Доклад за наблюдение на изпълнението на Регионалния план за развитиестраница16/17
Дата30.07.2018
Размер2.8 Mb.
ТипДоклад
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17
Земи и почви

В Югозападен район е установено съдържание на цинк, мед и кадмий от 0,5 до 2 пъти ПДК, а на олово и арсен над 2 пъти ПДК на територията на община Столична. Наличие на олово, цинк, кадмий и арсен от 0,5 до 2 пъти ПДК и на мед 2 пъти ПДК е регистрирано в поречието на река Тополница (на територията на общините Златица, Пирдоп, Чавдар, Челопеч, Мирково, Копривщица и Ихтиман). Концентрации на цинк и мед до 1 път ПДК и хром и никел над 2 пъти ПДК са отчетени в почвите на община Самоков. В Благоевградска област се наблюдават превишения 2 пъти ПДК на кадмий (община Разлог), олово (община Гоце Делчев) и никел (община Хаджидимово). До 1 път ПДК съдържание на цинк е установено в община Трън. Характерна особеност са добре изразени вътрешнорегионални различия - в контраст с локалитетите на активно замърсяване се наблюдават обширни екологично чисти територии.

Площите, подложени на умерен и умерен до висок ерозионен риск вследствие на водоплощна ерозия значително се увеличават в сравнение с предходни години и като обща площ са оценени на 2 010 223 хa. Данните за Югозападен район показват, че умерен до висок (до 20 т/ха/год количество ерозирала почва) и висок действителен риск (до 40 тона) от площна ерозия съществува в областите Благоевград, Столична и Кюстендил. Мащабите на процеса могат да се обяснят с комплексното влияние на ландшафтоформиращите фактори в западните предпланини на Стара планина, Краище, Осогово-Беласишката планинска верига, Пиринското подножие (разнообразен релеф в неустойчиви на денудация скални материали и вариации в режима на хидро-климатичните елементи, породени от локалните особености на топографската повърхнина). Допълнителен фактор, задълбочаващ деструктивните процеси е високото антропогенно натоварване на ландшафтите в обезлесени повърхности. В Софийска област се наблюдава и повишена чувствителност на ландшафтите по отношение на ветрова ерозия (дефлация). В условията на нисък процент на лесистост и висока степен на антропогенна трансформация на комплексите се допуска риск от дефлация с интензитет 5 до 10 т/хa.

Данните на Изпълнителната агенция по околна среда показват, че в Югозападен район се наблюдава разпространение на засолени почви. Такива са установени на широка площ в община Елин Пелин, както и в няколко населени места в общините Сандански и Хаджидимово. Проблемите могат да се обяснят както с хидроморфните различия и подтиснатите естествени условия на дренаж, така и с нарушаване на водния режим на почвите под влияние на интензивното антропогенно натоварване.

Одобрените пунктове за почвен монитoринг на територията на области София и София–град са общо 13 пункта. В рамките на мониторинговата 2009 г. са взети почвени проби от Регионална лаборатория към ИАОС. Показателите за изпитване са: киселинност, тежки метали и металоиди (мед, цинк, олово, кадмий, арсен, никел и хром), органичен въглерод, общ азот и фосфор. На територията на София област са известни районите с трайно замърсяване на почвите – район Кремиковци и община Пирдоп. Замърсени с тежки метали са терени в землищата на села Долни и Горни Богров и с. Яна, р-н Кремиковци.

Налаганите санкции по почвите в повечето случаи са за аварийни (залпови) замърсявания с нефтопродукти (предимно от пътно–транспортни произшествия). В някои случаи замърсяването на почвите се дължи на вредни емисии във въздуха от производствени дейности, увреждащи вторично качествата на прилежащите земи с тежки метали и др. вредни вещества. През 2009 г. не са регистрирани замърсявания на почвите с нефтопродукти. През същия период не са констатирани проблеми със складове за съхранение на пестициди и препарати за растителна защита.

През 2010 г. на територията на РИОСВ–София са извършени общо 241 бр. проверки при промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди (за област София – 76 бр.; за област Софийска – 165 бр.) и включително при промяна предназначението на земеделски земи и във връзка с инвестиционни намерения.

На територията на РИОСВ-Перник, за областите Перник, Кюстендил през 2010 г. заложените пунктове за почвен мониторинг са 17 бр., от които 9 са в Пернишка област (Долна Мелна, Главановци, Падине, Велиново, Калище, Лесковец, Долни Романци, Долни Раковец, Перник) и 8 бр. в Кюстендилска област (Драговищица, Ветрен, Цървеняно, Рашка Гращица, Цървеняно, Доброво, Бабинска река, Червен брег). Пробонабирането се извършва 1 път годишно на дълбочина 20 и 40 сантиметра. Следят се следните показатели - Cd, Pb, Cu, Ni, Zn, Cr, As, орг. С, общ N и общ P.

На територията на Пернишка област екологично замърсените земи с цинк и олово, съгласно ПМС № 50/10.03.1993 г. (ДВ бр. 24/ 26.03.1993г.), са общо 2 500 дка, разпределени както следва: кв. „Църква” гр. Перник – 1500 дка; с. Кралев дол – 500 дка; кв. „Калкас” гр. Перник – 500 дка. Като източник на замърсяването е посочена „Стомана” – АД, гр. Перник. Почвите на територията на Област Кюстендил в голямата си част са чисти от замърсители с тежки метали, с изключение на землищата на селата Гюешево и Преколница, община Кюстендил, за които РИОСВ-Перник разполага с данни за замърсявания с тежки метали – с олово над ПДК площи с размери от 2 и 5 дка, и с цинк над ПДК – 47 дка. Данните са получени от провеждания годишен мониторинг, данни от доклад по ОВОС, както и контролни пробовземания от изминалите 7–8 години.

На територията на област Перник залежалите растително защитни препарати са събрани в 98 бр. ББ кубове. ББ кубовете са разположени в землищата на селата Селищен дол – 6 бр., Мещица - 9 бр., Богданов дол - 1 бр., гр. Трън - 3 бр., с. Елов дол - 14 бр., гр. Брезник - 18 бр., с. Кошарево - 12 бр., с. Стефаново - 35 бр.

Мониторингът върху вкисляването на почвите на територията на РИОСВ Перник се осъществява ежегодно в пункт Дупница. Установено е силно вкисляване само в повърхностния (0-20 cm) почвен хоризонт. На територията на РИОСВ-Перник няма пунктове за наблюдаване на процеси за засоляване.

По осъществяването на контрола при увреждане и замърсяване на почви, през 2010 г. от страна на инспекцията са извършени проверки и са издадени 39 броя становища във връзка с инвестиционни намерения при промяна предназначението на земеделски земи, от които за Област Перник 25 бр. становища, за Област Кюстендил – 15 броя. Наблюдава се трайна тенденция към увеличаване на площите, за които се провеждат процедури по ППЗЗ на територията, контролирана от РИОСВ-Перник. През 2010 г. площите с променено предназчение на земеделски земи за Област Перник са 147 762 м2, за Област Кюстендил – 82 484 м2 , или общо – 230 246 м2. Осъществени са 11 броя проверки по контрол на фирми имащи разрешения за извършване на дейности по търсене и проучване на подземни богатства на територията на области Кюстендил и Перник.

На територията на Благоевградска област мониторингът на почвите се провежда с указана периодичност от ИАОС - София съвместно с Регионална лаборатория град Благоевград. От провеждания мониторинг в постоянни пунктове от Национална система за почвен мониторинг /НСМОС/, за 2011 г. няма данни за превишение на нормите за устойчиви органични замърсители и нефтопродукти. Наличните резултати показват стойности под определените фонови стойности, или близки до тях. Констатацията се отнася и за резултатите от обследването на 8 бр. пункта за 2011г. - Симитли, Сатовча, Черна Места, Горно Драглище, Зойчене, Долени, Копривлен и Брезница. По отношение на засоляване и вкисляване на почвите за 2011 г. е извършено пробонабиране и анализ на 16 бр. проби от Регионална лаборатория Благоевград. Взети са от постоянни пунктове в землища на с.Първомай и с.Сатовча. Резултатите от анализите показват стойности на pH за с.Първомай между 5,2 и 6,8 pH единици, с леко завишение спрямо минали години. Пунктът е представителен за алувиално деалувиалните почви. Резултатите от анализите на пробите от пункта в землището на с.Сатовча не се различават съществено от минали години.

За територията на РИОСВ-Благоевград, няма регистрирани случаи на замърсявания на площи в резултат употребата на разрешени пестициди. От провеждания мониторинг в 22 бр. пункта по широк набор от показатели, се следи включително и за съдържанията на някои пестициди определени в годишните програми за почвен мониторинг. Резултатите от изпитванията на образци от утвърдените пунктове от НСМОС, показват, че няма наднормено съдържание.

Към настоящия момент в процес на реализация са Областна програма за опазване, устойчиво ползване и възстановяване на почвите за период не по-кратък от 5 г. (съгласно чл.25 от Закона за почвите обн. ДВ бр.89/06.11.2007 г.) и Общински програми за опазване, устойчиво ползване и възстановяване на почвите за срок не по- кратък от 3 години (съгласно чл.26 от Закона за почвите обн. ДВ бр.89/06.11.2007 г.).
Ландшафт

По данни на РИОСВ-София през 2009 г. не са извършвани рекултивационни мероприятия на минно–добивни обекти, които са в експлоатация.

През 2009 г. в РИОСВ-Перник е отчетено, че основните рекултивационни мероприятия на този етап се извършват предимно в геолого – проучвателните площи. За останалите обекти се изготвят изискващите се проекти за рекултивация за срока на концесията. При дейностите по добив се осъществява събиране и съхраняване на откривката и хумусните материали, като е заложено оползотворяването им при извършване на рекултивационните работи, след завършване експлатацията на обектите. Естеството на добивните дейности в минно-добивните обекти не позволява в повечето случаи извършване на цялостна рекултивация по време на експлоатацията на обектите. На обектите извършващи добив на изкопаеми горива, на всички обекти се осъществява обратно запълване на отработените пространства с иззетата откривка.

На територията на области Перник и Кюстендил на пряк контрол са 78 обекта от геолого - проучвателната, минно - добивната и преработвателната промишленост, в това число: рудници (открити и подземни), включително обогатителни фабрики; кариери; обекти в ликвидация (рудници); неработещи кариери; площи за търсене и проучване на подземни богатства, както и неработещи обекти на оперативен отчет.

През последните години производствената дейност на „Осогово” ЕАД (рудник за добив на оловно-цинкова руда „Руен” и Обогатителна фабрика „Гюешево”) е преустановена. Намиването на хвост в използваните при обогатителния процес три хвостохранилища, също е преустановено. Две от тях, а именно: хвостохранилище „Гюешево-1” и хвостохранилище „Гюешево 2 и 3” са с рекултивирани сухи откоси, а „Гюешево-1” е и с повече от 60% рекултивирана хоризонтална повърхност. Хоризонталната повърхност на хвостохранилище „Гюешево 2 и 3” не е рекултивирана и това създава предпоставки за развитие на ветрова ерозия и замърсяване на съседните на съоръжението територии. През 2005 г. са определени размера и границите на площите за техническа и биологична рекултивация на обекти към находище “Бобовдолски въглищен басейн”, в размер общо на 49736 ха. Изготвени са и са съгласувани проекти за рекултивация, които на настоящия момент не се реализират.

За област Благоевград, в последните години, се водят от 2 500 до 3 000 дка издадени концесии. За община Кочериново, която попада в териториалният обхват на РИОСВ-Благоевград с последните изменения на Устройствените правилници за дейността на РИОСВ от декември 2011 г. се отчита голям размер на нарушените площи от 6 500 дка.

С измененията на Закона за подземните богатства от март 2011 г., Министерство на икономиката, енергетиката и туризма е държавният орган, отговорен за упражняване на контрол върху дейностите по добиване на подземни богатства, включително и изпълнението на проекти за рекултивация.
Биоразнообразие и защитени природни територии

В Югозападен район има обявени 11 зони от Националната екологична мрежа, разположени в област София град, Софийска област, Пернишка област и Кюстендилска област, сред които ЗЗ „Централен Балкан”; ЗЗ „Понор”; ЗЗ „Раяновци”; ЗЗ „Рибарници Челопечене”; ЗЗ „Долни Богров - Казичене”; ЗЗ „Мещица”; ЗЗ „Витоша” ЗЗ „Врачански Балкан”. За ЗЗ „Средна гора” и „Западен Балкан” се очаква да бъдат обявени сред последните 7 ЗЗ по Директивата за птиците.

В териториалния обхват на РИОСВ-София попадат общо 66 броя защитени територии (ЗТ), в т.ч. попадат части от Природен парк „Витоша” и Природен парк „Врачански Балкан”; 4 резервата, от които 2 строги – „Бистришко бранище” (обявен за Биосферен резерват от ЮНЕСКО през 1977 г.) и „Торфено бранище”; 2 поддържани резервата „Училищна гора” и „Богдан”; 32 защитените местности; 28 природни забележителности. Предложена за обявяване е нова Защитена местност „Драгоманско блато”, в землището на гр. Драгоман, община Драгоман.

Във връзка с изпълнение изискванията на Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта (ОС) на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, са изготвени общо 45 самостоятелни решения по ОС. Извършени са и 6 броя проверки в защитени зони от Националната екологична мрежа (НЕМ), свързани предимно с инвестиционни предложения, попадащи в обхвата на Приложения 1 и 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС). Броят на становищата по оценка за съвместимост на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони по реда на гл. ІІІ от Наредбата за ОС (съвместна процедура) е 208. Преценки по реда на Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони - 18 (извън приложения І и ІІ на ЗООС). Издадени са 28 броя становища по планове, програми, проекти и/или инвестиционни предложения, непопадащи в обхвата на приложенията на ЗООС и непопадащи в зони от НЕМ, или такива, попадащи в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС (след актуализацията и).

В съгласие със Закона за биологичното разнообразие, инспекцията е провеждала регулярен контрол за ограничаване на търговията с диворастящи цветни растения, полагане на грижи за вековните дървета, опазване и устойчиво използване на лечебните растения, съблюдаване на забранителния и разрешителния режим за защитени видове на територията на цялата страна.

През изтеклата 2010 г. на територията на РИОСВ – Перник са извършени 286 бр. проверки от експертите по направление „БРЗТ” на обекти, подлежащи на текущ контрол по компонент „Биоразнообразие”- обекти и дейности в границите на защитени територии – в съответствие със Закона за защитените територии; билкоизкупвателни и билкозаготвителни пунктове – по Закона за лечебните растения; вековни дървета, зоомагазини, цветарски магазини и други обекти за проверка на защитени видове животни и растения - в съответствие с разпоредбите на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР).

По Директива 79/409/ЕИО за опазване на дивите птици са обявени със Заповед на Министъра на околната среда и водите 10 защитени зони. По Директива на Съвета 92/43/ЕИО за опазване на природните местообитания, дивата флора и фауна, с Решения на МС са приети 16 защитени зони на площ 150 067.2 ха.

Проверките на РИОСВ-Перник показват, че състоянието на защитените територии и благоприятният природозащитен статус на местообитанията и видовете в защитените зони съответстват на обявяването им и описанието в стандартните формуляри по „Натура 2000”.

За 2010 г. от РИОСВ-Перник са издадени 72 броя решения за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционни предложения. В сравнение с предходен отчетен период се наблюдава запазване на броя на подадените уведомления за инвестиционни намерения. Промяна се отбелязва по отношение на техния характер, т.е. от предложения за изграждане на ваканционни селища и хотелски комплекси през 2008-2009 г. към инвестиционни предложения за пунктове за разкомплектоване на излезли от употреба МПС, корекции на реки и пречиствателни станции през 2010 г.

Към 31.12.2011 г. в Благоевградска област са обявени 40 броя защитени територии в следните категории: Резервати – 5 броя с обща площ 4461, 5 ха. Те са обявени с цел да се опазят най-голямо разнообразие от консервационно значими видове, съобщества и екосистеми в Югозападна България; Поддържани резервати - 1 бр. - „Тъмната гора” с общата площ 30,2 ха., обявен с цел опазване и съхранение на смесени елово -смърчово - букови гори; Защитените местности - 15 бр. и обща площ 306, 6 ха., обявени с цел опазване на находища на редки растения и на растителни и животински видове от групата на Средиземноморските и субсредиземноморските видове; Природни забележителности - 16 бр. с обща площ 1316, 6 ха., Национален парк - НП „Пирин” и част от НП „Рила”; Природен парк - Природен парк „Беласица” с обща площ 117 324,318 дка, който попада в землищата на с. Габрене, с. Скрът, с. Ключ, с. Яворница, с. Камена, с. Самоилово, с. Коларово, с. Беласица и гр. Петрич, общ. Петрич. Общата площ на защитените територии в Благоевградска област е 17 882, 2318 ха (без площта на Национален парк „Пирин” и частта от площта на Национален парк „Рила”). През 2011 г. не е констатирано изменение в здравословното състояние на горите, предмет на опазване в защитените територии. Здравният статус е добър. Не се наблюдават вредители и няма увредени насаждения. Не са настъпвали изменения в състоянието на горите и земите, причинени от природни бедствия. Не е констатирано нарушение на режима определен със ЗЗТ и заповедта за обявяване.

В съответствие с изграждането на Националната екологична мрежа от защитени зони към 31.12.2011 г. на територията на Благоевградска област са обявени следните Защитени зони за опазване на дивите птици, приети с Решения на Министерски съвет (№ 122/2 март 2007 г., № 802/4 декември 2007 г. и №811/16 ноември 2010 г), на основание чл.10, ал.4 от Закона за биологичното разнообразие: Пирин, Рила, Кресна, Мелнишки пирамиди, Места, Славянка, Рупите, Кочериново, Бобошево, Пирин-Буфер и Западни Родопи.

Към края на 2011 г. защитените зони за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна, приети с Решения на Министерски Съвет (№ 122/2 март 2007 г., № 661/16 октомври 2007 г., № 802/4 декември 2007 г. и №811/16 ноември 2010 г.), на основание чл.10, ал.4 от Закона за биологичното разнообразие, са: Пирин, Рила, Беласица, Родопи–Западни, Среден Пирин–Алиботуш, Кресна–Илинденци, Огражден– Малашево, Орановски пролом–Лешко, Рупите-Струмешница, Река Места, Долна Места, Изворо, Круше и Рилски манастир.


Отпадъци

По данни на НСИ за 2010 г. 28 % от общото количество на събраните битови отпадъци в страната са образувани в Югозападния район. Депата за битови отпадъци, функциониращи на територията на района са 39 (за сравнение през 2009 г. са 42). Относителният дял на населението от ЮЗР, обслужено от системи за събиране и транспортиране на битови отпадъци е над средния за страната – 99,1 % (за сравнение през 2009 г. е 98,7%.) Остатъчният капацитет на 39-те депа в района през 2010 г. е оценен на 2 988 957,19 м3 . Намалява обема на депонираните битови отпадъци в ЮЗР през 2010 г. на 814 хил. т. (за сравнение през 2009 г. – 943 хил. т.)

Както в останалите райони, така и в Югозападен район, приоритетен е проблемът с преминаването към новата система за управление на отпадъците, базирана на изграждането и еклплоатация на регионални депа за твърди битови отпадъци (ТБО).

През 2010 г. в отдел „Управление на отпадъците” към РИОСВ-София са извършени 274 бр. проверки.

Съгласно изготвения отчет за 2010 г., отдел „УО” е работил в областта на управлението на отпадъци от опаковки, електронно и електрическо оборудване, излезли от употреба МПС, батерии и акумулатори, масла и нефтопродукти, отпадъци от болнични и лечебни заведения, контрол по изпълнение изискванията на чл.11 от ЗУО, депа за отпадъци и нерегламентирани сметища.

Издадени са: 52 бр. разрешения за дейности с отпадъци по чл.37 от ЗУО; 92 бр. регистрационни документи по чл.52 от ЗУО; 37 бр. удостоверения за ТДОЧЦМ по чл.54, ал.4, т.3 от ЗУО; 237 бр. решения за утвърждаване на програми за управление на дейностите по отпадъците.

Утвърдени са работните листове за класификация на отпадъците по Наредба № 3/2004 г. на 169 бр. юридически лица. Заверени са 237 бр. отчетни книги за отпадъците по Наредба № 9/2004 г. за реда и образците, по които се представя информация за дейностите по отпадъците.

Изготвени са: 72 бр. становища за унищожаване на лекарствени препарати с изтекъл срок на годност.

Данните на РИОСВ-София показват, че в преобладаващата част от общините на Софийска област близо 100% от населението е обхванато от организирана система за събиране и транспортиране на битови отпадъци. Предстои оптимизация на процеса в общините Мирково (43,6% от населението е обслужвано от системата), Своге (80,82%), Сливница (91,06%), Ихтиман (93,48%). Използваните депа на „Чугунолеене” АД-гр.Ихтиман, „Кумерио Мед” АД-Пирдоп и „Кремиковци” АД-София за депониране на производствени или опасни отпадъци към настоящия момент не съответстват на нормативните изисквания. Подобно е състоянието и на 17 депа за битови отпадъци, сред които тези на общините Антон, Копривщица, Пирдоп, Чавдар, Мирово, Челопеч, Костинброд, Своге.

Контролът върху нерегламентираното изхвърляне показва, че проблемът продължава да бъде актуален. Според анализите на инспекцията броят на нерегламентираните сметища е 18 в Столична община, 6 в община Правец, 5 в община Костинброд. Подобни обекти се наблюдават в общините Ботевград (2 бр.), Годеч (3 бр.), Елин Пелин (3 бр.), Ихтиман (3 бр.), Златица (4 бр.), Костенец (4 бр.), Долна баня (3 бр.)

През 2010 г. РИОСВ-Перник е утвърдила 68 бр. програми за управление на дейностите по отпадъците по чл.29, ал.1, т.2, т.3 и т.4 от ЗУО. Всички общини от територията на РИОСВ-Перник са приели с решения на общинските съвети общински програми за управление на отпадъците с изключение на община Ковачевци, която е в процес на изготвяне. Програмата на община Трекляно е със срок до 2010 г. и следва да бъде актуализирана.

РИОСВ-Перник издава разрешения на лица, извършващи дейности с отпадъци на територията и - за събиране, транспортиране, временно съхраняване, оползотворяване и/или обезвреждане на опасни, битови, строителни и производствени отпадъци, които нямат опасни свойства. През 2010 г. са издадени 33 бр. разрешителни документи и 17 бр. изменения и допълнения.

РИОСВ-Перник контролира спазването на изискванията за третиране на отпадъците и на условията, поставени в издадените разрешения. Извършват се периодични текущи и внезапни проверки. През 2010 г. са извършени 45 бр. проверки на различни юридически лица, от които 11 бр. са на обекти с издадени комплексни разрешителни. Приблизителният брой на лечебните и здравни заведения, регистрирани на територията на РИОСВ-Перник е 653 бр. През 2010 г. броят на извършените проверки на такива заведения от региона е 6. Лицензираните превозвачи на болнични отпадъци от региона са четири, като проверка е извършена на един от гр.Дупница по сигнал на ПУДООС.

Регистрираните лицензирани фирми на територията на инспекцията, извършващи търговска дейност с черни и цветни метали (ТДОЧЦМ) на 111 площадки в двете области са 78. Увеличава се броят на инвеститорите, които заявяват намерения за откриване на нови площадки за ТДОЧЦМ. През 2010 г. са издадени удостоверения на 11 дружества.

През 2010 г. е регистрирана незначителна промяна в териториалния обхват и броя на обслужваното население от системата за организирано сметосъбиране и сметоизвозване до общинските депа, съществуваща в областите Перник и Кюстендил. По данни на общините около 98,25 % от населението на двете области е обхванато от организирано сметосъбиране, което е с 1,25 % повече от предходната година.

Относно събирането и транспортирането на битови и строителни отпадъци община Трекляно отбеляза значителен напредък като сключи договор с лицензирано дружество, което извършва сметосъбиране в дванадесет населени места от общината, с което е обхванато около 75% от населението й.

Проблем остава създаването на незаконни сметища в населените места. В немалко населени места съдовете за събиране на отпадъците са все още недостатъчно, специализираната техника за събирането и транспортирането им е амортизирана или липсва.

През изминалата 2010 г. са извършени 129 проверки относно наличие на незаконни сметища на територията на инспекцията във връзка с разпореждане на Окръжните прокуратури - в област Перник (67 бр.) и в област Кюстендил (62 бр.) При проверките са дадени предписания на съответните длъжностни лица и са съставени 18 акта за установени нарушения. Почистени са 60 незаконни сметища на територията на област Перник и 23 - в област Кюстендил.

Общините от област Кюстендил (Кюстендил, Невестино, Бобов дол, Дупница, Рила, Бобошево и Сапарева баня) са въвели до известна степен на териториите си системи за разделно събиране на МРО (предимно отпадъци от опаковки), като са сключили договори с организации по оползотворяване на такива отпадъци, разположени са цветни контейнери за различните видове опаковки в определени пунктове из населените места. В две общини от област Кюстендил (Кочериново и Трекляно) не са въведени системи за разделно събиране на отпадъци от опаковки.

В общините от област Перник (6 бр.) не са въведени системи за разделно събиране на отпадъци от опаковки.

Всеобщ проблем е смесването на оползотворимите отпадъци с други, събирането на контейнерите в общо транспортно средство и др. РИОСВ-Перник е дала предписания до кметовете на всички общини от контролирания регион с цел недопускане на смесване на разделносъбраните отпадъци от опаковки с битовите отпадъци от съответната общинска територия, както и недопускане на замърсяване при извършване на дейностите по събиране и транспортиране на отпадъците.

По отношение на останалите МРО се регистрирани единични случаи на поставяне на някакво начало на организирано разделно събиране:

Община Рила е сключила договор с ООп „НУБА Рециклиране” АД, гр.София. В гр. Рила са разположени 4 големи и 4 малки контейнери за събиране на излезли от употреба батерии. Сключен е договор с ООп „ИУЕЕО Рециклиране” АД, гр.София.

Организациите „Еко Батери” и „Нуба Рециклиране” са поставили съдове за портативни батерии в обекти на територията на община Перник – в кметство „Изток”, офиси на „М-Тел” в центъра на града и търговски обекти; отделни единични търговски обекти (за хранителни стоки, за електроматериали), продаващи на дребно батерии, също поставиха съдове за събиране.

Общините и фирмите следва да работят по-сериозно и последователно относно осъществяването на разделното събиране на рециклируемите отпадъци, предварителното третиране на отпадъците преди депониране и минимизиране на количеството на биоразградимите отпадъци.

С цел изпълнение на изискванията на съвременното законодателство за екологосъобразно обезвреждане на отпадъците в Националната програма за управление на отпадъците в региона на РИОСВ-Перник е планирано изграждането на регионални депа за неопасни отпадъци в гр. Перник и гр. Кочериново, които да обслужват общините от съответните региони. Със средства по ОП „Околна среда” в процес на изграждане е Регионалното депо за неопасни отпадъци-Перник, но към момента остава неясно бъдещето на регионалното депо за неопасни отпадъции в Кочериново.

Не е прекратена експлоатацията на нито едно от 16-те броя общински депа за битови отпадъци, които и в момента се използват поради липса на подходящи съвременни съоръжения за депониране.

През 2010 г. на територията на РИОСВ-Перник не са пуснати нови инсталации за екологосъобразно третиране на отпадъци. Функционират регистрираните общо около 20 броя инсталации за третиране на отпадъци - за оползотворяване и обезвреждане на опасни и производствени отпадъци, за предварително третиране преди депониране (автоклави, утаители и др.) и др. През годината са извършени проверки на 8 от тях, включително на депата за производствени отпадъци. В резултат е изготвен и представен в МОСВ доклад за тяхното състоянието и за изпълнението на инвестиционните програми на стопанисващите ги дружества.

Данните на


Каталог: static -> media -> ups -> articles -> attachments
attachments -> График за провеждане на първите заседания на Регионалните съвети за развитие
attachments -> Министерство на регионалното развитие и благоустройството
attachments -> Република българия министерство на регионалното развитие и благоустройството
attachments -> Изисквания при устройството на зоните за стрелба на открито спортно стрелбище извън урбанизирани територии за динамична стрелба
attachments -> Институции и административна уредба на средновековна българия
attachments -> 9 декември 2005 11. 30 – 11. 45 Откриване на дискусията
attachments -> Министерство на регионалното развитие и благоустройството наредба № рд-02-20-6 от 19 декември 2016 г


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница