Доклад за наблюдение на изпълнението на Актуализирания документ за изпълнение на Регионалния план за развитиестраница9/25
Дата22.07.2016
Размер3.79 Mb.
#877
ТипДоклад
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   25

  • Проекти (приключени или в процес на изпълнение през 2012 г.), свързани с развитието на предприятията и бизнеса на територията на ЮЗР по програмата за трансгранично сътрудничество България-Македония 2007-2013 г., съфинансирана от ИПП:Ref. No

Наименование на проекта

Място на изпълнение

Обща стойност в Евро

Очаквани резултати/въздействие от проекта

Етап на изпълнение на проекта

Водещ партньор и други партньори

2007CB16IPO07-2009-1-49

Ускоряване на съвместното икономическо развитие в областите Куманово и Кюстендил

Кюстендил

94 520,00

Анкетно проучване на бизнеса в трансграничния регион;
Стратегия за съвместно трансгранично икономическо сътрудничество между регион Кюстендил и регион Куманово;
Организация на трансгранични икономически форуми в Кюстендил и Куманово;
Създаден трансграничен икономически интернет портал.

 

ВП: Североизточен район за планиране Куманово, Македония
ПП: Областна администрация Кюстендил, България

2007CB16IPO07-2009-1-73

Трансграничният регион България – Македония - добро място за производство на облекла – днес и утре

Кюстендил

82 117,81

Създадена среда за общуване и сътрудничество между членовете на двете сдружения, както и с останалите фирми от сектора в трансграничния регион;
Подобрени позиции на шивашките фирми от двете страни на границата на вътрешния и международни пазари чрез обмяна на опит и добри практики;
Повишена конкурентоспособност на шивашките фирми от региона;
Увеличен капацитет на партньорите на браншово равнище при кандидастване и изпълнение на проекти и др.

Изпълнен

ВП: Браншова организация за текстил и облекло на Югозападна България
ПП2: Кюстендилска търговско-промишлена палата, България
ПП3: Tекстилна асоциация Щип, Македония

2007CB16IPO07-2009-1-12

Трансгранично бизнес сътрудничество за устойчиво икономическо развитие

Благоевград

86 727,08

•Създадена Съвместна уеб базирана маркетинг и бизнес информационна платформа (JUMP)
•Създадена Партньорска мрежа за сътрудничество между бизнес подпомагащи организации от трансграничния регион в подкрепа на МСП от трансграничния район
•Създадени и популяризирани инструменти и мерки за насърчаване на партньорството между МСП и привличането на инвестиции
•Проведени серия от кооперационни и обучителни събития в подкрепа на трансграничното бизнес сътрудничество между България и Македония

Изпълнен

ВП: Сдружение Бизнес Информационен и Консултантски Център – Сандански, България
ПП: Център за развитие на Източен планов район – Щип, Македония

2007CB16IPO07-2009-1-84

Бизнес инкубатор - икономическото развитие и видимостта на граничния регион

Благоевград

350 149,22

Създаден един Бизнес инкубатор в Берово и сателитен офис в Струмяни, които да предоставят услуги в региона, допринасящи за повишаване на трансгранична мобилност на хората и обмена на стоки и услуги.

Заключителен етап на изпълнение.

ВП: Община Берово, Македония
ПП: Община Струмяни, България

2007CB16IPO007-2011-2-21

Бизнесът няма граници

Благоевград

94 273,49

1.Изготвени анализи на актуалната икономическа ситуация в двата региона

Междинен етап на изпълнение

ВП: Българска мениджмънт асоциация- Благоевград, България
ПП2:Спектър-Крива Паланка, Македония
ПП3:Фондация „Стратос”-Симитли

2.Изработена стратегия за интегрирано ТГ икономическо развитие за Област Кюстендил и Североизточния регион

3.20 предприемачи, представители на МСП и фермери на обмяна на опит в България и Македония

4.40 участници в конференция по предприемачество и възможности за бизнес

5.Интернет портал и бази с данни в помощ на предприемачите, МСП и потенциални инвеститори в двата региона

6.Комплект консултантски материали

7.Публичност и информация за проекта-1000 брошури, 4 информационни табели, 2 борда, 4 съобщения в печатни медии, 4 съобщения по регионалнита радио станции

2007CB16IPO007-2011-2-92

e-Commerce в подкрепа на износа в транс-граничния регион Струмица - Кюстендил (e-Export)

Благоевград

97 324,30

Анализ на експортния потенциал на малките и средни предприятия в трансграничния регион Струмица - Кюстендил

Междинен етап на изпълнение

ВП: Сдружение Център за Развитие и Промоция Промо Идея - Струмица/ МакедонияПП: Национално Сдружение на Малкия и Среден Бизнес –НСМСБ, Кюстендил / България

• Наръчник за Експорт за малките и средни предприятия, който е проектиран, отпечатван и разпространен

• 96 представители на експортно ориентирани МСП са обучени в правната рамка за износа, е-търговия, дизайн и развитие и търговията на продуктите за износ, включително маркетинг чрез интернет промоция

• Изготвени комплект учебни материали за четири (2 дни) модули

• Проведени 10 събития за изграждане на капацитет, създаване на мрежи и запознанства с участието на български и македонски експортно ориентирани малки и средни предприятия

• Създаден Център за подкрепа на експортно ориентирани МСП от трансграничния регион

• Разработен и стартиран съвместен B2B уеб портал, съдържащ база данни на експортно ориентирани МСП, както и други информационни ресурси

• 112 души от Македония и България са участва в различни събития от другата страна на границата

2007CB16IPO07-2009-1-79

Модерна инфраструктура – успешен бизнес

Кюстендил

227 525,23

Модернизирана техническа инфраструктура и прилежаща към нея територия;
Проведени два бизнес форума в Македония и България;
Реконструкция на централна част на град Рила;
Рехабилитация на част от инфраструктура в Индустриална зона в град Кочани.

Начален етап на изпълнение

ВП: Община Кочани, Македония
ПП: Община Рила, България

  • Реализирани приходи от туристически нощувки

Реализираните приходи от нощувки в страната през 2012 г. бележат ръст с 14% спрямо 2011 г. В Югозападен район също отбелязваме възстановяване на сектора туризъм, като ръстът на приходите е около 9,3% спрямо 2011 г. Районът е третият по важност и реализирани обеми в туристическия сектор след двата Черноморски региона и значението на туризма за регионалната икономика през последните години нараства.

Възможност за популяризиране на туристическите дестинации в района и за обогатяване на туристическите обекти с атракции предлага Оперативна програма „Регионално развитие”, Програмата за развитие на селските райони, програмите за териториално сътрудничество и др.
  • По подприоритетна ос 3.1. „Подобряване на туристическите атракции и свързаната с тях инфраструктура” на Оперативна програма „Регионално развитие” от 01.01.2011 г. до 30.04.2013 г. на територията на Югозападен район са приключени или договорени следните проекти:

  • Подкрепа за паметници на културата с национално и световно значение допринасящи за устойчивото развитие на туризма – регистриран е 1 проект – с бенефициент Министерство на културата на обща стойност 15 801 989 лв. Основната цел на проекта е, чрез реставрация и адаптация на археологическите ценности и околното им пространство, да обвърже новите със съществуващите структури в рамките на модерния град, да се прояви археологическия потенциал на тази територия и да се обособи публично пространство с национална и общоградска значимост, наситено със съвременни в културно-комуникационно отношение функции, обвързани с историческия контекст на територията.

  • За подкрепа за развитие на туристическите атракции – приключил е 1 проект – с бенефициент община Етрополе на обща стойност 1 177 057 лв. Като основен резултат може да бъде отчетен постигнат конкурентоспособен туристически продукт, базиран на комплекс от културно-исторически атракции, на територията на Община Етрополе със способност да се привлекат значителен брой посетители и да се генерира допълнителен брутен вътрешен продукт за икономиката на района. След завършването на проекта продължава да се провежда професионално обучение по специалността „Екскурзовод”.

  • За подкрепа за развитието на природни, културни и исторически атракции - общо 9 договорени проекта в следните области на територията на ЮЗР:

- област Благоевград - 4 проекта на стойност 12 854 668 лв. - Реставрация, консервация и социализация на късно античен град „Никополис ад Нестум”, община Гърмен; „Хиляда години от битката на Самуил (1014-2014) - устойчиво развитие на туристическата атракция „Самуилова крепост”, община Петрич; Сандански - зората на ранното християнство, община Сандански; Подкрепа за развитието и диверсификацията на туристическите атракции на община Банско - Банско „Кръстопът на цивилизациите”;

- област Перник - 1 проект на стойност 4 362 150 лв. - Подобряване на туристическа атракция - Средновековна крепост „Кракра Пернишки” в гр. Перник и свързаната с нея инфраструктура;

- област София (столица) - 1 проект на стойност 5 864 547 лв. - Адаптация на Централна минерална баня за музей на София с активно присъствие на минерална вода;

- Софийска област - 3 проекта на стойност 12 066 333 лв. - Ботевград - привлекателна дестинация за атрактивен културно-исторически еко и спортно развлекателен туризъм, община Ботевград; Развитие на културното наследство на община Костенец чрез възстановяване и популяризиране на крепостта при Траянови врата; Реставрация, консервация, социализация и експониране на късноантична крепост с църковен ансамбъл и оброк Цари мали град, община Самоков.
  • По подприоритетна ос 3.2. Развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите на Оперативна програма „Регионално развитие” от 01.01.2011 г. до 30.04.2013 г. на територията на Югозападен район са в процес на изпълнение проекти за създаване и развитие на регионални туристически продукти и маркетинг на дестинациите, както следва:

- област Благоевград - 3 проекта на стойност 1 447 104 лв. на територията на общините Банско, Разлог и Кресна; Сандански, Петрич и Струмяни; Благоевград, Симитли и Кочериново;

- област Перник - 1 проект на стойност 394 186 лв. на територията на общините Трън, Брезник, Сливница и Драгоман;

- област Кюстендил - 2 проекта на стойност 969 207 лв. на територията на общините Дупница, Бобошево и Рила; Кюстендил, Невестино и Земен;

- област София (столица) - 1 проект на стойност 496 220 лв. с цел подкрепа, популяризиране и увеличаване на интереса към конкурентоспособни туристически атракции на територията на общините София, Своге и Ихтиман;- Софийска област - 3 проекта на стойност 12 560 961 лв. на територията на общините Златица, Мирково и Чавдар; Етрополе, Правец, Тетевен; Долна баня, Сапарева баня и Самоков.


  • Проекти (приключени или в процес на изпълнение през 2012 г.), свързани с развитието на туризма на територията на ЮЗР по програмата за трансгранично сътрудничество България-Сърбия 2007-2013 г., съфинансирана от ИПП:
Проект №

Наименование на проекта

Място на изпълнение (област)

Обща стойност в евро

Очаквани резултати/ въздействие

Етап на изпълнение

Водещ партньор

Други партньори

52

Сътрудничество за устойчиво развитие на културния туризъм в общините Бобов дол и Палилула

Кюстендил

577 562,11

1. Създадена основа за устойчиво развитие на съвместно партньорство в трансграничния регион
2. Създадени възможности за развитие на културния туризъм - изграждане на амфитеатър в градския парк на Бобов дол и ремонт на съществуващ амфитеатър в парк "Бубан", община Палилула в гр. Ниш.
3. Предложени специфични за региона устойчиви туристически продукти
4. Създадени възможности за културен обмен
5. Повишен административен капацитет на двете общини за изпълнение на проекти финансирани по ИПП и Европейските структурни фондове

в изпълнение

- Община Бобов дол

- Община Палилула

104

Нови туристически предизвикателства в региона Дупница – Враня – път към ново бъдеще

Кюстендил

594 272,92

Създаден горски дом „Самоковището”, създадена стая на усещанията в горски дом „Самоковището”, изградена 1 екопътека, подобрен достъп до екопътеката и ремонтиран паркинг, изграден 1 туристически презентационен център във Враня, изграден 1 модел на планина Бесна кобила, изготвен анализ на природните забележителности в региона и план за действие за развитието им, проведена 1работна среща “Даровете на природата”, изготвен 1 план за действие за популяризиране на изградената екопътека и горски дом, 1 проведена начална пресконференция в Дупница, 4 публикации в медиите, 1000 брошури за екопътеката и горския дом, изготвени 2000 копия на туристически пътеводител, 1 медия тур и финална пресконференция, 1 филм за планина Бесна кобила, 5000 брошури за планина Бесна кобила, 1 пресконференция във Враня.

приключил

- Община Дупница

- Град Враня, Сърбия

107

Трансгранична еко-пътека „Трънско ждрело, Погановкси манастир Св. Йоан”

Перник

424 531,34

- създадени условия за посетителите на еко-пътека (парк и трасе на еко-пътека);
- създадени условия за получаване на информация за еко-пътеката, природните и културни забележителности в региона;
- постигнат практически опит в областта на съвместното управление на проекти от страна на администрациите на двете общини;
- жителите на двете общини, обучени в разработване на туристическите продукти;
- създаден информационен уеб сайт на еко-пътеката

в изпълнение

- Община Трън

- Община Димитровград;
- Институт за защита на природа в Сърбия, работна група Ниш

28

Модел за трансгранично сътрудничество в управлението на културно-историческото и природно наследство и развитие на устойчив туризъм - Копривщица (България) и Сурдулица (Сърбия)

София

177 559,64

Развитие на он-лайн база данни с най-малко 620 обекти на КИПН, забележителности и туристически обекти и атракции; Развитие на електронна база данни и мрежа от около 140 експерти, НПО, административни структури и предприемачи, работещи в областта на КИПН и развитие на УТ; Внедряване на ИТ - географска информационна система и 3D модели за управление и насърчаване на КИПН в целевите общини; Разработване на съвместна стратегия като модел за управление на местните ресурси, свързани с туризма; Развитите на съвместен интернет портал като инструмент за създаване на общи туристически дестинации и стимул за устойчиво развитие на местната икономика и заетостта; Предоставяне на информация и популяризиране на сайтове, свързани с туризма, в транс-граничната област.

приключил

- Читалище „Х.Н.Палавеев” – Копривщица, България

- Община Сурдулица, Сърбия

89

Да споделим бъдещето си чрез развитието на устойчив туризъм

София-град, Перник

96 619,16

- Съвместно идентифицирана и разработена работна програма за управление на трансграничния туризъм, създадена нова положителна визия за Източния Сръбски и Западния българския пограничен регион; - Собствениците на различни малки и средни предприятия от двете страни на границата ще усъвършенстват услугите, които предлагат на клиентите си, ще се подобри управлението на местните малки и средни фамилни предприятия; - Туроператори, които ще бъдат привлечени за предоставяне на услуги в граничната зона; - Ускорена интеграция на граничния район в социален, икономически и културен аспект. Ясна визия за устойчив туризъм, което води до преодоляване на негативните тенденции в граничната зона;

приключил

- Асоциация Европейско Висше Училище по Хотелиерство и Туризъм, България

- Българска туристическа камара; - Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация; - Пернишка Търговско промишлена палата; - Туристическа Организация на Димитровград - Сърбия; - Регионална стопанска камара Ниш

96

Транс-гранично културно сътрудничество – Бела Паланка и Етрополе

София

92 431,03

- Създадено институционално сътрудничество;
- Подобряване на капацитета на хората – образовани представители на институциите, НПО и асоциации, както и заети в туризма;
- Повишаване на видимостта на общините на туристическия пазар – създаден уеб-сайт;
- Повишаване на видимостта на общините на туристическия пазар – отпечатани брошури;
- Подобряване на качеството на представяне на „Дни на Баницата” – закупено оборудване

приключил

- Община Бела Паланка

- Община Етрополе

109

Мрежа за популяризиране и туристическо използване на културното и природно наследство

София,

Перник


141 322,08

- Повишаване на степента, качеството и значението на културното наследство на трансграничния район; - Създаване на стандартна рамка за предоставяне на информация в сферата на културата и туризма чрез използването на нови технологии (дигитализация на материалите по култура, създаване на портал, създаване на DVD); - Развитие и укрепване на мрежата за сътрудничество между двете страни, допринасяща за функционирането на постоянна структура за реклама, промоция, опазване на културното наследство, както и за използването й и след приключването на проекта; - Увеличаване на културния подход на населението в региона; - Придобиване на знания и умения за работещите в туристическия сектор и на местните власти, както и опит за свързване на туристическия продукт с културното богатство на трансграничния регион чрез програми за обучение в България и Сърбия. - Укрепване и промоция на културния туризъм (изчислено е, че 15000 туристи посещават ежегодно трансграничния район); -Използване на резултатите от проекта за укрепване на туристическия продукт и за насърчаване на културния туризъм на пазара на трансграничния регион, както и на други пазари.

приключил

- Община Самоков, България

- Община Ковачевци, България; - Община Димитровград, СърбияСподели с приятели:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   25
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница