Доклад за наблюдение на изпълнението на Регионалния план за развитиестраница9/9
Дата08.06.2018
Размер1.94 Mb.
ТипДоклад
1   2   3   4   5   6   7   8   9

В организираната система за събиране и транспортиране на битовите отпадъци до общинските депа са обхванати около 97 % от населението на общините. Продължава да се работи за усъвършенстване на дейностите по редовност и периодичност на извозване, поддържане на необходимите техника и съдове. Проблеми са установени в три общини и населените места, включени към тях – Трекляно, Земен и Ковачевци.


Извършени са 10 бр. проверки на търговски обекти от големи вериги магазини на територията на областите Перник и Кюстендил.

През 2009 г. в РИОСВ – Перник не са представени проекти за усъвършенстване на системите за събиране и транспортиране на битови отпадъци на общинска територия за финансиране от Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда /ПУДООС/.


Съгласно разпореждане на Окръжна прокуратура-Перник и Окръжна прокуратура-Кюстендил през 2009 г. бяха извършени 96 проверки на териториите на всички общини съвместно с представители на общинските администрации от региона относно дейности по почистване на незаконни сметища и предотвратяването им. Съставени са 12 бр. актове на кметове и кметски наместници за установени административни нарушения във връзка с непочистени незаконни сметища.

През 2009 г. са пуснати в експлоатация две нови съоръжения и инсталации за третиране на отпадъци на територията на РИОСВ-Перник:  • Система „Newster 10” за обеззаразяване на инфекциозни отпадъци, експлоатирани от „Жоси – Р”ЕООД, гр. София.

  • Инсталация за предварително третиране на отпадъци от опаковки (балираща преса) на площадка в община Кюстендил, експлоатирана от „Ен Ди Груп 2009”ЕООД.

С цел изпълнение на изискванията на съвременното законодателство за екологосъобразно обезвреждане на отпадъците в Националната програма за управление на отпадъците е планирано изграждането на регионални депа за неопасни отпадъци в гр.Перник и гр.Кочериново, на които след изграждането им ще депонират отпадъците си съответно шест и единадесет общини от съответните региони. Предвидено е изграждане на три претоварни станции към обекта в гр.Кочериново - в общините Кюстендил, Дупница и Благоевград. Регионални депа за отпадъци, отговарящи на нормативните изисквания, все още не са изградени.

В рамките на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013”, приоритетна ос 2-Отпадъци се очаква да се финансират проектни предложения за техническа помощ за инвестиционен проект „Изграждане на Регионално депо за твърди битови отпадъци-Перник” и по подготовка на инвестиционен проект за „Изграждане на Регионален център за управление на отпадъци-Кочериново”. Създадено е Сдружение с нестопанска цел „Струма” на общините от региона на община Кочериново с цел осъществяване на координация в процесите на управление на процедурите по изграждането и експлоатацията на депото в съответствие с чл.19а, ал.1 от ЗУО. Община Перник като водеща община за регионалното депо е подписала споразумение за партньорство с останалите общини от региона.

Данните на РИОСВ-Благоевград показват, че нараства броят на проведените процедури по издаване на документи по регулаторни режими по ЗУО, проведените проверки на обекти попадащи под контрола на ЗУО и консултациите с клиенти. Продължават и се увеличават процедурите по класификация на отпадъците. Инспекцията е създала собствен регистър, където се съдържа информация за повече от 456 броя фирми, със задължение за водене на отчетност за дейностите с отпадъци.

Специализираните депа за строителни отпадъци са малко. На територията на РИОСВ-Благоевград има две депа за строителни отпадъци, на територията на общини Благоевград и Гоце Делчев, които се поддържат съответно от „Биострой”ЕООД и „РЕ ПАК” АД. Останалите общини като Симитли, Банско и Разлог използват строителните отпадъци за укрепителни дейности. Проблем представлява неконтролираното изхвърляне на строителните отпадъци и създаването на нерегламентирани сметища или изхвърляне на същите в съдовете за битови отпадъци.

С цел изпълнение на изискванията за екологосъобразно обезвреждане на отпадъците и предвид изчерпване обема на клетка №1 на Регионално депо „Сандански–Струмяни–Кресна” и планирано ново Регионално депо „Разлог-Банско–Белица–Якоруда”, в рамките на Оперативна програма околна среда, са финансирани следните проектни предложения: Техническа помощ за инвестиционен проект Изграждане на втора клетка за Регионално депо за твърди битови отпадъци на общините Сандански, Струмяни и Кресна; Подготовка на инвестиционен проект за Регионално депо Разлог и предприятие за предварително третиране на отпадъци.

В Благоевградска област в 13 общини са въведени системи за разделно събиране на отпадъци от опаковки. Дейностите се осъществяват въз основа на сключени договори между общинските администрации и организациите по оползотворяване, съответно – ЕКОПАК – БЪЛГАРИЯ АД, РЕПАК АД. Изключение прави община Петрич, където няма сключен договор с организация по оползотворяване и не се извършва разделно събиране на опаковките. Акцент в работата през 2009 г. бяха проверките по множеството сигнали подавани от Митница „Кулата”, за незаконен превоз на отпадъци. При проверките е установено, че товарите не са съпроводени с необходимите документи по чл.4, чл.5 и чл.6 от Регламент 1013/ЕС/2006, във връзка с прилагане на преходния период по чл.63, ал.4 от същия Регламент. В резултат на проверките на територията на Р. България не са допуснати и са върнати в Р. Гърция общо 20 превозни средства, натоварени с метален скрап, ИУЕЕО, отпадъчен полиетилен, акумулатори и др.


Шум и вибрации

По график одобрен от Министъра на околната среда и водите РИОСВ-София и РЛ - София към ИАОС извършват контролни измервания на нивата на шум. През 2009 г. е извършен контрол на промишлените източници по отношение на излъчвания от тях шум в околната среда. Извършени са 14 броя емисионен контрол с измерване на нивата на шум, девет от които в изпълнение на годишния план на РИОСВ–София и пет броя по жалби.

През 2009 г. са проведени планови проверки в обхвата на РИОСВ-Перник, по предварително утвърден от МОСВ, годишен график. Измерванията на шумовите нива се извършват от Регионална лаборатория – София към ИАОС. При осъществяване на контролната дейност са извършени измервания на 6 промишлени обекти, източници на шум в околната среда.

В РИОСВ-Перник през 2009 г. е извършена една проверка по жалби на граждани, относно шумови нива над определените в нормативните документи. Нивата на шум, излъчван в околната среда от промишлени обекти отговаря на съответните нива, определени в Наребда № 6/26.06.2006 г.

Основен проблем, който се явява при контролираните от РИОСВ-Перник обекти е това, че се намират в жилищни зони, има намалена хигиенно-защитна зона и при спазване на нормата по границата на промишлената площадка не се спазва граничната стойност за ниво на шум в т.нар. „място на въздействие” – най-близко разположената жилищна или обществена сграда. В тази връзка операторите на тези инсталации предприемат допълнителни шумоизолиращи мероприятия.

През 2009 г. и 2010 г. за град Благоевград сравнено с по-предходни години има известна промяна в акустичната обстановка в град Благоевград и община до по-високи нива в районите свързани със строителство и трафик на МПС. Съществуващите промишлени обекти на територията на общината се намират предимно в промишлената зона и не са източници на наднормен шум за населени места. През 2010 г. в община Благоевград, а и в област Благоевград като цяло не са изграждани нови промишлени обекти, които да излъчват шум над допустимото.

Съгласно утвърдения график за измервания през 2010 г. е извършено контролно измерване на нивата на шум, излъчван от „Мебелфаб” АД, гр. Благоевград. Не са констатирани наднормени стойности на нивата на шум.

В други общини са извършвани частични измервания по сигнали и жалби. В по-големите общински центрове като Гоце Делчев, Сандански, Петрич и Разлог нарушенията на нормите за шум се свързват основно с натоварения автомобилен трафик.През 2010 г. на територията на РИОСВ–Благоевград не са констатирани нарушения на акустичната обстановка от големи промишлени обекти. Възникналите проблеми относно шума в градска среда се решават съвместно с РИОКОЗ и общинските администрации по места.


1Обнародван в Държавен вестник, бр.80 от 12 септември 2008 г. , в сила от 31.08.2008 г.

2 Не е отчетен пуснатият в експлоатация участък от автомагистрала „Струма” на територията на област Перник.


3 Източник: Официален сайт на „Летище София”

4 Посочените стойности са на база одобрени проекти в първата покана за проектни предложения и не са окончателни. Към датата на изготвяне на настоящия доклад все още се провеждат преговори с проектни партньори свързани с оптимизация и редукция на бюджети, както и проверки за двойно финансиране, нередности и т.н.; максималната продължителност на проектите е 24 месеца; очаква се изпълнението на проектите да приключи 2013 г.

5Посочените проекти и стойности са на база одобрен лист с проекти от Съвместния Комитет за Наблюдение по програмата в първата покана за проектни предложения и не са окончателни. Към датата на изготвяне на настоящия доклад все още се провеждат преговори с проектни партньори, свързани с оптимизация и редукция на бюджети, както и проверки за двойно финансиране, нередности и т.н.; максималната продължителност на проектите е 24 месеца; очаква се изпълнението на проектите да приключи 2013 г.


6 Към датата на изготвяне на настоящия доклад все още се провеждат процедури за сключване на част от договорите по проектите във втората покана по програмата (оцветените в жълто). Очаква се изпълнението на проектите от първата покана да приключи 2012г. Очаква се изпълнението на проектите от втората покана да приключи 2013г.

7 Проекти в първата покана по програмата (отбелязани в жълто). Максималната продължителност на проектите е 36 месеца за Проектите за регионална инициатива и 24 месеца за Капитализационните проекти. Изпълнението на Капитализационните проекти (B3 Regions и ESF6CIA) е приключило 2010 г. Очаква се изпълнението на Проектите за регионална инициатива да приключи 2011г.

Проекти във втората покана по програмата (отбелязани в зелено). Максималната продължителност на проектите е 36 месеца за Проектите за регионална инициатива и 24 месеца за Капитализационните проекти. Очаква се изпълнението на Капитализационния проект (IMMODI) да приключи 2011г., а изпълнението на Проектите за регионална инициатива да приключи 2012г.

Проекти в третата покана по програмата (отбелязани в св. синьо). Максималната продължителност на проектите е 24 месеца. Очаква се изпълнението на Капитализационните проекти да приключи 2012г.


8 Проектът CORINE Landcover е част от европейската програма „Координация на информацията за околната среда” (CORINE) и цели осигуряване на съвместима географска информация за земното покритие в страните от ЕС, http://www.eea.europa.eu/publications/COR0-landcover


9 ПРОЕКТ "Устойчиво управление на земите", http://unccd-slm.org/

10 Изчисленията са съгласно Доклад във връзка с изпълнение на договор за вътрешни консултантски услуги по отношение адаптирането и интегрирането на индекса за регионална климатична сигурност в системата за наблюдение на Регионалните планове за развитие на районите от ниво 2 в България, разработен за целите на ГД „Стратегическо планиране на регионалното развитие и административно-териториално устройство”, МРРБ по проект „Региони за устойчива промяна” по програма INTERREG IVC на ЕС.

Каталог: static -> media -> ups -> articles -> attachments
attachments -> График за провеждане на първите заседания на Регионалните съвети за развитие
attachments -> Министерство на регионалното развитие и благоустройството
attachments -> Република българия министерство на регионалното развитие и благоустройството
attachments -> Изисквания при устройството на зоните за стрелба на открито спортно стрелбище извън урбанизирани територии за динамична стрелба
attachments -> Институции и административна уредба на средновековна българия
attachments -> 9 декември 2005 11. 30 – 11. 45 Откриване на дискусията
attachments -> Министерство на регионалното развитие и благоустройството наредба № рд-02-20-6 от 19 декември 2016 г


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница