Доклад за наблюдение на изпълнението на регионалния план за развитие на южен централен район за 2010 гстраница1/6
Дата25.01.2018
Размер0.98 Mb.
ТипДоклад
  1   2   3   4   5   6


МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
Главна дирекция „Стратегическо планиране на регионалното развитие

и административно-териториално устройство”
Отдел “Стратегическо планиране и координация на регионалното развитие

в Южен централен район”

ГОДИШЕН ДОКЛАД
ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА РЕГИОНАЛНИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН ЗА 2010 г.


Юни, 2011 г.


Списък на използваните съкращения


АДИ

Актуализиран документ за изпълнение

АЗ

Агенция по заетостта

АИС

Автоматична измервателна станция

АМ

Автомагистрала

БВП

Брутен вътрешен продукт

БДС

Брутна добавена стойност

ВЕИ

Възобновяеми енергийни източници

ВИ

Възобновяеми източници

ГИС

Географски информационни системи

ГПСОВ

Градска пречиствателна станция за отпадни води

ДМА

Дълготрайни материални активи

ЕИСУРР

Единна информационна система за управление на регионалното развитие

ЕК

Европейска комисия

ЕС

Европейски съюз

ЗООС

Закон за опазване на околната среда

ЗРР

Закон за регионалното развитие

ЗЧАВ

Закона за чистотата на атмосферния въздух

ИАОС

Изпълнителна агенция по околна среда

ИСПА

Финансов инструмент за структурна политика за предприсъединяване на страните от Централна и Източна Европа, кандидатстващи за членство в ЕС

ИСУН

Информационната система за управление и наблюдение на структурните инструменти на Европейския съюз

КАВ

Качество на атмосферния въздух

КФС

Комплексна фонова станция

ЛОС

Летливи органични съединения

МБТ

Механично-биологично третиране

МКВР

Междуведомствена комисия за възстановяване и развитие

МОСВ

Министерство на околната среда и водите

МРРБ

Министерство на регионалното развитие и благоустройство

МС

Министерски съвет

МТСП

Министерство на труда и социалната политика

НПДЕВИ

Национален план за действие за енергията от ВИ

НПУДО

Национална програма за управление на дейностите по отпадъците

НСИ

Национален статистически институт

НСРР

Национална стратегия за регионално развитие

ОВОС

Оценка на въздействието върху околната среда

ОП

Оперативна програма

ОПОС

Оперативна програма “Околна среда”

ОПРР

Оперативна програма „Регионално развитие”

ОПРЧР

Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”

ОПТ

Оперативна програма “Транспорт”

ОСП

Общ суспендиран прах

ПДК

Пределно допустима концентрация

ППЗРР

Правилник за прилагане на закона за регионалното развитие

ПРСР

Програма за развитие на селските райони

ПСОВ

Пречиствателна станция за отпадни води

ПУДООС

Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда

ПЧИ

Преки чуждестранни инвестиции

ПЧП

Публично частно партньорство

РИОСВ

Регионална инспекция по околната среда и водите

РКК

Регионален координационен комитет

РОУКАВ

Райони за оценка и управление на качеството на атмосферния въздух

РПР

Регионален план за развитие

РСР

Регионален съвет за развитие

СГН

Средно годишна норма

СИФ

Социалноинвестиционен фонд

СМР

Строително монтажни работи

ТБО

Твърди битови отпадъци

УМБАЛ

Университетска многопрофилна болница за активно лечение

УУЗ

Устойчиво управление на земите

ФАР

Финансови инструменти на ЕС за сътрудничество със страните от Централна и Източна Европа при подпомагане на прехода им към пазарна икономика и демокрация

ФМ ЕИП

Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство

ФПЧ

Фини прахови частици

ЮЦР

Южен централен район


СЪДЪРЖАНИЕ
ВЪВЕДЕНИЕ……………………………………………………………….…………………...6
I. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАБЛЮДЕНИЕТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА РЕГИОНАЛНИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН ЗА 2010 г………………….7

 1. Общи условия за изпълнение на Регионалния план за развитие. Настъпили промени в социално-икономическите условия и политиките за развитие на национално, регионално и местно ниво………………………………………...…………………....…7

  1. Общи условия за изпълнение на Регионалния план за развитие ………...………......7

  2. Промени в социално-икономическите условия и политиките за развитие на национално, регионално и местно ниво. ……………..…………………………..……9

 2. Постигнат напредък по изпълнението на целите и приоритетите на Регионалния план за развитие въз основа на индикаторите за наблюдение……………………….…......11

 3. Действия, предприети от Регионалния съвет за развитие в Южен централен район с цел осигуряване на ефективност и ефикасност при изпълнението на Регионалния план за развитие ……………………………………………………………….……………........33

 4. Заключения и предложения за подобряване на резултатите от наблюдението………...35


II. ДОКЛАД ПО НАБЛЮДЕНИЕ И КОНТРОЛ ПРИ ПРИЛАГАНЕ НА РЕГИОНАЛНИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН, ВКЮЧИЕЛНО НА МЕРКИТЕ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ, НАМАЛЯВАНЕ ИЛИ ОТСТРАНЯВАНЕ НА ЕКОЛОГИЧНИТЕ ЩЕТИ В РЕЗУЛТАТ НА ПРИЛАГАНЕТО НА ПЛАНА.…………………………………………………………....…38

 1. Мерки за предотвратяване, намаляване или възможно най-пълно отстраняване на предполагаемите неблагоприятни последствия от осъществяването на плана върху околната среда………………………………………………………………………………38

 2. Мерки за наблюдение и контрол при прилагането на РПР. Компоненти и фактори на околната среда………………………………………………………………………………48

2.1 Въздух………………………………………………………...……………….……..… 48

2.2 Повърхностни и подземни води …………………………………………….…...........51

2.3 Земи и почви ……………………………………………….………………….……..…54

2.4 Ландшафт…………………………………..…………………….…………………...…56

2.5 Биологично разнообразие и защитени природни територии……...……...……….…57

2.6 Отпадъци……………...……………………………………………………….……...…58

2.7 Шум и вибрации ………………………………………………………...…………...…61

3. Ключови стратегически индикатори за мониторинг и интеграция на глобалните екологични въпроси в процесите на регионално развитие в България……………………..62

ВЪВЕДЕНИЕ

Регионалният план за развитие (РПР) на Южен централен район (ЮЦР) представлява основният планов документ, дефиниращ политиката за устойчиво интегрирано регионално и местно развитие на района. РПР на ЮЦР за периода 2007-2013г. е разработен в съответствие с предвижданията на Националната стратегия за регионално развитие (НСРР), секторните и структуроопределящите политики за района и определя стратегията за неговото социално-икономическо и инфраструктурно развитие.

С цел постигане на ефективност и ефикасност на процеса на наблюдение и оценка на плана се изготвя годишен доклад за наблюдение на изпълнението на РПР на ЮЦР. Докладът e изготвен на основание чл.86, ал.1 от Правилника за прилагане на закона за регионалното развитие (ППЗРР) от отдел „Стратегическо планиране и координация на регионалното развитие в ЮЦР” на Главна дирекция „Стратегическо планиране на регионалното развитие и административно-териториално устройство” в Министерство на регионалното развитие и благоустройството. Срокът за разработване и внасяне на годишния доклад за обсъждане и одобряване от Регионалния съвет за развитие (РСР) е 30 юни на всяка следваща година.

Наблюдението на изпълнението на РПР се осъществява чрез наблюдение на система от индикатори и действия за наблюдение и оценка. Предмет на наблюдение е изпълнението на целите и приоритетите за регионално развитие, съгласно определени физически и финансови индикатори, организацията и методите на изпълнение, прилагани от органите за управление, мерките за осигуряване на информация и публичност за резултатите от изпълнението на плана.

Според разпоредбите на чл. 87 от ППЗРР, годишният доклад за наблюдение на изпълнението на РПР съдържа информация за:

1. Общите условия за изпълнение на РПР и в частност промените в социално-икономическите условия и политиките за развитие на национално, регионално и местно ниво.

2. Постигнатия напредък по изпълнението на целите и приоритетите на РПР въз основа на индикаторите за наблюдение.

3. Действията, предприети от РСР с цел осигуряване на ефективност и ефикасност при изпълнението на РПР.

4. Заключения и предложения за подобряване на резултатите от наблюдението.

При изготвянето на настоящия доклад е обработена и анализирана актуална статистическа и емпирична информация, публикувана официално от Националния статистически институт /НСИ/, Евростат и административната статистика на Агенция по заетостта към 31.12.2009г., както и годишните доклади за състоянието на околната среда на Регионалните инспекции по околната среда и водите /РИОСВ/ на територията на ЮЦР за 2010г. Проследен е приносът на отделните оперативни програми (ОП) за изпълнение на всеки от приоритетите на РПР, като е направена оценка и са използвани данни от Информационната система за управление и наблюдение на структурните инструменти на Европейския съюз /ИСУН/.


I. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАБЛЮДЕНИЕТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА РЕГИОНАЛНИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН ЗА 2010г. 1. Общи условия за изпълнение на РПР. Настъпили промени в социално-икономическите условия и политиките за развитие на национално, регионално и местно ниво
  1. Общи условия за изпълнение на РПР

Основните стратегически и планови документи, определящи политиката за регионално развитие на страната, районите, областите и общините са Национална стратегия за регионално развитие, Регионалните планове за развитие, Областните стратегии за развитие и Общинските планове за развитие.

На основание чл. 33 от Закона за регионалното развитие (ЗРР) през 2010г., бе изготвена Междинна оценка на НСРР. За отчитане на резултатите от Междинната оценка е изготвен Междинен доклад за изпълнение на НСРР, във връзка с разпоредбата на чл. 9, ал. 1 от ППЗРР.

Целта на междинния доклад е осигуряване на информация и публичност за изпълнението на НСРР чрез представяне на:

- постигнатия напредък в изпълнението на целите и приоритетите за регионално развитие;

- резултатите от направената междинна оценка за изпълнението на НСРР;

- резултатите от наблюдението и оценката на РПР;

- използваните за периода ресурси за постигане на целите на НСРР;

- възникналите проблеми и предприетите от компетентните органи действия за тяхното преодоляване;

- прогноза за очакваното изпълнение на целите и приоритетите на НСРР до края на периода на нейното действие;

- предложения за актуализация на НСРР и стратегически насоки за разработване на НСРР за периода след 2013 г.

На основание чл. 19, ал. 1 от ППЗРР е изготвен актуализиран документ за изпълнение на РПР на ЮЦР за остатъка от периода на неговото действие. Актуализираният документ за изпълнение (АДИ) на РПР на ЮЦР включва анализ на икономическото и социално състояние на ЮЦР, както и преформулиране на приоритетите. Обединени са приоритети, преформулирани са дефинициите и обхвата на интервенциите на част от приоритетите, а други са отпаднали. По този начин броят на приоритетите е намален от шест на четири. Структурата на приоритетите (вкл. тяхната номерация) е променена, въведено е ново йерархично ниво „специфична цел на приоритет“. АДИ на РПР на ЮЦР (2010-2013 г.) отговаря в значителна степен на главните приоритети за регионално развитие на Европейския съюз (ЕС) и утвърдените оперативни програми за страната за програмния период 2007-2013г. АДИ на РПР на ЮЦР е разработен в съответствие с Лайпцигската харта за устойчиви европейски градове и следва да се изпълнява в съответствие със Зелената книга за териториалното сближаване, която определя стратегически насоки, свързани с териториалното сътрудничество и развитие на страните и регионите в ЕС.

През 2010 г. е изготвена Междинна оценка за изпълнението на РПР на ЮЦР (2007-2013 г.), според разпоредбата на чл. 33, ал. 1 от ЗРР.

Целите на междинната оценка на РПР на ЮЦР са:

- оценка на първоначалните резултати от изпълнението на РПР на ЮЦР за периода 2007-2009 г.;

- оценка на степента на постигане на целите на РПР на ЮЦР;

- оценка на ефективността и ефикасността на използваните ресурси;

- оценка на институционалната организация и капацитета за изпълнение на РПР;

- формулиране на изводи и препоръки за актуализация на РПР и разработването на документи за програмния период след 2013 г.

В изпълнение на изискванията на ЗРР стартират процесите на междинно оценяване и актуализация на Областните стратегии за развитие в ЮЦР. В края на 2010 г. и началото на 2011 г. са извършени междинни оценки на 5-те областни стратегии за развитие. В процеса на актуализация се предвижда да бъдат интегрирани индикаторите, свързани с глобалните екологични цели. С актуализацията на областните стратегии за развитие се подпомага реализацията на проекти по европейските фондове за устойчиво развитие на областите и намаляване на различията между тях.

За осъществяване на съответствие между стратегическите документи и разпоредбите на ЗРР след актуализацията на областните стратегии за развитие предстои актуализация на общинските планове за развитие. С актуализацията на общинските планове за развитие се подпомага реализацията на местни инициативи и конкретни проекти за развитие, съобразени с новите стратегически документи.
1.2. Промени в социално-икономическите условия и политиките за развитие на национално, регионално и местно ниво

Световната финансова и икономическа криза предизвика спад на брутния вътрешен продукт (БВП) на България за 2009г., с 11,1% на годишна база или 6,2 пункта повече от спада в БВП на ниво ЕС-27. Спадът на БВП за 2009 г. спрямо предходната година е - 5.5%. За 2010 г. растежът на БВП е 0.2%, а за 2011 г. е прогнозиран растеж от 2.8% (Евростат).

Липсата на данни за БВП на регионално ниво за 2009 и 2010г. не дава възможност за цялостна оценка на отражението на кризата в ЮЦР. Въпреки това може да се приеме, че кризата се е отразила по-слабо на регионалната икономика, отколкото в по-развитите региони, поради ниските нива на икономическа активност.

Развитието на страната през 2010г. и прогнозните данни за възстановяването на икономиката от кризата дават основание за оптимизъм по отношение на перспективите за дългосрочно развитие и наличието на потенциал за постигане на целта, определена в Националната стратегическа референтна рамка 2007-2013 г. - БВП на страната да достигне през 2013 г. до 51,2 % от средния за ЕС-27.

Общата перспектива за развитието на ЮЦР за периода до 2013г. е за постепенно възстановяване на средните нива на растеж след средата на 2011г.

Пазарът на труда в ЮЦР през 2010г. се характеризира с увеличаване на равнището на безработица спрямо предходната година. Средно през 2010г. равнището на безработица в района е 11,4 % при 7,3 % за 2009г. Средномесечното равнище на безработица в ЮЦР през 2010г. е с 4,1 пункта по-високо спрямо 2009г. по данни на НСИ. През 2010г. средномесечният брой на регистрираните безработни в ЮЦР е 78 495 души. Той е с 20 на сто (с 13 104 души) по-голям спрямо средномесечният им брой през 2009г. Нарастване на равнището на безработица е отбелязано във всичките области от района. Съществуват изразени диспропорции в икономическото развитие, а оттук и в равнището на безработицата в отделните области.

През 2010г. Европейската комисия прие Стратегия „Европа 2020” за излизане от кризата и подготвяне на икономиката на ЕС за следващото десетилетие. Икономическото, социалното и териториално сближаване е една от важните задачи на стратегията, за да се осигури мобилизиране и насочване на цялата енергия и възможности за постигане на нейните приоритети. Политиката на сближаване и структурните й фондове са ключов механизъм за постигане на целите за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж в държавите-членки и европейските региони.

В изпълнение на Стратегия „Европа 2020” през 2010г. бе изготвена Национална програма за реформи на Република България 2011-2015г. Програмата е насочена към ключовите въпроси с приоритетен характер, като изхожда от текущите нужди и предизвикателства пред малка и отворена икономика като българската, която с цел да успее по-бързо да излезе от настоящата криза, следва изцяло да преориентира политиката си към повишаване на конкурентоспособността, така че в максимална степен да се възползва от икономическото възстановяване на своите основни търговски партньори. В програмата са определени следните приоритетни области:

- По-добра инфраструктура - по-добра свързаност с Европа, устойчиви и конкуренто-способни региони, с достъпни услуги и по-добра свързаност помежду им и с по-слабо развитите територии, запазване и утвърждаване на българското културно-историческо наследство и природно богатство;

- Конкурентоспособна младеж - намаляване на дела на рано напусналите училище, увеличаване броя на младите хора, завършили висше образование, стимулиране на младите учени, реализация на младите хора в България;

- По-добра бизнес среда в ЕС - най-ниска данъчна тежест за бизнеса и домакинствата в ЕС, по-висока заетост, повече инвестиции (вкл. в НИРД и иновации), фискална стабилност;

- По-голямо доверие в държавните институции - ефективна съдебна система и гарантиране на върховенството на закона, защита на интересите на гражданите и бизнеса, социална справедливост и сигурност.

През същата година Министерски съвет (МС) прие Стратегия за развитие на транспортната система на Република България до 2020 г. Стратегията очертава най-важните насоки за развитие на транспортната система в следващия десетгодишен период. Стратегическите цели на политиката в транспортния сектор са:

- Постигане на икономическа ефективност;

- Развитие на устойчив транспортен сектор;

- Подобряване на регионалното и социално развитие и обвързаност.

Визията е към 2020г. България да притежава модерна, безопасна и сигурна транспортна система, която да удовлетворява потребностите за качествен и безопасен транспорт.

Програмата за децентрализация на държавното управление за периода 2010-2013 г. е продължение на усилията на централната и местната власти да повишат ефективността на функциониране на институциите с цел предоставяне на по-адекватни на потребностите, повече и по-качествени услуги. Тя отразява заложените в Програмата на Правителството на европейското развитие на България ангажименти за задълбочаване на процеса на децентрализация, увеличаване на собствените приходи на общините, подобряване на качеството на услугите и повишаване на стандарта на живот на гражданите.


2. Постигнат напредък по изпълнението на целите и приоритетите на регионалния план за развитие въз основа на индикаторите за наблюдение

Наблюдението и оценката на РПР се извършва въз основа на набор от индикатори, които отчитат специфичния характер на интервенциите, целите на плана, социално- икономическата, структурната и екологичната ситуация в ЮЦР. Във връзка с отчитането на изпълнението на РПР, на ниво приоритет са дадени индикатори, които дават по-добра възможност за проследяване на напредъка и спецификата на района. Въз основа на ключови показатели за оценка на постигнатото при изпълнение на РПР за 2010г., се констатират постигнатите резултати по отделните приоритети.


Каталог: static -> media -> ups -> articles -> attachments
attachments -> График за провеждане на първите заседания на Регионалните съвети за развитие
attachments -> Министерство на регионалното развитие и благоустройството
attachments -> Република българия министерство на регионалното развитие и благоустройството
attachments -> Изисквания при устройството на зоните за стрелба на открито спортно стрелбище извън урбанизирани територии за динамична стрелба
attachments -> Институции и административна уредба на средновековна българия
attachments -> 9 декември 2005 11. 30 – 11. 45 Откриване на дискусията
attachments -> Министерство на регионалното развитие и благоустройството наредба № рд-02-20-6 от 19 декември 2016 г


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница