Доклад за наблюдение на изпълнението на Регионалния план за развитиестраница1/17
Дата25.01.2018
Размер2.8 Mb.
ТипДоклад
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17


МИНИСТEРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО

rectangle 2

rectangle 2Годишен доклад

за наблюдение на изпълнението на

Регионалния план за развитие

на Югозападен район (2007-2013 г.)

за 2011 годинаСофия, юни 2012 г.
СЪДЪРЖАНИЕ:
Въведение..................................................................................................................................3
I. Общи условия за изпълнение на Регионалния план за развитие на Югозападния район и промени в социално-икономическите условия…………………………………………...6

1. Кратка характеристика на Югозападния район………………………………………….6

2. Анализ и тенденции в изменението на основни икономически показатели в Югозападния район…………………………………………………………………………..6

3. Анализ и тенденции в изменението на основни демографски показатели и показатели, характеризиращи пазара на труда в Югозападния район…………………..16

4. Анализ и тенденции в изменението на основни инфраструктурни и екологични показатели в Югозападния район……………………………………………………..........25
II. Постигнат напредък по изпълнението на целите и приоритетите на Регионалния план за развитие на Югозападен район……………………………….........................................36

Приоритет І. “Повишаване конкурентоспособността на регионалната икономика”…...37

Приоритет ІІ. “Развитие на техническата инфраструктура”……………………………...42

Приоритет ІII. “Повишаване конкурентоспособността на човешките ресурси и подобряване качествата на жизнената среда в населените места”………………………67

Приоритет ІV: “Укрепване на административния капацитет на местните и регионалните власти и развитие на сътрудничеството”…………………………………………………..80
III. Действия предприети от Регионалния съвет за развитие на Югозападния район с цел осигуряване на ефективност и ефикасност при изпълнението на Регионалния план за развитие…………………………………………………………………………………........96
IV. Заключения и предложения за подобряване на резултатите от наблюдението……100
V. Доклад по наблюдението и контрола при прилагането на Регионалния план за развитие на Югозападен район 2007-2013 г., включително на мерките за предотвратяване, намаляване или отстраняване на екологични щети в резултат на прилагането на плана............................................................................................................106

1. Изпълнение на мерките за предотвратяване, намаляване или възможно най-пълно отстраняване на предполагаемите неблагоприятни последствия от осъществяването на Регионалния план върху околната среда, заложени в Становище по ЕО № 3-2/2005 г. на министъра на околната среда и водите...............................................................................106

2. Изпълнение на мерките за наблюдение и контрол при прилагане на плана от Становище по ЕО № 3-2/2005 г. на министъра на околната среда и водите..................126

ВЪВЕДЕНИЕ
Настоящият Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Регионалния план за развитие (РПР) на Югозападен район (ЮЗР) (2007-2013 г.) се разработва на база на действащото национално законодателство за регионално развитие и по-специално на основание чл.86, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие (ППЗРР).1 Докладът се изготвя от териториалното звено на Министерство на регионалното развитие и благоустройството в Югозападния район.

Регионалният съвет за развитие (РСР) на Югозападния район е органът за наблюдение на Регионалния план за развитие на района. В процеса на наблюдение Регионалният съвет за развитие осигурява участието на органите на централната и местната власт, други организации, физически и юридически лица, като се спазва принципа за партньорство, публичност и прозрачност. Срокът за разработване и внасяне на Доклада за обсъждане и одобряване от Съвета е до 30 юни на всяка следваща календарна година (чл.86, ал.3 от ППЗРР).

Наблюдението на Регионалния план за развитие се извършва с цел постигане на ефективност и ефикасност на изпълнението му, както и за оптимизиране и подобряване на стратегическото планиране, програмирането, управлението и ресурсното осигуряване на регионалното развитие. Предмет на разработения Доклад е анализът на степента на изпълнение на целите и приоритетите на РПР на ЮЗР съгласно определени физически и финансови индикатори, на организацията и методите на изпълнение, прилагани от органите за управление и на мерките за осигуряване на информация и публичност за резултатите от изпълнението на Плана през 2011 г.

С решение на МС №115 от 10.02.2012 г. е приет Актуализиран документ за изпълнение на Регионалния план за развитие на Югозападен район (2011-2013 г.) Документът е актуализиран съгласно чл.19 от ППЗРР и е одобрен на заседание на Регионалния съвет за развитие на Югозападен район с Решение от Протокол №5 от 30.09.2010 г. При актуализирането са отчетени и препоръките и предложенията от Доклада за изпълнението на Регионалния план за развитие на ЮЗР (одобрен с Протокол № 28 – 03.04.28(2)/22.07.2011 г. на Министерски съвет), изготвен въз основа на резултатите от изработената през м.ноември 2010 г. Междинна оценка за изпълнението на РПР на ЮЗР (съгласно разпоредбите на чл.33, ал.1 и чл.36 на ЗРР). Следва да се отбележи, че Актуализираният документ за изпълнение на РПР на ЮЗР (2011-2013 г.) не отменя Регионалния план за развитие на района (2007-2013 г.), а има допълващ и доуточняващ характер по отношение на тенденциите в социално-икономическите процеси на Югозападен район, а акцентът в стратегическата част е поставен върху националния и европейския дневен ред в развитието на регионите и върху актуалните цели и приоритети на кохезионната политика на ЕС. Извършено е преструктуриране и прецизиране, с оглед постигане на по-голямо съответствие между целите на регионалната политика и финансовите инструменти за реализацията й.

В този смисъл настоящият Годишен доклад отчита резултатите от изпълнението на Актуализирания документ за изпълнение на РПР на ЮЗР, като основната му цел е да представи обща картина на изпълнението на Плана на Югозападен район през 2010 г. и 2011 г. и да подобри координацията на интервенциите за регионално и местно развитие, подпомагани с национални средства и със средства от Европейския съюз. В допълнение, специфичните цели, които се преследват, са дефинирането на изводи и препоръки относно необходимите корективни действия по наблюдението и оценката на плана; необходимите действия на областните и общинските административни структури и Регионалния съвет за развитие на Югозападен район с цел постигането на напредък по изпълнението на Регионалния план за развитие до края на програмния период; ефективно прилагане на принципа на партньорство с всички заинтересовани страни и подобряване на дейността по осигуряване на информация и публичност на Плана.

Годишният доклад за наблюдение на изпълнението на Регионалния план за развитие осигурява информация за изготвяне на междинната и последващата оценка на Плана, а резултатите от наблюдението се отчитат при изпълнението на Националната стратегия за регионално развитие (НСРР). В тази връзка заключенията и изводите от Годишния доклад за наблюдение на изпълнението на РПР на ЮЗР, изготвен през 2011 г., са взети предвид при разработването на Проекта на Национална стратегия за регионално развитие на Република България за периода 2012-2022 г., а изводите от настоящия доклад ще бъдат взети предвид при изготвянето на последващите оценки на НСРР (2005-2015 г.) и на РПР на ЮЗР (2007-2013 г.) след края на периода им на действие.

Годишният доклад се основава на последни официални данни на Националния статистически институт (НСИ) до 31.12.2011 г. и сравнителни данни на Евростат за регионите в ЕС към 2009-2011 г. Тъй като статистическата информация по правило се публикува от НСИ с една година закъснение, преобладаващата част от използваните национални данни са за 2010 г. и 2011 г., а по отношение на основните икономически показатели - за 2009 г. Използвана е и информация от официалните електронни страници на оперативните програми, от единния информационен портал за Структурните фондове на ЕС в България www.eufunds.bg, от Годишните доклади за изпълнение на оперативните програми, от социално-икономическия анализ, разработен за нуждите на Оперативна програма „Регионално развитие” за периода 2014-2020 г., както и данни от други аналитични изследвания, касаещи социално-икономическото, инфраструктурното и екологичното развитие на регионите, осъществени в периода след 2009 г.

I. Общи условия за изпълнение на регионалния план за развитие НА ЮГОЗАПАДНИЯ РАЙОН и промени в социално-икономическите условия.
  1. Кратка характеристика на Югозападния район.

Югозападният район заема югозападната част на България с територия 20 306,4 кв.км, което представлява 18,3% от общата територия на страната. Той е част от района на ниво NUTS1 „Югозападна и Южна централна България”, включващ Югозападния район и Южния централен район, съответстващи на ниво NUTS2. На север граничи със Северозападния район, а на изток - с Южния централен район. Южната и западната граница на Югозападния район съвпадат с държавната граница, като районът граничи с 3 държави- с Гърция (южна граница), и със Сърбия, и Македония (западна граница). Югозападният район се състои от 5 административни области – Благоевград, Кюстендил, Перник, Софийска и София (столица), които включват общо 52 общини.
2. Анализ и тенденции в изменението на основни икономически показатели в Югозападния район.

2009 г. е първата година от последното десетилетие, през която в резултат на световната икономическа криза, се наблюдава процес на икономически спад за страната като цяло. По данни на Евростат за 2009 г. БВП на България отбелязва спад от 5,5% в реално изражение (- 4,2% за ЕС-27). Като цяло стабилната финансова система и относително предпазливата фискална политика не позволиха националната икономика да бъде по-сериозно засегната, което се случи в част от новоприсъединилите се страни-членки и през 2010 г. в страната се реализира общ икономически темп близък до нулата, но с положителна стойност (0,4%), а за 2011 г. растежът на БВП продължава и достига 1,7% на годишна база. За сравнение нарастването на БВП за ЕС-27 за 2010 г. и 2011 г. е съответно 2% и 1,5%. Прогнозните данни на Евростат за БВП на България за 2012 г. и 2013 г. са съответно 1,4% и 3%.

Югозападен район запазва първото си място по базови икономически показатели сред районите от ниво 2 в страната и през 2009 г. Това се дължи главно на силната концентрацията на ресурси - финансови, материални и човешки - в района на столицата и на общата динамика на развитието на страната до 2009 г., изразяваща се в нарастване на БВП с темпове по-бързи от средните за ЕС. Важно е да се подчертае, че за разлика от останалите райони в страната, през 2009 г. на годишна база спрямо 2008 г., в ЮЗР продължава да се регистрира нарастване по основните икономически показатели, но с по-нисък темп от характерния за района през последните години преди 2009 г.

Поради спецификата на отчитане на НСИ и Евростат за основните икономически показатели БВП и БДС на регионално ниво последните данни, с които разполагаме са за 2009 г., което не дава възможност за цялостна оценка на отражението на икономическата криза в ЮЗР. Въпреки това може да се приеме, че кризата се е отразила по-силно на регионалната икономика, отколкото в по-слабо развитите райони, поради високите нива на икономическа активност.


Таблица 1. Брутен вътрешен продукт за 2008 и 2009 г.

Район, област


БВП

по текущи цени

(млн.лв.)

БВП

на човек от населението

(лв.)
2008 г.

2009 г.

2008 г.

2009 г.

БЪЛГАРИЯ

69 295

69 322

9 090

9 007

Северозападен район

5 443

5 087

5 897

5 595

Северен централен район

5 799

5 528

6 249

6 011

Североизточен район

7 771

7 241

7 836

7 313

Югоизточен район

8 442

8 308

7 513

7 424

Южен централен район

9 776

9 591

6 340

6 256

Югозападен район

32 062

32 565

15 161

15 406

Благоевград

2 046

1 981

6 219

6 032

Кюстендил

812

730

5 478

4 983

Перник

1 400

728

10 144

5 316

София

1 798

2 428

7 045

9 574

София (столица)

26 003

26 699

20 904

21 386

Източник: Национален статистически институт
Стойността на произведения брутен вътрешен продукт по текущи цени в Югозападен район през 2009 г. е 32 565 млн. лв., което е с 1,57 % повече от стойността за 2008 г. (32 062 млн.лв.) Данните показват, че за пръв път от последните няколко години във всички райони от ниво 2 се наблюдава спад на БВП, с изключение на ЮЗР, където тенденцията на нарастване се запазва, макар и с много по-нисък темп в сравнение с периода преди 2009 г., който остава по-висок от средния за ЕС-27. ЮЗР значително надвишава приноса на всеки от другите райони от ниво 2 в общия БВП на страната и през 2009 г. формира 47 % от общия БВП. Област София (столица) дава 82 % от БВП на района и 39 % от националния БВП за същата година, докато за останалите области от района този относителен дял е в рамките на 1-3,5 %. Като цяло, независимо от различията по области в Югозападния район, и през 2009 г. се запазва наложилата се през последните няколко години тенденция на увеличение на относителния дял на района в общата стойност на БВП за България - с 0,7 % в сравнение с 2008 г. (46,3 % за 2008 г.)

И по показателя БВП на глава от населението за 2009 г. Югозападният район значително изпреварва останалите райони в страната, независимо от големия брой население. Средната стойност на БВП на човек в Югозападния район е 15 406 лв. при среден показател за страната от 9 007 лв. Всички други райони по разглеждания показател са на равнище под средното за страната. Въпреки спада в стойностите на показателя за страната и по райони, в ЮЗР се запазва тенцендията на неговото нарастване, макар и в много по-малка степен от периода преди 2009 г. (с 1,6% на годишна база спрямо 2008 г.) По отношение стойността на БВП на човек на ниво област в ЮЗР се наблюдават значителни вътрешнорегионални различия – най-големите сред останалите райони от ниво 2. Област София (столица) е с най-висока стойност по показателя за 2009 г. - 21 386 лв. и изпреварва значително останалите области от Югозападния район, където има относително равновесие, като намаление се отчита в областите Благоевград, Кюстендил и Перник.

В случай че за целите на анализа направим съпоставка на ЮЗР с другите райони от ниво 2 в страната по показателя БВП на глава от населението, като изключим стойността на област София (столица) с цел игнориране влиянието на столичния град върху икономическото развитие на района, мястото на ЮЗР (6799 лв. БВП на човек) няма да е челно, а трето - след Североизточен и Югоизточен район.

В сравнение с регионите в ЕС Югозападният район се намира в по-благоприятно състояние, отколкото останалите български райони на ниво 2, но все още достигнатата степен на икономическо развитие е значително под средното равнище в ЕС. БВП на глава от населението по покупателна способност на района за 2009 г. възлиза на 75% от средната стойност за ЕС-27 в сравнение със 73% през 2008 г. Единствено в ЮЗР и в Южен централен район се регистрира нарастване, съответно с 2% и с 1%, докато стойността за страната средно по този показател се запазва на същото ниво като през 2008 г.


Таблица 2. Регионален БВП на глава от населението по покупателна способност спрямо средното за ЕС-27 за 2004-2009 г.(в %)

 

2004 г.

2005 г.

2006 г.

2007 г.

2008 г.

2009 г.

Европейски Съюз (27)

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

БЪЛГАРИЯ

35

37

38

40

44

44

Северозападен район

27

28

26

27

28

27

Северен централен район

27

28

28

28

30

29

Североизточен район

30

32

34

34

37

36

Югоизточен район

32

34

34

33

36

36

Южен централен район

27

28

29

29

30

31

Югозападен район

51

54

60

67

73

75

Каталог: static -> media -> ups -> articles -> attachments
attachments -> График за провеждане на първите заседания на Регионалните съвети за развитие
attachments -> Министерство на регионалното развитие и благоустройството
attachments -> Република българия министерство на регионалното развитие и благоустройството
attachments -> Изисквания при устройството на зоните за стрелба на открито спортно стрелбище извън урбанизирани територии за динамична стрелба
attachments -> Институции и административна уредба на средновековна българия
attachments -> 9 декември 2005 11. 30 – 11. 45 Откриване на дискусията
attachments -> Министерство на регионалното развитие и благоустройството наредба № рд-02-20-6 от 19 декември 2016 г


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница