Доклад за наблюдение на общинския план за развитиеДата12.03.2018
Размер122.87 Kb.
#62378
ТипДоклад
ГОДИШЕН ДОКЛАД

ЗА НАБЛЮДЕНИЕ

НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ

НА ОБЩИНА ЛУКОВИТ ЗА 2012 г.

СЪДЪРЖАНИЕ
1.Общи условия за изпълнение на общинския план за развитие и в частност промените в социално-икономическите условия в общината
2.Напредък по изпълнението на целите и приоритетите на Общинския план за развитие въз основа на индикаторите за наблюдение
3.Действия, предприети от компетентните органи с цел осигуряване на ефективност и ефикасност при изпълнението на общинския план за развитие
3.1. Мерки за наблюдение и създадените механизми за събиране, обработване и анализ на данни
3.2. Мерки за осигуряване на информация и публичност на действията по изпълнение на общинския план за развитие
3.3. Мерки за постигане на необходимото съответствие на общинския плана за развитие със секторните политики, планове и програми на територията на общината
3.4. Мерки за прилагане принципа на партньорство
3.5. Резултати от извършени оценки към края на съответната година
4. Заключения и предложения за подобряване на резултатите от наблюдението

І. ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ И В ЧАСТНОСТ ПРОМЕНИТЕ В СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИТЕ УСЛОВИЯ В ОБЩИНАТА


Годишният доклад за наблюдение на общинския план за развитие се изготвя в изпълнение на чл.23, т.4 от Закона за регионално развитие и чл. 91, ал.4 от Правилника за приложение на Закона за регионалното развитие и подлежи на обсъждане и и одобрение от Общински съвет.

През отчетната 2012 г. световната криза и кризата в ЕС продължи да дава отражение в социално-икономическата ситуация в община Луковит.

За сравнение безработицата през 2011 г. в общината е 28,2% , а към 31.12. 2012 г. достига 30 %. Общият брой регистрирани безработни лица е 1616, от които 1138 са без квалификация, а 761 са с начално и по-ниско образование. Трайно безработните в общината са 675 лица.

През 2012 г. в програми и мерки за заетост са включени 203 безработни лица, като част от тях са преминали обучения за професионална квалификация.


ІІ. НАПРЕДЪК ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ЦЕЛИТЕ И ПРИОРИТЕТИТЕ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ ВЪЗ ОСНОВА НА ИНДИКАТОРИТЕ ЗА НАБЛЮДЕНИЕПРИОРИТЕТ № 1 – ПОДОБРЯВАНЕ СРЕДАТА ЗА ЖИВОТ

ЦЕЛ ЗА 2012 ГОДИНА – Реконструкция и обновяване на техническа, социална и образователна инфрастурктура чрез проекти по оперативните програми и Програмата за развитие на селските райони

1.1.Интегриран проект за подобряване водния цикъл на гр. Луковит по ОП „Околна среда” – гр. Луковит

Проектът е одобрен, подписан е договор DIR-51011116-C047 с МОСВ, в процес на изпълнение, на етап тръжни процедури.

1.2. „Изграждане на Регионална система за управление на отпадъците – регион Луковит“. Проектът включва общините Луковит, Червен бряг, Ябланица, Тетевен и Роман.

Проектът е одобрен, подписан е договор DIR 5112122-C002 с МОСВ, в процес на изпълнение, на етап изграждане външни връзки за Регионално депо за битови отпадъци.

1.3. Проектът за подобряване водния цикъл на с. Дерманци не е одобрен, предстои кандидатстване за техническа помощ през 2013 г.

1.4. Изпълнени са проектите за канализация и пречиствателни съоръжения в селата Петревене, Румянцево, Тодоричене, Торос: изградени са 8034 л.м канализационна мрежа и седем пречиствателни съоръжения на отпадни води.

1.5. В процес на изпълнение е Проект „Реконструкция на водопроводна мрежа в селата Бежаново и Ъглен“ – Договор № 11/321/00555, обявена тръжна процедура за избор на изпълнител.

1.6. Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сгради – общинска собственост – изготвени са 6 бр. проекти за енергийна ефективност, 3 бр. са одобрени за финансиране от МФ Козлодуй и 3 са подадени в Национален доверителен екофонд.

Одобрен е проект и е подписан Договор с Държавен фонд „Земеделие“ № 11/322/00743 - „Интегриран проект за реконструкция на градски площад, енергийно ефективно улично осветление в гр. Луковит и детски площадки в гр. Луковит и селата Бежаново, Беленци, Дерманци, Карлуково, Петревене, Румянцево, Тодоричене, Торос и Ъглен“.


ПЪТНА И УЛИЧНА МРЕЖА

I. Ремонт общинска четвъртокласна пътна мрежа

1. Ремонт общински път IV-LOV1253/III-103,Златна Панега – Български извор/Г.Бресница-Граница об./Ябланица – Луковит/Дъбен – Тодоричене/III-307 от км.7+000 до км,15+000 - 2500м2.

2.Ремонт общински път IV-LOV 2098-/III-305, Торос-Гложене/-Пещерна- 700 м2

3. Ремонт на общински път IV-LOV 2091 „I-3,Луковит – Петревене/-Тодоричене / III-307”/ - 658 м2.II. Ремонт общинска улична мрежа

1.Ремонт ул.”Стара Планина” и ул.”Младост” с.Карлуково – 40 м2.

2. Ремонт на път III-306 гр.Луковит – 182 м2.

3.Частичен ремонт на ул.”Хр.Ботев” гр.Луковит - 44м2.

4.Частичен ремонт на ул.”Воденичарска” гр.Луковит – 110 м2.

5.Частичен ремонт на ул.”Предел”, отсечката от ОК 401 до ОК 565 гр.Луковит - 105 м2.

6.Частичен ремонт на ул.”Гето Йошев”, отсечката от ОК 492 ДО ок 263 , гр.Луковит - 121 м2.

7.Частичен ремонт на ул.” Н.Й.Вапцаров”, отсечката от ОК 436 до ОК 445 , гр.Луковит - 118 м2.

8.Частичен ремонт на ул.” Кирил и Митодий”, отсечката от ОК 428 до ОК 540, гр.Луковит - 130 м2.

9.Частичен ремонт на ул.” Бузлуджа”, отсечката от ОК 64 до ОК 50, гр.Луковит - 230 м2.

10.Частичен ремонт на ул.” Костен дол ”, отсечката от ОК 181 до ОК 182, гр.Луковит - 105 м2.

11. Частичен ремонт на ул.”Мочура”,отсечка от ОК 67 до ОК 68 и кръстовището между ул.”Рибарица” и ул.”Хаджи Димитър с.Тодоричене.- 480 м2


ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ

„Интегриран проект за подобряване на водния сектор на гр.Луковит” е одобрен и е подписан Договор DIR 51011116-C047 от 24.09.2012 г. Съгласно изготвената документация и инвестиционни проекти в идейна фаза се предвижда изграждане на :

I. КАНАЛИЗАЦИОННА МРЕЖА

1.Зона СЕВЕРОЗАПАД • смесена канализация - 2688 л.м.

 • разделна канализация-битова-2003 л.м. и дъждовна – 1834 л.м.

2. Зона ЮГОИЗТОК

- разделна канализация-битова – 7496 л.м. и дъждовна- 4261 л.м.

II. ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА

1.Зона СЕВЕРОЗАПАД- 4 198 л.м.

2. Зона ЮГОИЗТОК – 7 257 л.м.

III. ПСОВ

I-ВИ ЕТАП – 2015 г. за 7 500 екв.ж.

II-РИ ЕТАП 2040 г. за 10 500 екв.ж.


Договор № 11/321/00557 – проект „Изграждане на канализационна мрежа и пречиствателно съоръжение за отпадъчни води в село Тодоричене“ – канализация 1645 м, ПСОВ – 1 бр.

Договор № 11/321/00563 – проект „Изграждане на канализационна мрежа и пречиствателно съоръжение за отпадъчни води в село Торос“, канализация – 2148 м, ПСОВ – 3 бр.

Договор № 11/321/00564 – проект 11/321/011555 – проект „Изграждане на канализационна мрежа и пречиствателно съоръжение за отпадъчни води в селата Петревене и Румянцево“, канализация – 1879 м, ПСОВ – 1; Румянцево – канализация – 2424 м, ПСОВ – 2 бр.

В процес на изпълнение е Проект „Реконструкция на водопроводна мрежа в селата Бежаново и Ъглен“ –Договор № 11/321/00555, обявена е тръжна процедура за избор на изпълнител на СМР.
УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ

В процес на реализация е проект за изграждане на регионално депо за ТБО за регион Луковит, Ябланица, Червен бряг, Роман и Тетевен.

От месец май 2005 година Община Луковит работи по подготовката на проект за изграждането на регионално депо за битови отпадъци съвместно с общините  Тетевен, Ябланица, Червен бряг  и Роман. Депото ще обслужва общините Луковит, Ябланица и Тетевен от Ловешка област, община Червен бряг - Плевенска област и община Роман - Врачанска област. За целта беше учредено и регистрирано „Регионално сдружение за управлениe на отпадъците- регион Луковит”, със седалище и адрес на управление: гр. Луковит. Проектът за техническа помощ се финансира по ИСПА с консултант датска фирма. Окончателния проект “Изграждане на регионална система за управление на отпадъците -регион Луковит” по Оперативна програма “Околна среда”, ос 2, е на стойност 16 555 359.00 лв. с ДДС. Реализацията на проекта ще осигури високо ниво на опазване на околната среда в регион Луковит, в съответствие с националното и европейско законодателство в областта на отпадъците. Предвижда се изграждането на основна площадка № 14, в землището на гр. Луковит и изграждане на претоварна станция в поземлен имот 104008, м.”Байнов поток”, землището на с. Гложене, община Тетевен, с възложител „Регионално сдружение за управление на отпадъците – регион Луковит”. Площадката, определена за разполагане на депото, се намира в поземлен имот №44327.197.37, кв. 197 в местността “Добрин дол” от землището на Община Луковит, област Ловеч, с обща площ 448 473 m2. Теренът на площадката е с предназначение “пасище, мера” и е изцяло общинска собственост. Достъпът до площадката се осъществява по път Е 83 в участъка Радомирци – Луковит, като се предвижда изграждането на нова транспортно-комуникационна връзка, с габарит Г9 (2х3.5m+2х1.5m) и дължина L=1400m. Началото на комуникацията е съществуваща улица в кв. „Изток” на град Луковит. Алтернативна площадка в землището на село Тодоричене, община Луковит, с обща площ 150 дка.

Към 2012 г. проектът е на ниво изграждане на външни връзки – път за достъп, водопровод, канализация и ел.захранване за Регионално депо за битови отпадъци.


ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

Подписани са договори за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградите на детските градини в гр. Луковит: „Звънче“, „Червената шапчица“ и „Слънце“, с МИЕТ, с финансиране от Международен фонд „Козлодуй“

Подаден е проект с финансиране от Национален доверителен екофонд за мерки за енергийна ефективност за обектите: Детска ясла – гр. Луковит, Начално училище „Инж.Вълков“ и сградата на общинска администрация – Луковит.


ЗДРАВНА ИНФРАСТРУКТУРА

Проект за МБАЛ. През 2012 г. започна подготовката проектно предложение за разкриване на отделение за долекуване, въвеждане на мерки за енергийна ефективност, адаптиране на сградите за нуждите на хора с увреждания и модернизиране на оборудването в МБАЛ.
СОЦИАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА

Одобрен е проект по Програмата за развитие на селските райони и е подписан договор с ДФЗ № 11/321/01119 за изграждане на два центъра за настаняване от семеен тип, с капацитет 12 +2 деца с увреждания и един център за социална рехабилитация и интеграция – за 30 деца и лица. Обявена е тръжва процедура за избор на изпълнител на сторителните работи.


Одобрен е проект и е подписан Договор с Държавен фонд „Земеделие“ № 11/322/00743 - „Интегриран проект за реконструкция на градски площад, енергийно ефективно улично осветление в гр. Луковит и детски площадки в гр. Луковит и селата Бежаново, Беленци, Дерманци, Кралуково, Петревене, Румянцево, Тодоричене, Торос и Ъглен“.

ПРИОРИТЕТ № 2 - РАЗВИТИЕ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНА ИКОНОМИКА
В областта на възобновяеми енергийни източници на територията на община Луковит са реализирани следните проекти:

Проект: „Екобулкос” ЕООД- проект „ Изграждане на фотоволтаична електроцентрала” – с.Тодоричене

Проект: „Албос-Енерджи” ЕООД-проект „Фотоволтаична централа” - с.Тодоричене

Проект : „Брукландс-1” ЕООД- проект „ Фотоволтаична централа 2 MW” – гр. Луковит

В процес на реализация са:

Проект – „Фотоволтаична централа до 3 кW“ – „Петрешко“ ЕООД – с.Дерманци

Проект „Фотоволтаична централа“ – ЕТ „Търговия на едро – Румяна Несторова“ – гр. Луковит

Проект "Повишаване на конкурентоспособността на „Витавел” АД чрез внедряване в производство на нови и иновативни продукти", сключен договор през 2012 г. Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"


Община Луковит е водеща в междуобщински проект „Магията на долината на Панега – маркетинг на туристическа дестинация Луковит – Ябланица – Червен бряг“, с партньори общините Ябланица и Червен бряг. Подадено проектно предложение за финансиране от ОП „Регионално развитие“. Проектът цели маркетинг на обща туристическа дестинация на трите общини със свързващо звено – долината на Панега. С реализиране на проекта се цели увеличаване на туристопотока в трите общини, от което още се възползват фирмите от бранша.

ПРИОРИТЕТ № 3 – ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО И АДАПТИВНОСТТА НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ
Проект „Подкрепа за достоен живот“ – услугата „Личен асистент“ обхваща 21 потребители, до 18.07.2013 г.
Проект „По-добрата грижа“ – схема „Помощ в дома“ на ОП „Развитие на човешките ресурси“ – създава се Звено за социални услуги към Домашен социален патронаж. Предвижда се обгрижване на 80 потребители, като бъдат назначени 15 лични асистенти, 4 социални асистенти и 20 домашни помощници. Сключен договор, проектът стартира през 2013 г. и ще обхване периода до 30.04.2014 г.
Проект „Подкрепа за заетост“ – след обучение бяха наети на работа 58 безработни, със 6 наставници, проектът приключва на 28.09.2013 г.
Проект „Нов избор – развитие и реализация“:

Назначени 37 лица „Поддръжка пътища“, 30 – „Градинар“ и 18 – „Техник еколог“, след преминато обучение за съответната квалификация.


Регионална програма към АЗ – насочена към безработни хора с увреждания над 50 г. Подадено проектно предложение.
Община Луковит участва като партньор в проект „Подобряване ефективността на общинските администрации в общините Червен бряг, Луковит и Ябланица, чрез стимулиране на организационното развитие на административните структури” по Оперативна програма „Административен капацитет”. Проектът включва функционален анализ на трите администрации и съпътстващи обучения на служителите.
Проект „Компетентна администрация Луковит – гаранция за успех“, по Оперативна програма „Административен капацитет“ , подадено е проектно предложение.

ПРИОРИТЕТ № 4 – ПОВИШАВАНЕ РОЛЯТА НА СЕЛАТА В МЕСТНОТО РАЗВИТИЕ

Договор № 11/321/00557 – проект „Изграждане на канализационна мрежа и пречиствателно съоръжение за отпадъчни води в село Тодоричене“ – канализация 1645 м, ПСОВ – 1 бр. Въведен в експлоатация.

Договор № 11/321/00563 – проект „Изграждане на канализационна мрежа и пречиствателно съоръжение за отпадъчни води в село Торос“ - канализация – 2148 м, ПСОВ – 3 бр. Приключени СМР.

Договор № 11/321/00564 – проект „Изграждане на канализационна мрежа и пречиствателно съоръжение за отпадъчни води в селата Петревене и Румянцево“, Петревене – канализация – 1879 м, ПСОВ – 1 бр.; Румянцево – канализация – 2424 м, ПСОВ – 2 бр.

В процес на изпълнение е Проект „Реконструкция на водопроводна мрежа в селата Бежаново и Ъглен“ – Договор № 11/321/00555, стартирала тръжната процедура.

Сключен договор № 11/322/00743 - „Интегриран проект за реконструкция на градски площад, енергийно ефективно улично осветление в гр. Луковит и детски площадки в гр. Луковит и селата Бежаново, Беленци, Дерманци, Карлуково, Петревене, Румянцево, Тодоричене, Торос и Ъглен“. Одобрени са детски площадки в селата Ъглен, Торос, Петревенe и Беленци.

ІІІ. ДЕЙСТВИЯ С ЦЕЛ ОСИГУРЯВАНЕ НА ЕФЕКТИВНОСТ И ЕФИКАСНОСТ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ
 1. Мерки за наблюдение и механизми за събиране, обработване и анализ на данни

 • Общинският съвет със свое решение и Кметът на общината със своя заповед определят група за наблюдение на ОПР, работни групи с представители на ОбС и общността, и реда за съгласуване, становища по доклади и оценки за изпълнение и актуализация на ОПР

 • В края на всяка календарна година на преглед от ръководството се прави отчет на изпълнението на годишните цели и се планират целите за следващата година, съответстващи с приоритетите и целите на Общинския план за развитие;

2. Преглед на проблемите, възникнали в процеса на прилагане на общинския план за развитие през 2012 година, както и мерки за преодоляване на тези проблеми:

- трудности при събирането на актуална информация в общинските служби, относно индикатори: инвестиции в района, нови фирми и др.

Мярка: изисква се в писмен вид информация от Териториално статистическо бюро. Проблемът е, че те подават актуални данни за областта, а за общината – с две години назад.
3. Мерки за осигуряване на информация и публичност на действията по изпълнение на ОПР

- Годишният доклад за 2012 г. на ОПР да се публикува на сайта на общината


4. Мерки за постигане необходимото съответствие на ОПР със секторните политики, планове и програми на общината

Изготвена е актуализация на Плана за развитие на община Луковит към м. декември 2010 г., след извършена междинна оценка на ОПР.

Разработена и одобрена от ОбС Мандатна програма на Кмета на община Луковит за управление на общината 2011 – 2015 г.

Раработена е Стратегия за развитие на социалните услуги в Община Луковит и План за изпълението й за 2013 и 2014 г.

Разработен е План за енергийна ефективност в община Луковит 2012-2015г.

Разработена е Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергията от възобновяеми източници в община Луковит

В съответствие с горните документи и приоритетите и мерките на оперативните програми, Община Луковит разработва проекти и подготвя проектни предложения за кандидатстване по мерките, допустими за общината.
5.Мерки за прилагане на партньорство

При формулиране на секторни политики, разработка на стратегически документи, планове и програми, в работните групи се включват освен експерти от общинската администрация, общински съветници, представители на НПО, местни лидери и представители на общността.

Община Луковит си партнира активно със съседните общини по проект:


 • „Система за управление на отпадъците - регион Луковит“, в партньорство с общините Ябланица, Червен бряг, Роман и Тетевен.

 • „Подобряване ефективността на общинските администрации в общините Червен бряг, Луковит и Ябланица, чрез стимулиране на организационното развитие на административните структури” – в партньорство с общините Червен бряг и Ябланица

 • „Магията на долината на Панега – маркетинг на туристическа дестинация Луковит – Ябланица – Червен бряг“

6. Резултати от извършени оценки към края на 2012 г.През 2012 г. община Луковит започна реализация на 12 бр. проекти, както следва:

 • По Оперативна програма „Околна среда“ – 2 бр.

 • По Програмата за развитие на селските райони – 6 бр.

 • По Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ -2 бр.

 • По Оперативна програма „Регионално развитие“ – 1 бр.

 • Международен фонд „Козлодуй“ - 1 проект с три обекта – детските градини в гр. Луковит


Общото заключение е, че Община Луковит преминава от фазата на техническа подготовка във фаза на реализация на проектите, което ще е основа за постигане на целите и приоритетите, заложени в Общинския план за развитие 2007 – 2013 г., през последната планова година.
Каталог: uploads -> pages
pages -> Закон за биологичното разнообразие зз защитена зона
pages -> Настройки за използването на точка като десетичен знак вместо запетая
pages -> З а п о в е д № рд-06-156 Димитровград, 08. 02. 2017 г. На основание чл. 44, ал. 2 от змсма, Решение
pages -> Отчет за изразходваните биопродукти в дози през периода на г
pages -> Програма „Димитровград на младите приета с Решения №7 41
pages -> Общински ученически конкурс „ водата извор на живот", раздел мултимедийни презентации на тема " чиста вода здраве за всички!"


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница