Доклад за наблюдение на изпълнението за 2011 гДата16.08.2017
Размер242.15 Kb.
ТипДоклад
ГОДИШЕН ДОКЛАД
за наблюдение на изпълнението за 2011 г.

на Общински план за развитие на Община Криводол 2005-2013 г.

І. Общи условия за изпълнение на общинския план за развитие и в частност промените в социално икономическите условия в Община Криводол
Общинският план за развитие 2005-2013 г. е основен документ, определящ стратегическите приоритети и специфични цели за развитие на Община Криводол. Общинският план за развитие на Криводол (ОПР) е съобразен с националната политика за регионалното развитие и бюджетните планове на Европейския съюз. Той е основополагащ, стратегически, динамичен документ и важен инструмент при формирането и провеждането на устойчиво и балансирано местно развитие в посочената територия. Основна функция на Общинския план за развитие е да съчетае местните инициативи с тези на областно и централно ниво, за да осигури мобилизиране и пълноценно използване на ресурсите на всички равнища.

Основните задачи на плана за развитие на община Криводол, формулирани при неговото изготвяне са:

• да дефинира стратегическите цели на общинското развитие за периода до 2013 г.;

• да очертае изпълнима стратегия за постигане на тези цели чрез определяне на основните приоритетни направления, мерки и проекти;

• да дефинира институционалното и финансово осигуряване на плана;

• да послужи за мобилизиране на собствените и привличане на външни ресурси за постигането на мотивираните цели;

• да въвлече всички заинтересовани страни към изпълнението на заложените мерки и така да разшири социалната основа на стратегическото планиране и демократизацията на управлението.
Междинната оценка на изпълнението на Общинския план за развитие на община Криводол 2005-2013 г., приета с решение № 16/09.12.2011 г. на ОбС Криводол, показа следните резултати:
1. Община Криводол е постигнала добър напредък в изпълнението на ОПР за първите пет години от прилагането на документа. Реализирала е 57 проекта на обща стойност 26 518 262 лева. Общият напредък в изпълнението на ОПР на база инвестиции и вложени ресурси е близо 103 %.

2. Най-добро изпълнение бележи приоритет IV - Формиране на качествена жизнена среда в община Криводол (220 %). По-слабо е изпълнението на приоритети ІІ: Формиране на конкурентноспособна структура на общинската икономика и постепенен преход към устойчив темп на икономически растеж, ІІІ: Развитие и съхраняване на природното и културно богатство на територията на общината, и V Развитие и усъвършенстване на административния капацитет на общината, в които са инвестирани съответно 4.5 %, 6 % и 9 % от предвидените средства.

3. В Община Криводол е създадена добра организация за прилагане и изпълнение на ОПР.

В община Криводол живее 5.5 % от населението на областта и 2.4 % от населението на Северозападен район. Населението на общината през 2011 г. е 9 222 души. По данни на НСИ през последните 5 г. се наблюдава постепенно намаляване на населението, като спадът спрямо 2005 г. е с 1 954 души, а намалението през 2011 спрямо 2010 г. е с 1 008 души.

В структурно отношение населението в градовете и селата е почти балансирано.

Общинският център гр. Криводол остава най-атрактивното място за живот в общината. Там са концентрирани около 30 % от населението на общината.

Броят на младите хора и на хората в трудоспособна възраст в община Криводол през последните години намалява. Въпреки това структурата на населението по възрастови групи е по-благоприятна от средните стойности на показателя за страната и близка до тази на областта и на Северозападен район.

Механичният прираст в общината варира през годините, което означава, че общината привлича по-малко нови жители в сравнение с тези, които я напускат. Може да се предполага, че това са преди всичко хора в трудоспособна възраст, което спомага за намаляване трудовия потенциал на общината (макар от друга страна това да намалява текущия натиск върху предлагането на работна сила на местния пазар на труда). Този факт налага необходимостта от подобряване условията на живот чрез допълнителни преференции и стимули, с цел запазване положителен механичен прираст на територията на общината.

Пазарът на труда в Община Криводол се характеризира с висока безработица.

За 2011 г. средното ниво на безработица в община Криводол е около 33%. Сред най-рисковите групи на пазара на труда се очертават младите хора, които излизат за пръв път на трудовия пазар, хората над 45 г., лицата с ниско образование и квалификация и представителите на малцинствените групи, сред които безработицата е почти повсеместна, тъй като сред тях преобладават лицата без или с ниско образование и квалификация. Поради отсъствие на инвестиции и несъответствието на квалификацията на безработните лица с изискванията на работодателите се задълбочава дисбалансът между търсенето и предлагането на работна ръка. По тази причина по-голям е делът на субсидираната заетост.

Икономическото развитие на община Криводол се характеризира със сериозна динамика, но все още неблагоприятна в сравнение със средната за страната и останалите общини в Северозападен район.

Основните сфери на дейност в община Криводол, осигуряващи трайна заетост са селско, ловно и горско стопанство, преработваща промишленост, държавно управление и отбрана, образование, здравеопазване и социални дейности и строителство. На територията на община Криводол са регистрирани са над 600 фирми, болшинството с предмет на дейност търговия, но една голяма част от тях прекратяват дейността си. На територията на общината са регистрирани 269 земеделски производители, 6 земеделски кооперации, 24 арендатори, 4 мандри, 2 маслобойни, 4 мелници, 1 зайце и птице-кланица и 1 зърнобаза.

През последните години в общината се установи процес на преустройство на стопанските сектори с цел повишаване на тяхната икономическа активност, подобряване на условията за бизнес и задържане на население в трудоспособна възраст в общината. Стопанската специализация е с промишлено-аграрна насоченост. Факторите които я определят са наследените производства и традиции в някои отрасли на промишлеността, близостта до значими административни центрове от Северозападния район за планиране, значителната площ на обработваемата земя, благоприятните почвено-климатични условия и др. Водещ сектор е селско и горско стопанство. Търсенето и предлагането на земеделска земя постепенно се увеличава, породено както от възможността за извличане на печалба при отглеждането на някои култури, така и от общото повишаване на цените на имотите в национален мащаб. Недостатъчното търсене и предлагане се дължи както на ниските резултати в сектора, така и на малкия марж при сделките.

Основно затруднение на бизнеса (МСП) и през 2011 г. е недостигът на финансови ресурси за оборотни нужди, обучение на персонала, инвестиции и модернизация. Банковите кредити остават основно средство за допълнително финансиране и представителите на бизнеса на дребно виждат в тях основната възможност за осигуряване на ресурс за инвестиции, но по-малките стопански субекти са с ограничени възможности по отношение на кредитирането, както за оборотни, така и за инвестиционни цели.

Благосъстоянието на населението на общината се формира главно на база доходите получавани във вид на работна заплата. За някои групи, особено в по-малките селища, съществено значение имат пенсиите, социалните помощи, обезщетения и др. Средната годишна работна заплата бележи устойчива тенденция към повишаване, но е с 1/3 по-ниска от средната за страната.

По ниските средногодишни доходи на населението не стимулират развитието на сектора на услугите. Те са причина за емиграция на население в трудоспособна възраст към по-големите градове от района.

Образователното ниво на населението на община Криводол е високо. Това е фактор благоприятстващ развитието на всички сфери на социално-икономическия и културния живот. На територията на община Криводол в края на 2011 г. функционират пет учебни заведения и три детски градини. Броят на децата, подлежащи на задължително обучение бележи устойчива тенденция на намаляване, което ще доведе до ново преструктуриране на училищната мрежа. Това пък от своя страна ще е причина за нов процес на миграция към по-големите населени места.

Сериозен проблем остава навременното осигуряване на здравна помощ

в отдалечените села и тези без лекарски практики. В допълнение, достъпът до здравни услуги е проблем за голяма група лица без здравно осигуряване. Общината не разполага с нормативни документи и финансови инструменти за решаване на този проблем, но би трябвало да потърси свои решения.

На територията на община Криводол няма лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ. Жителите на община Криводол се обслужват от девет общопрактикуващи лекари, част от които покриват по 2-3 от най-отдалечените населени места; двама стоматолози; звено за спешна помощ към ЦНСМП Враца и един медицински център в гр. Криводол.

Въпреки потенциала за развитие на различни видове туризъм – еко, селски, ловен, и др., община Криводол все още няма продаваеми цялостни туристически продукти.

Спортът на територията на общината се развива на задоволително ниво.

Ежегодно се провеждат редица състезания, обхващащи всички възрастови групи: общински турнир по футбол на малки вратички с отбори от населените места на общината, фирми и училища; турнири по тенис на маса, волейбол и шах в спортната зала на стадиона, организирани за пълноценно и здравословно запълване свободното време на учениците и др.

Сериозно развитие бележи Автомобилен спортен клуб „СТАРТ–Н–КРИВОДОЛ”. На построената през 2006 писта ежегодно се провеждат кръгове от Националните шампионати по рали и авто крос.

Техническата инфраструктура е на добро ниво. Всички населени места са водоснабдени и електроснабдени, обезпечени са с телефонни и транспортни връзки, които осигуряват добра комуникация и обслужване. Съществуват амортизирани участъци от пътищата, а други се нуждаят от реконструкция и доизграждане.

Последните тенденции в развитието на общината показват (макар и колебливо) подобрение на икономическите дейности като цяло. Потребностите от коригиращи и подкрепящи публични намеси в развитието на общината са се увеличили през последните години. Необходимо е преосмисляне на приоритетите, териториално насочване на мерките и подобрена координация, за да се постигнат трайни и осезаеми промени в желаните насоки и успешно изпълнение на целите и приоритетите на Общинския план за развитие 2007-2013 г.


ІІ. Напредък по отношение на изпълнението на целите и приоритетите на Общинския план за развитие, въз основа на индикаторите за наблюдение.
Като инструмент за допълваща и компенсираща финансова помощ, държавната политика за регионално развитие, в контекста на членството на България в ЕС посредством Оперативните програми към съответните министерства, даде възможност на общините да кандидатстват за реализиране на приоритетни за развитието на общината проекти, които отговарят на залегналите в Общинския план за развитие 2007-2013 г. приоритети, цели, мерки и дейности.

Към 2011 г. действащи са следните програми с европейско финансиране: ОП „Регионално развитие”, ОП „Околна среда”, ОП „Развитие конкурентноспособността на българската икономика”, ОП „Развитие на човешките ресурси”, Програма за развитие на селските райони, Програма „Трансгранично сътрудничество България -Румъния”, Програма „Трансгранично сътрудничество България -Сърбия”. В голямата си част, тези програми са реализирали своя потенциал с отворените до сега схеми и чрез договарянето.

За реализирането на основната стратегическа цел в Общинския план за развитие са определени стратегически приоритети, в които са концентрирани мерките за общинско развитие. През изтеклата 2011 г. Община Криводол е изпълнила значително по-малък обем от заложеното в сравнение с предходните години, което се дължи както на тежкото финансово състояние на общината, така и на предизборния период, в който се намирахме.

Отчет по приоритети, цели и мерки, свързани с развитието на община Криводол, въз основа на индикаторите за въздействие, резултат и продукт
По Приоритет І: Постигане на постепенен преход към устойчиво демографско развитие чрез задържане на население в трудоспособна и детеродна възраст, нарастване на раждаемостта и постигане на положително миграционно салдо в общината

С оглед високата безработица в община Криводол, основната задача на общинска администрация и през 2011 г. беше създаване на работни места.

1. По Проект BG051PO001-1.1.03 от Оперативна програма „Нов избор - развитие и реализация” беше извършено обучение на трайно безработни лица и осигурена заетост, както следва:
длъжност

обучение по професия

брой

обучени

брой започнали работа

1.

Техник екология

Екология и опазване на околната среда

17

15

2.

Работник поддръжка

Основни и довършителни работи

20

18

3.

Градинар

Озеленяване и цветарство

22

19

4.

Огняр

Огнярство

4

3

5.

Спасител при БАК

Търсене, спасяване и извършване на аварийно-възстановителни работи

31

30

6.

Работник поддръжка на пътища

Помощник пътен сроител (пътища, магистрали и съоръжения)

48

40

ОБЩО:

142

125

Назначенията са осъществени през месеците април, май и юни 2011 г. Програмата продължава до 31.08.2013 г.

2. По Национална програма „Заетост и обучение на хора с трайни увреждания” бяха осигурени 5 бр. работни места. Програмата продължава до 31.08.2013 г.

3. По Национална програма „От социални помощи към осигуряване на заетост” бяха разкрити 40 бр. работни места за извършване на комунални дейности и дейности с траен характер и 118 работни места за работник сезонен. Програмата приключи на 31.12.2011 г.

4. По Регионална програма за заетост бяха осигурени 20 работни места за общи работници. Програмата приключи на 31.12.2011 г.

5. По проект „Подкрепа за достоен живот”, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, Схема BG 051PO001-5.2.09 „Алтернативи” (приоритет ІV, Цел 6 от ОПР) са разкрити 40 работни места за лични асистенти. Проектът ще продължи до 03.09.2012 г.

По индикатор „Брой създадени работни места” през 2011 г. отчитаме изпълнение от 348 броя работни места.
През 2011 г. изпълнявахме два проекта по Цел 1: Промяна на условията на живот на населението - развитие и благоустрояване на средата за труд, обитаване и отдих; Мярка 1.4: Изпълнение на общинската програма за опазване на околната среда и постигане на качествена промяна на селищната среда чрез благоустройство, допълнително озеленяване и защита на зелените площи и паркове.

Проект „Залесяване на неземеделски земи”, на стойност 535 114 лв., финансиран от Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г., Мярка 223 „Първоначално залесяване на неземеделски земи”. Целта на проекта е създаване на горски култури: залесяване на 90.34 ха с топола и бяла акация на територията на селата Ракево, Баурене, Големо Бабино, Пудрия, Краводер и Главаци. Конкретните дейности са: механизирана почвоподготовка на имотите; закупуване на посадъчен материал; транспорт и временно съхранение на посадъчния материал; залесяване на имотите. Срокът за изпълнение на Договора за безвъзмездна помощ е 18 месеца (2010-2013 г.) Проектът е в процес на изпълнение. Получен аванс – 89 186 лв., който е преведен на изпълнителя.

Проект „Рехабилитация на обществени зелени площи в село Краводер, Община Криводол” на стойност 346 334.40 лв., финансиран от Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г., Мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места”. Срокът за изпълнение на Договора за безвъзмездна помощ е 30 месеца.

Предвидени са следните видове работи: оформяне на алеи и площадно пространство (демонтаж на стари бордюри и настилки, подравняване, полагане на нови настилки и бордюри); парково осветление; изграждане на детска площадка (подготовка на терена, поставяне на ударо-поглъщаща каучукова настилка за детски площадки, ограда); възстановяване на водопровод за обществена чешма; ограда; озеленяване (тревни площи, храсти, дървета); доставка и монтаж на съоръжения (детски съоръжения, чешма, осветителни стълбове и тела, пейки, кошчета за отпадъци).

На 22.07.2011 г. е подписан договор за безвъзмездна помощ. Предстои провеждане на процедура за обществена поръчка за изпълнител на СМР.
Във връзка с Цел 2: Провеждане на последователна и устойчива общинска политика с активното участие на неправителствения сектор за завръщане на младите хора след завършване на образование и осигуряване на заетост, Мярка 2.2: Координиране на управленската политика на общината със съседните общини - Враца и Монтана, за ефективно използване на предимствата които имат в образователната система и реализирането на допълнителни инициативи и практики за младото население, Община Криводол сключи Договор за възлагане на обществен превоз на пътници с автобусен транспорт с „Монтана – АТ” ЕООД за периода от 01.09.2011 г. до 01.09.2016 г. По този начин е осигурен удобен и сигурен транспорт за учениците от среден и горен курс, учещи в профилирани паралелки и училища в гр. Враца, както и за висококвалифицирани специалисти от гр. Криводол, работещи в областния център.

През 2011 г. беше извършено преструктуриране на мрежата от детски заведения на територията на общината. Съществуващите девет самостоятелни детски градини бяха окрупнени в три централизирани с групи-филиали в 8 села на общината, като при сливането беше закрита ЦДГ „Незабравка” в с. Главаци и се откри група в с. Галатин.

След оптимизирането на училищната мрежа през 2010 г., с решения на ОбС Криводол за средищни училища са утвърдени СОУ „Св. Св. Кирил и Методий” Криводол, ОУ „Васил Левски” с. Ракево, НУ „В. Левски” с. Пудрия и Прогимназия „Св. Св. Кирил и Методий” с. Краводер. За пътуващите ученици са осигурени специализирани училищни автобуси и столово хранене.

Около 90% от работещите в училищата и детските градини педагогически кадри са с висше образование, а около 60% от тях притежават и допълнителни квалификационни степени.

През 2011 г. повишаването на квалификацията на учителите се извършваше по утвърден от директора план за всяко училище. Курсовете, семинарите и научно-практическите конференции за учителите от детските градини се организираха от Община Криводол. В резултат на добрата организация, през 2011 г. 70% от просветните кадри са повишили квалификацията си.

По Приоритет ІІІ: Развитие и съхраняване на природното и културно богатство на територията на общината

Традиционно добра е дейността на Община Криводол по Цел 2: Съхранение и популяризиране на културно-историческото и природното богатство на общината, Мярка 2.3.: Подпомагане и разширяване на дейността и изявите на читалищата в общината - поддържане на фолклорни състави, организиране на прегледи на народни песни и танци съвместно с училищата в общината.

На територията на общината са регистрирани единадесет Народни читалища. Методическо ръководство над работата им осъществява Читалище „Н. Й. Вапцаров-1924” гр. Криводол. Ежегодно ОбС Криводол приема Годишна програма на културните събития в общината и утвърждава средства за финансово обезпечаване на изпълнението й. За 2011 г. Читалище Криводол съвместно с Община Криводол, училищата и детските градини, ловно-рибарската дружинка, пенсионерските клубове и общественици са организирали и провели общо 45 мероприятия в гр. Криводол. В населените места от общината са проведени още 32 чествания на традиционни и официални празници, като някои от тях са отбелязвани едновременно в няколко села на определени дати. За финансиране на годишния културен календар са осигурени 13 986 лв. от собствени приходи на община Криводол.

Като резултат от всеотдайната работа на читалищните дейци, дойде номинацията пред Българска библиотечно-информационна асоциация - гр. София, за 2011 г. библиотеката към Читалище „Н. Й. Вапцаров-1924” гр. Криводол да получи приза „Библиотека на годината”, а главният библиотекар на същата е предложен за награда „Библиотекар на годината”.По Приоритет ІV: Формиране на качествена жизнена среда в община Криводол.

В изпълнение на Цел 1: Реконструкция на транспортната инфраструктура в общината, Мярка 1.4: Усъвършенстване на организацията за снегопочистване и опесъчаване през зимния период за поддържане на транспортната достъпност до всички селища та територията на общината за сезон 2011-2012 г. са сключени 18 договора за зимно поддържане и снегопочистване на територията на община Криводол, в резултат на което не сме имали затруднения през зимния сезон.

По Цел 2 Подобряване и поддържане на високо качество на водите в общината, Мярка 2.2 Проектиране и изграждане на пречиствателна станция за отпадни води през 2009 г. стартира проект „Техническа помощ за подготовка на интегриран инвестиционен проект във водния сектор на гр. Криводол”. Периодът за изпълнение на проекта е 2009-2011 г. Финансирането е в размер на 816 300 лв., осигурени от Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”, BG161PO005/08/1.30/01/01 „Техническа помощ за подготовка на инвестиционни проекти по приоритетна ос 1.

Индикатори за резултат:

- Изготвен проект за ПСОВ;

- Изготвен проект за канализационна мрежа;

- Подготвен Формуляра за кандидатстване за финансиране на инвестиционния проект по ОП „Околна среда” със всички необходими съпътстващи документи;

- Подготвени документации за възлагане на обществени поръчки по ЗОП, за всички дейности включени за финансиране във Формуляра за кандидатстване.

Проектът е приключен успешно.
По Цел 4 Рехабилитация и доизграждане на ВиК мрежата в цялата община, мярка 4.1 Подмяна на водопровода и канализацията в цялата общинска водопроводна мрежа до 2013 г. с тръби от ПВП(полиетилен с висока плътност) от 2008 г. се работи по Проект „Битова и дъждовна канализация централна градска част гр. Криводол – ІІ етап”. Периодът за изпълнение на проекта е 2008-2013 г. Финансирането е в размер на 2 400 000 лв., осигурени от Държавен бюджет (Списък на екологичните обекти, предвидени за строителство с ЗДБРБ). Проектът е в процес на изпълнение. През 2010 и 2011 г. поради липса на финансиране проектът не се изпълнява.
По Цел 5: Осветление и енергийна ефективност. Система за управление, във връзка с Мярка 5.1: Рехабилитация на съществуващите и поставяне на допълнителни осветителни тела в селищата на общината през 2008 г. в Община Криводол беше създаден екип от двама специалисти „Осветление на улици” и беше закупена специализирана машина за поддържане на уличното осветление – авто-вишка. За отчетната 2011 г. са извършени ремонти, в които са вложени материали на стойност 7 600 лв. За уличното осветление е заплатена енергия в размер на 29 550 лв.

По Мярка 5.2.: Разработване на концепция за повишаване на енергийната ефективност на територията на общината се прилага пакет от енергоефективни мерки върху сградния фонд на ОДЗ „Славейче” гр. Криводол (от 2005 г.), сградата на читалище и общинска администрация Криводол (от 2006 г.), бивш ДДЛРГ с. Галатин сега група ЦДГ (от 2007 г.), ЦДГ с. Ракево (от 2009 г.).

По Цел 6 Развитие на звената за здравеопазване и социални дейности и подобряване на достъпността на населението до центровете за Спешна медицинска помощ се работеше по следните проекти:

1. През 2010 г. беше защитен проект „Подкрепа за достоен живот”, покриващ територията на цялата община. Периодът за изпълнение е 2010-2012 г. Финансирането е в размер на 130 159 лв. от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, Схема BG 051PO001-5.2.09 „Алтернативи”. Проектът е в процес на изпълнение. За 2011 г. са назначени 40 лични асистенти на трудов договор, от които: 22 лица на 4 часа;17 лица на 6 часа;1 лице на 8 часа. Потребители на услугата са 41 лица. Програмата ще продължи до 03.09.2012 г.

2. От 2010 г. се работи по Проект „Доставка на плодове и зеленчуци за всички ученици от І-ІV клас и децата от подготвителните групи в ДГ за учебната 2010-2011 г.”. Проектът покрива всички учебни и детски заведения на територията на община Криводол. Периодът за изпълнение е 2010-2011 г. Стойността му е в размер на 9 341 лв., осигурени от Схема „Училищен плод”, финансирана от Европейския фонд за гарантиране на земеделието и от държавния бюджет, под формата на национално съфинансиране и държавна помощ. Проектът е в процес на изпълнение. В него са обхванати 455 деца.

3. Стартиралият през 2008 г. Проект „Изграждане на дом за стари хора в с. Уровене, общ. Криводол – СИФ”, е с период на изпълнение 2008-2011 г. Проектът е на стойност 870 085 лв., осигурени от СИФ, общински бюджет (20%) и Държавен бюджет. Целта е подобряване нивото на социалните услуги в общността чрез преустройство на бивша училищна сграда в дом за стари хора. Проектът не е приключен, поради липса на финансиране.

4. С период на изпълнение 2008-2011 г. е и проектът „Изграждане на Център от семеен тип в гр. Криводол за настаняване на деца, лишени от родителска грижа”. Проектът е финансиран изцяло от Държавния бюджет в размер на 1 152 000 лв. Изграден е Дом № 3. През 2011 г. Дом № 2 е на кота 0. Излят е подложния бетон. Поради недобро управление на финансовите средства, проектът все още не е завършен.

От 01.01.2011 г. е в сила Правилник за организацията, финансирането и дейността на пенсионерските клубове на територията на община Криводол, приет с решение на ОбС Криводол. Към настоящия момент са регистрирани 12 клубове с общо 466 членове. Не са създадени организации на пенсионерите и инвалидите в селата Главаци, Г. Бабино, Краводер и Пудрия, но в гр. Криводол има два клуба. На всички клубове са предоставени безплатно помещения и оборудване, включително телевизори и кафе-машини.

По Мярка 6.1.: Подпомагане на политиката за постоянна и надеждна здравна профилактика на населението от общината през 2011 г. съвместно с Асоциацията на българските акушер-гинеколози беше извършена промоционална и диагностична дейност на жителите на гр. Криводол по програмата “Женско здраве – Профилактика на остеопорозата и профилактика на рак на гърдата”. Мобилният кабинет беше посетен от 164 граждани.

Община Криводол пое цялостната организация на извънредната имунизационна кампания срещу полиомиелит, насочена към представителите на ромското население.

Оказахме съдействие на Фондация „Грижа за здравето” за провеждане на Здравно изложение под надслов: „Профилактиката по-добра от лечението”
По Цел 7 Развитие на масовия спорт и специализирани спортни дейности в общината, Мярка 7.1.: Подпомагане сформирането на спортни клубове и представителства на спортни федерации към училищата в общината

Чрез Програмата за развитието и насърчаването на физическото възпитание, спорта и социалния туризъм в община Криводол през 2010-2011 г., приета с Решение № 279/2010 г. на ОбС Криводол) се осъществи практическа реализация на цели и действия по преодоляване влошаването на здравния статус на населението чрез комплекс от съгласувани действия на Община Криводол, учебните заведения, спортните клубове и обществеността, за изграждане на съвременна система за физическо възпитание и спорт, адекватна на нарастващите потребности на населението от двигателна активност, здравословен начин на живот и престижни изяви в сферата на високото спортно майсторство.

Високото спортно майсторство на територията на общината се защитава от АМК „Старт-Н” Криводол – рали и автокрос, и ФК „Ботев” Криводол.

През 2011 г. АМК „Старт-Н” Криводол за пета поредна година е отборен шампион на България по рали крос. Пистата за рали и автокрос край Криводол и през 2011 г. предостави отлични възможности за провеждане на кръгове от националните шампионати и е призната за трасе № 1 за рали крос в България.

Футболното дело в Криводол е с дългогодишна история. Първият футболен клуб в Криводол е създаден през 1924 г. От сезон 2008/2009 г. ФК „Ботев” Криводол се състезава в Западна „Б” футболна група. Сезон 2010/2011 г. завърши на 11-то място и трябваше да премине в аматьорската северозападна „В” футболна група, където класирането му беше на челното трето място. В края на 2011 г., поради липса на финансиране, участието на отбора в първенството беше прекратено. В края на 2011 г. реално съществуват само детските отбори, изградени към ФК „Ботев” Криводол – подготвителна група (деца), юноши младша възраст и юноши старша възраст. В отборите са включени около 50 деца и младежи, които редовно участват в турнири и дават надежда за възкресяване спортната слава на клуба.

През 2010 г. стартира проект „Реконструкция на градски стадион „Христо Ботев” в гр. Криводол. Периодът на изпълнение е 2010-2012 г. Финансирането е в размер на 4 767 110.40 лв., осигурени от Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г., Мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони”. Целта на проекта е изцяло реконструиран градски стадион „Христо Ботев" с изпълнено строителство на нова недвижима собственост, подобрена съществуваща недвижима собственост, закупени машини, оборудване и обзавеждане, изцяло подменена тревна настилка, изградени дренажна и напоителна системи и др. Предвидено е изграждане на нова Административно-битова сграда със съблекални за отборите на домакините и на гостите, съблекални за съдии от двата пола, санитарно – битови помещения, помещение за допинг контрол, стая за спешна помощ, командна зала /пункт/ с пълен поглед върху стадиона, зала за пресконференции, ложа за официални гости и др. В рамките на проекта ще се извърши и ремонт на съществуващата сграда, включваща закрита спортна зала. Ще се изградят дренажна и напоителна системи на терена и ново тревно покритие. Предвидено е и изграждане на допълнителни трибуни, което ще увеличи трикратно седящите места. За нормалното функциониране на комплекса ще се достави и необходимото модерно оборудване.

Проектът е в процес на изпълнение. Срокът за изпълнение на Договора за безвъзмездна помощ е 30 месеца. През 2011 г. е получено авансово финансиране в размер на 2 068 933 лв.
През 2006 г. беше защитен проект „Изграждане на Ученически спортно – развлекателен комплекс в гр. Криводол” с период на изпълнение 2006-2012 г. Проектът е на стойност 2 500 000 лв., осигурени от общинския бюджет и банков кредит. Проектът е в процес на изпълнение. Комплексът е изграден. Завършена е хотелската част. Остават довършителни работи в кухненски сектор и спортните площадки, но липсват средства за финансиране.

По отношение на масовия спорт и осмисляне свободното време на децата в спортния календар на общината през 2011 г. бяха включени множество мероприятия, като основната част от организирането и провеждането им осъществи МКБППМН.

Проведени са състезания по футбол на малки вратички, тенис на маса, шахмат и спортен риболов. В спортните състезания се включват ученици от всички училища на територията на община Криводол. Организиран е и ученически клуб по шахмат и тенис на маса, в който участват 32 деца. Ръководители са двамата обществени възпитатели.
По Приоритет V: Развитие и усъвършенстване на административния капацитет на общината

Цел 1: Усъвършенстване на административния капацитет при формиране на местната политика, Мярка 1.3.: Развитие на уменията и усвояване на нови инструменти за подобряване на обслужването на гражданите и бизнеса (обучение на служителите в администрацията).

От 2009 г. насам не са предоставяни целево средства за обучение на служителите. Съгласно Закона за държавния бюджет на Република България, всяка администрация определя средства за повишаване на професионалната квалификация и преквалификация на служителите в размер до 2 на сто от планираните средства за работна заплата. През 2011 г. в общинския бюджет са заложени 5 000 лв. Изразходвани са 4 755 лв. за обучение на 24 служители в 14 семинари и курсове. Изборът на курсове и семинари се извършва с оглед повишаване професионалната компетентност на служителите за по-ефективно и ефикасно изпълнение на задълженията им. С предимство се ползват обучения за разработване и управление на проекти, опазване на околната среда и управление на общинска собственост, което кореспондира с Цел 2 от ОПР: Формиране на програмен и проектен капацитет в общината.

Община Криводол разполага с качествени и квалифицирани специалисти. Общината е натрупала сериозен опит в разработване на проекти и административен капацитет за тяхното управление и отчитане. В изпълнение на ОПР за периода 2005-2010 г. Община Криводол е реализирала 57 проекта на обща стойност 26 518 262 лева. Разработен е добър механизъм за избор на приоритетни за целевата територия проекти и дейности. Създадена е добра проектна готовност и база данни с проектни предложения, за които се търсят възможности за финансиране.

Въведен е непрекъснат режим на работа в Центъра за информационно-административно обслужване на граждани и звено „Местни данъци и такси”. В Наредбата за администриране на местни такси и цени за услуги са заложени стандарти за изпълнение на обикновена, бърза и експресна услуга, като голяма част от услугите в звено ГРАО се извършват в рамките на 10 мин. Стараем се да работим така, че да не се налага повторно посещение по един и същ проблем.

През 2011 г. на консултантска фирма беше възложено разработване на проект „Развитие и подобряване на системите на управление на човешките ресурси и повишаване квалификацията на служителите в Община Криводол чрез обмяна на опит и добри практики с община Валга, Естония”. Проектът беше разработен по Оперативна програма „Административен капацитет”, приоритетна ос ІІ „Управление на човешките ресурси”, подприоритет 2.5. „Транснационално и междурегионално сътрудничество”, бюджетна линия BG051PO002/10/2.5-01. Общата цел на проектното предложение е подобряване на работата на служителите и подобряване на процеса на управление на човешките ресурси на община Криводол с цел оптимизиране на работните процеси, постигане на по-голяма ефективност, създаване на силна мотивационна среда в рамките на общината и предоставяне на по-добри услуги на гражданите и бизнеса чрез използване на опит и добри практики от ЕС в областта на ефективното управление на човешките ресурси. Обща стойност на проекта 134 744 лв., при 100% финансиране от ОПАК. Проектното предложение беше отхвърлено на етап административно съответствие и оценка на допустимост поради предвидени разходи, недопустими по процедурата.

От 2006 г. в Община Криводол е внедрена Интегрирана система за управление (ИСУ) на качеството и околната среда по международните стандарти ISO 9001:2001 и ISO 14001:2004. През 2009 г. се извърши ресертифициране на ИСУ съгласно изискванията на ISO 9001:2008 и ISO 14001:2004. При проведения през януари 2011 г. контролен одит представителите на сертифициращата организация „Сертификейшън Интернешънъл България” ООД констатираха, че управлението на качеството и аспектите на околната среда в община Криводол напълно отговарят на стандартите. При проведения през м. октомври 2011 г. вътрешен одит беше установено, че политиката по управление е адекватна на поставените цели, нормативните изисквания и очакванията на потребителите на административни услуги. За провеждане на следващия планов одит в края на 2011 г. беше необходимо да се заплати фактура от декември 2009 г. на стойност 7 510 лв. за проведения ресертификационен одит и сума от 3 755 лв. за предстоящия контролен одит. Тежкото финансово положение на Община Криводол в края на 2011 г. не даваше възможност за покриване на тези разходи и новото ръководство на общината беше принудено да направи отстъпление от вече завоюваните позиции, като се откаже от поддържането на сертификатите по ISO 9001:2008 и ISO 14001:2004.
ІІІ. Заключения и предложения за подобряване на резултатите
Заложените в ОПР Криводол приоритети, цели и мерки в общия си вид са актуални и съответстват на регионалните, национални и европейски планови и стратегически документи.

В Община Криводол е създадена добра организация за прилагане и изпълнение на ОПР. Но в сравнение с предходните години бележим сериозно отстъпление по отношение на изпълняваните проекти за инфраструктурно развитие и подобряване на жизнената среда.

През 2011 г. най-слабо е изпълнението на Приоритет 2 „Формиране на конкурентноспособна структура на общинската икономика и постепенен преход към устойчив темп на икономически растеж”. Не се наблюдава навлизане на чужди инвестиции. Не се използва практиката за привличане на частни капитали и реализиране на публично-частни партньорства за постигане целите на ОПР. Не се работи с неправителствените организации на територията на общината.

Недостигът на средства доведе до спирането на важни за общината проекти, като изграждане Център за настаняване от семеен тип, Дом за стари хора в с. Уровене, Ученически спортно-развлекателен комплекс, изграждането на канализация и пречиствателна станция, въвеждането в експлоатация новата сграда на Домашен социален патронаж Криводол.

През 2012 г. ни предстоят сериозни предизвикателства във връзка с осигуряване на финансов ресурс за развитие на техническата инфраструктура, като основа за интегрирано социално-икономическо развитие и привличане на нови инвеститори в града и общината.

В доклада за Междинна оценка на изпълнението на ОПР като слабост е отчетен фактът, че не е изготвянa ежегодна програма за реализация на заложените приоритети и мерки в ОПР. С оглед на тази констатация, считаме за целесъобразно да бъде актуализиран съставът на екипа за мониторинг и наблюдение на изпълнението, като му се вменят задължения по изготвяне на годишна програма за реализация на приоритетите, целите и мерките в ОПР. Да се набележат мерки за развитие на общината като атрактивна туристическа дестинация. Да се изготви програма за по-активно използване на Структурните фондове на ЕС за постигане на целите и изпълнение на дейностите, заложени в ОПР. Да се популяризира ОПР сред гражданите и да се активизират бизнеса и НПО за участие в различни дейности и проекти, за да се повиши общия напредък по изпълнение на заложените цели и приоритети.С цел подобряване на резултатите от наблюдението е необходимо да се разработи система за наблюдение на изпълнението на плана, която трябва да включва измерими показатели (индикатори), източниците, начините и периодичността за събиране, обработка и анализиране на информацията във връзка с тези показатели
През 2012 г. Община Криводол ще продължава последователната дългосрочно ориентирана общинска политика за постигане на устойчиво развитие и повишаване качеството на живот на населението.


Каталог: user pic -> files
files -> Конкурс за съвременна хореография Враца -15 и 16 април 2016 г. Цел: Да презентира, популяризира, обогати и усъвършенства репертоара, да създаде сцена за
files -> Презентация на регионалния тв канал Телевизия Враца правен статут
files -> Презентация за живота и делото на Васил Левски. 5-8 клас, соу. Място на провеждане: Зала за мероприятия в библиотеката на читалището
files -> За взаимоотношенията с крайните потребители на “михайлов тв” оод
files -> Задание за обхват и съдържание на оценка на въздействието върху околната среда
files -> М и Х а й л о в т в ” о о д местни избори 2015 г
files -> Companies report
files -> Сейшелски острови о. Праслин
files -> Светът става по-малък, но по-труден за въздействие човечеството става
files -> Покана enterprise Europe Network към Търговско-промишлена палата – Враца


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница