Доклад за оценка на степента на въздействие на инвестиционно предложение за „страница1/5
Дата24.04.2017
Размер0.75 Mb.
ТипДоклад
  1   2   3   4   5


Приложение 7

ДОКЛАД

ЗА ОЦЕНКА НА СТЕПЕНТА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ

НА

ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ЗА

ИЗГРАЖДАНЕ НА МНОГОФУНКЦИОНАЛНО СПОРТНО ИГРИЩЕ ЗА ВОЛЕЙБОЛ, ФУТБОЛ, БАСКЕТБОЛ, ТЕНИС И ДР. С РАЗМЕРИ 22X42 М С ИЗКУСТВЕНА НАСТИЛКА И СЪПЪТСТВАЩИ ГО ПОМОЩНИ И СЕРВИЗНИ ПОМЕЩЕНИЯ" В ПИ № 40261.106.1, МЕСТНОСТ "НАД ЛОЗЯТА",С. КРУШУНА, ОБЩИНА ЛЕТНИЦА”

ВЪРХУ ПРЕДМЕТА И ЦЕЛИТЕ НА ОПАЗВАНЕ НА ЗАЩИТЕНА ЗОНА

BG0002102 „ДЕВЕТАШКО ПЛАТО” ПО ДИРЕКТИВА 2009/147 на ЕЕСВъзложител: „EКЛИПС АГРО” ЕООД

Октомври, 2016 г.
Съдържание
Увод ..............................................................................................................................3

1. Анотация на инвестиционното предложение .......................................................5

2. Описание и характеристика на други планове, програми и проекти/инвестиционни предложения, съществуващи и/или в процес на разработване или одобряване, които в съчетание с оценяваното инвестиционно предложение могат да окажат неблагоприятно въздействие върху защитената зона ........................................11

3. Описание на елементите на инвестиционното предложение, които самостоятелно или в комбинация с други планове, програми и проекти/инвестиционни предложения биха могли да окажат значително въздействие върху защитената зона или нейните елементи ................................................................................................................18

4. Описание на защитената зона, местообитанията, видовете и целите на опазването им и тяхното отразяване при изготвянето на инвестиционното предложение.........................................................................................................................20

5.Описание и анализ на степента на въздействие на инвестиционното предложение върху предмета и целите на опазване на защитената зона ......................22

5.1. Описание и анализ на въздействието на инвестиционното предложение върху типовете природни местообитания и видовете, предмет на опазване в защитената зона........................................................................................................................................24

5.2. Описание и анализ на въздействието на инвестиционното предложение върху целостта на защитената зона с оглед на нейната структура, функции и природозащитни цели (загуба на местообитания, фрагментация, обезпокояване на видове, нарушаване на видовия състав, химически, хидроложки и геоложки промени и др.) .........................35

6. Предложения за смекчаващи мерки предвидени за предотвратяване, намаляване и възможно отстраняване на неблагоприятните въздействия от осъществяване на инвестиционното предложение върху защитената зона и определяне степента им на въздействие върху предмета на опазване на защитената зона в резултат на прилагането на предложените смекчаващи мерки ...............................................................................36

7. Разгледани алтернативни решения и оценка на тяхното въздействие върху защитените зони, вкл. „нулева алтернатива”...................................................................37

8. Картен материал с местоположението на инвестиционното предложение спрямо защитената зона и нейните елементи .............................................................................38

9. Заключение за вида и степента на отрицателното въздействие съобразно критериите по чл.22 на Наредбата ...................................................................................39

10. Наличие на обстоятелства по чл. 33 ЗБР и предложение за конкретни компенсиращи мерки по чл. 34 ЗБР – когато заключението по т. 9 е, че предметът на опазване на съответната защитена зона ще бъде значително увреден от реализирането и есплоатацията на инвестиционното предложение и че не е налце друго алтернативно решение ..............................................................................................................................40

11. Използвани методи на изследване, включително времетраене и период на полеви проучвания, методи за прогноза и оценка на въздействието, източници на информация, трудности при събиране на необходимата информация ........................40

12. Източници на информация ................................................................................42

13. Документи по чл. 9, ал. 2 и 3 .............................................................................43
Увод

Настоящият Доклад за оценка на степента на въздействие (ДОСВ) се извършва на основание на чл. 31-34 от Закона за биологичното разнообразие (обн.ДВ, бр.77 от 09.08.2002 г.), чл.22 и чл.23 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта (ОС) на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн.ДВ, бр.73 от 11 септември 2007г., изм. и доп. бр. 81/2010, бр. 3/2011, бр. 94/2012 г.) и в съответствие с чл. 9, ал. 1, както и на основание, Решение № ПН 32 ПР/2015 на РИОСВ Плевен за извършване на Оценка за въздействието върху околната среда (ОВОС) и ДОСВ. Разработката е в съответствие с чл. 6, ал. 3 и ал. 4 на Директива 92/43/ЕИО за запазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.

Мотивите на компетентния орган, РИОСВ Плевен, са следните:

І. Характеристики на предлаганото строителство, дейности и технологии:

1. ИП предвижда изграждане на многофункционално спортно игрище за волейбол, футбол, баскетбол, тенис и др. с размери 22х42 м. с изкуствена настилка и съпътстващи го помощни и сервизни помещения в поземлен имот с идентификатор 40261.106.1 в местност "Над лозята", в землището на с. Крушуна, община Летница, област Ловеч.

2. ИП не е свързано с ползване на повърхностни и подземни води, със заустване на отпадъчни води във водни обекти. Водоснабдяването ще е от селищната водопроводна мрежа, отпадъчните води ще се заустват във водоплътна изгребна яма в границите на имота.

3. При реализацията на ИП не се допуска замърсяване с отпадъци и/или увреждане на почвата, както в района на ИП, така и в съседните имоти. Генерираните отпадъци ще се управляват и третират в съответствие със Закона за управление на отпадъците, подзаконовата нормативна уредба.

4. ИП не е свързано с емисии на вредни вещества изпускани в атмосферния въздух от неподвижни източници на емисии.

5. Съгласно становище на Регионална здравна инспекция (РЗИ) – Ловеч, по отношение на степента на значимост на въздействието и риска за човешкото здраве, за ИП не е необходимо извършването на ОВОС.

6. Риска от инциденти е минимален.


ІІ. Местоположение:

1. ИП предвижда изграждане на многофункционално спортно игрище за волейбол, футбол, баскетбол, тенис и др. с размери 22х42 м. с изкуствена настилка и съпътстващи го помощни и сервизни помещения в поземлен имот с идентификатор 40261.106.1 в местност "Над лозята", в землището на с. Крушуна, община Летница, с площ 1007 кв.м. земеделска територия, с начин на трайно ползване „ливада”.

2. Имота е в близост до регулационните граници на населеното място и граничи с второстепенна улица.

3. В резултат от реализирането на ИП не се очаква да настъпят значителни неблагоприятни въздействия върху компонентите на околната среда.


ІІІ. Способност за асимилация на екосистемата в естествената околна среда:

1. Предвижда се изграждане на многофункционално спортно игрище за волейбол, футбол, баскетбол, тенис и др. с размери 22х42 м. с изкуствена настилка и съпътстващи го помощни и сервизни помещения в поземлен имот с идентификатор 40261.106.1 в местност "Над лозята", в землището на с. Крушуна, община Летница, с площ 1007 кв.м. земеделска територия, с начин на трайно ползване „ливада”. Имота граничи с „пасище”, „ливада” и второстепенна улица. Реализацията на ИП предполага нарушаване целостта на ЗЗ, загуба и фрагментация на местообитания на видове, предмет на опазване в ЗЗ, както и безпокойство на видове птици обект на опазване в ЗЗ „Деветашко плато” BG0002102.

2. Очаква се продължително безпокойство на видове, предмет на опазване в ЗЗ „Деветашко плато” BG0002102 – Бял щъркел (Ciconia ciconia), Белоопашат мишелов (Buteo rufinus), Градинска овесарка (Emberiza hortulana), Горска чучулига (Lullula arborea), Късоп­ръста чучулига (Calandrella brachydactyla), Ливаден дърдавецrех сrех), Орел змияр (Circaetus gallicus), Черен щъркел (Ciconia nigra), Червеногьрба сврачка (Lanius collurio) и др.

3. Очаква се кумулативно въздействие по отношение на предмета и целите на опазване на ЗЗ „Деветашко плато” BG0002102.


Съгласно чл. 40 ал. 6 от Наредбата за ОС, във връзка с чл. 34 от същата наредба, като отделно приложение към доклада за ОВОС следва да се представи настоящия доклад за оценка степента на въздействие.
Проучени и отразени са всички изисквания на компетентното ведомство, изложени в съгласувателната кореспонденция.

Предмет на оценка на доклада е защитена зона BG 0002102 „Деветашко плато” за опазване на дивите птици.

 1. Анотация на инвестиционното предложение

Обект на Доклада за оценка на степента на въздействие (ДОСВ) е Инвестиционно предложение за „Изграждане на многофункционално спортно игрище за волейбол, футбол, баскетбол, тенис и др. с размери 22x42 м с изкуствена настилка и съпътстващи го помощни и сервизни помощения", в ПИ№ 40261.106.1, местността „Над лозята", в землището на с. Крушуна, общ. Летница“.

Възложител е Андрей Мачуганов - управител на „EКЛИПС АГРО” ЕООД с адрес: гр. Летница, бул.”България” №19.

Община Летница се намира в Северна България и е една от съставните общини на област Ловеч. Общината е разположена в най-североизточната част на областа. С площта си от 177,719 km2 е най-малката сред 8-те общините на областта, което съставлява 4,3% от територията на областта.

Преобладаващият релеф на общината е хълмист и равнинен. Територията и условно попада в две физикогеографски области на България – Средния Предбалкан и Средната Дунавска равнина.


Територията на община Летница принадлежи към умерено-континенталната климатична област, в частност към климатичният район на Средна Дунавска равнина.

Общите свойства на атмосферния въздух се определят от умерено - континенталния климат на областта. Най-характерните белези на климата са топло и продължително лято и студена зима, голяма годишна амплитуда на температурата на въздуха,пролетно-летен максимум и зимен минимум на валежите.


Село Крушуна се намира във водосбора на р. Осъм след гр.Ловеч. Отдалечено е на 34 км. от областния град Ловеч в североизточна посока. Селото е в рамките на община Летница, в средното течение на река Осъм. Теренът на с. Крушуна и околностите се състои от варовити скали, карстови и бигорови образувания.

Площадката върху която се предвижда изграждането на ИП се намира извън регулацията на с.Крушуна (поземлен имот с идентификатор 40261.106.1) и е вдясно от р.Маарата, след Крушунския водопад.


Предвижда се изграждане на мно­гофункционално спортно игрище за волейбол, футбол, баскетбол, тенис и др., с размери 22x42 м. с изкуствена настилка и съпътстващи го помощни и сервизни помещения в поземлен имот с идентификатор 40261.106.1, в местност "Над лозята", земл. на с. Крушуна, общ. Летница, обл. Ловеч. Имота е с площ 1007 кв.м., земеделска територия с начин на трайно ползване „ливада", съгласно Скица № 15-196073-13.05.2015 г., издадена от СГКК - гр. Ловеч. Предвидено е да се обособи многофункционален терен за различни видове спорт (волейбол, футбол, баскетбол, те­нис и др.), скамейки за зрители, осветление, високи метални огради с мрежи, съпътстващи по­мощни и сервизни помещения, баня и съблекалня. За осъществяване на ИП е необходима процедура по смяна на трайното предназначение. С Решение № 58/28.05.2015 г. на Общински съвет, гр. Летница е допуснато изработването на Подробен устройствен план-план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за ПИ № 40261.106.1 по КК на с. Крушуна. Застрояването със сгради ще е на 1/12 от цялата площ на имота, като сградите за сервизни и обслужващи помещения ще са едноетажни с височина до 10 м. (плътност на застрояване 30 %, КИНТ 1.2.). Не се предвиждат и не са необходими допълнителни площи за временни дейности по време на строителството

Фиг. 1.1 Поземлен имот с идентификатор 40261.106.1, с трайно предназначение на територията: земеделска (неорна) земя и начин на трайно ползване - ливада.


ИП е предвидено да допълва на­миращ се в непосредствена близост общински плувен басейн и обекти за настаняване и подслон в с. Крушуна. Обекта е самостоятелен и не е свързан с други планирани дейности. ИП не е свър­зано с ползване на повърхностни или подземни води, нито със заустване на отпадъчни води във водни обекти. Предвидено е ново електроснабдяване и водоснабдяване на ПИ № 40261.106.1, с. Крушуна - съответно чрез отклонения от съществуващата мрежа НН и от съществуващата во­допроводна мрежа на с. Крушуна. Съгласно приложени изходни данни за проектиране, водовземането ще е от съществуващ водопровод на около 180 м западно от имота, в УПИ XI, кв. 7, с. Крушуна, чрез водопроводно отклонение. Електроснабдяването и присъединяването на имота към мрежа НН ще е чрез електромерно табло на стълб № 14, клон „Г" от въздушна мрежа НН на съществуващ ТП1, с. Крушуна. Битовите отпадъчни води от обекта ще заустват във водоплътна изгребна яма в границите на имота. ПИ № 40261.106.1. с. Крушуна е в близост до регулационни­те граници на населеното място и граничи с второстепенна улица (ПИ 40261.220.571). Предвиде­но е през ПИ № 40261.220.550 (попадащ в територия, заета от населеното място, общинска собс­твеност) да се прекара улица с широчина 6 м, която допълнително да свърже ПИ № 40261.106.1 с уличната мрежа на с. Крушуна.

ПИ 40261.106.1

Фиг. 1.2 Близост на имота до регулационните граници на селото.


Предметът на дейност на Многофункционалното спортно игрище не предполага източници на замърсяване на въздуха. Не се предвиждат твърди и течни горива замърсяващи атмосферния въздух и атмосферата.

По време на реализация на инвестиционното предложение ще бъде налице постепенно увеличаване на емисиите на замърсителите от техниката изпълняваща строително-монтажните работи с прах, парникови газове (SO2. NOx. CO. CO2 и неметанови летливи органични съединения –НМЛОС) и сажди. Парниковите газове са резултат от горивните процеси протичащи в ДВГ на монтажната и транспортна техника. Въздействия върху качествата на атмосферния въздух по време на строителството са незначителни и временни до завършване строителството на обекта.


Експлоатацията на Многофункционалното игрище не е свързана с емисии от замърсители в атмосферния въздух.


БИОЛОГИЧНО РАЗНООБРАЗИЕ

Територията на инвестиционното прeдложение за изграждане на многофункционално спортно игрище за волейбол, футбол, баскетбол, тенис и др., с размери 22x42 м. с изкуствена настилка и съпътстващи го помощни и сервизни помещения е с трайно предназначение земеделска (неорна) земя и начин на трайно ползване – ливада. За осъществяване на ИП е необходима процедура по смяна на трайното предназначение.

Във флористично и фаунистично отношение обекта попада в Севернобългарски /Мизийски/ биогеографски район. Растителните съобщества в района имат предимно вторичен произход. Върху площите в околността в процеса на вторични сукцесии са се формирали ливаден тип тревни съобщества, които са подложени на различен антропогенен натиск - паша, утъпкване и други.
ХАРАКТЕРИСТИКА НА СЪСТОЯНИЕТО НА РАСТИТЕЛНОСТТА.

Според геоботаническото райониране на страната (Ив.Бондев) България е обхваната от три растителни области - Европейска широколистна горска област, Евроазиатска степна и лесостепна област и Средиземноморска склерофилна горска област. Към тези три области се отнасят разпространените пет растително-географски провинции - Евксинска, Илирийска, Македоно-Тракийска, Долнодунавска и Източносредиземноморска. Територията на страната се поделя на 28 окръга и 80 геоботанически района. Районът на община Летница се отнася към Европейската широколистна горска област, Илирийска (Балканска) провинция, Дунавско хълмисто-равнинен окръг. Територията на разглежданото ИП се намира извън регулацията на с.Крушуна. На запад граничи с регулационните граници на селото. Цялата площ е необработваема (неорна) земя обрасла с треви.

Обликът на територията се формира от:

• Kсеротремна тревна растителност с преобладаване на луковична ливадина (Poa bulbosa), пасищен райграс (Lolium perenne), троскот (Cynodon dactylon) на места белизма (Dichantium ischaemum) и садина (Chrysopogon gryllus), главно по селските мери.

• Мезофитни тревни формации (ливади) (Festuceta pratensis, Poaeta sylvicolae, Alopecureta pratensis, Lolieta perennis, Agrostideta stoloniferae и др.)

По границата с регулацията на с.Крушуна се срещат и: • Обикновен магарешки бодил – Carduus acanthoides L.;

 • Тревист бъз – Sambucus ebulus L.;

 • Обикновен пирей – Elymus repens L.;

 • Обикновена коприва – Urtica dioica L.;

 • Синя жлъчка – Cichorium inthybus L;

 • Широколистен живовляк - Рlantago major L. и др.

В съседство на територията на разглеждания обект има обработваеми земеделски земи, в които се отглеждат следните селскостопански култури:

 • ечемик – Hordeum murinum L.;

 • пшеница – Triticum aestivum L.;

 • царевица – Zea mays L.;

 • слънчоглед – Helianthus annuus L.

ХАРАКТЕРИСТИКА НА СЪСТОЯНИЕТО НА ФАУНАТА

Географското положение на България е между две зоогеографски подобласти – Евросибирска и Средиземноморска. Разнообразния релеф и климат са причина за формиране на богата и многообразна фауна. Животинския свят във всяка физикогеографска територия има характерни особености. Поради тази причина се разграничават няколко зоогеографсти района в България. Според Георгиев (1982) в България се разграничават 7 зоогеографски района, четири от които се отнасят към Средиземноморската подобласт и три към Евросибирската подобласт.

ИП попада в Старопланинският зоогеографски район. В този район се включва територията на Стара планина, Предбалкана и Средна гора.

Фауната е с преобладаващо евросибирско и европейско разпространение, средиземноморските видове са значително по-малко. Съотношението между тези две групи при насекомоядните бозайници е приблизително 81:11 %, при гнездещите птици 60:19 %. В Старопланинския район се срещат значителен брой ендемити, главно безгръбначни: охлюви, скакалци, твърдокрили, многоножки. Във високите части на Стара планина са установени 33 вида реликтни безгръбначни животни. Във фауната на района се срещат значителен брой карпатски елементи, каквито липсват в останалата част на страната. Това се дължи на палеогеографската връзка между двете планински вериги.

Имотът на ИП попада на територия с начин на трайно ползване – ливада. Тук преобладават видове свързани с открити храстово-тревни формации, толерантни към антропогенно присъствие. От птиците се срещат предимно наземно гнездящи видове – чучулиги, овесарки и др.


ЗАЩИТЕНИ ПРИРОДНИ ТЕРИТОРИИ

На територията на Община гр.Летница се намират следните защитени територии:В землище на с.Крушуна

1. 3М "Шумата"; 3-д № 3962/20.12.73 на МГиоПС ДВ бр.29/1974; площ - 18,1 ха; прекатегоризирана със 3-д № РД -730/ 10.06.2003 на МОСВ, ДВ бр.60/2003г

2.ПЗ „Маарата-карстови образувания” - З-д No.РД-418 от 14.11.1995 г., ДВ бр. 105/1995; площх – 3,7 ха
В землище на с. Горско Сливово и с. Крушуна

1. 3М "Люляката" - З-д № 2122/12.01.64 на МГГП, ДВ бр.б/ 1964; площ - 2.9 ха. Прекатегоризирана със 3-д № РД -746/ 10.06.2003 на МОСВ, ДВ бр.60/2003г


ИП не попада в границите на защитена територия, по смисъла на Закона за защитените територии.

Най-близко разположена до територията на инвестиционното предложение и до имот ПИ 40261.106.1 е природна забележителност „Маарата - карстови образувания”. Все пак тя е достатъчно отдалечена и инвестиционното предложение няма да окаже отрицателно влияние върху нея.

С дейността си „Многофункционалното игрище” няма да наруши основните дейности в защитените територии.

ЗАЩИТЕНИ ЗОНИ

На основание чл. 10, ал. 4 от Закона за билогичното разнообразие с решение №122 от 2 март 2007 г.на МС е приет списък на защитените зони за опазване на дивите птици и на списък на защитените зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна (Обн. ДВ. бр.21 от 9 Март 2007г.) и е допълнен с решение № 802 от 4 декември 2007 г. (Обн. ДВ. бр.107 от 18 Декември 2007г.).
В землището на Община Летница попадат следните защитените зони:

- 33 "Деветашко плато" ВС0002102 за опазване на дивите птици.

- ЗЗ "Деветашко плато" ВС0000615 за опазване на природни место­обитания и на дивата флора и фауна.
ИП попада в защитена зона (33) "Деветашко плато" ВG0002102 за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-576/08.09.2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 85/30.09.2008 г.), променена със Заповед № РД-138/23.02.2009 г. на МОСВ, ДВ, бр. 21/2009 г.

ИП отстои на около 150 м от 33 "Деветашко плато" ВG0000615 за опазване на природни место­обитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка на защитени зони, приети с Решение на Министерски съвет № 122/2007 г. (ДВ, бр. 21/2007 г.).

ИП е допустимо спрямо режима на 33 "Деветашко плато" ВG0002102, определен от заповедта за обявяване на зоната.

Фиг. 1.3 Имот ПИ 40261.106.1 – черно квадратче. Граница на зона ВG0002102 "Деветашко плато" за опазване на дивите птици – червена линия. Растояние на имота до зона ВG0000615 "Деветашко плато" за опазване на природните местообитания, около 150 м. (синя линия).


Предмет на опазване в защитена зона "Деветашко плато" В00002102 са следните видове птици:

 • съгл. чл. 6, ал. 1, т. 3 от ЗБР :

Черен щъркел (Ciconia nigra), Бял щъркел (Ciconia ciconia), Осояд (Pernis apivorus), Орел змияр (Circaetus gallicus), Малък креслив орел (Aquila pomarina), Белоопашат мишелов (Buteo rufinus), Ливаден дърдавец (Crex crex), Бухал (Bubo bubo), Козодой (Caprimulgus europaeus), Земеродно рибарче (Alcedo atthis), Сив кълвач (Picus canus), Сирийски пъстър кълвач (Dendrocopos syriacus), Среден пъстър кълвач (Dendrocopos medius), Късопръста чучулига (Calandrella brachydactyla), Горска чучулига (Lullula arborea), Ястребогушо коприварче (Sylvia nisoria), Червеногърба сврачка (Lanius collurio), Черночела сврачка (Lanius minor), Градинска овесарка (Emberiza hortulana), както и Ловен сокол (Falco cherrug).

 • съгл. чл. 6, ал. 1, т. 4 от ЗБР:

Обикновен мишелов (Buteo buteo), Сoкол орко (Falco subbuteo), Зеленоножка (Gallinula chloropus), Пчелояд (Merops apiaster), Брегова лястовица (Riparia riparia).

Съгласно становище на Регионална здравна инспекция, гр. Ловеч (изх. № ЗК-04-2552/29.06.2015 г.), по отношение на степента на значимост на въздействието и риска за човешкото здраве, за ИП не е необходимо извършването на ОВОС.


Община Летница и обществеността са информирани за ИП „Изграждане на многофункционално спортно игрище за волейбол, футбол, баскетбол, тенис и др. с размери 22x42 м с изкуствена настилка и съпътстващи го помощни и сервизни помощения" (писмо и обява, вх. № 1834/18.05.2015 г. на община Летница).

За изясняване на обществения интерес, община Летница е осигурила достъп за 14 дни, за изразяване на становища от заинтересованите лица, до информацията за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, заведена с вх. № 2138/10.06.2015 г. на община Летница.

В законоустановения срок няма изразени устно или писмени възражения от засегнатата общественост срещу реализацията на ИП (изх. № 2327/30.06.2015 г. на община Летница).

Към момента на изготвяне на решение ПН 32 ПР/2015, в РИОСВ Плевен не са постъпвали жалби, възражения и становища срещу реализацията на ИП.

Каталог: doc -> naturaconsult
naturaconsult -> Доклад за оценка за съвместимост на общия устройствен план на община никопол
naturaconsult -> Оценка за съвместимост на инвестиционно предложение
naturaconsult -> Предварителен проект! Общ устройствен план на община долна митрополия
naturaconsult -> Информация
naturaconsult -> Информация
naturaconsult -> Оценка за съвместимост на инвестиционно предложение за
naturaconsult -> Информация относно: Общ устройствен план (оуп) на община Летница – предварителен проект
naturaconsult -> Информация
naturaconsult -> Информация


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница