадат 10 смесени малки и средни предприятия за реализирането на съвместни проекти и дейности в трансграничния регион. Трима души с увреждания ще започнат собствен бизнес в региона на трансгранично сътрудничество.
4. Публикации: 300 наръчници за предприемачи и 50 ръководства за хора с увреждания, 100 плакати, 1000 листовки

в изпълнение

- Център за развитие- Ябланица, Пчиня окръзи, Сърбия

- Община Владичин Хан, Сърбия;
- Българската търговско-промишлена палата - София

8

Подобряване на информираността на трансграничната бизнес среда за управленски стандарти – добри практики за бизнес развитие

София-град;
Кюстендил

192 412,42

- Повишен капацитет на фирмите по отношение на изискванията за системи за управление и стандарти;
- Създадени устойчиви партньорства за обмен на добри практики и опит;
- Насърчени новаторски подходи за подобряване на качеството на административните услуги.

приключил

- Асоциация "Хоризонти"

- Регионална търговско-промишлена палата Лесковац;
- Търговско-промишлена палата Кюстендил

31

Югоизточна европейска мрежа на Балканите – Трансграничен регион България – Сърбия

София-град;
Перник;
Кюстедил

181172,61

- Повишена конкурентоспособност на МСП и НПО;
- актуализиран и надграден капацитет за стратегическо планиране, прилагане на ключови области от Общностното право;
- установен механизъм за редовни дискусии и обмен на информация;
- подобряване на достъпа на МСП до информационни ресурси и специализирана експертиза;
- подобряване на достъпа до обучение и други инициативи за квалификации;
- установен механизъм за онлайн (дистанционно) обучение;
- подобряване на информираността на бизнес целевите играчи за ролята им в социалната и икономическа промяна на региона и прилагане на достиженията на правото на общността.

приключил

- Национално сдружение на малкия и среден бизнес (НСМСБ)

- Сдружение с нестопанска цел „Регионални анализи и прогнози” гр. Перник;
- Областна администрация с административен център гр. Кюстендил;
- Неправителствена организация „Пиргос”, Пирот;
- Гражданско сдружение „Образователен център”, гр. Лесковац

32

Осъществяване на бизнес в ЕС

Перник

104 234,95

- проектът осигури пълно разбиране на правилата на ЕС от управителите на МСП и им даде възможност да видят възможностите техния бизнес да навлезе на Европейския пазар; - подобряване на конкурентоспособност на МСП в трансграничния регион, както и на благоприятен бизнес климат от двете страни на границата.

приключил

- Икономическа Асоциация – Регионален Център за Развитие на Малки и Средни Предприятия и Предприемачи – Ниш

- Регионален бизнес център за подпомагане на МСП – Перник

39

Изграждане на трансгранична конкурентоспособност чрез сътрудничество и мрежи

София-град

120 101,16

- Устойчива мрежа от знания.
- Създадена обща информационна услуга
- Подобрена среда за развитието на бизнес партньорства между страните.
- Анализ на нуждите на малките и средни ИТ предприятия в презграничния район.
- Повишен капацитет на 40 ИТ малки и средни предприятия

приключил

- Фондация "Европейски Софтуерен Институт - Център България", България

- НИИТ Център за подпомагане и развитие на запознаването с информационните технологии

43

Увеличаване на конкурентоспособността на предприятията чрез наблягане на технологичния и ноу-хау трансфер между МСП, проучвателни, индустриални и образователни институции в сферата на енергийната ефективност, възобновяемите източници на енергия и ИКТ за региона на София и Нишава

София-град;
София

138 323,79

- Изработена клиентска база данни на проекта;
- Посетени и оценени 50 МСП;
- 10 технологично оценени МСП;
- 15 технологични оферти (ТО) направени;
- 15 технологични искания (ТИ) направени;
- 1 каталог с ТО и ТИ съставен на български, сръбски и английски език;
- 1 проучване на научно-изследователските организации ;
- 2 бизнес брокерски срещи осъществени;
- 1 динамична уеб платформа с вградена база данни от технологични и бизнес профили и обмен на информация на английски, български и сръбски език.

приключил

- Фондация Гис Трансфер Център

- Агенция за икономическо развитие Костинброд;
- Икономически факултет, Университет в Ниш;
- Факултет по машинно инженерство, Университет в НишСподели с приятели:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   25
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница