Доклад за наблюдение на изпълнението на Регионалния план за развитие на Северозападен районстраница5/9
Дата05.08.2018
Размер0.74 Mb.
ТипДоклад
1   2   3   4   5   6   7   8   9

3. ДЕЙСТВИЯ ПРЕДПРИЕТИ ОТ РЕГИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕВЕРОЗАПАДЕН РАЙОН С ЦЕЛ ОСИГУРЯВАНЕ НА ЕФЕКТИВНОСТ И ЕФИКАСНОСТ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА РЕГИОНАЛНИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ
Съгласно Закона за регионалното развитие и правилника за неговото прилагане, Регионалният съвет за развитие на Северозападен район е органът за наблюдение на Регионалния план за развитие на района. РСР обсъжда и одобрява годишния доклад за наблюдението на изпълнението на РПР. Докладът следва да включва информация относно действията, предприети от РСР на СЗР с цел осигуряване на ефективност и ефикасност при изпълнението на Регионалния план за развитие на Северозападен район.

В процеса на наблюдение, при изпълнението на Регионалния план за развитие, Регионалният съвет за развитие осигурява участието на органите на централната и местната власт, други организации, физически и юридически лица, като се спазва принципа за партньорство, публичност и прозрачност.

През 2010 г. са организирани и проведени три заседания на Регионалния съвет за развитие на Северозападен район, от които едно неприсъствено и три заседания на Регионалния координационен комитет към РСР на Северозападен район, от които едно неприсъствено.

На неприсъствено заседание на Регионалния координационен комитет към РСР на Северозападен район, проведено на 15 март 2010 г., членовете на РКК приеха решение за изменения и допълнения на Вътрешните правила за своята работа. Вътрешните правила бяха изменени и допълнени по предложение на Заместник-министър Лиляна Павлова с включването на представител от Министерство на регионалното развитие и благоустройството, от дирекцията, отговорна за управление на програмите за териториално сътрудничество в състава на РКК.

На съвместно заседание на Регионалния съвет за развитие и Регионалния координационен комитет на Северозападен район, проведено на 20 май 2010 г. в гр. Монтана, членовете на РСР обсъдиха и одобриха Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Регионалния план за развитие на Северозападен район (2007-2013г.) за 2009 г. Годишният доклад за наблюдение на изпълнението на Регионалния план за развитие на Северозападен район (2007-2013г.) за 2009 г. е публикуван на сайта на Министерство на регионалното развитие и благоустройството.

В изпълнение на чл. 49, т. 15 от Правилника за прилагане на Закона за регионално развитие, Регионалният съвет за развитие на Северозападен район прие Годишна индикативна програма за дейността си през 2010 г., чиято цел е да осигури активното участие на Регионалния съвет за развитие в процеса на стратегическо планиране на регионалното и местното развитие и постигане на ефективна и ефикасна координация при усвояване на средствата за регионално развитие, насочени към икономическото, социалното и териториалното сближаване на района с останалите райони в България и Европейския съюз.

Представителите на Управляващите органи на оперативните програми в РКК към РСР на СЗР, на заседанията на Съвета представят актуална обобщена информация за изпълнението на съответната оперативна програма на територията на Северозападен район. Съгласно Вътрешните правила за работата на РКК, на всяко тримесечие изпращат до председателя на РСР на СЗР и секретариата на РСР на СЗР справки за изпълнението на операциите по съответните оперативни програми, съфинансирани от фондовете на ЕС на територията на района. С оглед на това, че основните финансови инструменти за постигане на целите и приоритетите на РПР на СЗР са именно оперативните програми, периодичното подготвяне, представянето и обсъждането на информация относно хода на операциите, има голямо значение за процеса на наблюдение на изпълнението на РПР. Анализирането на информацията дава възможност за очертаване на тенденции в хода на реализиране на оперативните програми, идентифициране на силни и слаби страни и формулиране на заключения и предложения за подобряване на резултатите от наблюдението.

Териториалното звено на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за стратегическо планиране и координация на регионалното развитие осъществява координация и взаимодействие с централните и териториалните структури на изпълнителната власт за изпълнение на регионалния план за развитие. Изготвя периодични справки за процеса на планиране и изпълнение на регионалния план за развитие.

В началото на 2010 г. в гр. Монтана се проведе работна среща на тема: „Обсъждане на постъпили становища по проекта на Актуализирания документ за изпълнение на регионалния план за развитие на Северозападен район за периода 2010 – 2013 г.” между представители на областните администрации в Северозападен район и консултантския екип изготвил документа. Постъпилите от членовете на РСР на СЗР писмени становища и препоръки са отразени в проекта.

На неприсъствено заседание на Регионалния съвет за развитие на Северозападен район на 15 септември 2010 г. в гр. Враца, членовете на РСР на СЗР одобриха Проекта на Актуализиран документ за изпълнение на Регионалния план за развитие на Северозападен район за периода 2010-2013 г.

На съвместно заседание на Регионалния съвет за развитие и Регионалния координационен комитет на Северозападен район в гр. Враца на 07 декември 2010 г., РСР на СЗР прие Годишна индикативна програма за дейността си през 2011 г. Членовете на Съвета обсъдиха и съгласуваха проектите на Актуализиран документ за изпълнение на Областната стратегия за развитие на област Враца 2009-2013 г. и проекта на Актуализиран документ за изпълнение на Областната стратегия за развитие на област Видин 2010-2013г. На проведеното съвместно заседание бяха представени и обсъдени Междинна оценка за изпълнението на Националната стратегия за регионално развитие и Стратегия „Европа 2020” за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж с акцент върху бъдещото развитие на района в контекста на стратегическия документ.

С цел осигуряване на информация и публичност на дейността на Регионалния съвет за развитие на Северозападен район, за всяко заседание на РСР и РКК и за приетите решения се подготвя проект на съобщение до медиите, който след одобряване от членовете, се предоставя за разпространение. Копия от публикуваната в електронни и печатни издания, информация относно дейността на РСР и РКК на СЗР се съхраняват от Секретариата на съвета. Протоколите от заседанията на РСР и РКК на СЗР и материалите - обект на разглеждане на заседанието, се изпращат до всички членове на Регионалния съвет.

Участието на партньорите на всички нива при подготовката, съгласуването, обсъждането и контрола на изпълнението, гарантира прозрачност, компетентност, ефективност и реалистичност на Регионалния план за развитие.
4. ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ НАБЛЮДЕНИЕТО
Годишният доклад за наблюдение на изпълнението на РПР на СЗР е изготвен на основата на широкообхватен анализ на социално-икономическото развитие в района и изведените приоритети за развитие.

Наблюдението на изпълнението и напредъка по реализацията на стратегическите цели и приоритети са определени на база на комплекс от индикатори за наблюдение. Част от индикаторите са посочени в стратегическата част на действащия Регионален план за развитие на Северозападен район 2007-2013 г. и Актуализирания документ за изпълнение на РПР на СЗР 2010-2013 г., а друга част са определени допълнително така, че да може да се определи въздействието върху района в резултат на изпълнението на плана.

При събирането и обработването на данните за изготвянето на настоящия годишен доклад, бе констатирано, че за някои от посочените индикатори, липсват налични данни, което не позволява да се отчете постигнатия напредък.

Отчетен е приноса на оперативните програми като основен финансов инструмент за постигане целите и приоритетите на Регионалния план за развитие. Най-висока е концентрацията на договорените ресурси за изпълнение на специфичните цели на Приоритет 1 „Развитие на транспортната, техническа и екологична инфраструктура” и Приоритет 3 „Подобряване привлекателността на жизнената среда и условията за живот в населените места на Северозападен район”, в чиито обхват попадат основните проекти, свързани с развитието на транспортната, техническата, екологичната, социалната, културната и здравната инфраструктура, както и развитието, укрепването и обновлението на градските центрове и прилежащите територии.

Делът на договорените към май 2011 г. ресурси, свързани с изпълнението на Регионалния план за развитие на Северозападен район е 5.92%, от всички договорени средства по оперативните програми.

Разпределението на договорените ресурси по оперативните програми на областно ниво показва най-висока концентрация на средства в област Враца (41%) и област Ловеч (26%) от всички договорени средства за района. Най-малък е делът в област Видин – само 6.9% от тези за района.

От размера на данните за договорените средства по оперативните програми (ЕС и национално съфинансиране) за Северозападен район – 499 726 840 лв. може да бъде направен извод, че общият размер на средствата за реализация на РПР на СЗР за периода до 2013 г. надвишава този, определен в индикативната финансова таблица.и може да бъде направена оценка, че изпълнението на плана до края на 2013 г. е напълно финансово осигурено. В този смисъл, усилията следва да бъдат насочени към подобряване на механизмите за изпълнение на мерките.

Общият напредък по изпълнението на целите и приоритетите на Актуализирания документ за изпълнение на Регионалния план за развитие на Северозападен район може да бъде определен като напредък с бавни темпове, тъй като районът изостава по основни социално-икономически показатели от средните за страната. На база на оценката на приоритетите по ключови показатели се отчита, че значителна част от заложените мерки са в процес на реализация. Също така някои от мерките, предвидени по даден приоритет пряко или косвено касаят не само съответния приоритет, а реализацията им има мултиплициращ ефект.

Налице е потенциал за реализиране на мерките за развитие на района, по-специално тези по Приоритет 1 „Развитие на транспортната, техническа и екологична инфраструктура” и Приоритет 3 „Подобряване привлекателността на жизнената среда и условията за живот в населените места на Северозападен район”. Ключов проект за региона по Приоритет 1 е изграждащият се мост на р.Дунав, който ще свърже гр. Видин с румънския град Калафат и ще обслужва трафика по Европейски транспортен коридор IV.

Най-голямо предизвикателство е реализацията на мерките, свързани с технологичното развитие и иновациите по Приоритет 2 „Повишаване конкурентноспособността на регионалната икономика”, за които е констатиран напредък с по-бавни темпове.

Обобщението на анализа на показателите, характеризиращи демографското, социалното, икономическото и инфраструктурното развитие на района, доказва по-ниската степен на развитие за Северозападен район в сравнение с останалите райони от ниво 2. Като такива могат да бъдат посочени негативните демографски тенденции, незадоволителното състояние на изградената пътна инфраструктура, затрудненият достъп до регионалните пазари на труда, неблагоприятните структурни промени в секторите на регионалните икономики и др.

За периода до 2011 г. не се наблюдава значим напредък в преодоляването на вътрешнорегионалните различия в Северозападен район. Запазват се различията в заетостта, а тези по отношение на произведената продукция на глава от населението и размера на средна годишна заплата на наетите лица по трудово и служебно правоотношение, се увеличават.

Проблеми като отрицателен естествен прираст на населението, високо ниво на смъртност, ниския коефициент на раждаемост, миграция, влошена възрастова структура, ниско равнище на заетост, се нуждаят от спешно предприемане на мерки, за постигането на устойчиво регионално развитие.

Влошеният транспортен достъп до някои периферни територии, отдалечени от функциониращата пътна мрежа от висок клас, в голяма степен определя изоставането в социалното и икономическото развитие на Северозападния район, в сравнение с други райони.

Използването на транспортния, енергиен и воден потенциал, специфичен за района, ще допринесе за разширяването на трансграничното, междурегионално и транснационално сътрудничество. Специално внимание трябва да се отдели на привличането на нови инвестиции и реалното усвояване на средства от европейските фондове за преодоляването на междурегионалните дисбаланси.

Местоположението, богатите природни дадености и културно-историческото наследство на Северозападния район предлагат предимства, които следва да бъдат взети под внимание при формирането на политиките за развитие на района и по-специално тези, отнасящи се до развитието на туризма. Този потенциал следва да бъде обвързан с икономиката на региона, като фактор за развиване на поредица от допълнителни икономически дейности и услуги, в т.ч. и по отношение участието в макростратегиите на ЕС като Стратегията на ЕС за развитие на Дунавския регион.

За решаването на демографските и икономическите проблеми на Северозападен район е необходимо да се приложат нови иновативни подходи на регионалната политика, за да се стабилизират процесите на развитие. Необходимо е чрез инструментите за подпомагане на регионалното развитие да се подпомогне преструктурирането на икономиката и да се повиши конкурентоспособността на Северозападен район. Дунавската стратегия на ЕС и възможността за задълбочаване на процеса на сътрудничество със съседните райони в Република Румъния и Република Сърбия дават добра перспектива за ускоряване развитието на района.

В заключение, направеният анализ на изпълнението на РПР на СЗР показва, че определената в него рамка на политиката за регионално развитие в СЗР като цяло се изпълнява чрез инструментите на политиката за сближаване и съответното национално съфинансиране. Същевременно е ясна необходимостта от по-конкретно адресиране на бъдещите мерки към специфичните икономически и социални проблеми на района, в контекста на общите структурни предизвикателства пред развитието.

Необходимо е и допълнително усъвършенстване на координационните механизми, свързани с реализацията на политиката за регионално развитие, включително по-ефективно използване на правомощията на Регионалния съвет за развитие, свързани с идентифициране на проблемите на Северозападния район и тяхното адресиране чрез съответните финансови инструменти.

Целесъобразно е изграждането на централизирана информационна система (интернет базирана), в която всички министерства, държавни агенции, областни и общински администрации, да попълват информация за изпълняваните на тяхната територия проекти. По този начин ще се осигури необходимата информационно-технологична платформа за събиране, обработка, съхранение на информация, както за икономическото и социалното състояние на различните териториални нива, така и за изпълнението на мерките за развитие. В този аспект, следва да бъде предвиден механизъм за обмен на данни между Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България и други системи, поддържащи информация свързана с реализацията на политиката за регионално развитие.

За подобряване на резултатите от наблюдението на Регионалния план за развитие на Северозападния район е необходимо да бъдат насочени усилия за оптимално функциониране на системата за наблюдение. В тази насока се отчита нуждата от подобряване на междуведомствената координация с оглед изготвянето, предоставянето и обработката на информация във връзка с наблюдението на Плана. За по-детайлна, точна и актуална информация относно индикаторите за наблюдение е необходимо да се регламентират механизмите за обмен на информация с Националния статистически институт, Агенцията по заетостта, Агенцията по кадастъра, Регионалната инспекция за опазване и контрол на общественото здраве, Изпълнителната агенция по околна среда, Изпълнителната агенция за енергийна ефективност и др. ведомства.

В процеса на наблюдение, при изпълнението на Регионалния план за развитие, Регионалният съвет за развитие на Северозападен район следва по - активно да осигурява участието на органите на централната и местната власт, на други организации, физически и юридически лица, като се спазва принципа за партньорство, публичност и прозрачност.

Засилването на взаимодействието между Регионалния съвет за развитие на Северозападния район и останалите Регионални съвети за развитие, както и между РСР и Областните съвети за развитие на областите от района, също би спомогнало за обмена на информация, сравнителен анализ на развитието на съответните нива, обсъждането на общи проблеми и предприемане на действия от един по-широк кръг от заинтересовани лица, свързани с изпълнението и наблюдението на Регионалния план за развитие.

ДОКЛАД

ПО НАБЛЮДЕНИЕТО И КОНТРОЛА ПРИ ПРИЛАГАНЕТО НА РЕГИОНАЛНИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕВЕРОЗАПАДЕН РАЙОН (2007-2013), ВКЛЮЧИТЕЛНО НА МЕРКИТЕ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ, НАМАЛЯВАНЕ ИЛИ ОТСТРАНЯВАНЕ НА ЕКОЛОГИЧНИ ЩЕТИ В РЕЗУЛТАТ НА ПРИЛАГАНЕТО НА ПЛАНА
Докладът за наблюдение и контрол при прилагането на Регионалния план за развитие на Северозападен район (2007-2013 г.) и на Актуализирания документ за неговото изпълнение (2010-2013 г.) се разработва в съответствие със Становище по ЕО № 3-2/2005 на Министъра на околната среда и водите и Решение за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка № ЕО-6/2010 на Министъра на околната среда и водите.
I. Изпълнение на мерките за предотвратяване, намаляване или отстраняване на екологичните щети в резултат на прилагането на Регионалния план за развитие на Северозападен район (2007-2013), съгласно становище по ЕО № 3 -2/2005 год. на Министъра на околната среда и водите
Следва да се отбележи, че Регионалният план за развитие на Северозападен район (2007-2013 г.) и Aктуализираният документ за изпълнение на Регионалния план за развитие на Северозападен район (2010-2013 г.) не включват конкретни проекти за реализиране и не съдържат конкретни инвестиционни намерения и собствени бюджети. Двата документа целят очертаването на стратегическа рамка за устойчиво интегрирано развитие на района чрез дефинирането на стратегически приоритети, цели и мерки и обобщаване на източниците на финансиране и финансовите средства за постигането им.


  1. Изграждането на ПСОВ да бъде в съответствие с Националната програма за изграждане на ГПСОВ над 10,000 екв.ж., ГПСОВ от 2,000 екв.ж. до 10,000 екв.ж. и в срокове съгласно Наредба No.6 (ДВ бр.97/2000 г.).

Северозападният район е с най-нисък дял на населението обхванато от канализационни мрежи - 52,9% (към 2009г., НСИ). Броят на действащите градски пречиствателни станции за отпадъчни води (ГПСОВ) е едва 4 бр. До голяма степен остават нерешени проблемите, свързани с незадоволителното състояние на инфраструктурата за канализация, пречистване на отпадните води и доставяне на прясна питейна вода.

На територията на РИОСВ-Плевен са действащи три градски пречиствателни станции за отпадъчни води (ГПСОВ). С биологично стъпало са ГПСОВ на гр. Плевен и гр. Ловеч, пусната в експлоатация през 2010 година. Строителните работи и монтажа на оборудването на биологичното стъпало на ГПСОВ в гр.Троян приключи в края на 2010г.

Проблемът с управлението на утайки от пречиствателни станции ще нараства в резултат на интензивно строителство на пречиствателни станции за отпадъчни води в изпълнение на Националната програма за приоритетно изграждане на ГПСОВ и Програмата за прилагане на Директива 91/271/ЕЕС.

За област Враца пречиствателна станция за отпадни води - ГПСОВ - има само в гр.Враца. Влагане на утайки от ГПСОВ за нуждите на земеделието за момента не се извършва.

В Актуализирания документ за изпълнение на Регионалния план за развитие (РПР) на Северозападен район (СЗР) 2010-2013г. към Приоритет 1 „Развитие на транспортната и екологична инфраструктура” по Специфична цел: 1.2 „Намаляване риска от замърсяване на околната среда и подобряване на екологичната инфраструктура” е посочено, че интервенциите в сферата на екологичната инфраструктура са насочени към подобряване на водоснабдителни и канализационни системи в т. ч. изграждане на нови и разширяване на съществуващи пречиствателни съоръжения. Действията са насочени в изпълнение на Директива на Съвета 2000/60/EC и Директива на Съвета 91/271/EEC.

По данни на ИСУН към изпълнението на мярка 1 по ОП „Околна среда”2007-2013г. на територията на Северозападен район са сключени 25 договора:

- Бенефициент Община Ловеч, наименование на проекта – „Техническа помощ за подготовка на инвестиционен проект -Подобряване на водоснабдителната и канализационна мрежа, гр. Ловеч”, на стойност 635 880.00 лв.

- Бенефициент Община Троян, наименование на проекта – „Техническа помощ за подготовка на интегриран проект за водния цикъл на град Троян”, на стойност 3 411 646.00 лв.

- Бенефициент Община Троян, наименование на проекта – „Техническа помощ за подготовка на интегриран проект за водния цикъл на с. Орешак, община Троян”, на стойност 1 847 076.00 лв.

- Бенефициент Община Долни Дъбник, наименование на проекта – „Подготовка на инвестиционни проекти за пречиствателни станции на отпадни води, канализационни и водопроводни мрежи по Приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013” за населените места от Община Долни Дъбник с над 2000 екв. жители - гр. Долни Дъбник, с. Садовец, с. Крушовица и с. Горни Дъбник”, на стойност 1 098 853.71 лв. Проекта е приключен.

- Бенефициент Община Никопол, наименование на проекта – „Техническа помощ за подготовка на интегриран инвестиционен проект във водния сектор на гр.Никопол”, на стойност 1 046 490.87 лв. Проекта е приключен.

- Бенефициент Община Угърчин, наименование на проекта – „Техническа помощ за подготовка на инвестиционен проект „Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна и канализационна мрежа и изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води – гр. Угърчин”, на стойност 773 844.30 лв. Проекта е приключен.

- Бенефициент Луковитска община, наименование на проекта – „Техническа помощ за подготовка на инвестиционен проект за изграждане на канализационна мрежа и пречиствателна станция за отпадъчни води в гр. Луковит”, на стойност 403 714.06 лв. Проекта е приключен.

- Бенефициент общинска администрация гр. Ябланица, наименование на проекта – „Рехабилитация и доизграждане на канализационната и водопреносната мрежа и пречистване на водите на гр. Ябланица” Първи етап – изграждане на пречиствателна станция”, на стойност 9 824 075.46 лв.

- Бенефициент Община Троян, наименование на проекта – „Изпълнение на 1ви етап на интегриран проект за водния цикъл на гр. Троян”, на стойност 8 057 097.42 лв.

- Бенефициент Община Враца, наименование на проекта – „Интегриран проект за воден цикъл на гр. Враца ”, на стойност 123 523 616.01 лв.

- Бенефициент Община Вършец, наименование на проекта - „Реализиране на инвестиционен проект Градска пречиствателна станция за отпадъчни води (ГПСОВ) в гр. Вършец”, на стойност 5 707 900.00 лв.

- Бенефициент Община Мизия, наименование на проекта – „Техническа помощ за подобряване и развитие на ефективна инфраструктура на околната среда на територията на град Мизия”, на стойност 679 497.00 лв.

- Бенефициент Община Козлодуй, наименование на проекта – „Техническа помощ за интегриран инвестиционен проект във водния сектор на гр. Козлодуй”, на стойност 1 284 146.00 лв. Проекта е приключен.

- Бенефициент Община Белоградчик, наименование на проекта – „Подготовка на проектно предложение за изграждане на довеждащ колектор и Пречиствателна станция за отпадни води (ПСОВ) – гр. Белоградчик”, на стойност 171 100.00 лв.

- Бенефициент Община Белоградчик, наименование на проекта – „Подготовка на проектно предложение за реконструкция на част от вътрешната водопроводна мрежа на гр. Белоградчик”, на стойност 45 100.00 лв.

- Бенефициент Община Оряхово, наименование на проекта – „Изготвяне на работен проект и документация за:I. Реконструкция на улична водопроводна мрежа, рехабилитация на съоръженията и изграждане на нова водопроводна мрежа; изграждане на канализационна мрежа с довеждащи канализационни колектори и пречиствателна станция в гр.Оряхово и

II. Реконструкция на улична водопроводна мрежа, рехабилитация на съоръженията и изграждане на нова водопроводна мрежа, и изграждане на канализационна мрежа с довеждащи канализационни колектори и пречиствателни съоръжения в с. Селановци, община Оряхово”, на стойност 3 524 462.00 лв.

- Бенефициент Община Криводол, наименование на проекта – „Техническа помощ за подготовка на интегриран инвестиционен проект във водния сектор на гр. Криводол”, на стойност 816 829.61 лв. Проекта е приключен.

- Бенефициент Община Бяла Слатина, наименование на проекта „Техническа помощ за подготовка на интегриран инвестиционен проект във водния сектор на гр. Бяла Слатина”, на стойност 1 399 800.00 лв.

- Бенефициент Община Вълчедръм, наименование на проекта – „Техническа помощ за подготовка на инвестиционен проект „Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна мрежа и изграждане на канализационна мрежа и пречиствателна станция за отпадъчни води – гр. Вълчедръм”, на стойност 1 364 760.00 лв.

- Бенефициент Община Кула, наименование на проект – „Изготвяне на работен проект за доизграждане на градска канализация на гр. Кула – главни колектори и улични клонове, реконструкция и актуализация на водопроводната мрежа и изготвяне на идеен проект за Градска пречиствателна станция”, на стойност 552 600.00 лв.

- Бенефициент Община Лом, наименование на проект – „Интегрирано управление и пречистване на води в гр. Лом, община Лом ”, на стойност 927 120.00 лв.

- Бенефициент Община Медковец, наименование на проект – „Техническа помощ за подготовка на инвестиционен проект „Изграждане на канализационна мрежа и пречиствателна станция за отпадъчни води и доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна мрежа - с. Медковец”, на стойност 1 140 000.00 лв.

- Бенефициент Община Мездра, наименование на проект – „Опазване и подобряване състоянието на басейна на р. Искър на територията на Община Мездра. Подобект: Техническа помощ за изграждане на разделна канализационна инфраструктура, реконструкция на водопроводната мрежа и изграждане на ПСОВ на село Зверино”, на стойност 329 733.00 лв. Проекта е приключен.

- Бенефициент Община Хайредин, наименование на проект – „Техническа помощ за подготовка на инвестиционен проект за изграждане на канализация и ПСОВ на с. Хайредин”, на стойност 435 412.00 лв.

- Бенефициент Община Чипровци, наименование на проект – „Изготвяне на интегриран проект ”Доизграждане и модернизиране на водопреносна и канализационна мрежа и изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води, община Чипровци”, на стойност 173 400.00 лв.


  1. Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница