Доклад за оценка на степента на въздействие върху защитена зона „балчик" /BG0002061/, на ип за изграждане на „ваканционно селище „момчил голф и голф игрище"страница1/10
Дата05.01.2017
Размер2.04 Mb.
#11887
ТипДоклад
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
ДОКЛАД

ЗА ОЦЕНКА НА СТЕПЕНТА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ЗАЩИТЕНА ЗОНА „БАЛЧИК” /BG0002061/, НА ИП ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА „ВАКАНЦИОННО СЕЛИЩЕ „МОМЧИЛ ГОЛФ И ГОЛФ ИГРИЩЕ” В ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ С ИДЕНТИФИКАТОРИ 02508.10.639, 02508.10.634, 02508.10.636 , ПО КК НА ГР. БАЛЧИК – ВИЛНА ЗОНА „МОМЧИЛ “ ГР.БАЛЧИК, ПО ДИРЕКТИВА 2009/147/ЕО ЗА ОПАЗВАНЕ НА ДИВИТЕ ПТИЦИВъзложители:

ТЕССА УИНД ГОЛФ КЛУБ” АД – с. Оброчище;

СИЙ УИНД ГОЛФ КЛУБ” АД – гр. СофияВарна

Август 2016
СЪДЪРЖАНИЕ
Увод..................................................................................................................................... 5

1.

Анотация на инвестиционното предложение............................................................... 7
2.

Описание на характеристиките на други планове, проекти/ инвестиционни предложения, съществуващи и/или в процес на разработване или одобряване, които в съчетание с оценяваното инвестиционно предложение могат да окажат неблагоприятно въздействие върху защитената зона............................................... 11
3.

Описание на елементите на инвестиционното предложение Ваканционно селище „Момчил голф и голф игрище”, което самостоятелно или в комбинация с други планове, програми, проекти/ инвестиционни предложения биха могли да окажат значително въздействие върху защитената зона или нейните елементи………................................................................................................................ 21
4.


Описание на защитената зона, местообитанията, видовете и целите на управление на национално и международно ниво и тяхното отчитане при разработване на инвестиционното предложение „Ваканционно селище „Момчил голф и голф игрище”, - защитена зона BG 0002061 “Балчик” за опазване на дивите птици”............................................................................................................................ 33
5.

Описание и анализ на вероятността и степента на въздействие на инвестиционното предложение върху предмета и целите на опазване на защитената зона:........................................................................................................... 36

5.1. Описание и анализ на въздействието на плана върху типовете природни местообитания и видове – предмет на опазване в защитената зона - BG 0002061 “Балчик”....................................................................................................................... 36

5.2. Описание и анализ на въздействието на плана, върху целостта на защитената зона с оглед на нейната структура, функции и природозащитни цели (загуба на местообитания, фрагментация, обезпокояване на видове, нарушаване на видовия състав, химически, хидроложки и геоложки промени и др.), както по време на реализацията, така и при експлоатацията на инвестиционното предложение............................................................................................................. .....79
6.

Предложения за смекчаващи мерки, предвидени за предотвратяване, намаляване и възможно отстраняване на неблагоприятните въздействия от реализация на ИП „Ваканционно селище „Момчил голф и голф игрище”, върху защитената зона и определяне степента им на въздействие върху предмета на опазване в нея, в резултат на прилагането на предложените смекчаващи мерки.............................. .85
7.

Разглеждане на алтернативни решения и оценка на тяхното въздействие върху защитената зона, включително нулева алтернатива............................................... .91
8.

Картен материал с местоположението на обектите/трасетата на инвестиционното предложение спрямо защитената зона...................................... ..98
9.

Заключение за вида и степента на отрицателно въздействие, съобразно критериите по чл. 22 от Наредбата за ОС.............................................................100
10.

Наличие на обстоятелства по чл. 33 от ЗБР и предложение за конкретни компенсиращи мерки по чл. 34 от същия - когато заключението е, че предметът на опазване на съответната защитена зона ще бъде значително увреден от реализирането и/или експлоатацията на инвестиционното предложение и че не е налице друго алтернативно решение.........................................................................101
11.

Информация за използваните методи на изследване, методи за прогноза и оценка на въздействието, източници на информация, трудности при събиране на необходимата информация.........................................................................................101
12.

Използвана литература................................................................................................103


ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОНТАКТ С ИНВЕСТИТОРИТЕ


Възложител и инвеститор на плана/ проекта са:

ТЕССА УИНД ГОЛФ КЛУБ” АД, със седалище и адрес на управление: София 1164, бул.Дж. Баучер 23, представлявано от Красимир Петров Гергов и Александър Найденов Щерев

СИЙ УИНД ГОЛФ КЛУБ” АД със седалище и адрес на управление: гр. София 1504, ул. Янко Съкъзов, с управител и представляващ Александър Найденов Щерев и Кънчо Марков Койчев
Пощенски адрес за кореспонденция: гр.Варна, бул. Цар Освободител 76Г, ет. 4, офис 410.
Лице за контакти, телефон, факс и e-mail – Галина Атанасова Стоянова, 0888697446, galstoyanova@abv.bg.
Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница