Доклад за научноизследователската, учебната и финансовата дейност на иинч-бан за 2013 гстраница1/3
Дата14.08.2018
Размер385.47 Kb.
ТипДоклад
  1   2   3
Б Ъ Л Г А Р С К А А К А Д Е М И Я Н А Н А У К И Т Е
ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО И ЧОВЕКА
Отчетен доклад
за научноизследователската, учебната и финансовата

дейност на ИИНЧ-БАН за 2013 г.

гр. София 1113, ул. ,,Акад. Георги Бончев”, бл.6, ет.5/6, тел./факс (02)8703217

1. ПРОБЛЕМАТИКА НА ЗВЕНОТО:

1.1. Преглед на изпълнението на целите /стратегически и оперативни/, оценка и анализ на постигнатите резултати и на перспективите на звеното в съответствие с неговата мисия и приоритети, утвърдени от ОС на БАН при структурните промени през 2010 г.

Създаването на нова структурна единица ИИНЧ преди три години и половина беше придружено от обединяване и на движещите идеи на заварените две звена, чиито 4 приоритета се разпределиха съобразно традициите и перспективите за развитие на звената, превърнати съответно в два департамента - по демография и по психология. Обща остана мисията, също обединяваща и обясняваща съсъществуването на двата различни научни клона. Но би било наивно да се очаква точно съвпадение на дейностите с приоритетните линии. Това е така поне поради няколко причини: динамичното развитие на съвременната реалност, произтичащо и от прогресивното, макар и противоречиво интегративно развитие на ЕС, специфичните социално-икономически и политически процеси в България; оформянето на основни линии в Европейските научни програми, както и в Оперативните програми и фондове, насърчаващи развитието на определени проблемни кръгове и научни изследвания и съответно осигуряващи финансирането им; индивидуалните планове на учените, много от които трябваше да се довършват по започнали преди това научно-изследователски програми.

Все пак отчитайки една разнообразна панорама от постижения чрез проекти устойчивата линия на Института е ежегодното потвърждаване и реализиране на неговата мисия на научно звено за теоретични и научно-приложни изследвания и подготовка на научни кадри в областта на демографията и психологията. Освен това факт е, че немалко от проектите, реализирани от учените в Института са насочени реално към подпомагане и на редица институции в анализа, диагностиката, превенцията и интервенцията при решаване на проблеми от различно естество - както на равнището на индивида, така и на равнището на социалните групи, общности и етноси. Всичко това съответства на стратегическите цели на звеното. Реализирането на приоритетите в научната дейност най-пряко се вижда в проектите и резултатите от изследванията през годината.

Приоритет 1-структурни промени в населението вследствие на понижената раждаемост, остаряването, вътрешната и външната миграция, дестабилизирането на семейната институция, заболеваемостта и други демографски предизвикателства;

Между различни фактори, обуславящи структурни промени в населението, стои особено сериозно процесът на застаряване на населението. Три проекта в департамент Демография са тематично насочени към анализ и търсене на решения на социалните проблеми в тази сфера: „Модели за оценка влиянието на демографските процеси върху броя и възрастовата структура на населението” с ръководител гл. ас.д-р К. Лилова; „Възрастните хора в България - възможности за социално включване в контекста на техните нагласи и потребности” с ръководител гл. ас. д-р С. Черкезова и завършилият през 2013 г. проект „Състояние и перспективи пред демографския потенциал на най-малките селски селища в България” с ръководител гл. ас. Н. Цеков

Приоритет 2-Промени в демографското поведение на населението в България: Теории, методологии и емпирични анализи в условията на икономическа и демографска криза;

По втория приоритет съответстват проектите „Пронатализъм и социална политика в България след 1990 г.” с ръководител доц. Т. Коцева. ; и „Особености на семейството в Източна Европа в контекста на съвременните европейски тенденции” с ръководител проф. М. Сугарева.

Приоритет 3 - Интеграционни процеси и националната идентичност във връзка с глобализацията, етническото и религиозното многообразие и повишената мобилност на населението.Годишните отчети на учените в ИИНЧ сочат, че големият брой проекти и внушителна част от научно-изследователската дейност попадат в смисъла на третия приоритет. Тук попадат актуалните и много значими изследвания, провеждани от учени в департамента по психология като: “Информираност и междукултурни различия в нагласи към актуални обществени проблеми” с ръков. проф Р.Божинова; два проекта под ръководство на доц. Е. Таир - “Идентичност, акултурация и психчно благополучие при малцинствени групи” и младежки проект, финансиран от ФНИ на тема “Етническа толерантност в бизнес среда: нагласи на работодателите и отношение на българи, роми и турци към труда и професионалната реализация”; “Dynamic nature of the interethnic relations in Bulgaria: a social-psychological perspective” /Динамична природа на междуетническите нагласи в България: социалнопсихологическа перспектива/, в рамките на Българо-Швейцарска изследователска програма с ръководител доц. Й.Зографова и ко-ръков. доц. А.Христова

Към третия приоритет съответстват и постиженията по няколко проекта, разработвани от учени в департамента по демография: 3 проекта, финансирани от европейски програми и фондове, насочени към изследването на етническото многообразие и интеграционните процеси с ръководител проф. И. Томова - „Restoring the European Dimensions of the Romani Language and Culture (Възстановяване на европейските измерения на ромския език и култура) - R.E.D.-Rrom”, финансиран от Изпълнителна агенция Аудиовизуално образование и култура на Европейската комисия; „Identifying and Reducing Prejudices as a Source of Conflict between Roma and non-Roma Population - Cases of Bulgaria, Italy, Romania and Slovenia Compared (Идентифициране и намаляване на предразсъдъците като източник на конфликти между роми и останалото население – сравнение на случаите България, Италия, Румъния и Словения) – REDUPRE”, финансиран от Изпълнителна агенция Правосъдие на Европейската комисия; Gender Dimensions of Roma Inclusion. Community Feedback Report (Джендърни измерения на ромското включване)”, финансиран от Световната банка. В същата насока е и бюджетно финансираният проект „Регионално изследване на ромите в риск от маргинализация: Миграцията на ромите и неромите от Централна и Източна Европа” с ръководител проф. И. Томова

Приоритет 4- Личностният потенциал за развитие, учение и адаптация през целия живот и създаване на практически подходи за подобряване на качеството на живот.

По четвъртия приоритет са разработвани проекти, обхващащи проблемите на личностното развитие, на ученето, както и въпросите около психичното благополучие, баланса във всекидневието и професионалната ангажираност и т.н. По тази линия научни изследвания са развивани в департамента по психология в няколко подгрупи - по първата са разработвани проблеми на психичното благополучие, ценности, както и теоретико-практически аспекти на реализацията на личността в кариерата и др. Проект с тема „Психологична интервенция и превенция на конфликта при съчетаване на семейния и професионалния живот” финансиран по линия на ОП РЧР, с ръководител доц. Христова; „Професионален стрес и ценности в работна среда”, ръководител доц.Л. Василева; „Баланс между работа и семейство.Позитивен и негативен тип взаимовлияние между работа и семейство”, ръководител гл.ас.Б.Андреев; „Личност, кариерни интереси и стратегии за трудова реализация в младежка възраст”, ръководител доц.Е.Папазова; „Взаимовръзки на психичното благополучие с родителски поведения и личностни характеристики на децата”, ръководител доц. М. Рашева; „Ценности за труд и стимулиране на персонала в процеса на трудовата дейност” е проект, по който започна да работи гл.ас. д-р Ф.Филипов и също е към този приоритет. Друга подгрупа проекти проучват проблеми на детското развитие в различни възрастови групи, личностния потенциал за развитие, като проект, разработван от проф. Б.Димитров и гл.ас.д-р Лалова за „Изследване на четивните способности на деца от начална училищна възраст”; “Психологичен тип и развитие на личностния потенциал през жизнения цикъл”, ръководител проф.Е.Пенчева; „Екзекутивни функции и стратегии за обработка на различни категории стимули с емоционално съдържание от деца с Аспергер синдром, хиперактивност – дефицит на вниманието и Даун синдром”, разработван от гл.ас.д-рТрифонова и гл.ас. д-р Б.Александрова; Към същия приоритет спада и една много съществена група изследвания, проекти, финансирани чрез УНИЦЕФ, и взаимосвързани като етапи от развитието и валидиране на стандарти за ранно детско развитие, с ръководител д-р Мария Трифонова и те са “Възрастова валидизация на стандарти за ранно детско развитие и учене”, Създаване на методика за входно ниво за децата от първа група”, финансиран от МОНМ по ОП. Работи се и по проект, с прекъснато финансиране от ФНИ - Мозъчно корово управление на спокоен стоеж при сетивен конфликт, ръков. проф. Б.Димитров в сътрудничество с И-т по невробиология. По този приоритет и свързаните въпроси за личностното развитие и учене се работи и по още един проект към департамент демография - проект по ОП РЧР, съфинансиран от ЕСФ на ЕС: „Развитие на млади изследователи в областта на демографията” с ръководител доц. К. Борисова-Маринова.

В департамента по демография се развива и направление, обвързано с проблемите на историческата демография. Тематиката на три проекта е свързана с изследването на историко-демографското развитие на българските земи, българската диаспора и миграционните политики на България: „Гръцкият печат от XIX век - извор за демографската история на българските земи през възраждането” с ръководител проф. Щ. Щерионов; „Бракът по българските земи през ХІХ в. (до 1878 г.)” с ръководител гл. ас. Д. Ангелова и „Принудителни миграции на таврийските българи 1917-1945 г.” с ръководител д-р В. Калоянов.

В перспектива както чрез финансирани проекти, така и чрез докторантски проекти ще се разширява тематиката в демографския департамент, от който се очаква увеличаване на изследователските акценти върху въпросите на демографската криза, на миграцията на българите и др.под.


1.2. Връзка с политиките и програмите от приетите от ОС на БАН на 23.03.2009 г. “Стратегически направления и приоритети на БАН през периода 2009-2013 г.”
Политиките и програмите, които са приети от БАН през пролетта на 2009 г. все още имат мотивираща сила по отношение насочването на научните изследвания и дейност в инситутите на Академията. Същевременно може да се очаква обновяването им с оглед на факта, че са програмирани за изпълнение до 2013г., и с оглед на влизането в действие на новата мащабна европейска програма за финансиране на научни и иновативни дейности в ЕС Хоризонт 2020. В тази връзка може уверено да се твърди, че Институтът за изследване на населението и човека има предимството, че е с насочени усилия и знания именно към най-актуалните, най-наболелите и значими проблеми на социалното съвремие. Така че немалко от проектите съответстват на Политика 1: Науката – основна двигателна сила за развитие на националната икономика и общество, базирани на знания. Програма 1.1: Икономическо развитие, социални отношения и структури в България като страна-член на Европейския съюз. Става дума за изследванията в сферата на демографските въпроси и процеси в най-новата ни история, на социалните отношения спрямо различни групи, напр. Възрастните хора, негативните процеси на обезлюдяване на селища у нас, социалната и демографска политика, демографската криза и съвременните характеристики на семейството. Една група от изследвания определено е насочена към

Програма 1.4: Човешки и научен потенциал за икономика и общество, базирани на знания. Това са проекти, насочени към социално-практически иновативни решения относно създаване нови стандарти за раннодетско развитие, както и насочени към друга възрастова група - специализиране на млади учени-докторанти в сферата на демографското познание.

Голям брой проекти и идеите, развивани в тях са релевантни особено на Политика 3: Националната идентичност и културното разнообразие в Европа и света. Както бе отбелязано по-горе във връзка с приоритетите на звеното, немалък брой проекти са с тематично насоченос към проблемите на различни видове идентичност, интегративни процес и етно-национално разнообразие у нас и в Европа, междуетнически взаимоотношения и др. По Програма 3.2: Историята на българските земи, България и българите са развиваните идеи в рамките на историко-демографските изследвания, обхващащи различни периоди, политики и т.н. По Програма 3.3. Ценностната система на българското общество, са релевантни изследванията върху ценностите и личностно развитие, психичното благополучие, хармоничността и баланса в живота на съвременниците ни.
1.3. Извършвани дейности във връзка с точка 1.2.

Поради спецификата и същността на двете основни насоки на развитие на Института - по линия на психологически и по линия на демографски изследвания - дейностите му са пряко обвързани с по-близки и по-далечни цели на прогресивното и устойчиво развитие на обществото и държавата. Не са много научните звена, чиито цели и интереси да са така пряко и дълбоко преплетени с текущи, актуални, а и с дългосрочни приоритети на всички социално-групови равнища, и преди всичко на индивидуално равнище. Извършваните дейности по линия на научно-изследователските проекти, учебната/преподавателска активност, експертните функции спрямо редица публични, неправителствени, както и частни организации и фирми представляват уникален принос на ИИНЧ спрямо общество/граждани и институции.

Паралелно на изпълняваните проекти, финансирани бюджетно, голяма част от учените и специалистите в Института са включени в създаването и реализирането на външно финансирани проекти, изследванията в рамките на които се извършват динамично и в срок, при това в някои случаи дори независимо от нередовни трансфери на средства - така напр., “Етническа толерантност в бизнес среда: нагласи на работодателите и отношение на българи, турци, роми към труда и професионалната реализация” - младежки проект, одобрен и финансиран от ФНИ продължи реализирането му въпреки прекъснатото финансиране от Фонда, не по вина на младите учени, а поради спрелия да функционира Национален фонд.

През миналата година Институтът успява да спечели немалко на брой и по значимост проекти, с финансиране от различни външни източници - както краткосрочни за няколко месеца до една година, финансирани от МОНМ, от Световната банка и др., така и дългосрочни проекти, финансирани по линия на Швейцарската национална фондация, МОНМ и др.

По случай 40 годишен юбилей от създаването на академично звено по психология към БАН беше проведена тържествена сесия, както и национална конференция по психология, на която взеха участие от много други институти на Академията, както и от външни институции и университети. Организирана беше и международна конференция по линия на финансиран от ОПРЧР проект “Транснационално сътрудничество за развитие на услуга за малки и средни предприятия. Психологическа интервенция и превенция на конфликта при съчетаване на семейния и професионалния живот”, на която участваха учени от Румънската Академия, а взеха участие и немалко учени от други институти, както и някои колеги от департамент “Демография” . Освен това, по линия на същия проект се проведе и масово посетен практически семинар с представители от „Човешки ресурси” на десетки малки и средни предприятия с цел да получат знания, умения и съответен сертификат по отношение интеревнеция и превенция за постигане на баланс между работа и семейство.
1.4. Полза/ефект за обществото от извършваните дейности по точка 1.3.
Поради нарасналите потребности от една страна, на обществото и на изисквания от друга страна, при възлагането и финансирането на различни проекти, изследванията и резултатите от тях да имат социален ефект, да бъдат приложими, работата на учените придобива повече социално-практически смисъл. Нещо повече, не би могло да се посочи проект или тема, които да не са насочени поне в отделни аспекти за решаване на социални дилеми, ситуации, проблеми. Така значимите проекти, финансирани по линия на Оперативни програми - “Транснационално сътрудничество за развитие на услуга за малки и средни предприятия. Психологическа интервенция и превенция на конфликта при съчетаване на семейния и професионалния живот", с ръководител доц. А. Христова и в сътрудничество с БАУЧР и с Румънска академия на науките-Институт по философия и психология, и проект “Развитие на млади изследователи в областта на демографията”, с ръководител доц. К. Борисова са пряко обвързани с практически значими ефекти и дейности Резултатите от тези проекти се приложени непосредстевно в практиката - при първия за обучение на специалисти от Човешки ресурси от десетки малки и средни предприятия да работят за баланса на служителите между техните професии и личен живот, а другия да развие умения и знания у малдите учени - докторанти в сферата на демографската наука.

Сериозна е ползата от други също мащабни проекти като “Избор на скриниг тест, обучение на логопеди и психолози,провеждане на скрининг тест анализ на резултатите” с ръководител д-р Трифонова и финансиран от МОНМ по ОП и също ръководените от нея и финансирани от УНИЦЕФ “Създаване на методика за входно ниво на деца в първа възрастова група на ОДЗ”, “Възрастова валидизация на стандарти за ранно детско развитие и учене на деца от 0 до 3 годишна възраст” . Ефектът, който е предвидим е значим още повече, че става дума за въвеждане на нови стандарти и за детското ранно развитие - една от най-чувствителните възрастови групи спрямо методите на възпитание и обучение.

Краткосрочните и така да се каже по-ниско бюджетни проекти, са с много голяма значимост и ефект - както по посока на социалните агенти спрямо които са насочени, така и обратно - институциите събират впечатления за способността на учените от нашето звено да се отзовават и да вършат работа експресно и компетентно.

"Емпатията - Базова професионална нагласа в работата на кризисния психолог" , финансиран от МОНМ, с ръководител доц. Р. Георгиева

И “Изследване на методи за формиране на ценности в училищна възраст”, също финансиран от МОНМ, с ръководител проф.Р.Божинова са подобни кратки и практически насочени проекти, успешно изпълнени. В рамките на годината е и проектът “Джендърни измерения на ромското включване” с ръководител който наред с по-дългосрочните проекти в тази сфера, на които като “Възстановяване на европейските измерения на ромския език и култура”, финансиран от ЕК, “Идентифициране и редуциране на предразсъдаците като източник на конфликти между роми и останалото население”, също финансиран от ЕК - с ръков. проф.Томова са безспорно в областта на не само актуални, но и трудни за вземане на решения области от социалното и етническо развитие. В тази сфера се очаква да допринесе и започналият голям проект през миналата година, финансиран от Швейцарската национална научна фондация " Динамичната същност на междуетническите нагласи в България: социално психологическа перспектива" с ръководител доц. Зографова и ко-ръков доц.Христова. Освен изброените външно финансирани проекти, приложими аспекти съдържат и всички бюджетно подкрепяни планови теми от учените в ИИНЧ.

По-горе е посочена тяхната тясна връзка с приоритетите на звеното и със стратегически очертаните политики и програми на БАН от 2009 г.


1.5. Взаимоотношения с институции.
Институт за изследване на населението и човека сътрудничи с университети от цялата страна, с различни национални институции, както и неправителствени организации, медии и експертни органи. Учените и от двата департамента са търсени с цел сътрудничество, за експертни становища и рецензии както по отношение на различни програми, научни трудове, така също са включвани и като членове на организации и съвети за решаване на важни социално-демографски и психологически въпроси. От своя страна в ИИНЧ са канени и включвани многократно представители от други университети и организации като членове на научни журита, в научния съвет или като консултанти в проекти. Учените от звеното са преподаватели в редица университети в страната като Софийски университет “Св.Климент Охридски”, Нов Български университет, Университет за национално и световно стопанство, Пловдивски университет “Паисий Хилендарски, Военна академия, Бургаски свободен университет, Европейски политехнически университет. Те разработват и представят свои курсове по различни клонове на психологията, по демография, социология, статистика и др. както в бакалавърски, така и в магистърски програми.

По отношение експертната дейност на учени от звеното, подготвени са 78 писмени материала - рецензии, становища, експертни оценки и др. Като например, доц. К.Борисова е представила Концепция за „Подкрепа за демографските изследвания като основа на държавната политика по населението в България”. Учените са включвани като експерти и в дейности на важни органи и институции – доц.К.Маринова и доц. Е.Димитрова са членове на Междуведомствената работна група по демографските въпроси на МТСП, доц. А. Христова е Член на НССЕИВ към Министерски съвет, проф. М.Сугарева е Национален координатор за Националните приоритети на научните изследваня. /МОНМ/ и е изготвила становище относно проекта за отчет на Националната стратегия за демографско развитие за МТСП. проф.И.Томова е член на Международен център за изследване на малцинствата и културните взаимодействия, на Фондация „Междуетническа инициатива за човешки права“, комисия на МТСП за интеграция на уязвими малцинствени общности и е подготвила няколко експертизи като напр. - за нуждите на Комисията за защита от дискриминация, Експертиза за добри практики за интеграцията на ромите в Белгия, България и Словакия за нуждите на ЕК и правителствата на трите страни; изготвяне на наръчник за използване на добър опит за интеграция на ромите, писмено становище за предложените от Световната банка мерки за интеграция на ромите, предложени на българското правителство и др. Доц. Т. Коцева е подготвила доклад за БАН относно демографския приоритет в националните приоритети, доц. Й.Зографова е предоставила експертна оценка за Национален институт за обучение и квалификация в системата на образованието (НИОКСО). Гл.ас. д-р С. Калчева е Член на работна група в Централна комисия за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни към Министерския съвет; гл.ас. д-р Д. Бакалова е член на Българска асоциация за профилактика на наркомании (БАПН) – Член на Управителния съвет; ас. Сп.Ташев -съветник по демографски въпроси на депутата в Европейския парламент Станимир Илчев; доц. Е.Папазова е местен експерт към сдружение „Здраве без граници“, гр. София и др. Договори за сътрудничество са сключени с Факултет „Национална сигурност и отбрана” при ВА „Г.С. Раковски”, Европейски политехнически университет гр. Перник, Споразумение с Асоциация Родители, Варненски свободен университет „Черноризец Храбър” .


1.6. ОБЩОНАЦИОНАЛНИ И ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ, ОБСЛУЖВАЩИ ДЪРЖАВАТА

1.6.1. Практически дейности, свързани с работата на национални правителствени и държавни институции, индустрията, енергетиката, околната среда, селското стопанство, национални културни институции и др. /относими към получаваната субсидия/.

Сътрудничеството спрямо държавни институции се изразява в реализирани и финансирани проекти, като напр. Финансираните от МОНМ -"Емпатията- Базова професионална нагласа в работата на кризисния психолог" ; съфинансиране от МОНМ на българо-швейцарски проект: Динамична същност на междуетническите нагласи в България: социалнопсихологическа преспектива;

Успешно е завършен и представен с резултати проект по ОП “Човешки ресурси: Транснационално сътрудничество за развитие на услуга за малки и средни предприятея "психологическа интервенция и превенция на конфликта при съчетаване на семейния и професионалния живот" финансрина от МТСП; Продължават дейности по “Развитие на млади изследователи в областта на демографията”; Краткосрочен, но значим и финансиран от МОНМ, проект за “Избор на скриниг тест, обучение на логопеди и психолози, провеждане на скрининг тест анализ на резултатите”.

21-22 май 2013 г беше проведена “Човекът във фокуса на актуални психологични изследвания Юбилейна национална конференция” От 13-21 май организирана Изложба с постерна сесия “40 години психология в БАН”, отразяваща десетки постижения в актуалните проекти на учените от Департамент Психология.

19-20 септември е проведена международната конференция на тема “Психологична интервенция и превенция на конфликта при съчетаване на семейния и професионалния живот”.


1.6.2. Проекти, свързани с общонационални и оперативни дейности, обслужващи държавата и обществото, финансирани от национални институции /без Фонд “Научни изследвания”/, програми, националната индустрия и пр. - до три най-значими проекти.Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница