Доклад за наблюдение на изпълнението на регионалния план за развитие на южен централен район за 2010 г


ПРИОРИТЕТ І. Повишаване конкурентоспособността на регионалната икономика, базирана на знанието и местните ресурсистраница2/6
Дата25.01.2018
Размер0.98 Mb.
ТипДоклад
1   2   3   4   5   6

ПРИОРИТЕТ І. Повишаване конкурентоспособността на регионалната икономика, базирана на знанието и местните ресурси

Приоритет 1 е насочен към повишаване привлекателността и конкуренто-способността на регионалната икономика, осигуряване на добро качество на живот и достъп до основни услуги, съблюдавайки принципите на ЕС за равни възможности, включително и за хората в неравностойно положение.

За наблюдение изпълнението на приоритет 1 са използвани следните индикатори:


 • Брутен вътрешен продукт на човек от населението

По показателя БВП по текущи цени за 2008г. ЮЦР се нарежда на 2 място в сравнение с останалите райони по данни на НСИ (9 776 169 хил.лв.). По показателя БВП на човек от населението за 2008 г. ЮЦР се нарежда на четвърто място с 6 340 хил. лв. от районите на ниво 2, като изпреварва само Северозападен и Северен централен район. Средната стойност на БВП на човек в района е 6 340 лв. при среден показател за страната от 9 090 лв. Област Смолян е с най-висока стойност на индикатора БВП/човек за ЮЦР - 6 988 лв. и по-висока от средната за района. Най-ниска стойност на индикатора в района има област Кърджали с 5 389 лв.

Равнището на икономическо развитие на района, измерен с показателя БВП на човек от населението показва, че няма значителни диспропорции между областите в ЮЦР. Налице е относително равновесие между областите по този индикатор, което е показател за степента на постигнатия напредък, относно намаляване на вътрешнорегионалните различия.

При проследяването на този индикатор не се наблюдава напредък в изпълнението на РПР.


 • Съотношение на БВП на човек от населението за региона на годишна база спрямо средните стойности за ЕС-27

По данни на Евростат за 2009г. БВП на човек от населението по паритет на покупателна способност в страната е 44 % от средната стойност на ЕС-27.

На регионално ниво няма данни по този показател за 2009г. За 2008г. БВП/чов.нас. в ЮЦР е 7 600 евро, което е 30% от средната стойност на ЕС-27 по данни на Евростат. В сравнение със средното равнище за регионите в ЕС по показателя БВП/чов.нас. ЮЦР значително изостава. През 2008г. районът запазва четвърто място в страната след Югозападен (18 200 евро), Североизточен район (9 400 евро) и Югоизточен район (9 000 евро). Нарастването на БВП все още поставя района на едно от последните места по достигнато равнище на икономически принос и общо развитие. • Брутна добавена стойност /БДС/

БДС за 2008г. в ЮЦР е 8 144 970 хил. лв. по данни на НСИ. Съотношението на този показател за района спрямо средния за страната запазва тенденция на намаляване, като за 2007г. той е 14,56 % от този за страната, а за 2008 г. е 14,11 %. Стойностите на БДС по основни сектори очертават изразен потенциал и реален принос на сектора на услугите в икономическото развитие на района с дял от 52,5 % в регионалната БДС, с 10,17 % по-нисък от средния дял за страната - 62,67 %.

Индустриалният сектор има важно значение и принос към регионалната (и националната) икономика с дял от 35,5 % при средно ниво за страната - 30,41 %. В аграрния сектор се формира 11,97 % от БДС за района, което представлява значително по-високо ниво от средното за страната - 6,91 %. Структурата на регионалната икономика на ЮЦР създава необходимост от поддържане на устойчив и висок темп на нарастване на сектора на услугите, нарастване на инвестициите, диверсификация и екологизация, ефективност и ефикасност на аграрните дейности и горското стопанство. • Преки чуждестранни инвестиции /ПЧИ/

В ЮЦР ПЧИ се реализират в сектори като преработваща индустрия, търговия и транспортни услуги, строителство и развитие на сезонни туристически услуги. През последните години в района се увеличава делът на ПЧИ. През 2008 г. ПЧИ в района са 1 340 758 хил. евро, което представлява 6,98 % от тези за страната. През 2009г. по данни на НСИ ПЧИ се увеличават и възлизат на 1 372 515,3 хил. евро. Делът на ПЧИ в района за 2009г. е 6,72 % от този за страната. В сравнение с 2008г. ПЧИ са се увеличили с 31 757,3 хил.евро. Въпреки икономическата криза районът е привлякъл инвестиции, но продължава да бъде на 4-то място сред районите в страната по този показател за 2009г.

Наблюдават се големи различия между областите в ЮЦР по този показател. Водеща област по привличане на ПЧИ през 2009г. е област Пловдив - 863 319,9 хил.евро. Въпреки, че област Пловдив е привлякла най-много инвестиции в района за 2009г. в сравнение с 2008 г., се забелязва намаляване от 928 812 хил.евро на 863 319,9хил.евро за 2009г. В област Пазарджик се забелязва увеличаване с повече от два пъти на ПЧИ за 2009г. в сравнение с 2008г. от 110 124 хил.евро на 263 202,9 хил. евро. В област Смолян се увеличават ПЧИ от 83 598 хил.евро на 113 607,1хил.евро за 2009г. При област Хасково се наблюдава обратната тенденция: ПЧИ от 156 112 хил. евро за 2008г. на 71 649,5 хил. евро за 2009г. С най-малко ПЧИ е област Кърджали в размер на 60 735,9 хил. евро за 2009 г. при 62 112 хил.евро през 2008г. В сравнение с 2008г. се наблюдава промяна във вътрешнорегионалното разпределение на ПЧИ. През 2008г. област Хасково е на второ място с 156 112 хил.евро, а през 2009 г. инвестициите в областта намалят на 71 649, 5 хил. евро и областта се нарежда на четвърто място.

Необходимо е да се работи в посока намаляване на вътрешнорегионалните различия по отношение на ПЧИ. За целта е необходимо да се търсят допълнителни механизми и инструменти за привличане на инвеститорския интерес, вкл. и чрез създаване на условия и предпоставки за по-добро обслужване на бизнеса и гражданите, използване на възможностите на регионалния маркетинг за представяне на конкурентните предимства на територията на ЮЦР и др.


 • Коефициент на заетост

Според представителните наблюдения на заетостта и безработицата, проведени от НСИ средномесечно през 2010г., коефициентът на заетост, отразяващ дела на заети лица от населението между 15 до 64 навършени години, е по-нисък от средния за страната. Броят на заетите в петте области е общо 589 400 души. Коефициентът на заетост на населението средно за ЮЦР е 45,1 % през 2010г., при 50 % за 2009г., което е малко под средния коефициент за страната за 2010г. - 46,7 %. При сравнение на заетостта на населението за всеки от районите от ниво 2 към този за страната, ярко се откроява Югозападен район - 54 %, следван от Североизточен район – 45,9 %, ЮЦР и ЮИР -45,1 %. Слабият и неустойчив темп на нарастване на заетостта се дължи главно на забавянето на преструктурирането на тежките отрасли в икономиката на района, слабото развитие на потенциала за диверсификация на отраслите с ниска добавена стойност и ограничеността или липсата на ефективни и гъвкави механизми за генериране на по-голям брой нови и качествени работни места.

В ЮЦР най-висок коефициент на заетост има област Пловдив - 46,5%, следван от област Пазарджик - 46,3%, Хасково - 45,8% и област Смолян - 43,7%. С най-нисък коефициент на заетост е област Кърджали - 36,4%. Тези стойности са предпоставка за предприемане на мерки за намаляване на вътрешнорегионалните различия, като се насочат усилия за решаване на проблема в област Кърджали.

В следствие на настъпилата финансова и икономическа криза в България и преструктурирането на икономиката в ЮЦР този показател запазва своите нива, с което не допринася за изпълнението на РПР през 2010г.


 • Коефициент на безработица

Равнището на безработица в страната за периода 2007-2009г. е по-ниско от средното за ЕС-27. Намаляването на безработицата се влияе от външни и вътрешни фактори. В условията на икономическа криза през 2009г. се отбелязва известно нарастване на безработицата, с по-бавен темп в сравнение със средната стойност за ЕС.

Вътрешнорегионалните различия на равнището на безработица през 2010г., макар и с малки стойности, се задълбочават. За посочения период безработицата на населението на възраст между 15-64 навършени години в област Кърджали е най-ниска – 4,9 %. Според НСИ посочените данни за област Кърджали не са достатъчно точни поради ниския обем на извадката. За 2010г. безработицата в област Пазарджик (15,7%) регистрира стойности над средните за страната (10,3%). Не се забелязва рязко увеличаване на безработицата в област Пловдив вследствие на икономическата и финансова криза, като запазва по-ниски стойности (8,5 %) от средните за страната за 2010г. Това се дължи на факта, че гр. Пловдив и околностите му като агломерационен център успява да запази по-високите нива на икономическа активност и работни места. Коефициентът на безработица за област Смолян е 19,3%, по-висок от средния за страната. Областта регистрира увеличаване на коефициента на безработица с по-високи стойности и от другите области в района. В област Хасково за посочения период също се увеличава безработицата (13,3%), но за разлика от област Смолян, в областта нивото на безработица се запазва малко над средното за страната. • Общ доход средно на лице от домакинство (лв.)

Жизненият стандарт на населението в ЮЦР, измерен с показателя „общ доход средно на лице от домакинство” (834,1 лв.), е близък до средното ниво за страната (886,5 лв.) за първото тримесечие на 2010 г. по данни на НСИ.

В района се забелязва вътрешнорегионално различие по отношение доходите средно на лице от домакинство. С най-високи стойности се откроява област Пловдив - 864,3 лв., следвана от област Пазарджик - 861,5 лв., а с най-ниска стойност е област Кърджали - 751,4 лв.

В изпълнение на първи приоритет на РПР през 2010г. в ЮЦР се реализират 3 проекта по ОП „Регионално развитие” (ОПРР), 3 проекта по ОП „Околна среда” (ОПОС) за възстановяване, опазване и устойчиво използване на биологичното разнообразие, 3 проекта по програма ФАР, 81 проекта по ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” (ОПРКБИ) и 1 проект по програма INTERREG ІV С.

На територията на ЮЦР по ОПРР са сключени 3 договора с общините: Стрелча, Ракитово и Белово на обща стойност 2 454 186 лв. Към настоящия момент са изпълнени проектите на общините Стрелча и Белово за обмяна на добри практики, знания и умения за устойчиво развитие на туризъм. В процес на изпълнение е проекта на община Ракитово за създаване и популяризиране на културно-историческия продукт в община Ракитово. Основната цел на проекта е да са развият конкурентоспособни туристически атракции в община Ракитово, основани за природното и културно-историческо наследство на района, което ще стимулира развитието на туризма в общината и ще съдейства за диверсификация на СПА – продукта в района на Велинград и на ваканционния продукт около яз. Батак.

По програма INTERREG ІV С се реализира проект „I-SPEED – Иновационни инструменти за развитие на стратегии и методологии за конкурентна и устойчива политика при туризма” на община Венеция, в който община Пловдив е партньор. Проекта е на стойност 1 402 130 евро и цели създаването и прилагането на стратегии за развитието на туризма в област Пловдив.

По ОПОС на територията на област Хасково в процес на реализация са 3 проекта на обща стойност 1 892 667,07 лв. Проектите на община Димитровград и община Свиленград са за възстановяване, опазване и устойчиво управление на биоразнообразие в ЗМ “Злато поле” и ЗМ “Лозенски път”. Третия проект се реализира от “Съюза за възстановяване и развитие – Хасково” и цели да изгради местен капацитет за опазване и възстановяване на приоритетните видове и местообитания в община Стамболово.

По програма ФАР община Свиленград реализира проект за изграждане на индустриална зона в гр. Свиленград на стойност 1 955 830 лв., който е частично изпълнен. След приключване на проекта ще бъдат отчетени реално ползите за населението и бизнеса от реализацията му.

Община Доспат реализира 2 проекта по ФАР, с които е подпомогнала развитието на потенциала за туризъм в района, чрез подобряване на пътната инфраструктура и водоснабдяването. От реализацията на проектите е облагодетелствано цялото население на община Доспат и всички гости и посетители.

По ОПРКБИ по процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за технологична модернизация в големи предприятия в ЮЦР се реализират 4 проекта. С реализацията на тези проекти се предвижда закупуване на 35 броя ново оборудване и осигуряване на заетост на 350 души. По процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за технологична модернизация в малки и средни предприятия в ЮЦР се реализират 37 проекта, които осигуряват заетост на 2 015 души. По схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за създаване и развитие на стартиращи иновативни предприятия са подписани 4 договора с бенефициенти от ЮЦР. По процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за внедряване в производството на иновативни продукти, процеси и предоставяне на иновативни услуги са сключени 3 договора с бенефициенти от района. По процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за покриване на международно признати стандарти са сключени 34 договора с бенефициенти от района. Продължителността на проектите е различна, но спрямо заложените индикатори за изпълнението им за 5 години от реализацията на проектите е заложено разкриване на 870 нови работни места. Ето защо след приключване на всички дейности по посочените проекти може да се наблюдава въздействие върху развитието на икономиката в района.

ПРИОРИТЕТ ІІ. Развитие и модернизация на техническата инфраструктура и градската среда в южен централен район

Основната цел на приоритета е да се подобри качеството на живот и градската среда чрез подобряване на инфраструктурата, свързана с транспортните, комуникационни, информационни и енергийни мрежи. Обезпечаването на оптимални транспортни условия в района ще съдейства за осъществяване на икономически връзки с други области и региони и ще въздейства върху транспортната достъпност и мобилност на населението до стоки и услуги, за подобряване на достъпа до културно-историческите паметници и осигуряване на възможност за развитие на туризъм. Рехабилитацията и реконструкция на пътната мрежа ще допринеса за възстановяване и устойчиво развитие на градската среда, както и преодоляване на социалната изолация и превръщане на средните и големите градове в центрове на растежа генериране на повече и по-качествени работни места.

За наблюдение изпълнението на приоритет 2 са използвани следните индикатори:


 • Дължина на изградени или подобрени пътища от републиканската пътна мрежа

През месец октомври 2010г. е въведен в експлоатация участък от АМ „Марица” с обща дължина 30,28 км - от Харманли-Любимец до разклона за Ново село. Новооткритият участък е на стойност 36 млн. лв. Финансирането е осигурено от Републиканския бюджет.

По оперативна програма „Регионално развитие” се извършват строително монтажни работи /СМР/ по следните лотове:

- Лот 9 Рехабилитация на път ІІІ-6061 п.к. с път ІІІ-606 – Старосел;

- Лот 10 Рехабилитация на път ІІІ-565 п.к. с път ІІ-56 – Шишманци;

- Лот 12 Рехабилитация на път ІІ-59 Момчилград – Крумовград;

- Лот 13 - Рехабилитация на път ІІІ-597 Ивайловград – Любимец, на път ІІІ-663 Чирпан - Димитровград и на път ІІІ-5071 Чифлик - Горна крепост – Стремци – Черноочене;

- Лот 24 Рехабилитация на път ІІ-37 Батак – Доспат от км 160+675 до км 185+487.09, Области Пазарджик и Смолян;

- Лот 25 Рехабилитация на път ІІ-37 Батак – Доспат от км 185+486.78 до км 211+137.82, Области Пазарджик и Смолян;

- Лот 26 Рехабилитация на път ІІІ-606 Беловица - яз. Пясъчник, област Пловдив;

- Лот 27 Рехабилитация на път ІІІ-866 Смолян - Михалково – Кричим, на път IІІ-8641 Пампорово - /Смолян - Стойките/ и на път ІІІ-8681 Рудозем - Смилян, област Смолян;

- Лот 28 Рехабилитация на път IІІ-591 Крумовград – яз. Студен кладенец, област Кърджали;

- Лот 29 Рехабилитация на път III-806 Хасково - Минерални бани и на път ІІ-59 Ивайловград - Славеево, област Хасково.

Общата дължина на пътната мрежа в ЮЦР, която се рехабилитира през 2010г. по ОПРР е 215, 866 км.

През периода януари - декември 2010г. в отдел "Управление на проекти по програмите за териториално сътрудничество на ЕС” са изпълнявани дейности по проект „Рехабилитация на Път ІІ-86 Соколовци - Смолян - Средногорци”.

От реализиращите се лотове по проект “Транзитни пътища ІV” на територията на ЮЦР е „Път I-6 “Пирдоп-Карлово”, част от Лот 10, който е съществено завършен.

По проект „Транзитни пътища V“ са сключени следните договори:

- Лот 3 „Път ІІІ-554 Нова Загора - Симеоновград” на стойност 45 703 524.67 лв., до края на 2010г. са изплатени 9 217 365.47 лв.;

- Лот 9 „Път ІІ-64 Баня – Ам “Тракия” на стойност 26 251 136.30 лв., до края на 2010г. са изплатени 25 697 861.04 лв.;

- Лот 10 „Път І-6 Калофер – Казанлък; „Път ІІІ-5601 Шипка – Шейново – Дунавци; Път І-5 Шипка – с.Шипка” на стойност 43 027 498 лв., до края на 2010г. са изплатени 36 323 282.17 лв.;

- Лот 22 Б „Път ІІІ- 8402- Ветрен Дол-Септември /Път І-8/, Път ІІ- 84-/Път І-8/ Звъничево-Юндола, Път ІІІ- 8402- П.В.Церово-Виноградец- Карабунар-Вх.Септември” на стойност 54 635 376.14 лв., до края на 2010г. са изплатени 5 463 537.61 лв.

По проект за рехабилитация на пътната инфраструктура със заем от Световната банка до 31.12.2010г. по компонента за рехабилитация и частична реконструкция на пътища е сключен договор за Лот 5 „Път І-6 Пирдоп - Карлово – Калофер, път ІІІ-63 о.п. Чирпан – Зетьово, ІІІ-807 Върбица - Скобелево - (о.п. Чирпан – Зетьово)”, с обща дължина 35.056 км. – 16 660 448.40 лв. По Лот 5 СМР не се извършва, тъй като няма избран строителен надзор за обекта. В предложеното преструктуриране на заема този Лот отпада.

По проект “Кърджали - Подкова” на 13.04.2010г. МОСВ издаде Решение по Доклада за ОВОС. Отчуждителните процедури на терените от основното трасе са приключили, а за терените засегнати от реконструкцията на съпътстващата техническа инфраструктура са в етап на изпълнение.

В края на месец февруари 2010г. в резултат на преовлажняване на материали, вложени в изграждането на висок насип на АМ „Марица” се активизира свлачищен процес. След изготвянето на технически проект за възстановяване на насипа е възложено на поддържащата фирма да извърши ремонтни дейности. Движението е възстановено в средата на месец септември 2010г. Общата стойност на възстановителните работи е около 2 млн. лв.


 • Дължина на изградена или подобрена жп мрежа

Подобряването на техническите характеристики на жп мрежата в района изисква рехабилитиране и модернизация, тъй като характеристиките й са под средните за страната. По проект Електрификация и реконструкция на жп линията Свиленград - Турска граница през 2009г. е подписан договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП „Транспорт” (ОПТ) на обща стойност 42 916 797 € (83 258 586,18 лв.), от които общия размер на усвоеното финансиране към 30.12.2009г. е 6 999 966,60 лв. През 2010г. размерът на усвоеното финансиране се увеличава и достига 18 140 497,53 лв. по информация от Управляващия орган на оперативната програма. Предстоящото му завършване ще допринесе за постигане на поставената специфична цел 2.1. от РПР - „Развитие и модернизация на регионалната и местна транспортна инфраструктура”.

 • Намаляване на загубите при преноса на питейна вода

По данни на НСИ загубите при преноса на питейна водата по водопроводната мрежа в ЮЦР са 51 % за 2009г. при 54,7 % за 2008г., което показва съществено намаляване от 3,7 %. По дял на загубите при пренос на питейна вода районът е със стойности по-ниски от тези за страната (59,2 %) и поставя района на първо място сред районите от ниво 2. По области се наблюдава намаляване на загубите по този индикатор. В област Пазарджик от 69,5 % за 2008г. на 62,8 % за 2009г. и област Хасково от 66 % за 2008г. на 64,4 % за 2009г. и в област Пловдив от 41,5 % за 2008г. на 41,1 % за 2009г. Обратната тенденция се наблюдава при област Смолян от 46,4 % за 2008г. на 49,3 % за 2009г. и област Кърджали - от 50,6 % за 2008г. на 51,6 % за 2009г.

Въпреки намаляването на загубите при пренос на питейна вода, остава нерешен проблема, свързан с незадоволителното състояние на инфраструктурата за пренос на питейна вода. • Дял на населението обслужено от пречиствателни станции за отпадни води

Относителният дял на населението, обслужено от пречиствателни станции за отпадни води /ПСОВ/ в ЮЦР по данни на НСИ за 2009г е 29,3 %, по-нисък от средния за страната - 45,2 %, като районът се нарежда на четвърто място след Югозападния -71 %, Североизточния - 61,3%, Югоизточния - 38,9 %. Населението в област Хасково не е обслужено от ПСОВ. В област Кърджали през 2009г. се увеличава незначително делът на обслужваното население с 0,4 %, при липса на обслужване на населението от ПСОВ за 2008г. В област Смолян делът на обслужваното население е много нисък - 13,4 % за 2009г. В област Пазарджик делът на населението, обслужвано от ПСОВ е 25,9 % за 2009г. Единствено в област Пловдив делът на населението, обслужвано от ПСОВ е 50,6 %, което е над средното ниво за страната по този показател и се е увеличил с 0,4 % през 2009г.

Изграждането на ПСОВ и рехабилитация на ВиК мрежата е заложено като специфична цел 2.2 в РПР: „Развитие на техническата инфраструктура, ВиК мрежи, енергийни мрежи, третиране на отпадъците”. Независимо от реализиращите се проекти по ОПОС в изграждане на ПСОВ, не могат да се отчетат високи стойности на индикатора за 2009 г. • Дял на населението обслужено от системи за организирано сметосъбиране

Относителният дял на населението, обслужено от системи за организирано сметосъбиране в района e 99,1 % за 2009г. при 98,1 % за 2008г, което е над средното ниво за страната (94,0 %) по данни на НСИ. Единствено в област Кърджали делът на населението, обслужено от системи за сметосъбиране, е по-нисък от този за страната. Количеството на събраните битови отпадъци през 2009г. в ЮЦР е 711 хил.тона, съответстващи на 20,78 % от тези в страната. Депата за битови отпадъци, функциониращи на територията на района са 58, като най-много за района са на територията на област Пловдив-27.

Основните интервенции от страна на общините са насочени към подобряване на системата за депониране и преработване на отпадъци в изпълнение на Директива 75/442/ЕЕС за отпадъците и Директива 1999/31/ЕЕС за депониране на отпадъците, и Националната програма за управление на дейностите по отпадъците /НПУДО/ за периода 2009-2013г. През проследения период не се наблюдава подобрение в системата за сметосъбиране в селата. Очаква се изпълнението на сключените договори по ОПОС да допринесат за реализацията на специфична цел 2.2. от РПР: „Развитие на техническата инфраструктура, ВиК мрежи, енергийни мрежи, третиране на отпадъците”.

Прегледът на достъпните информационни източници относно реални резултати от проекти по приложението на НПУДО показва, че както при останалите райони, така и в ЮЦР, приоритетен е проблемът с преминаването към новата система за управление на отпадъците, базирана на регионални депа за твърди битови отпадъци /ТБО/. Районът показва значителен напредък в сравнение със ситуацията в страната за проследявания период. През 2009г. функционира депото в Пловдив, във финален етап на изграждане са депата в Смолян и Кърджали, в експлоатация е въведен завода за преработка на ТБО в село Шишманци, област Пловдив.


 • Брой сключени договори за участие в програми и проекти по структурните фондове на ЕС

Изпълнението на посочените в таблица 1 проекти по оперативните програми ще допринесе за изпълнение на стратегическите цели, заложени в РПР, а именно:

Стратегическа цел 1 - „Намаляване на вътрешнорегионалните различия и подобряване на средата за живот и бизнес в ЮЦР чрез инвестиции във физически и човешки капитал” иСтратегическа цел 2 - „Приближаване до средните равнища на развитие на регионите в ЕС, чрез повишена конкурентоспособност на икономиката на региона, основана на местни ресурси, нови технологии и иновации”.

Каталог: static -> media -> ups -> articles -> attachments
attachments -> График за провеждане на първите заседания на Регионалните съвети за развитие
attachments -> Министерство на регионалното развитие и благоустройството
attachments -> Република българия министерство на регионалното развитие и благоустройството
attachments -> Изисквания при устройството на зоните за стрелба на открито спортно стрелбище извън урбанизирани територии за динамична стрелба
attachments -> Институции и административна уредба на средновековна българия
attachments -> 9 декември 2005 11. 30 – 11. 45 Откриване на дискусията
attachments -> Министерство на регионалното развитие и благоустройството наредба № рд-02-20-6 от 19 декември 2016 г


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница