Доклад за напредък, очаквайки ангажираното и обективно мнението на присъстващите за свършеното до моментаДата26.10.2018
Размер371 Kb.
#100881
ТипДоклад
Решения за

по-добър животОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА

ОКОЛНА СРЕДА 2007 – 2013 г.”
Европейски съюз

Европейски фонд за

регионално развитие

Кохезионен фондДирекция “Кохезионна политика за околна среда”

ope@moew.government.bg
Проект на протокол
от Шестнадесетото заседание на Комитета за наблюдение на

Оперативна програма „Околна среда 2007–2013 г.”
03юни 2014 г., зала Триадица, Резиденция Бояна - София
Шестнадесетото заседание на Комитета за наблюдение на оперативна програма “Околна среда 2007-2013 г.” (ОПОС) беше открито от заместник-министъра на околната среда и водите и председател на Комитета – г-н Дин Онбаши. Той даде думата за приветствие на министъра на околната среда и водите – г-жа Искра Михайлова. Тя поздрави членовете на Комитета за наблюдение (КН) и отбеляза изключително важния и същевременно труден период, в който се намира ОПОС 2007-2013г., както и напредналата подготовка на следващия програмен период 2014-2020г. на оперативната програма. Г-жа Михайлова обърна специално внимание на поставените през настоящия програмен период въпроси свързани с подходите на програмиране, стратегическо планиране на някои от основните сектори, в които се правят инвестиции по ОПОС и налагането на промени в подходът за оценка на ефекта от оперативната програма. Всичко тези уроци бяха научени в периода 2007-2013г. и те следва да ни ръководят при изпълнението? на следващия програмен период. Министър Михайлова призова членовете на Комитета да бъдат максимално активни при обсъждането на годишния доклад за напредък, очаквайки ангажираното и обективно мнението на присъстващите за свършеното до момента.

Заместник-министър Онбаши благодари на г-жа Михайлова и даде думата за приветствие на г-н Марек Теплански, представител на ЕК. Г-н Теплански поздрави присъстващите и отбеляза, че това е първото заседание на КНОП, на което присъства и с нетърпение очаква обсъждането на напредъка по оперативната програма, независимо от съществуващите проблеми, с които участниците в процеса трябва да се справят съвместно. Отправен беше поздрав към бенефициентите за свършената от тях работа по проектите и отбелязани настоящите затруднения, които могат да бъдат преодолени чрез съвместна работа. Г-н Теплански обърна внимание на факта, че програмата е изправена пред сериозни предизвикателства, и че ще бъде трудно успешното й приключването през следващата година и половина, което налага сътрудничество между всички участници в процеса, за да може да се постигнат всички цели заложени в началото й. Господин Теплански потвърди ангажираността на представителите на ЕК при разрешаването на възникналите затруднения.

Отбелязано беше договарянето на програмите за следващия програмен период, които ще бъдат от нов вид и необходимостта от съобразяване с научените до момента уроци, за да се избегнат допуснатите през първия период грешки.Г-н Онбаши благодари на г-н Теплански и предложи да се пристъпи към одобрение на дневния ред на събитието. В тази връзка думата взе г-н Спиридон Александров, ръководител на УО на ОПОС, който провокиран от първите две изказвания предложи в рамките на дневния ред да бъде включена презентация за научените уроци при изпълнението на настоящата оперативна програма.

В рамките на следващата точка от дневния ред консенсусно беше приет протоколът от Петнадесетото заседание на КН на ОПОС.

Заместник-министър Онбаши даде думата на главен експерт Ажда Юсеин, за да представи Годишния доклад за напредък по ОП „Околна среда 2007-2013 г.“ през 2013 г.

Председателят на КН предостави думата на присъстващите за коментари по годишния доклад. Първа се изказа г-жа Ирина Венгеле, представител на ЕК. Госпожа Венгеле се спря на трудния период в който се намира програмата Околна среда и изрази желание УО на програмата да коментира визията си за успешното приключване на първия програмен период и по-конкретно реализирането на проектите свързани с 24-те регионални депа за управление на отпадъци. Изразено беше желание за коментар от страна на УО за измененията в ОПОС направени през 2013г., за качеството на въздуха, и постигнатите резултати към настоящия момент. Отправено беше питане и за изпълнението на големите проекти и по-конкретно за проект „Интегриран воден цикъл Плевен-Долна Митрополия“.Г-н Александров отчете важността на поставените въпроси както за настоящия, така и за предстоящия програмен период, като гарантира вписването на резултатите от измененията на ОПОС през 2013г. да бъдат включени в Годишния доклад за напредък на програмата.

Следващия въпрос беше поставен от г-н Тома Белев, представител на Асоциацията на парковете в България, и се отнасяше до отчитането на допълнителните индикатори по ос 3 на програмата. Г-н Белев обърна внимание на приключилия проект на дирекция НСЗП – „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природните местообитания и видове“, който носи информация по конкретни индикатори, която не е вписана в годишния доклад.

Отговорът на г-н Александров изясняваше, че за да бъдат отчетени индикаторите проекта трябва да е приключил. За проекта на дирекция НСЗП се очаква подаване на окончателно искане за средства, след което ще може да се отчетат индикаторите.

Г-жа Ася Добруджалиева, предствител на Асоциацията на еколозите от общините в България, изрази разочарованието си от краткото предствяне на годишния доклад. Предвид трудностите, които среща програмата в настоящия момент, очкванията й са били за представяне на проблемите на програмата, както и подробно представяне на уроците от настоящия програмен период.

На отправената критика г-н Александров разясни, че презентацията е съобразена с натоварената програма на заседанието на Комитета и предстои представяне на мерките предприети от УО по ускоряване изпълнението на програмата. Предвид направените коментари от представителите на ЕК ще се добави информация към Годишния доклад, след което ще бъде изпратен за одобрение към ЕК.

В допълнение на казанато от г-жа Добруджалиева се включи г-жа Таня Христова, кмет на община Габрово, като добави, че годишният доклад би следвало да включва доста по-критична, аналитична и конкретна информация предвид факта, че е налице пълната картина от изпълнението на оперативната програма в последната година на първия програмен период.

Изказано беше становището, че всички присъстващи са ангажирани тази програма да успее да излезе от затрудненията си и да завърши успешно, защото в нейните рамки се изпълняват едни от най-тежките проекти. Г-жа Христова изрази интерес към напредъка на критичните проекти - мерките, които УО предприема и по какъв начин бенефициентите изпълняват тези ангажименти, за да може да се постигнат заложените в програмата цели.

Ръководителя на УО на ОПОС се извини на присъстващите за кратката презентация на годишния доклад и прие направените забележки.

Следващото питане беше на г-н Дончо Иванов, представител на Коалиция за устойчиво развитие, относно наличието на проекти финансирани от европейските фондове, за които са налице неистински документи за ОВОС и комплексно разрешително, подобно на проектите на община Ямбол "Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Ямбол" и Столична община "Изграждане на интегрирана система от съоръжения за третиране на битовите отпадъци на Столична община", в който липсва и оценка за съвместимост и възстановяване.

Коментарът на г-н Александров по направеното запитване, отбелязваше че визираните от г-н Дончев документи са налични в досиетата на проектите.

Г-жа Ася Добруджалиева отправи процедурно предложение, предвид обсъжданите въпроси, презентацията за научените уроци при изпълнението на първия програмен период на ОПОС да бъде представена, за да може да бъде обект на дискусия от състава на КН.

Предложението беше прието и заместник министър Онбаши обяви кратка почивка, през която технически да се подготви представянето на презентацията.

След започване на заседанието г-н Онбаши обяви, че Годишния доклад за напредък на ОПОС ще бъде изпратен в ЕК, след нанасяне на допълненията направени от членовете на КН. Думата беше дадена на г-н Александров за представяне презантацията за научените уроци.

След приключване на представянето думата беше дадена на г-жа Беата Папазова, представител на Българска търговско-промишлена палата. Тя предложи да се ускори процесът на оценяване на проектните предложения, вместо да се указва на бенефициента да обявява обществени поръчки преди сключването на договор за БФП, което носи риск за тях в случай, че до договор не се стигне. Г-жа Папазова заяви, че приема презентацията като част от Годишния доклад, но отбеляза, че в нея липсва необходимата конкретика, относно проблемните проекти и мерките, които се предприемат от УО за отстраняването им.Г-н Александров отговори, че в дирекция ОПОС ежемесечно се прави мониторинг и анализ на изпълнението на проектите и на усвояването на средствата по програмата. Следят се както дейностите по строителство така и действията свързани с обществените поръчки. Това дава възможност на УО да поддържа актуална база данни, за да знаем актуалното състояние на проектите, и която да бъде използвана за предприемане на адекватни действия за рисковите проекти. В случай на забавяне на някой от проектите, се организират срещи с бенефициента и се дискутират проблемите предизвикали забавянето.

В резултат на активното наблюдение на обществените поръчки за първи път се наложи да бъде прекратен ДБФП, тъй като бенефициента няколко пъти обявява и прекратява обществената поръчка. Анализът на ситуацията показва, че дори да бъде успешно финализирана конкретната обществена поръчка, бенефициента не разполага с достатъчно време да приключи успешно проекта.Предстои извършването на детайлен анализ, чрез който да се прецени кои части от инфраструктурните проекти биха могли да бъдат прехвърлени за изпълнение в следващия програмен период. Предстои дискусия с представителите на JASPERS с цел подпомагане на УО на ОПОС в тази посока, да бъде подготвено задание за подобен анализ.

Г-жа Папазова благодари за изчерпателния отговор и поиска да се посочат няколко от по-големите рискови проекти, които застрашават успешното изпълнение на оперативната програма.

Г-н Александров посочи като рискови следните проекти

 1. По ос 2 / отпадъци / – 3 рискови проекта:

 • Самоков – Костенец – риска е свързан с обжалване на процедурата за оценка на въздействието върху околната среда. Последното заседание на ВАС се е провело през април и се очаква оповестяването на решението му. Бенефициентът има готовност да стартира строителните дейности, тъй като след консултации с УО на ОПОС са проведени процедурите за избор на изпълнители.

 • Бяла, Русе – налице са сериозни спорове в сдружението за управление на регионалната система за управление на отпадъците. Първоначално дванадесетте общини са подписали споразумението за партньорство, но след провеждането на обществената поръчка започват спорове, което не позволява на водещата община да сключи договор с избрания изпълнител. Проведени са няколко срещи с бенефициентите, които са предупредени, че проектът може да бъде прекратен в случай, че не стигнат до съгласие. Поставен им е срок, в който следва да вземат адекватно решение.

 • Ямбол – след неколкократно обявяване и прекратяване на процедурата, към настоящия момент тече процес на оценка на офертите. В случай на обжалване на обществената поръчка може да се стигне до прекратяване на проекта.

 1. По ос 1 /води/ :

 • Враца – една част от проекта на общината е под сериозен мониторинг от страна на УО, а именно частта за изграждането на водопровода от язовир Сречанска бара. В случая има избран изпълнител, но не са уредени вещните права, тъй като водопровода преминава през територията на 2 области, 4 общини, горски фонд и засяга 399 частни имота. Община Враца е подпомагана от УО при преодоляване на проблемите, които среща, за да може този проект да продължи да се финансира в рамките на този програмен период.

Думата беше дадена на г-жа Таня Христова за коментар по презентацията за научените уроци. Тя изрази личното си опасение, че въпреки, че сме разбрали слабостите си все още не сме научили уроците, които ще ни помогнат да се справим с този и да се надяваме, че ще има следващ програмен период. Според г-жа Христова в презентацията липсва ясно определяне на мерките, които да помогнат за разрешаването на даден проблем, свързан с обществени поръчки, капацитет на бенефициента, комуникации, партньорство. Г-жа Христова изрази съмнение в наличието на добро партньорство между отделните страни в процеса, особенно през последните месеци. Тя счита, че цялата система за управление на тежките проекти по ОПОС се нуждае от реформа, която изсква мобилизиране на целия ресурс на държавата, включващо и предприемането на законодателни промени, за да могат стартиралите проекти да се реализират успешно. Според нея не е станала ясна конкретната мярка, която ще доведе до успешното приключване на проектите до края на тази година и това няма как да се случи. Г-жа Христова счита, че на членовете на КН е нужно да се представи конкретна информация за категориите проекти – кои проекти няма да успеят да приключат, кои подлежат на фазиране и кои успешно ще приключат в рамките на този програмен период. Анализът трябва да е последван от конкретни действия, за да може да продължи работата през новия програмен период уверено, знаейки какво правим.

Думата беше дадена на г-н Красимир Дачев, предствител на Българската търговско-промишлена палата, който изрази неодобрението си, че нерядко проектните предложения „отлежават“ в различни администрации и конкретно Министерство на инвестиционното проектиране, без да има конкретни забележки към тях и предложи обсъждането на комплексен подход за следващия програмен период, който да предотврати това явление.Г-н Александров се съгласи с направената бележка, като уведоми членовете на КН, че УО е предприел мерки за предотвратяване на това забавяне. Бенефициентите на ОПОС са помолени при входиране на документи за оценка и издаване на разрешение за строеж в МИП да уведомяват МОСВ, за да следи за движението им и да настоява своевременното им обработване.

Думата беше дадена на г-н Георги Иванов от дирекция „Управление на водите“ в МОСВ. Г-н Иванов постави въпрос свързан с необходимостта от реформата във водния сектор и обвързаността й с отпускане на средства по ос 1 на ОПОС за следващия програмен период. Той поиска да разбере дали УО е наясно каква реформа във водния сектор очаква ЕК да бъде извършена, с какво сме съгласни и с какво не и какво ще направим след като тази реформа зависи от МРР. Мнението на г-н Иванов е че само с отпускане на средства за повишаване на капацитета на ДЕКЕВР и други структури няма да свърши достатъчно работа, за да се случи тази реформа.Г-н Александров отбеляза, че УО на ОПОС може да вземе отношение за извършване на реформата във ВиК сектора основно чрез финансиране на проекти в тази област. Проекта който се финансира от ОПОС включва широк спектър от дейности, част от които имат за цел да подпомогнат асоциациите по водите, ВиК операторите, МРР, за да може да бъде осъзнат процеса на тази реформа, за се даде възможност на посочените институции да започнат своята реална работа. В рамките на този проект ще бъдат създадени информационнни системи, които да отразяват инвестициите направени във ВиК сектора, за да бъде създадена стратегия за развитието на ВиК сектора.

Г-н Иванов се включи с реплика, че от 2009г., когато в Закона за водите бяха отразени първите стъпки по отношение на водната реформата, свързани със собствеността, обособени територии и т.н., от 5 години позицията на МРР е как не може да се случи едно или друго нещо.

Думата беше дадена на г-жа Добруджалиева, която поиска информация за направените външни оценки за изпълнението на програмата, направените препоръки от външните одити и как точно ще бъдат изпълнени и по-конкретно тези, свързани с наложените финансови корекции. Проблемът е от изключителено значение за общините, защото в голяма част от случаите документациите за обществените поръчки са били одобрени от съответните органи, процедурите са проведени, избрани са изпълнители, дейностите са започнали и впоследствие се стига до извода, че документациите и процедурите не са били коректни. Изводът от всичко това е, че трябва да се направят някакви законодателни промени, които да дадат яснота какво е било грешно правено и как точно ще се промени, за да се избягнат тези грешки, защото това очевидно е грешка на системата.

Г-н Онбаши отбеляза, че това е отразено в следващата презентация, която ще бъде предствена от г-жа Росица Бодурова и предложи да се пристъпи към тази част от дневния ред.

Думата за коментар поиска г-н Марек Теплански по две от коментираните теми. Първата тема, която беше много коментирана е Годишния доклад за напредък на ОПОС, членовете на КН имат изисквания за подобряване на съдържанието и качеството на доклада, както и да се включат научените уроци. Изразена беше необходимостта от включването на повече качествени коментари, а не само сухи цифри, да се отрази реалното състояние на програмата и посоката, в която се развива. Г-н Теплански споделя нуждата от дискусия, както и включването на информация за развитието на програмата и след края на 2013г., както и включването на по-задълбочен анализ относно посоката в която се движи програмата – дали проектите които са заложени ще бъдат изпълнени до края на 2015г., какво ще предприемем ако сме изправени пред провала на даден проект, какво ще се случи с бенефициентите. Този анализ следва да включва някакви препоръки, които да дават индикация какво следва да се предприеме в рамките на 3 или 6 месеца, тъй като времето, което остава до края на програмния период е кратко, а предизвикателствата са много. Г-н Теплански предложи такова по-задълбочено обсъждане да се проведе на следващото заседание на КН, като УО следва да подготви тези въпроси като платформа и да се наблегне на мерките и действията, които са предприети, за да се приключат успешно всички проекти.

През последната година програмата беше предмет на две автоматични спирания, налице е голям недостиг на средства, интерес представлява да се представи как върви усвояването на средства и до каква степен се изпълняват поставените за годината цели. Всичко това следва да се включи в програмата на следващия КН.

Следващата точка от програмата беше предствена от г-жа Росица Бодурова, която презентира предприетите мерки във връзка със спирането на плащанията по ОПОС.

Думата беше дадена на г-жа Таня Христова, която зададе няколко въпроса към УО по обсъжданата тема. Първия визираше нарушаване на действащата процедура за налагане на финансови корекции, като е пренебрегнато правото на бенефициента да предостави доказателства в подкрепа на своите действията и директно му е изпратена кореспонденция, която го уведомява за наложена финансова корекция. Вторият въпрос се отнасяше до предприетия подход за 100% проверка на всички договори и направена ли е оценка на въздействието върху възможността тези проекти и цялата програма след прилагането на този подход да може реално да се реализира. Беше направено предложение членовете на КН да се запознаят с резултатите от проверката на ОПОС извършена от Изпълнителна агенция „Одит на средствата от ЕС“, за да станат ясни идентифицираните от проверяващите слабости, тъй като всички изводи и заключения са изключително важни, за да може да се подобрява работата на бенефициентите при провеждане на обществените поръчки.

Отговор на поставените въпроси беше даден от ръководителя на УО. По първия въпрос г-н Александров отговори, че със спирането на средствата по оперативната програма УО е бил изправен пред изключителни обстоятелства. В желанието си да финализира предприетите действия от УО и кратките срокове реално не е спазена съществуващата в ПМС 134 институция на възражение и обжалване на наложените финансови корекции. До бенефициентите са изпратени писма, с които ги уведомяват за наложените им финансови корекции. Почти всички бенефициенти се възползваха от правото си да изкажат своето мнение по наложените финансови корекции, както по размера така и по констатациите. В настоящия момент екипа на УО разглежда постъпилите възражения и при наличието на достатъчно аргументация, както и предоставени нови факти и обстоятелства, които не са били известни по време на втората управленска верификация се съобразява с това. По този начин в известна степен е спазена процедурата за възражения.

Думата беше дадена на г-н Тома Белев, който постави въпроси свързани с темповете на усвояване на средства по ОПОС. Съгласно представената информация до края на 2013г. са усвоени 42%, до май 2014г. – 52%, а срока за приключване на строителните дейности е 31.12.2014г. Налице ли е готовност за усвояване на средствата по оперативната програма до края на 2014г., мерките, които са предприети ще доведат ли до усвояване на средствата. Следващия въпрос на г-н Белев касаеше периода, в който ЕК ще възстанови верификацията на средства по ОПОС. Предвид представените цифри до момента ЕК е верифицирала 700 милиона, а ние сме разплатили 1 800 милиона, което навежда на мисълта, че явно е налице някакъв проблем в процеса.

Във връзка с поставените въпроси Г-н Александров предложи на председателя на КН провеждането на извънредно заседание на Комитета за наблюдение през месец септември, на който УО да представи детайлен анализ на изпълняваните проекти и на изпълнението на приоритетните оси, за да се изяснят ангажиментите които предстоят да бъдат изпълнени през тази и следващата година и да бъдем информирани за усилията които полагат бенефициентите и УО за това програмата да се случи и средствата да бъдат разходвани по възможно най добрия начин. По отношение на втория въпрос, г-н Александров цитира цифрите относно процента на усвояване и извършената верификация по програмата: до края на 2012г. – 18%, до края на 2013г. – 42%, до април 2014г. – 52%. Той изрази увереност, че при наличие на финансов ресурс и благоприятни климатични условия, бенефициентите биха могли, в рамките на оставащия строителен сезон да се справят с предизвикателството да завършат своите строителни дейности, в рамките на настоящата календарна година.Думата взе г-жа Таня Христова, във връзка с коментар за липсата на яснота кога ще се възстанови процеса на верификация и изплащане на средства към бенефициентите, както и липсата на указания какви действия да се предприемат, когато се изчерпи финансовия ресурс в сметките на бенефициентите и на какво основание те да спрат договорите със строители и изпълнители. Тя изрази мнение, че цялата програма е в риск от гледна точка на липса на яснота как ще се управлява процеса с налагане на финансовите корекции по тези договори, защото една подобна финансова корекция, която надхвърля милиони, дори да е наложена, тя не може да бъде понесена от бенефициент, който няма възможност да я плати и че това е слабост на системата, която системата се опитва да прехвърли на бенефициентите.

Г-н Александров отговори, че в рамките на повторната управленска верификация са предприетите действия от страна на УО, включително и за подобряваме на Системите за управление и контрол. Тези подобрения дават увереност на УО, че подобни пропуски няма да бъдат допускани в бъдеще, което ще позволи да се извършва верификация и да се подават искания към Европейската комисия и към Сертифициращия орган, които да са изчистени от констатираните грешки. Г-н Александров спомена, че в перида 19-23 май 2014 г., беше извършена проверка от страна на одитори на Европейската комисия, които провериха работата на Управляващия орган и се очакват техните заключения, както и че в рамките на следващите два дни ще бъде изпратено становището на държавата, относно предприетите действия в резултат на спирането на плащанията. В резултат на това, след като Европейската комисия придобие увереност за адекватността на действията, би следвало да възобнови плащанията и съответно УО да възобнови от своя страна паричните потоци към общините, а те към своите бенефициенти.

Председателят на КН благодари и даде думата на г-н Белев.

Г-н Белев отчете, че процеса на верификация е ускорен от 18 на 70 милн. лв. месечно и коментира, че за да се постигнат целите до края на годината е необходимо процесът да се ускори 4 пъти и зададе въпроса в какъв срок се очаква да се възобнови плащането към бенефициентите.
В отговор г-н Александров заяви, че са предприети допълнителни действия по разговори с Министерството на финансите, с оглед осигуряване на възможен допълнителен ресурс, но към настоящия момент бюджета, предвид пренасочените средства към ОПОС е затруднен да отдели свободен финансов ресурс, така че също се разчита на разговори и регулярна информация с фонд ФЛАГ, с цел те да преосмислят своята позиция по спиране на плащанията към бенефициентите изпълняващи проекти по оперативната програма.

Г-н Онбаши благодари и предложи да се премине към следващата точка от дневния ред, но думата беше дадена за коментар на г-н Темплански.

Г-н Темплански благодари за дадената дума и направи кратък коментар, относно това, че разбира трудното положение в което са изпаднали програмата и бенефициентите поради прекъсването на плащанията и даде увереност, че е в интерес на всички те да се възстановят колкото се може по бързо и от негова страна ще направи възможно най-доброто, за да процедират по бързо, след като получат доклада на българските власти и разберат и анализират всички действия и мерки, които са предприети от УО, така както са набелязани с цел да се отговори на проблемите, описани в писмото на ЕК за прекратяване на плащанията. Също така той сподели, че тази процедура не е необичайна за Комисията и тя се е случвала в доста страни-членки и оперативни програми.

Г-н Онбаши благодари за коментара от страна на г-н Темплански и на свой ред увери, че през периода на повторната управленска верификация е извършен огромен обем от работа от страна на УО и Изпълнителната агенция за одит на средствата от ЕС с цел да се подобрят Системите за управление и контрол и да се възобновят плащанията по програмата, за което благодари на всички ангажирани в целия процес и предложи да се пристъпи към следващата точка от дневния ред като даде думата на държавен експерт Светла Иванова, да представи презентация на тема „Проект на ОП „Околна среда 2014-2020 г.“ След представянето, беше дадена възможност на членовете на КН за въпроси и коментари по презентацията.Думата беше дадена на г-жа Десислава Стойкова от НСОРБ, която направи коментар по текста на ОПОС 2014-2020. Първият отбелязан проблем е свързан с ос 1- води, в проекта на програмата е отбелязано, че се предлага забавяне от 3 години на предприемане на действия по реално изпълнение на реконструкцията и изграждането на ВиК инфраструктурата. Общините се разлеждат като бенефициенти единствено, ако са започнали да изпълняват проекти през настоящия програмен период. Националното сдружение на общините настоява това ограничение да бъде премахнато, тъй като е известно, че се инвестираха значителни средства за поготовката на така наречените мастер планове. Тяхната основна задача е да създаде приоритетите и да открои регионалните инвестиции в обособените територии. Общините се надяват когато проектите им отговарят на стандартите на мастер плановете, общинатата да може да кандидатства и да изпълнява своите проектни предложения на време. Ако се приеме въпросното забавяне на проектите по ОПОС се рискува да се забавят и проектите по ОПРР, тъй като в нея са предвидени средства, които да се разходват успоредно със ОПОС, а това води до риска да се загубят близо 900 милиона евро. Втория коментар на г-жа Стойкова касае разпределението на средствата, които са насочени към структури на МОСВ. Тя счита, че определените за ос 6 – Техническа помощ средства са твърде завишени и предлага една част от тях да бъдат пренасочени към оси 4 и 5, тъй като средствата по тези оси са твърде ограничени.Г-жа Беата Папазова направи процедурно предложение по отношение поставените въпроси, Тя предложи обсъждането на ОПОС 2014-2020 да се извършва в рамките на тематичната работната група и добави, че към настоящия момент се обсъждат твърде актуалните проблеми и въпроси свързани с настоящия програмен период на ОПОС.Г-н Онбаши се съгласи с госпожа Папазова и обяви, че заседанието е достигнало до точка Разни от дневния ред. Поради липсата на други въпроси и предложения председателя на КНОП пристъпи към закриване на заседанието. Той благодари на всички присъстващи за активното участие и изрази увереност, че при добро съвместно сътрудничество между отделните участници в ОП ще достигнем до успешното реализиране на проектите.

Списък на присъствалите:
Членове и заместници в Комитета за наблюдение:

 1. Г-н Дин Онбаши – Председател на Комитета за наблюдение заместник-министър на околната среда и водите;

 2. Г-н Спиридон Александров – и.д. Директор на Дирекция “Кохезионна политика за околна среда”, Министерство на околната среда и водите;

 3. Г-н Георги Иванов– Министерство на околната среда и водите, дирекция “Управление на водите”;

 4. Г-жа Стела Тодорова - Министерство на околната среда и водите, дирекция “Национална служба за защита на природата”;

 5. Г-жа Мария Неделчева - Министерство на околната среда и водите, дирекция „Политики по околна среда“;

 6. Г-жа Веселина Рошлева – Изпълнителна агенция по околна среда, дирекция “Мониторинг и оценка на околната среда”;

 7. Г-н Стефан Стефанов - Министерство на околната среда и водите, дирекция “Управление на отпадъците”;

 8. Г-н Мустафа Чаушов -Министерство на икономиката, енергетиката и туризма, дирекция “Европейски фондове за конкурентоспособност";

 9. Г-жа Ива Якимова - Министерство на икономиката, енергетиката и туризма, дирекция ”Туристическа политика”;

 10. Г-жа Ирина Иванова – Министерство на труда и социалната политика, главна дирекция „Европейски фондове, програми и проекти“;

 11. Г-жа Ирена Първанова - Министерски съвет, дирекция „Оперативна програма „Техническа помощ““;“

 12. Г-жа Добринка Кръстева – Министерски съвет, ЦКЗ;

 13. Г-жа Деница Недева - Министерски съвет, дирекция “Координация по въпросите на Европейския съюз”

 14. Г-жа Илиана Лазарова - Министерство на финансите, дирекция “Икономическа и финансова политика”;

 15. Г-н Филип Крумов – Министерство на финансите, дирекция Оперативна програма „Административен капацитет“;

 16. Г-н Альоша Даков - Изпълнителна агенция по горите;

 17. Г-жа Луиза Горчева – Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, дирекция „Европейски фонд за рибарство“;

 18. Г-н Петър Петров – Национален статистически институт, отдел „Статистика на околната среда“;

 19. Проф. Пламен Нинов – Българска акедемия на науките;

 20. Г-н Аспарух Аспарухов –Регионалния съвет за развитие на ЮЗР за планиране, кмет на община Божурище;

 21. Г-н Кръстьо Спасов - Регионален съвет за развитие на СЗР за планиране, Областен управител на област Видин;

 22. Г-жа Таня Христова – Регионален съвет за развитие на СЦР за планиране, кмет на община Габрово;

 23. Г-н Венцислав Венков - Регионален съвет за развитие на СИР за планиране, Областен управител на област Шумен;

 24. Г-жа Ренета Василева - Конфедерация на независимите синдикати в България;

 25. Г-жа Петя Богатинова – Конфедерация на труда „Подкрепа“;

 26. Г-жа Илиана Павлова – Българска стопанска камара;

 27. Г-жа Беата Папазова – Българска търговско-промишлена палата;

 28. Г-н Красимир Дачев – Българска търговско-промишлена палата;

 29. Г-жа Юлиана Янкова – Конфедерация на работодателите и индустриалците в България;

 30. Г-жа Андриана Георгиева – Асоциация на индустриалния капитал в България;

 31. Г-жа Ася Добруджалиева - Асоциация на еколозите от общините в България.

Наблюдатели в Комитета за наблюдение:

 1. Г-н Марек Теплански – Европейска комисия, ГД “Регионална политика”;

 2. Г-жа Ирина Вангеле - Европейска комисия, ГД “Регионална политика”;

 3. Г-жа Добринка Михайлова – Министерство на финансите, ИA “Одит на средствата от ЕС”;

 4. Г-жа Виолета Николова – Министерство на финансите, ИA “Одит на средствата от ЕС”;

 5. Г-жа Мануела Милошева – Министерство на финансите, дирекция „Национален фонд“;

 6. Г-жа Снежана Смиловска – Министерски съвет, дирекция „Мониторинг на средствата от ЕС“;

 7. Г-н Дончо Иванов - Коалиция за устойчиво развитие;

 8. Г-жа Антоанета Салфидж - Сдружение „Аз обичам водата”, Алианс на неправителствените организации „ВИТОША-2002”;

 9. Г-н Тома Белев – Асоциация на Парковете в България – представлява г-жа Катерина Раковска.

Одобрил:

Дин Онбаши

Заместник-министър на

околната среда и водите и

председател на КН на ОПОС


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница