Доклад за оценка на степента на въздействие върху защитена зона „балчик" /BG0002061/, на ип за изграждане на „ваканционно селище „момчил голф и голф игрище"страница3/10
Дата05.01.2017
Размер2.04 Mb.
#11887
ТипДоклад
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Необходимата площ за временно строителство е предмет на специализиран проект, неразделна част от техническата документация на обекта, съгласно ЗУТ. Конкретни проекти още не са изготвени, тъй като етапа на процедиране на планове и промяна предназначение на земята не е приключил. Строителните площадки и местата за складиране на материали и земни маси ще се разположат изцяло в имотите на дружеството / имотите за, които има отстъпени вещни права.

По време на строителния период, в рамките на една от площадките ще бъдат разположени временно: цистерна за вода за хигиенни нужди; фургони за работници и мателиали; химически тоалетни.

„Ваканционно селище „Момчил голф и голф игрище“ ще бъде разположено на платото над вилна зона „Момчил” на юг от град Балчик, ще се изгради върху територия с начин на трайно ползване „пасище” и „друг вид зем.земя” /по кадастрална карта/, с площ 1376,63 дка собственост на Възложителя. В действителност в територията са установени: • Нарушени терени 311,7 дка

 • Рудерализирали терени без хабитатна стойност и без наличие на редки и защитени видове – 265,2 дка

 • Обработваеми земеделски земи – 35 дка

 • Останалата част от терените са пасища, голяма част от които със силно изявено съхнене.

Имотите в обхвата на новото инвестиционно предложение в настоящия момент са незастроени, в тях няма изградени подземни и надземни комуникации и пътни връзки.

Територията за изграждане на „Ваканционно селище „Момчил голф и голф игрище“ се намира на:  • 4 км югозападно от центъра на гр. Балчик на брега на Черно море;

  • 1.7 км южно от път Е 87 (международен път свързващ Руските републики и Румъния с балканските държави);


Ориентировъчно разположение на „Ваканционно селище Момчил голф и голф игрище“ спрямо околните селища:


Изготвеният проект за ПУП-ПЗ предвижда при отреждането на имотите да се ползват устройствени показатели съгласно чл. 27 и 28 от Наредба № 7 от 2003 г. за ПН за УОВТ и УЗ от 2003г. като се формира зона „Од” (други реакреации-голф селища и др.)

Ваканционното селище включва: Жилищна част еднофамилни и двуфамилни тип „близнак” жилищни сгради до 2 етажа на територия около 290 дка;

Терасовидни многофамилни жилищни сгради до 3 етажа на територия около 57 дка;

Редови жилищни сгради до 2 етажа на територия на около 25 дка;

Обществена част обхващаща територия около 20 дка с хотел и централна пешеходна търговска зона със сгради до 3 етажа;

Тенис – клуб, около 4 дка; административна сграда, стопански постройки и сгради на техническата инфраструктура – около 2 дка;

Хеликоптерна площадка – 0,5 дка и улична инфраструктура – около 3 дка;

Клубни сгради до 2 етажа – около 2 дка;

винарна до 2 етажа разположена в парк на около 4 дка;

Голф игрище с алейна мрежа и водни площи на територията на около 800 дка; Други терени за естествени природни територии и обекти на бъдещото развитие.

2. Описание на характеристиките на други планове, проекти/ инвестиционни предложения, съществуващи и/или в процес на разработване или одобряване, които в съчетание с оценяваното инвестиционно предложение могат да окажат неблагоприятно въздействие върху защитенАТА зонА.
Изграждането на „Ваканционно селище „Момчил голф и голф игрище” ще се осъществява в имоти с идентификатори 02508.10.639, 02508.10.634, 02508.10.636, по КК на гр. Балчик – вилна зона „Момчил“, гр.Балчик с обща площ – 1376,63 дка.

Територията, в чиито обхват ще се реализира ИП представлява степи, засипани с стройтелни отпадъци терени, земеделски площи и нарушени терени от проучванията за черупчест камък. Част от имотите е напълно компрометирана от човека по отношение на биологичното разнообразие. Преобладаващата част от някогашната степна растителност –са отстранени, унищожени или ограничени, вследствие изхвърляне на отпадъци от строителството в района. В момента територията на инвестиционното предложение има предимно рудерална, най-вече тревиста и ниска поединична храстова и дървесна растителност от местни и инвазивни видове. От наличното дендрологично видово разнообразие и факта, че дърветата на територията на ИП се срещат предимно поединично и на малки групи, показва, че повечето дървесни видове са пионерни, или по-непретенциозни към почвените условия, поради което са се самонастанили върху насипите.

Част от имотите, където попада територията на инвестиционното предложение за изграждане на „Ваканционно селище „Момчил голф и голф игрище” е силно повлияна от интензивната антропогенна дейност и замърсяването на почвите и прокараните пътища. Около 20 – 30 % от територията със степен характер е напълно унищожена, срещат се мозаечно разположени находища на видове характерни за района.

Нерегламентираното изхвърляне на всякакъв вид отпадъци е довело до прокарването на черни пътища нарушаващи хумосния слой почва, а купчините пръст и др. стройтени материали са оформели не характерен пейзаж.

Във връзка с извършване на описание на характеристиките на други планове, програми, проекти и инвестиционни предложения (ППП/ИП), които в съчетание с настоящото могат да окажат неблагоприятно въздействие върху защитените зони, както и с оглед извършване на оценка на очакваното кумулативно въздействие, е поискана официално информация по реда на Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ) от РИОСВ-Варна и община Варна за периода 2005 - 2014 г. Резултатите могат да се обобщят в следната таблица, като са посочени ППП/ИП, които имат сходен характер с настоящото ИП и в съчетание с него, биха могли да окажат неблагоприятно въздействие върху защитена зона „Балчик”, BG0002061, както следва:

поред
ОБЩИНА,

Землище

Инвестиционно предложение

Вилно селище

Вакан. селище

Жил. строит.

Жил. нужди

Ниско застр.

Жил. сгради

Вилно застрояване


СПА-хотел

Курортно строителство

Спортен к-кс

Куротен к-кс

Общест. обсл.

Бензиностанц.

Снек-бар и др.


Складови бази:

Риба Зеленчук

Бетонов възел

Склдова база

Депо за утайки

Дистрибутор-

Център за безалк. напит.


Пречист. с-ция

Фотоволтаици

Изгр. път

Моб. телекум.

Кабелна линия

Възстан. на мост в ПР ”Балтата” и др.Други ИП:

Летателна площадка

Заустване на колектор

Изгр на дамба

Албена-Балчи

Ограда и др.


ОБЩО


Брой на ИП/обща плщ на ИП в дка/м

ЗЗ „Батова” с код BG0002082

1

Балчик

с.Църква


31/300.760

5/8.659

5/32.004

1/1500 м

-

41/341.423

1/1500 м

2

Балчик

с.Оброчище5/22.299

4/14.422

1/31.001

3/1.353

3/440.574

16/509.649

3

Балчик

с.Кранево78/756.648

5/8.400

1/-

3/-

3/-

90/765.048

4

Балчик

с.Ляхово


3/153.395

-

-

2/306.715

-

5/460.110

5

Балчик

с.Рогачево240/1404.378

17/175.107

11/5.892

-

-

268/1585.377
ОБЩО ИП общ. Балчик:

357/2637.480

31/206.588

18/68.897

8/308.068

1/1500 м

6/440.574

420/3661.607

1/1500 м

ЗЗ „Белите скали” с код BG0002097

1

Балчик

гр.Балчик7/74.357

-

1/-

1/-

-

10/74.357
ОБЩО ИП общ. Балчик:

8/74.357

-

1/-

1/-

-

10/74.357

ЗЗ „Балчик” с код BG0002061

1

Балчик

с.Оброчище4/27.274

-

-

-

1/-

5/27.274

2

Балчик

гр.Балчик5/30.880

-

-

2/1.768

-

7/32.648

3

Балчик

с.Момчил


-

-

-

1/2.810

-

1/2.810
ОБЩО ИП общ. Балчик

9/58.154

-

-

3/4.578

1/-

13/62.732

ЗЗ „Долината на река Батова” с код BG0000102

1


Балчик

с.Църква


24/215.647

7/28.663

-

1/1500 м

-

31/244.310

1/1500 м

2


Балчик

с.Оброчище11/29.421

1/1.193

1/35.001

3/1.353

-

16/66.968

3

Балчик

с.Ляхово


2/49.408

1/6.384

-

1/306.715

-

4/362.507

4

Балчик

с.Рогачево53/296.612

10/76.244

2/6.161

1/0.328

-

66/379.345

5

Балчик

с.Кранево1/8.000

1/4.000

-

-

-

2/12.000ОБЩО ИП общ. Балчик:

91/599.088

20/116.484

3/41.162

5/308.396

1/1500 м

-

119/1065.130

1/1500 м

ЗЗ „Златни пясъци” с код BG0000621Балчик


-

-

-

-

-

-

ЗЗ „Комплекс Калиакра” с код BG0000573

1

Балчик

гр.Балчик3/67.377

-

1/-

1/-

-

5/67.377
ОБЩО ИП общ. Балчик:

3/67.377

-

1/-

1/-

-

5/67.377

1

Каварна

с.Българево29/1750.118

-

-

1/110.258

9/2004.238

39/3864.614

2

Каварна

гр.Каварна4/20.000

-

-

-

-

4/20.000

3

Каварна

с.Свети Никола7/791.909

-

-

3/42.576

-

10/834.485

4

Каварна

с.Хад. Димитър-

1/492.74

-

1/10.001

-

2/502.741

5

Каварна

с.Топола


1/9.600

1/25.950

-

1/-

1/0.695

4/36.245

6

Каварна

с.Божурец1/5.512

1/-

-

-

-

2/5.512

Каварна

с.Камен бряг3/90.000

-

-

-

-

3/90.000
ОБЩО ИП общ. Каварна:

45/2667.139

3/518.690

-

6/162.835

10/2004.933

64/5353.597

1

Шабла

с.Тюленово1/1.998

-

-

-

1/-

1/1.998
ОБЩО ИП общ. Шабла:

1/1.998

-

-

-

1/-

1/1.998

ЗЗ „Крайморска Добруджа” с код BG0000130

1

Балчик


-

-

-

-

-

-

До момента няма изготвени и приети от МОСВ единни критерии, методики или математически модел за изготвяне на оценка на кумулативния ефект. Всяка оценка на кумулативния ефект от инвестиционното намерение би била субективна. За определяне прага на риска и по-точно пресмятане, при оценяване на кумулативното въздействие от реализацията на инвестиционното предложение, са разгледани всички ИП в землището на община Балчик и на територията на ЗЗ „Балчик” BG0002061, но са взети предвид само онези планове, програми, проекти и ИП, които имат сходен характер, а оттам и сходен кумулативен ефект.

Инвестиционните предложения в ЗЗ „Балчик” с код BG0002061 са 13 бр. с обща площ 62.732 дка или 0.40% от общата площ на ЗЗ. За Община Балчик на територията на ЗЗ „Балчик” с най-голямо участие са планирани ИП за „Жилищни нужди”, „Жилищно строителство” и „Жилищни сгради” – 9 бр. с обща площ 58,154 дка или 0.37% от общата площ на ЗЗ, които са разположени в землищата на с. Оброчище и гр. Балчик. В района на ЗЗ „Балчик” са планирани също ИП („Обслужващ път”, „Пътна връзка” и „Мобилна телекум. станция”) с обща площ 4,578 дка или 0.03% от общата площ на ЗЗ и ИП(Изграждане на дамба Албена-Балчик), което не е представено площно;

Като вземем предвид всички съоръжения и планираните такива на различен етап до момента, кумулативният ефект може да се разглежда в два аспекта: настоящо и бъдещо състояние. Бъдещото състояние при оценката на кумулативния ефект от реализацията на „Ваканционно селище „Момчил голф и голф игрище” в района заедно с процедирани досега инвестиционни намерения е възможно най-лошия сценарий, който би следвало да се очаква.

Като цяло района на община Балчик е обособена вилна зона с курортен характер, използвана основно през летния период. Град Балчик е значително натоварен откъм човешко присъствие и трафик в летния сезон, но основно по крайбрежието на Черно море.

Съгласно параграф 3, т. 10 от Наредбата за ОС, „кумулативни въздействия” са въздействия върху околната среда, които са резултат от увеличаване ефекта на оценявания план, програма и проект/инвестиционно предложение, когато към него се прибави ефектът от други минали, настоящи и/или очаквани бъдещи планове, програми и проекти/инвестиционни предложения, независимо от кого са осъществявани тези планове, програми и проекти/инвестиционни предложения. Кумулативните въздействия могат да са резултат от отделни планове, програми и проекти/инвестиционни предложения с незначителен ефект, разглеждани сами по себе си, но със значителен ефект, разглеждани в съвкупност, и реализирани, нееднократно в рамките на определен период от време.

Следователно вероятния кумулативен ефект (въздействие) се дефинира с резултата от състоянието, в което редица повтарящи се действия, оказват по-силно въздействие от сумата на техните индивидуални ефекти.Кумулативен ефект по отношение на баланса от класа хабитати/ класа земно покритие

Инвестиционното предложение, предмет на настоящия ДОСВ представлява изгрaждане на жилищни сгради и голф игрище което ще бъде разположена върху обща площ от 1376.63 дка. Ще се вземи предвид най-лошия сценарий, т.е. ако бъде урбанизирана цялата територия. Известна е общата площ на ИН в ЗЗ „Балчик” - 62.732 дка, която ще се вземе при изчисление на кумулативния ефект. Предвид факта, че площта на защитена зона „Балчик”, BG0002061 възлиза на 15600.3 дка, лесно можем да изчислим процентното съотношение между общата площ на ИП и площта на зоната - 8.82 %. В рамките на ИП съществуват 311 дка нарушени терени които попадат в хабитатен клас земно покритие „Други земи (вкл. градове, села, пътища, сметища, кариери, индустриални обекти)”. При реализация на настоящото ИП тези 311 дка пак ще попаднат в хабитатен клас „Други земи (вкл. градове, села, пътища, сметища, кариери, индустриални обекти)”, тоест не се променя хабитатния клас. В този случай ИП променя хабитатни класове само на 6,83% от зоната.ИП предвижда прилагане на специален подход - запазване на голяма част от класовете земно покритие, вкл. „Сухи тревни съобщества, степи”, в съществуващия си вид и оформяне с трева само пътя на топката. При реализацията на голф-игрището се предвижда оформяне с трева само пътя на топката, при което загубите на хабитати/класове земно покритие ще бъдат около 340 дка за голф – игрището. В тези площи не са включени 311 дка нарушени терени които запазват хабитатния си клас земно покритие по стандартния формуляр на защитената зона.

Предвид горното при оценката на кумулативния ефект върху ЗЗ „Балчик” с код BG0002061 се взема предвид прилагания подход. В зоната са процедирани ИП с обща площ 62.732 дка или 0.40% от нея. При прилагане на специалния подход за реализация на ИП - запазване на голяма част от типовете земно покритие в съществуващия си вид и оформяне с трева само пътя на топката, загубите ще бъдат около 340 дка за голф по пътя на топката. Тази площ представлява максимално 2,17 % от зоната, като може да бъде допълнително снижен с конкретните инвестиционни проекти. В този случай в ЗЗ BG0002061 „Балчик”, изчислено кумулативно, ще се промени класа земно покритие на около 403 дка или 2,58 % от зоната.

Също така в стандартния формуляр към хабитата Други земи (вкл. градове, села, пътища, сметища, кариери, индустриални обекти) попада и предвиденото за закриване и рекултивация депо Балчик с обща площ 870 дка /съгласно техническа спесификация и проект за рекултивация на община Балчик/. В случая част от тези терени са самозатревени и реалната площ покрита с отпадъци без тревна покривка е около 480 дка. Тези нарушени терени до една година – още преди започването на строежа на голф-комплекса ще се превърнат в пасище, а до две години ще попаднат в „Сухи тревни съобщества, степи”. По този начин се очаква хабитатния баланс, класовете земно покритие в зоната да се променят в посока към увеличаване на хабитата „Сухи тревни съобщества, степи” . В заключение след реализацията на ИП, заедно с процедираните други ИП/ планове и изпълнетието на проекти обезпечени с финансиране - промените в хабитатния баланс на защитената зона ще бъде: намаляване на прлощите от хабитат Други земи (вкл. градове, села, пътища, сметища, кариери, индустриални обекти)” и увеличаване на на хабитатен клас „Сухи тревни съобщества, степи” .
Планът променя следните типове земно покритие:

 • сухи тревни съобщества, степи:

 • при изпълнение на урбанистични дейности по цялата площ на имотите на ИП – площта по ПУП - 965,9 дка, представляват 29,4 % от типа земно покритие в зоната;

 • при прилагане на специален подход /запазване на голяма част от типа земно покритие в съществуващия си вид и оформяне с трева само пътя на топката загубите са както следва – максимално около 161 дка за застрояване + максимално 142 дка за голф по пътя на топката, или общо 303 дка. Тази пощ представлява максимално 9,2 % от типа земно покритие в зоната. Тази площ може да бъде допълнително намалена с конкретни инвестициони проекти като може да бъде сведена до около 4-5%.

 • храстови съобщества:

 • при пълна промяна на типа земно покритие – площта по ПУП - 74,75 дка, представляват 7,98 % от типа земно покритие в зоната;

 • при прилагане на специален подход /запазване на голяма част от типа земно покритие в съществуващия си вид и оформяне с трева само пътя на топката загубите са както следва – около 20 дка за застрояване + 11 дка за голф по пътя на топката, или общо 31 дка. Тази пощ представлява 3,3% от типа земно покритие в зоната

 • друга орна земя:

 • при пълна промяна на типа земно покритие – площта по ПУП - 25,2 дка, представляват 8,1 % от типа земно покритие в зоната;

 • при прилагане на специален подход /запазване на голяма част от типа земно покритие в съществуващия си вид и оформяне с трева само пътя на топката загубите са както следва – около 6 дка за голф по пътя на топката, като в имота не е предвидено застрояване. Тази пощ представлява 1,9% от типа земно покритие в зоната

 • друга земя – кариери, пътища /не е приоритетна за опазване/: няма промени в типа земно покритие, тъй като предвидените мероприятия остават в същия клас земно покритие/ клас хабитат.

Имотите, в които ще се реализира строителство на сгради и хотелски комплекс граничат с урбанизирана територия и търпят косвени въздействия – шум, светлинно замърсяване, безспокойство от движение на хора и МПС.

С отнемането на разглежданите терени ще се засегнат главно гнездящите степни видове птици, както и на част от хищните и мигриращите видове които използват територията за хранене. От направените до момента проучвания и преглед на наличната информация няма данни за големи струпвания от зимуващи и мигриращи птици в терените на ИП. Също така не е установена и голяма концентрация на постоянно обитаващи видове птици в терените ограничени с линия на застрояване поради факта, че района е подложен на антропогненно въздействие.

Промени по отношение на местата за хранене на птиците

Кумулативният ефект може да се разглежда в два аспекта : • Първи постоянно хранещи се птици в тип хабитати заети от ИП;

 • Хранищи се птици основно по време на зимуване в тип хабитати заети от ИП;

Към постоянно хранещите си птици могат да бъдат отнесени следните птици наблюдавани по време на мониторигите да прелитат над територията на ИП, като малкия ястреб (Accipiter nisus), мишеловът (Buteo buteo), синявицата (Coracias garrulous), червеногърбата сврачка (Lanius collurio), черношипата ветрушка (Falco tinnunculus) и бухала (Bubo bubo)

Видовете се хранят предимно с дребни птици, като домашно врабче, скорци дребни бозайници,  дребни безгръбначни, влечуги, земноводни, едри насекоми. При изпълнение на ИП се очаква да бъдат отнети места за хранене: • От хабитатен клас „сухи тревни съобщества, степи, при прилагане на специален подход се заемат общо 303 дка, което е 9,2 % от типа земно покритие в зоната. В тази територия се счита, че хранителната биомаса значително ще намалее – до около 10-20 % от настоящата. В оставените като естествени територии хранителната биомаса вероятно също ще намалее, но много по-малко – до около 80-90% от настоящата, поради наличие на слабо безспокойство. Взети са в предвид следните факти:

 • над 90 % от дребните пойни птици /като храна/ са с висока или средна степен на синатропизация и се очаква да останат като хранещи и гнездящи в оставените естествени терени терените;

 • дребните бозайници, предимно полски мишки също са с висока степен на синатропизация и ще присъстват в оставените естествени терени;

 • дребните безгръбначни влечуги, земноводни, едри насекоми за предимно замвисими от условията на средата, които няма да се променят съществено в оставените естествени терени;

 • присъствието на хора не е повсеместно върху голамата площ на голф игрището /около 800 дка/, а в само отделни участъци от него, при това временно в определен сезон и с присъствие на малък брой хора;

 • От видовете малък ястреб (Accipiter nisus), обикновен мишелов (Buteo buteo), червеногърбата сврачка (Lanius collurio) и черношипата ветрушка (Falco tinnunculus) са със слаба и средна степен на синатропизация и се очаква да се хранят необезпокоявани на разстояние по - голямо от 70-100м от играчите, синявицата (Coracias garrulous) е по чувствителна и се очаква да се храни на около 200 - 300 м от играчите; бухалът се храни нощем и не се очаква да бъде подложен на фактора безспокойство в терените на голф игрището. 

В заключение очакваната загуба на класа хабитата - територия за хранене ще бъде около 9-10% от класа земно покритие в зоната. В същото време: в нарушените терени в цялата зона „Балчик”– локални микросметища, и чаши на кариери с обща площ около 536 дка /311 дка чаши на кариери в имота + 95 дка строителни отпадъци +130 дка две кариери на североизток от ИП/ хранителната биомаса е много ниска – около 10% в сравнине с тази в пасищата. Тези терени по препоръка / мярка ще бъдат рекултивирани и в част от тях се предвижда хранителната биомаса да се увеличи. Това ще компенсира териториите отнети като хранителна база за хищните птици.

Не се очаква намаляване на хранителната база за малкия сокол (Falco columbarius) - хранеща се птица по време на зимуване в този тип хабитат, тъй като зимата в терените на ИП няма да има съществено човешко присъствие. Освен това, както бе описано по-горе се очаква нова площ от рекултивирани участъци да бъдат наситени с храна, вкл. за малкия сокол (Falco columbarius) - дребни зимуващи пойни птици. • От хабитатен клас „храстови съобщества, при прилагане на специален подход /запазване на голяма част от типа земно покритие в съществуващия си вид и оформяне с трева само пътя на топката загубите са както следва – около 20 дка за застрояване + 11 дка за голф по пътя на топката, или общо 31 дка. Тази площ представлява 3,3% от типа земно покритие в зоната. Около 20 от тези 31 дка са храсталаци разположени по периферията на територията граничещи с вилните зони „Изгрев” и „Момчил”, подложени на значителен урбанистичен натиск и местообитание на предимно синатропни и полусинатропни видове /които се очаква да останат като хранещи се и след реализацията на ИП/. На практика реалната загуба за дивите птици е 1,1% от храстовите съобщества в зоната, което е незначително въздействие;

 • От хабитатен клас „друга орна земя, при прилагане на специален подход загубите са както следва – около 6 дка за голф по пътя на топката, като тази площ представлява 1,9% от типа земно покритие в зоната. В този клас земно покритие са установени малко на брой видове - ловуващите обикновени мишелови (Buteo buteo) и хранещи се полски чучулиги (Alauda arvensis) /вид който не е включен в предмета на опазване на зоната/. Намалението на площите е незначително, а като се има предвид и големия ареал, в множество хабитатни класове и степента на синатропизация на обикновения мишелов – загубите могат да се считат за нищожни.

 • От хабитатен клас „друга земя – кариери, пътища” /не е приоритетна за опазване/: макар, че няма промени в типа земно покритие, се очаква рекултивацията да доведе до повишаване на биомасата в част от тях – храна за птиците и съответно привличане на хранещи се птици, макар и при безспокойство в ниска степен през топлото полугодие /не се очаква безспокойство за хранещите се зимуващи птици/.


Промени по отношение на местата за гнездене на птиците


 • От хабитатен клас сухи тревни съобщества, степи, при прилагане на специален подход се заемат общо 303 дка, което е 9,2 % от типа земно покритие в зоната. Териториите в които се очаква гнездовата плътност да намелее с около 40-60 % са около 663 дка, поради безпокойство през пролетния сезон. Тези територии представляват около 20,2 % от този клас хабитат в защитената зона. Като гнездящи в този хабитат са описани три вида птици – полска бъбрица (Anthus campestris) /до 5-6 дв./, дебелоклюна чучулига (Melanocorypha calandra)до 10 дв., най-многочислен вид и късопръста чучулига (Calandrella brachydactyla) /до 5-6 дв./. Взети са в предвид следните факти:

 • Гнездовия период е от средата на март до около 20 юни, когато натоварването е много ниско, особено март и април. Присъствието на хора не е повсеместно върху голямата площ на голф игрището /около 800 дка/, а в само отделни участъци от него, при това временно, с много малък брой хора, периодично през пролетния сезон;

 • Дебелоклюната и късопръстата чучулиги проявяват голямото самообладание по време на гнездене и не помръдват при преминаване на хора и трудно се забелязват поради маскировъчния си цвят;

 • Числеността в ЗЗ „Балчик” на тези видове е оценена в доклад за гнездящи птици: полска бъбрица (Anthus campestris)– оценъчна популация - 20 дв.; дебелоклюна чучулига (Melanocorypha calandra) – оценъчна популация – 20 дв.; късопръста чучулига (Calandrella brachydactyla) – вероятна гнездова популация е 10 - 20 дв.

 • При реализация на ИП се очаква отнемане на места за гнездене на: полска бъбрица (Anthus campestris) – до 3 дв.; дебелоклюна чучулига (Melanocorypha calandra) – до 5 дв.; късопръста чучулига (Calandrella brachydactyla) – до 3 двойки.

В заключение може да се каже че очакваната загуба на класа - хабитата - територия за гнездене ще бъде около 14-16 % от класа земно покритие в зоната. В същото време: в част от нарушените терени в цялата зона „Балчик”– локални микросметища, и чаши на кариери с обща площ около 536 дка /311 дка чаши на кариери в имота + 95 дка строителни отпадъци +130 дка две кариери на североизток от ИП/ където не са установени да гнездят тези видове от проучванията на БДЗП и от проведеното теренно проучване на екипа по ДОСВ, ще се създаде след рекултивацията им гнездово местообитение равностойно на загубеното. Част от тези терени по препоръка / мярка ще бъдат рекултивирани. Те са предостатъчни за гнезденето на 10-11 двойки – загуба на гнездящи територии от реализацията на ИП.

 • От хабитатен клас „храстови съобщества, при прилагане на специален подход /запазване на голяма част от типа земно покритие в съществуващия си вид и оформяне с трева само пътя на топкат/ загубите са, както следва – около 20 дка за застрояване + 11 дка за голф по пътя на топката, или общо 31 дка. Тази пощ представлява 3,3% от типа земно покритие в зоната. Около 20 от тези 31 дка са храсталаци разположени по периферията на имота граничещи с вилните зони „Изгрев” и „Момчил”, подложени на значителен урбанистичен натиск и места за гнездене на предимно синатропни и полусинатропни видове. На практика реалната загуба за дивите птици е 1,1 % от храстовите съобщества в зоната, което е незначително въздействие. Още повече, че по периферията на територията на достатъчно разстояние от игралните полета ще бъдат създадени дървесни и храстови масиви от местни видове – създават се места за гнездене. В този клас хабитат са установени да гнездят градинска овесарка (Emberiza hortulana), ястребогушо коприварче (Sylvia nisoria) и червеногърба сврачка (Lanius colurio). Тези видове не са установени като гнездящи в храсталаците до вилните зони.

 • От хабитатен клас „друга орна земя, няма загуба, тъй като не са регистрирани гнездящи птици, срещнати са само хранещи се мишелов  и полски чучулиги.

 • От хабитатен клас „друга земя – кариери, пътища” /няма загуби и не е приоритетна за опазване/: макар, че няма промени в типа земно покритие, се очаква рекултивацията да доведе до създаване на местата за гнездене птиците, макар и със значително по ниска плътност, поради безспокойство в ниска степен през пролетта /натоварването с играчи е периодично, кратковременно и с малък брой/. По време на проучването се установи че в тези терени гнезди само сивото каменарче (Oenanthe oenanthe) /не е включено в предмета на опазване на зоната/.Промени по отношение на местата за почивка по време на миграция на птиците

Пряко ще бъдат засегнати пойните птици по време на миграция. Приоритетни за опазване в зона „Балчик” от пойните птици са видовете: полска бъбрица (Anthus campestris), дебелоклюна чучулига (Melanocorypha calandra) и късопръста чучулига (Calandrella brachydactyla). Голямата част от терените на инвестиционното предложение не предлагат подходящи условия за нощуване, почивка и хранене на мигриращите птици. Причина за това е нарушената територия и изхвърлените отпадъци в голяма част от имотите, както и урбанизацията в близките вилни зони. Тези терени в имотите на ИП, неподходящи за почивка по време на миграция заемат 15% от зоната. Местата с възможна концентрация на пойни птици по време на миграция, са в откритите площи, където те намират обилна храна и необходимо спокойствие. Такава част от разглежданата територия ще бъде отнета при реализация на ИП, представляваща около 6 % от зоната.

Със закриването и рекултивацията на тепо за ТБО Балчик и изпълнение на мярката за рекултивация на нарушени терени се създават условия за почивка и хранене на пойните птици с размери равностойни и по-големи от отнетите.

3. Описание на елементите на инвестиционното предложение, което самостоятелно или в комбинация с други планове, програми, проекти/ инвестиционни предложения биха могли да окажат значително въздействие върху защитенАТА зонА или НЕЙНИТЕ елементи.
Инвестиционото намерение предстои да премине през различните фази на планиране и инвестиционен процес:


 • Изготвяне на ПУП-ПРЗ, съгласуване с власти и засегнатото население – фазата в която се намира плана;

 • Изготвяне и процедиране на ДОВОС в едно с ОС на ИН - фазата в която е процеса на приемане и одобраване на плана;

 • Процедури по промяна предназначението на част от земеделската земя - предстояща фаза;

 • Изготвяне на инвестиционни проекти и съгласуване с властите – предстояща фаза;

 • Одобряване на проекти и издаване на разрешение за строеж - предстояща фаза;

 • Строителство - предстояща фаза;

 • Експлоатация - предстояща фаза;

На тази фаза на инвестиционен процес все още не са изготвени конкретни технически проекти за комплекса. Решението по ОВОС, в т.ч. ОС и поставените в тях условия, в едно с препоръките в ДОВОС и ДОСВ ще дадат рамката на подробно задание за проектиране и изпълнение на ИП с цел ограничаване / смекчаване на въздействвието върху околната среда.


Изготвеният проект за ПУП-ПЗ предвижда отреждането на имотите за “Од” (други реакреации-голф селища и др.) ”, с устройствени показатели съгласно чл. 27 и 28 от Наредба № 7 от 2003 г. за ПН за УОВТ и УЗ от 2003г., а именно:

Пл. застр.: от 30 %

Кинт : от 1,2

П озел.: мин. 50 %, като 1/2 от нея да бъде осигурена за озеленяване с дървесна растителност.

Вис.на застр: до 10 м.

Начинът на застрояване да се предвиди „свободно”.

Ваканционното селище ще се състои от:

 • Жилищна част която включва еднофамилни и двуфамилни тип „близнак” жилищни сгради до 2 етажа на територия около 300 дка, терасовидни многофамилни жилищни сгради до 3 етажа на територия около 60 дка, редови жилищни сгради до 2 етажа на територия на около 25 дка.

 • Обществена част обхващаща територия около 23 дка с хотел и централна пешеходна търговска зона със сгради до 3 етажа.

 • Тенис – клуб, административна сграда, стопански постройки и сгради на техническата инфраструктура, хеликоптерна площадка и улична инфраструктура.

 • Голф игрище на територията на около 820 дка, клубни сгради до 2 етажа, алейна мрежа и водни площи.

 • Винарна да 2 етажа разположена в парк на около 43 дка.

 • Други терени за бъдещо развитие около 90 дка.

Голф игрището предвижда изграждане на зелени територии с тревни и водни площи, декоративна растителност и обслужващи елементи – леки постройки, беседки, навеси и др.разположени само по пътя на топката.

Обслужващата инфраструктура предвижда:

 • Изгражданее на помпено-напорна канализационна система за отвеждане на отпадъчните води към канализация /в проект/ на около 1800 м от ИП, към вилни зони „Момчил” или като втори вариант - изграждане на нова локална ПСОВ за обслужване на дейностите в ваканционното селище и голф игрището, в едно със заустване на смесените води /от пречиствателната станция и дъждовната канализация в съществуващо дере граничещо с имотите на ИП с приблизителни географски координати: 43°23'41.83"С и 28° 5'41.73"И;

 • Вътрешна канализационна мрежа и дъждовна канализация;

 • Изграждане на дълбок сондаж за поливни води в рамките на имотите на ИП;

 • Електрозахранване чрез собствен трафорост изграден в имотите на ИП чрез отклонение от Ел - провод който е 20 КW и преминава през територията на плана;

 • Вътрешни ел мрежи и алейно осветление;

 • Вътрешни транспортни и пешеходни алейни връзки;

 • Елементи на парковото и обслужващо обзавеждане.


Пречиствателното съоръжение /в случай, че бъде избрано като вариант/ се предвижда да бъде с SBR технология. То представлява разделна биологична пречиствателна станция със затворено действие, състояща се от входяща помпена станция, пресяващо /филтриращо/ съоръжение, зона за предварително утаяване или утаител, SBR реактор, изходяща шахта за пречистената вода с възможности за вземане на проби и измервания, калоуловител със силоз.БИТОВИ ОТПАДЪЧНИ ВОДИ

Период

Жители

Qd

Туристи

Qd

Qср.ден.

Qср.ден.

КОmax

Qmax.h

Qор.

Qинфилтр.

Qтр.

Год.

бр.

л/ж/д

бр.Е.Ж.

л/ж/д

m3/d

l/s

-

l/s

l/s

l/s

l/s

2016 min

100

80

40

100

10,8

0,14

5

0,7

1,4

2

3,4

2016 max

250

120

100

200

45

0,58

4,1

2,37

4,75

2

6,8

2040 min

500

100

250

100

67,5

0,87

3,6

3,1

6,2

5

11,2

2040 max

1 400

120

700

200

396

5,1

2,8

14

28

5

33

Резервоарите се изграждат отчасти монолитно от стоманобетон изцяло под земята. Буферът, калоуловителят и двата реактора се изграждат от стоманобетон.

Описание на съоръженията


 • Входяща помпена станция

 • Пресяващо /филтриращо / съоръжение

 • Буфер / Предварително съхранение

 • SBR - реактор

 • Силоз за утайка

 • Изходяща шахта с възможност за вземане на проби.

Заустването на пречистените обеззаразени отпадъчни води може да бъде в съществуващо дере – на запад от проекта /имотите граничиат с него, с приблизителни координати - 43°23'41.83"С и 28° 5'41.73"И. Със Заповед № РД-970 / 28. 07. 2003 г. на МОСВ целият Черноморски басейнов район е обявен за чувствителна зона към насищане с биогенни елементи и поради непосредствената близост на новопроектираната ПСОВ до морския бряг, се предвижда отстраняване и на биогенни елементи азот и фосфор.
Съоръженията от основната линия за пречистване на водите в проекта ще са оразмерени за приемник – „чувствителна зона” с изискване за достигане на следните параметри:

Параметър

Концентрация,

mg/1


БПК

< 25

Суспендирани вещества

< 35

ХПК

< 125

Общ азот

< 15, темп. > 12 °C

Общ фосфор

< 2Трасето на заустващия колектор ще преминава през имотите на ИП, собственост на „ТЕССА УИНД ГОЛФ КЛУБ” АД или „СИЙ УИНД ГОЛФ КЛУБ” АД.

Дъждовната канализация предвижда събиране и отвеждане на водите от покривите на сградите, настилките и дренажни съоръжения.

След приключване на процедурите по ОВОС ще бъдат проведени необходимите процедури по присъединяване към ВиК мрежата или издаване на разрешение за ползване на воден обект за заустване съгласно изискванията на Закона за водите от БДЧР Варна.
Проектът предвижда ползване на част от пречистените отпадъчни води за поливане на зелените площи в голф комплекса с подземна поливна система. Не се очаква здравен риск за обитателите и туристите, тъй като не се предвиждат повърхностни оросителни мрежи.

Количествата на поливните води чрез тази система ще бъдат уточнени с инвестиционния проект в следващата фаза на инвестиционния процес. Точния размер/ разчет на резервоарите за отпадъчни води ще се установи с инвестиционния проект. Резервоарите ще имат значителна роля и при аварийна ситуация в ЛПСОВ – ще се ползват за събиране

на непречистени битово-фекални води до отстраняване на повредата. В случай на препълване на резервоара, водите ще се извозват със специализирана техника.
Ползването на комплекса е със сезонна неравномерна натовареност. Около 70-100% натоварване се очаква през летните месеци /от средата на юни до средата на септември/. През сезоните с обилни валежи – зима и пролет натоварването се очаква да бъде под 10%.
В дъждовните периоди, при преовлажненост на почвите, пречистените отпадъчни води са много малко и се заустват в дерето.
Водоснабдяване


ОБИТАТЕЛИ - ВОДНО КОЛИЧЕСТВО

Период

Жит.

qd

Тур.

qd

Qd

Кd

Qmax.d

Кh

Qmax.h

Qop

Год.

бр.

л/ж/д

бр.

л/ж/д

m3/d

-

m3/d

-

m3/h

l/s

2016

250

120

100

200

50

1,5

75

2,5

7,8

2,2

2040

1400

120

700

180

294

1,5

441

2,0

36,7

10,2

Проведени са разговори с ВиК Добрич и има уверение, че могат да осигурят необходимите водни количества за проекта от водоснабдителната мрежа на Балчик.


Проектът ще предвиди изграждане на водоем. Водните количества за питейно-битови и противопожарни нужди са следните:
Водоснабдяване за питейно битови нужди.
Qd л/ж/д - норма на водопотребление литра на жител за ден

Кd - - коефициент на денонощна неравномерност

Qmax.d m3/d - маскимално денонощно потребление от всички обитатели

Qh m3/h - средно часово потребление общо

Кh - - коефициент на часова неравномерност

Qmax.h m3/h - маскимално часово водопотребление общо

Qmax.h l/s - оразмерително водно количество

РАЗЧЕТ на ВОДОЕМИТЕ към КРАЕН ЕТАП

Нов водоем с обем 250 m3 - на достатъчно висока кота терен

Неприкосновен запас за ПП нужди – осигурява Qпп= 5 l/s за 3,0 часа.

Wпп= 54 m3

Неприкосновен запас за ПП нужди – осигурява Qпп= 5 l/s за 3,0 часа.

Wпп= 54 m3

Регулиращ обем за водоснабдителна система 2-ра кат. – чл.172 от НПВС

min 25% от Qmax.d= 441 m3 Wрег= 110,3 m3

Приет регулиращ обем 33% Qmax.d Wрег= 145,0 m3

Работен общ обем на водоема = 249 m3
Данни за водовземане от подземни води – за поливане на зелени площи от нов собствен водоизточник /вероятно сондаж/.
Собствения сондаж се предвижда да ползва води от малм-валанжинския водоносен хоризонт, код на водното тяло BG2G000J3K1040, като на тази фаза на планиране не е уточнено местоположението му. Мястото на водовземното съоръжение е свързано с предстоящо проучване на базата на сравнителна оценка на отделните варианти по количествени и качествени критерии, включващи основно инфраструктурата на проекта. За сондажа ще бъдат определени СОЗ I.
За обекта няма изготвени проекти за озеленяване и външна поливна ВиК мрежа. Възможно е да се наложи направата на водоем за събиране на води от сондаж и условно чисти води.

Таблица. Необходими водни количества за поливане на зелени площи
Сезон (период)

Поливки

Напоявана

площ F,

м2

Воден обем за периода

Vпер, м3

Сезонен дебит
м3 / ден

м. III, IV

10

200000

24000

400

м. V - VIII

40

850000

220000

1830

м.IX,X, XI

10

300000

30000

340

Представените данни са приблизителни, тъй като инвестиционните проекти не са изготвени. Води за поливане от сондаж ще се ползват при недостиг на пречистени отпадъчни води и по време на извършване на периодичните ремонти в комплекса, когато няма да има натоварване с туристи.

След приключване на процедурите по ОВОС /понастоящем ИП е във фаза на уведомление по ЗООС/ ще бъдат подготвени инвестиционни проекти и досиета – ще бъде подадено заявление за провеждане на процедура за разрешително за водовземане в съответствие с чл.50, ал.7 от Закона за водите.

Капацитет на обекта

Ползватели/ персонал

Максимален капацитет

Активен сезон 15.06-20.08

Полусезон 20.04 - 15.06/ 20.08-10.10

Слаб сезон

Собственици на жилищтни сгради и апартаменти

1300

1040

520

130

Хотел

500

435

200

40

Приходящи

200

170

80

20

Обслужващ персонал

80

75

45

20

Всичко

2080

1720

845

210


Параметри на съпътстващи обекти

Отвеждащи колектори за отпадъчни води


 • Алтернатива заустване на локална ПСОВ

Мястото за заустване на пречистените отпадъчни води от „алтернатива ЛПОВ” е в съществуващ воден обект - дере „Фиш-фиш”, което на запад граничи с поземлен имот 02508.10.634, с приблизителни координати - 43°23'41.83" N и 28° 5'41.73" E. Заустващия колектор се очаква да бъде около 20-25м в рамките на имота и около 5-9 м извън него, проведен по беизкопна технология с управляема къртица на достатъчна дълбочина, при незасягане на растителност.

Съществува възможност за заустване на границата на имота – в горния ръб на оврага и в този случай ще се наложат противоерозионни мерки с допълнително укрепване по пътя на водата.

Инвестиционния проект ще реши вида и начина на заустването.

И при двата варианта на заустване щетите за околната среда са нищожни. • Алтернатива – Изграждане на помпено-напорна канализационна система за отвеждане на отпадъчните води към канализация / под условие – реализация на ИП след изграждане на дълбоководно заустване на ПСОВ Балчик и канализационна мрежа във вилната зона/ вилна зона „Момчил” в посока към събирателен колектор разположен успоредно на пътя Балчик-Албена и от там - в ГПСОВ Балчик

Тази алтернатива е условна, и неосъществима в следващите 4-5 години. Шансът за реализацията й е ако плана/инвестиционното предложение се забавии очакваната експлоатацията на първите жилищни/ хотелски обекти да започне след 2023 г.

В схемата по-долу е дадено вероятното местоположение на канализационната система извън обекта.Важно е да се знае, че канализационната система извън обекта е част от общинската канализационна система – проектирана от общината, тъй като ще обслужва и жилищните/ вилните сгради във в.з. Момчил.Пътища/ улици

Проектът не предвижда направата на нов път за достъп до комплекса. Не се предвижда провеждане на нови трасета на улици/ пътища. Достъпа по време на експлоатация ще се осъществява по главна улица – общинска собственост, с достатъчни габарити / ширината е 6-7м в различните участъци/ през вилна зона Изгрев – понастоящем представлява черен път с частично направена трошенокаменна настилка. Проектът предвижда основен ремонт на трощенокаменната настилка и направа на трайна запечатка от асфалтобетон/ или декоративен бетон.Фазата на строителството на комплекса ще се осъществи при ползването на път I – 9 и съществуващи черни пътища / за достъп до кариерата/ от север – северозапад. Възможно е подобряване на подхода чрез насипване на трошенокаменни фракции в отделни участъци.

Не се предвижда преминаване на транспортната и строителна техника през вилните зони.
Проектен сондаж

Прогнозни данни за предвидения сондаж: • Надморска височина на терена около 210 - 216 м

 • Проектен хоризонт: ПВТ BG2G000J3K1040, участък „Балчик Тузлата”;

 • Проектна дълбочина: 1000±100м;

 • Проектен максимален дебит- Qср.дн. = 10 л/с;

 • Максимално допустимото понижение ,S макс. доп. = 10м;


Дейности при строителството и експлоатацията

През строителния период се извършват следните видове работи:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница