Доклад за наблюдение на изпълнението на Регионалния план за развитие


По Оперативна програма за междурегионално сътрудничествостраница11/17
Дата30.07.2018
Размер2.8 Mb.
ТипДоклад
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   17


По Оперативна програма за междурегионално сътрудничество INTERREG IV C на територията на Югозападния район са договорени следните проекти по области:


област София

Име на проекта

Обща стойност на проекта (ЕФРР + съфинансиране)

Региони за по-добра широколентова свързаност (B3 Regions)

3 259 180 евро

MORE4NRG

1 326 559 евро

FUTUREforest – горски територии за климатични промени

1 900 000 евро

Капитализиране на иновативни подходи за демографски промени (ESF6CIA)

1 445 248 евро

Региони за устойчива промяна (RSC)

2 099 980 евро

Трансфер на дейности за устойчива мобилност на европейските региони (PIMMS TRANSFER)

3 296 955 евро

Университетско сътрудничество за регионално развитие (UNICREDS)

2 173 658 евро

Минипрограма за иновации в малките и средните предприятия (SMART+)

4 004 000 евро

Въвеждане на MODI (IMMODI)

1 866 795 евро

Периферни градски паркове – подобряване на природните условия в крайградските територии (PERIURBAN)

2 288 528 евро

Ограничаване на пространствените рискове в европейските региони и градове (MiSRaR)

1 229 760 евро

Подобряване на ефективността на политиките по превенцията на отпадъците на територията на ЕС (Pre-waste)

1 866 230 евро

Геотермалната енергия в стратегиите за енергийна ефективност на жилищните и промишлените сгради (GEO.POWER)

2 031 530 евро

Европейска система за мониторинг на горските пожари (EFFMIS)

1 772 030 евро

Капитализиране на партньорски инициативи в областта на услугите за управление на мобилността (PIMMS CAPITAL)

1 761 710 евро

област Перник
Иновационни центрове за „Градове на ръба” (INNOHUBS)

1 469 085 евро

област Благоевград
Управление на мобилността в Европа: променящи се модели на мобилност (MMOVE)

1 859 321 евроПо Оперативна програма УРБАКТ II „Мрежа за градско развитие” в Югозападния район се реализират два проекта – „Отворени градове” (OPENCities) и „CoNet”, в които партньор от българска страна е Столична община. Общата стойност на бюджета на българския партньор по двата проекта е 75,797 хил. евро.
По Програма за трансгранично сътрудничество България – Сърбия, финансирана по ИПП, към датата на изготвяне на настоящия доклад са договорени следните проекти по области12:


област София
Име на проекта

Обща стойност на проекта

Засилване на съдебния капацитет в областта на превенцията на трансграничния трафик на наркотици

582 283,79 евро

Център за обмен на информация в областта на трансграничното икономическо сътрудничество

444 537,4 евро

Трансгранични дейности за повишаване на информираността за стандартите за управление на предприятията - добри практики за развитие на бизнеса

192 412,42 евро

Публичност, прозрачност и партньорство – основа за социално и регионално развитие

161 821,71 евро

Краище – регион с уникално разнообразие от плодови култури

114 557,89 евро

Създаване на база данни със замърсители с промишлени отпадъци в трансграничен аспект и логическа рамка за решаване на проблеми

142 117,14 евро

Повишаване на конкурентоспособността на предприятията чрез акцент се върху технологиите и трансфера на ноу-хау между МСП, изследователски институти, индустрията и образователните институции в областта на енергийната ефективност, възобновяемите енергийни източници и информационните и комуникационните технологии за областите София и Ниш

138 323,79 евро

Енергийна ефективност в домакинствата – дълъг път или само една крачка

187 018,37 евро

Развитие на устойчиво управление и използване на горите

178 250,53 евро

Създаване на информационни консултационни центрове (ИКЦ) „Бърз старт“ в градовете Берковица и Ниш

156 999,17 евро

Оценка на риска от наводнения – база за устойчиво развитие в горната част на басейна на река Нишава

191 857 евро

Да споделим нашият бъдещ развиващ се устойчив туризъм

96 619,16 евро

Био фермерството – предизвикателство или отговорност към нашата природа

93 801,68 евро

Изграждане на трансгранична конкурентоспособност чрез партньорство и изграждане на мрежи

120 101,16 евро

Софийска област
Насърчаване на трансграничното сътрудничество чрез развитие на социална спортна инфраструктура в общините Правец и Пирот

598 734,39 евро

Адекватни социални услуги в ефективен тандем

369 289,56 евро

Насърчаване на трансграничното сътрудничество чрез модернизация на социалната инфраструктура в областта на спорта в общините Ботевград и Палилула

408 908,61 евро

Установяване и развитие на социална инфраструктура

583 803,35 евро

Мрежа за насърчаване и използване на културното и природното наследство в туризма

141 322,08 евро

Трансграничен младежки фестивал „Здраве и приятелство”

91 953,71 евро

Модел за трансгранично сътрудничество за управление на културно-историческото и природното наследство и развитие на устойчив туризъм – Копривщица (България) и Сурдулица (Сърбия)

177 559,64 евро

Повишаване на конкурентоспособността на предприятията чрез акцент се върху технологиите и трансфера на ноу-хау между МСП, изследователски институти, индустрията и образователните институции в областта на енергийната ефективност, възобновяемите енергийни източници и информационните и комуникационните технологии за областите София и Ниш

138 323,79 евро

Югоизточна европейска мрежа на Балканите – трнасграничен регион България - Сърбия

181 172,61 евро

Оценка на риска от наводнения – база за устойчиво развитие в горната част на басейна на река Нишава

191 857 евро

Обмен на добри практики за качествен управление на общинските администрации

147 932,63 евро

Електронна платформа за трансгранично сътрудничество

170614,47 евро

Трансгранично културно сътрудничество– Бела паланка и Етрополе

92 431,03 евро

област Перник
Реконструкция на местен път

545 107,14 евро

Сътрудничество за устойчиво развитие на културния туризъм в общините Бобов дол и Палилула

577 562,11 евро

Изграждане на парк за отдих, Туристически информационен център, обновяване на съществуваща еко-пътека, информационна инфраструктура, която да обслужва нуждите на Туристическия информационен център

424 531,34 евро

Професионална програма за електронно обучение за трансгранично развитие на персонала

85 920,53 евро

Мрежа за насърчаване и използване на експлоатация на културното и природно наследство в туризма

141 322,08 евро

Безопасен и здравословен живот чрез увеличаване отговорността на гражданите към домашните любимци

64 465,3 евро

Югоизточна европейска мрежа на Балканите – трансграничен регион България - Сърбия

181 172,61 евро

Правене на бизнес в Европейския съюз

104 234,95 евро

Да споделим нашият бъдещ развиващ се устойчив туризъм

96 619,16 евро

област Кюстендил
Нови туристически предизвикателства в региона Дупница – Вранйе –път към ново бъдеще

594 272,92 евро

Зелени посланици за превенция на климатичните промени – повишаване информираността на младите хора за климатичните промени и отговорно отношение към околната среда

96600,45 евро

Трансгранични дейности за повишаване на информираността за стандартите за управление на предприятията - добри практики за развитие на бизнеса

192 412,42 евро

Краище – регион с уникално разнообразие от плодови култури

114 557,89 евро

Трансгранична музикална академия „Музика без граници”

114 557,89 евро

Югоизточна европейска мрежа на Балканите – трансграничен регион България - Сърбия

181 172,61 евро

За теб – онлайн семейни ресурси и възможности за младите хора

83 301,05 евро

Балкански младежки синтезис

86 189,21 евро


III. ДЕЙСТВИЯ ПРЕДПРИЕТИ ОТ РЕГИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ЮГОЗАПАДНИЯ РАЙОН С ЦЕЛ ОСИГУРЯВАНЕ НА ЕФЕКТИВНОСТ И ЕФИКАСНОСТ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА РЕГИОНАЛНИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ.

Съгласно Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие (чл.84) Регионалният съвет за развитие на Югозападния район е органът за наблюдение на Регионалния план за развитие на района. РСР обсъжда и одобрява Годишния доклад за наблюдението на изпълнението на РПР, като от своя страна докладът следва да включва информация относно действията, предприети от РСР на ЮЗР с цел осигуряване на ефективност и ефикасност при изпълнението на РПР. • През 2011 г. бяха организирани и проведени четири заседания на Регионалния съвет за развитие на Югозападен район, 2 от които съвместно с Регионалния координационен комитет към Съвета. На проведените две съвместни заседания представители на Управляващите органи на Оперативните програми представиха за обсъждане актуална информация и справки за изпълнението на оперативните програми на територията на района. С оглед на това, че основните финансови инструменти за постигане на целите и приоритетите на РПР на ЮЗР са именно оперативните програми, периодичното подготвяне, представяне и обсъждане на информация относно хода на операциите, има голямо значение за процеса на наблюдение на изпълнението на РПР на ЮЗР. Анализирането на информацията дава възможност за очертаване на тенденции в хода на реализиране на оперативните програми, идентифициране на силни страни и слабости и формулиране на заключения и предложения за подобряване на резултатите от наблюдението.

 • В резултат на промените, настъпили след провеждането на местните избори през м.октомври 2011 г. и последвалите ги заседания на Областните съвети за развитие на областите от Югозападен район в новия им състав, на заседанията на РСР на ЮЗР на 14.12.2011 г. в гр.Благоевград и на 05.04.2012 г. в гр.София бяха актуализирани представителите на РСР на ЮЗР в Комитетите за наблюдение на оперативните програми, съфинансирани от фондовете на ЕС.

 • С Решение на МС №115 от 10.02.2012 г. бе приет Актуализиран документ за изпълнение на Регионалния план за развитие на Югозападен район за периода 2011-2013 г. (съгласно чл.18 и чл.19 ал.3 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие).

Проектът на АДИ на РПР на ЮЗР (2011-2013 г.) е изготвен поради съществените изменения във вътрешната и външната нормативна и институционална среда, настъпили през последните години, като в него са отчетени и промените в Националната стратегия за регионално развитие 2005-2015 г. на база на проекта на Актуализиран документ за изпълнение на Националната стратегия за регионално развитие (2011-2015 г.) Актуализацията на Регионалния план e извършена в съответствие с Методическите указания за актуализиране на действащите стратегии и планове за регионално и местно развитие (2009 г.), изготвени от Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

Проектът на АДИ на РПР е обсъден от РСР на ЮЗР на заседание на 17.11.2009 г. в гр. София и след постъпило по-късно в МРРБ Решение на Министъра на околната среда и водите (съгласно което не е необходимо извършването на Екологична оценка на документа), той е одобрен от Регионалния съвет с неприсъствена процедура през август 2010 г. Обсъждането и одобряването на проекта на АДИ на РПР на ЮЗР от един толкова широк кръг от заинтересовани страни в рамките на РСР (представители на централната изпълнителна власт, областните администрации, местните власти, организациите на работодателите и работниците и служителите, други социално-икономически партньори в района), е основна мярка за осигуряване на спазване на принципа на партньорство и публичност. • Във връзка с разпоредбите на чл.33, ал.1 от Закона за регионалното развитие, в края на 2010 г. бе изготвена Междинна оценка за изпълнението на Регионалния план за развитие 2007-2013 г. на Югозападен район от ниво 2 от независим външен изпълнител. Чрез междинната оценка са анализирани и оценени първоначалните резултати от изпълнението на РПР на ЮЗР, оценен е напредъка по постигането на заложените цели, ефективността и ефикасността на използваните ресурси и са формулирани изводи и препоръки за разработване на РПР на ЮЗР за следващия програмен период. Междинната оценка е представена и обсъдена на заседание на РСР на 17.03.2011 г. в гр. Кюстендил и съгласно чл.50, т.7 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие е одобрена от членовете на Съвета. На същото заседание Регионалният съвет за развитие взе решение за включване на препоръките и изводите от междинната оценка в Актуализирания документ за изпълнение на Регионалния план за развитие на ЮЗР (2011-2013 г.).

 • Въз основа на Междинната оценка и в изпълнение на разпоредбите на чл.22 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие е изготвен Доклад за резултатите от междинната оценка на изпълнението на Регионалния план за развитие на Югозападен район от ниво 2 (2007-2013 г.) Докладът е съгласуван с министерствата и областните администрации в страната и впоследствие е одобрен от Министерския съвет с Протокол № 28 – 03.04.28(2)/22.07.2011 г.

 • През 2011 г. МРРБ възложи изготвянето на Методически указания за разработване на Национална стратегия за регионално развитие на Република България (2012-2022 г.), Регионални планове за развитие на районите от ниво 2 (2014-2020 г.), Областни стратегии за развитие (2014-2020 г.) и Общински планове за развитие (2014-2020 г.) като методологическа база за разработване на системата от документи за стратегическо планиране на регионалното развитие на национално, регионално и местно ниво за следващия планов период 2014-2020 г. Методическите указания са одобрени със Заповед № РД-02-14-2402/22.11.2011 г. на Министъра на регионалното развитие и благоустройството. С тях се цели прилагане на стратегически подход за дефиниране на приоритетни области за устойчиво интегрирано регионално развитие, координация и съсредоточаване на интервенциите за подпомагане развитието на регионите и общините, включително по линия на оперативните програми, съфинансирани от фондовете на ЕС през следващия период; постигане на съответствие и взаимно допълване между целите и приоритетите на политиката за регионално развитие и секторните политики и стратегии; подобряване качеството, координацията и взаимовръзката между стратегическите документи на различните териториални нива и ефективно използване на финансовите ресурси; усъвършенстване на системата за наблюдение и оценка на политиката за регионално и местно развитие.

 • През м. март 2011 г. бе извършено анкетно проучване сред членовете на РСР на ЮЗР във връзка с разработването на Национална стратегия за регионално развитие за новия програмен период. Анализът на обобщените резултати бе представен на заседание на РСР на 17.06.2011 г. в гр. Кюстендил.

 • На свое заседание на 17 юни 2011 г. РСР на ЮЗР обсъди и одобри Годишния доклад за наблюдение на изпълнението на Регионалния план за развитие на Югозападен район за 2010 г.

 • В изпълнение на чл.49, т.15 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие, Регионалният съвет за развитие на Югозападен район прие Годишна индикативна програма (ГИП) за дейността си през 2012 г. - на заседание на 17 ноември 2011 г. в гр.Благоевград.

 • На същото заседание членовете на РСР на ЮЗР бяха запознати с принципите на добро управление посредством представянето на Стратегията за иновации и добро управление на местно ниво на Съвета на Европа и разяснения как документът се прилага в България.

 • Като част от действията, свързани с подобряване дейността на Регионалния съвет и осигуряване ефективност и ефикасност при изпълнението на РПР, на проведените през 2011 г. заседания на РСР на ЮЗР бяха представени и обсъдени Междинните оценки на Областните стратегии за развитие (2005-2015 г.) на областите от района, както и Проект на „Социално-икономически анализ на настоящата ситуация пред регионалното развитие и териториалното сближаване на България” (като част от дейностите по подготовката на оперативната програма за регионално развитие за периода 2014-2020 г.)


IV. ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ НАБЛЮДЕНИЕТО.

Основният извод, който се налага е, че въпреки забавянето на темпа на растеж вследствие на икономическата криза, Югозападният район продължава да заема водещо място сред районите от ниво 2 в страната почти по всички основни показатели на социално-икономическото развитие и запазва потенциала си. Това се дължи най-вече на значението на София като административен, икономически и културно-образователен център на страната. И през 2010-2011 г. стойностите на показателите за ЮЗР са над средните за страната и далеч по-високи от тези за останалите райони от ниво 2. След ЮЗР, следват два района – Североизточен район и Югоизточен район, чиито стойности ги поставят близо до средното за страната равнище. Останалите три района могат да се оценят като слаборазвити, като подреждането е Южен централен район, следван от Северен централен район и на последно място е Северозападен район. По голяма част от изследваните показатели страната се дели на Югозападен район и на останалите райони.


1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   17


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница