Доклад за наблюдение на изпълнението на Регионалния план за развитиестраница5/17
Дата30.07.2018
Размер2.8 Mb.
ТипДоклад
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

Източник: Национален статистически институт
И при коефициента на заетост на населението на 15 и повече навършени години в Югозападния район се запазва тенденцията на спад, започнала през 2009 г., въпреки че стойността му за 2011 г. - 52,6% се запазва по-висока от средната за страната (45,6%). За сравнение през 2009 г. стойността на показателя за ЮЗР е била 56,5%, а през 2010 г. – 54%. Най-висок коефициент на заетост за 2011 г. се отчита в област София (столица) – 55,7%, следвана от област Благоевград – 53,8%, а с по-ниски показатели са областите Кюстендил, Перник и Софийска, но пак близки по стойност до средната за страната.

Коефициентът на заетост на лицата на възраст 55-64 г. в Югозападен район по данни на Евростат за 2010 г. се понижава в сравнение с 2009 г. с 3,3% и възлиза на 48,7%. Въпреки понижението обаче той остава най-висок в сравнение с останалите райони от ниво 2 в страната, чиито стойности също се понижават и са в границите на 38,1% до 44,5%. При стойностите за ЕС-27 средно се регистрира обратната тенденция – на нарастване на коефициента – с 0,3% за 2010 г. спрямо 2009 г. и с 1,4% за 2011 г. спрямо 2010 г.

Сходни тенденции се наблюдават и по отношение на безработицата. Коефициентът на безработицата на населението на 15 и повече навършени години в Югозападния район за периода 2004-2011 г. е по-нисък спрямо средните нива за страна, като през 2008 г. достига най-ниското си равнище от 2,9%. В резултат на финансовата криза през следващите години настъпва повишаване на показателя до 6,8% и 7,3% съответно за 2010 г. и за 2011 г., но стойностите му остават доста по-ниски от средните за страната - съответно 10,2% и 11,2%. Във вътрешнорегионалната структура на безработицата през 2011 г. се отчитат известни отклонения от средното равнище за района, като област София (столица) е под средното ниво за района, а областите Благоевград, Перник и Софийска са над средното за района, но под средното за страната. Най-висок е коефициентът на безработица в област Кюстендил – 14,5%.

След няколко години на непрекъснат спад на дела на дългосрочно безработните (12 и повече месеца) от всички безработни лица, през 2009 г. по данни на Евростат се регистрира увеличение на стойността на този показател за Югозападен район с 0,12% (от 1,25% през 2008 г. на 1,37% през 2009 г.) Тази негативна тенденция се задълбочава и през 2010 г. делът на дългосрочно безработните лица от всички безработни в ЮЗР се увеличава на годишна база с 1,38% и достига 2,75%. Въпреки това обаче стойността е най-ниската от всички райони от ниво 2, които се движат в рамките на 5-6% за 2010 г. Средно за страната стойността за 2010 г. възлиза на 4,8% (нарастване с 1,8% на годишна база), а за 2011 г. – на 6,3% (нарастване с 1,5%). Тенденцията за ЕС-27 средно е същата - делът на дългосрочно безработните лица през 2010 г. и през 2011 г. нараства - съответно стойностите са 3,9% и 4,1%.


Системата от образователни институции в Югозападния район е най-добре развита спрямо останалите райони в страната, като се има предвид националното значение и високата концентрация на университети и колежи в столицата, а също така и в Благоевград. По показателя брой университети на 1 млн. жители към 31.12.2011 г. районът запазва първото си място в страната със стойност 11,3 (за страната – 6,0), като стойността е леко завишена в сравнение с 2010 г. поради увеличения брой университети (нов университет в гр. Перник). Все още обаче системата на образованието не е достатъчно гъвкава и реформирана, за да отговори по-пълно на местните и регионалните нужди от професионални и технически кадри в различните сфери на икономиката. В тази насока е необходимо мрежата от специализирани професионални гимназии и университети да бъде оптимизирана, за да се синхронизират резултатите от нейната дейност с очакванията на бизнеса. С цел повишаване на добавената стойност и конкурентоспособността на регионалното производство следва да бъде засилено развитието на приложните изследвания и иновативните технологии.
Таблица 14. Завършили по степен на образование през учебната 2010/2011 г. (брой)

Район, област

Общо завършили

Основно образование

Средно образование

Колежи

Университети и специализирани висши училища

БЪЛГАРИЯ

183 984

61 014

63 043

6 929

52 998

Северозападен район

37 620

7 507

7 721

269

22 123

Северен централен район

17 390

6 974

7 112

127

10 151

Североизточен район

8 605

8 079

7 901

704

8 636

Югоизточен район

21 833

9 171

9 198

420

3 044

Южен централен район

34 994

12 516

12 449

4 143

5 886

Югозападен район

61 684

16 767

18 662

1 266

24 989

Благоевград

9 925

3 013

3 391

234

3 287

Кюстендил

2 242

1 079

1 163

-

-

Перник

2 165

999

1 166

-

-

София

5 004

1 899

2 120

-

985

София (столица)

42 348

9 777

10 822

1 032

20 717

Източник: Национален статистически институт
Делът на напусналите ученици от 1-8 клас от всички учащи в ЮЗР през учебната 2009/2010 г. запазва най-ниска стойност в страната – 1,4% и се понижава незначително – с 0,1% спрямо предходната учебна година. За останалите райони от ниво 2 се наблюдава същата тенденция, като за 2009/2010 г. делът на напусналите ученици се движи в границите от 2,7% (Югоизточен район) до 3,7% (Северозападен район).
В Югозападния район системата на здравеопазването, както и мрежата от заведения, осигуряващи социални дейности и услуги е сравнително добре развита. В района се намират 94 от болничните заведения в страната и 375 от заведенията за извънболнична помощ (по данни на НСИ за 2010 г.). В София (столица) са концентрирани приблизително 15,6% от болничните заведения в страната и около 12,8% от лечебните заведения за извънболнична помощ. В област Благоевград и област Софийска осигуреността на населението със заведения за болнична и извънболнична помощ е около средната за страната, а в област Кюстендил и област Перник – под средната. Сходна е тенденцията по отношение осигуреността с лекари (включително стоматолози) и помощен медицински персонал по области. Измерена с показателя лекари в лечебните и здравните заведения на човек от населението, за 2010 г. тя е най-висока за София (столица) – 224 и най-ниска за област Благоевград – 370 (средно за страната – 268 и за района – 254). Като цяло недостиг на здравни услуги и недостатъчно добра организация на медицинската помощ има в периферните и отдалечените населени места. В периферните територии на района са ограничени и видовете и качеството и на социалните услуги.
Таблица 15. Здравна мрежа към 31.12.2010 г.

Район, област

Болнични заведения

Лечебни заведения за извънболнична помощ

Други здравни и лечебни заведения

брой

легла

брой

легла

брой

легла

БЪЛГАРИЯ

346

48 934

1 613

938

183

4 570

Северозападен район

40

5 441

164

56

28

787

Северен централен район

40

5 219

214

85

36

706

Североизточен район

38

4 643

271

173

24

802

Югоизточен район

51

6 634

233

139

21

744

Южен централен район

69

9 840

342

169

29

732

Югозападен район

94

14 107

375

196

45

799

Благоевград

12

1 673

59

16

5

100

Кюстендил

7

1 199

26

3

5

75

Перник

5

544

33

7

6

75

София

16

1 696

51

16

5

92

София (столица)

54

8 995

206

154

24

457

Източник: Национален статистически институт.
Таблица 16. Медицински персонал към 31.12.2010 г.

Район, област

Лекари

Население на един лекар

Лекари по дентална медицина

Население на един лекар по дентална медицина

Медицински специалисти по здравни грижи

България

27 997

268

6 355

1 181

47 468

Северозападен район

3 458

256

591

256

5 792

Северен централен район

2 687

336

602

336

5 165

Североизточен район

3 676

267

690

267

5 910

Югоизточен район

3 555

311

750

311

6 275

Южен централен район

5 228

290

1 554

974

9 125

Югозападен район

8324

254

2 133

991

13263

Благоевград

880

370

254

1 283

1655

Кюстендил

488

293

113

1 266

806

Перник

372

362

132

1 020

532

София

957

262

121

2 070

1593

София (столица)

5627

224

1 513

832

8677

Каталог: static -> media -> ups -> articles -> attachments
attachments -> График за провеждане на първите заседания на Регионалните съвети за развитие
attachments -> Министерство на регионалното развитие и благоустройството
attachments -> Република българия министерство на регионалното развитие и благоустройството
attachments -> Изисквания при устройството на зоните за стрелба на открито спортно стрелбище извън урбанизирани територии за динамична стрелба
attachments -> Институции и административна уредба на средновековна българия
attachments -> 9 декември 2005 11. 30 – 11. 45 Откриване на дискусията
attachments -> Министерство на регионалното развитие и благоустройството наредба № рд-02-20-6 от 19 декември 2016 г


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница